Yuddha Kanda Sarga 64 – யுத்³த⁴காண்ட³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (64)


॥ ஸீதாப்ரளோப⁴நோபாய꞉ ॥

தது³க்தமதிகாயஸ்ய ப³லிநோ பா³ஹுஶாலிந꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வோவாச மஹோத³ர꞉ ॥ 1 ॥

கும்ப⁴கர்ண குலே ஜாதோ த்⁴ருஷ்ட꞉ ப்ராக்ருதத³ர்ஶந꞉ ।
அவலிப்தோ ந ஶக்நோஷி க்ருத்யம் ஸர்வத்ர வேதி³தும் ॥ 2 ॥

ந ஹி ராஜா ந ஜாநீதே கும்ப⁴கர்ண நயாநயௌ ।
த்வம் து கைஶோரகாத்³த்⁴ருஷ்ட꞉ கேவலம் வக்துமிச்ச²ஸி ॥ 3 ॥

ஸ்தா²நம் வ்ருத்³தி⁴ம் ச ஹாநிம் ச தே³ஶகாலவிபா⁴க³வித் ।
ஆத்மநஶ்ச பரேஷாம் ச பு³த்⁴யதே ராக்ஷஸர்ஷப⁴꞉ ॥ 4 ॥

யத்த்வஶக்யம் ப³லவதா கர்தும் ப்ராக்ருதபு³த்³தி⁴நா ।
அநுபாஸிதவ்ருத்³தே⁴ந க꞉ குர்யாத்தாத்³ருஶம் பு³த⁴꞉ ॥ 5 ॥

யாம்ஸ்து த⁴ர்மார்த²காமாம்ஸ்த்வம் ப்³ரவீஷி ப்ருத²கா³ஶ்ரயாந் ।
அநுபோ³த்³து⁴ம் ஸ்வபா⁴வே தாந்நஹி லக்ஷணமஸ்தி தே ॥ 6 ॥

கர்ம சைவ ஹி ஸர்வேஷாம் காரணாநாம் ப்ரயோஜகம் ।
ஶ்ரேய꞉ பாபீயஸாம் சாத்ர ப²லம் ப⁴வதி கர்மணாம் ॥ 7 ॥

நி꞉ஶ்ரேயஸப²லாவேவ த⁴ர்மார்தா²விதராவபி ।
அத⁴ர்மாநர்த²யோ꞉ ப்ராப்தி꞉ ப²லம் ச ப்ரத்யவாயிகம் ॥ 8 ॥

ஐஹலௌகிகபாரத்ரம் கர்ம பும்பி⁴ர்நிஷேவ்யதே ।
கர்மாண்யபி து கல்யாணி லப⁴தே காமமாஸ்தி²த꞉ ॥ 9 ॥

தத்ர க்லுப்தமித³ம் ராஜ்ஞா ஹ்ருதி³ கார்யம் மதம் ச ந꞉ ।
ஶத்ரௌ ஹி ஸாஹஸம் யத்ஸ்யாத்கிமிவாத்ராபநீயதாம் ॥ 10 ॥

ஏகஸ்யைவாபி⁴யாநே து ஹேதுர்ய꞉ கதி²தஸ்த்வயா । [ப்ரக்ருத]
தத்ராப்யநுபபந்நம் தே வக்ஷ்யாமி யத³ஸாது⁴ ச ॥ 11 ॥

யேந பூர்வம் ஜநஸ்தா²நே ப³ஹவோ(அ)திப³லா ஹதா꞉ ।
ராக்ஷஸா ராக⁴வம் தம் த்வம் கத²மேகோ ஜயிஷ்யஸி ॥ 12 ॥

யே புரா நிர்ஜிதாஸ்தேந ஜநஸ்தா²நே மஹௌஜஸ꞉ ।
ராக்ஷஸாம்ஸ்தாந்புரே ஸர்வாந்பீ⁴தாநத்³யாபி பஶ்யஸி ॥ 13 ॥

தம் ஸிம்ஹமிவ ஸங்க்ருத்³த⁴ம் ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் ।
ஸர்பம் ஸுப்தமிவாபு³த்⁴ய ப்ரபோ³த⁴யிதுமிச்ச²ஸி ॥ 14 ॥

ஜ்வலந்தம் தேஜஸா நித்யம் க்ரோதே⁴ந ச து³ராஸத³ம் ।
கஸ்தம் ம்ருத்யுமிவாஸஹ்யமாஸாத³யிதுமர்ஹதி ॥ 15 ॥

ஸம்ஶயஸ்த²மித³ம் ஸர்வம் ஶத்ரோ꞉ ப்ரதிஸமாஸநே ।
ஏகஸ்ய க³மநம் தத்ர ந ஹி மே ரோசதே ப்⁴ருஶம் ॥ 16 ॥

ஹீநார்த²꞉ ஸுஸம்ருத்³தா⁴ர்த²ம் கோ ரிபும் ப்ராக்ருதம் யதா² ।
நிஶ்சித்ய ஜீவிதத்யாகே³ வஶமாநேதுமிச்ச²தி ॥ 17 ॥

யஸ்ய நாஸ்தி மநுஷ்யேஷு ஸத்³ருஶோ ராக்ஷஸோத்தம ।
கத²மாஶம்ஸஸே யோத்³து⁴ம் துல்யேநேந்த்³ரவிவஸ்வதோ꞉ ॥ 18 ॥

ஏவமுக்த்வா து ஸம்ரப்³த⁴ம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹோத³ர꞉ ।
உவாச ரக்ஷஸாம் மத்⁴யே ராவணம் லோகராவணம் ॥ 19 ॥

லப்³த்⁴வா புநஸ்த்வம் வைதே³ஹீம் கிமர்த²ம் ஸம்ப்ரஜல்பஸி ।
யதீ³ச்ச²ஸி ததா³ ஸீதா வஶகா³ தே ப⁴விஷ்யதி ॥ 20 ॥

த்³ருஷ்ட꞉ கஶ்சிது³பாயோ மே ஸீதோபஸ்தா²நகாரக꞉ ।
ருசிரஶ்சேத்ஸ்வயா பு³த்³த்⁴யா ராக்ஷஸேஶ்வர தம் ஶ்ருணு ॥ 21 ॥

அஹம் த்³விஜிஹ்வ꞉ ஸம்ஹ்லாதீ³ கும்ப⁴கர்ணோ விதர்த³ந꞉ ।
பஞ்ச ராமவதா⁴யைதே நிர்யாந்த்வித்யவகோ⁴ஷய ॥ 22 ॥

ததோ க³த்வா வயம் யுத்³த⁴ம் தா³ஸ்யாமஸ்தஸ்ய யத்நத꞉ ।
ஜேஷ்யாமோ யதி³ தே ஶத்ரூந்நோபாயை꞉ க்ருத்யமஸ்தி ந꞉ ॥ 23 ॥

அத² ஜீவதி ந꞉ ஶத்ருர்வயம் ச க்ருதஸம்யுகா³꞉ ।
ததஸ்தத³பி⁴பத்ஸ்யாமோ மநஸா யத்ஸமீக்ஷிதம் ॥ 24 ॥

வயம் யுத்³தா⁴தி³தே³ஷ்யாமோ ருதி⁴ரேண ஸமுக்ஷிதா꞉ ।
விதா³ர்ய ஸ்வதநும் பா³ணை ராமநாமாங்கிதை꞉ ஶிதை꞉ ॥ 25 ॥

ப⁴க்ஷிதோ ராக⁴வோ(அ)ஸ்மாபி⁴ர்லக்ஷ்மணஶ்சேதி வாதி³ந꞉ ।
தவ பாதௌ³ க்³ரஹீஷ்யாமஸ்த்வம் ந꞉ காமம் ப்ரபூரய ॥ 26 ॥

ததோ(அ)வகோ⁴ஷய புரே க³ஜஸ்கந்தே⁴ந பார்தி²வ ।
ஹதோ ராம꞉ ஸஹ ப்⁴ராதா ஸஸைந்ய இதி ஸர்வத꞉ ॥ 27 ॥

ப்ரீதோ நாம ததோ பூ⁴த்வா ப்⁴ருத்யாநாம் த்வமரிந்த³ம ।
போ⁴கா³ம்ஶ்ச பரிவாராம்ஶ்ச காமாம்ஶ்ச வஸு தா³பய ॥ 28 ॥

ததோ மால்யாநி வாஸாம்ஸி வீராணாமநுலேபநம் ।
பேயம் ச ப³ஹு யோதே⁴ப்⁴ய꞉ ஸ்வயம் ச முதி³த꞉ பிப³ ॥ 29 ॥

ததோ(அ)ஸ்மிந்ப³ஹுளீபூ⁴தே கௌலீநே ஸர்வதோ க³தே ।
ப⁴க்ஷித꞉ ஸஸுஹ்ருத்³ராமோ ராக்ஷஸைரிதி விஶ்ருதே ॥ 30 ॥

ப்ரவிஶ்யாஶ்வாஸ்ய சாபி த்வம் ஸீதாம் ரஹஸி ஸாந்த்வய ।
த⁴நதா⁴ந்யைஶ்ச காமைஶ்ச ரத்நைஶ்சைநாம் ப்ரளோப⁴ய ॥ 31 ॥

அநயோபத⁴யா ராஜந்ப⁴யஶோகாநுப³ந்த⁴யா ।
அகாமா த்வத்³வஶம் ஸீதா நஷ்டநாதா² க³மிஷ்யதி ॥ 32 ॥

ரஞ்ஜநீயம் ஹி ப⁴ர்தாரம் விநஷ்டமவக³ம்ய ஸா ।
நைராஶ்யாத் ஸ்த்ரீலகு⁴த்வாச்ச த்வத்³ருஶம் ப்ரதிபத்ஸ்யதே ॥ 33 ॥

ஸா புராம் ஸுக²ஸம்வ்ருத்³தா⁴ ஸுகா²ர்ஹா து³꞉க²கர்ஶிதா ।
த்வய்யதீ⁴நம் ஸுக²ம் ஜ்ஞாத்வா ஸர்வதோ²பக³மிஷ்யதி ॥ 34 ॥

ஏதத்ஸுநீதம் மம த³ர்ஶநேந
ராமம் ஹி த்³ருஷ்ட்வைவ ப⁴வேத³நர்த²꞉ ।
இஹைவ தே ஸேத்ஸ்யதி மோத்ஸுகோபூ⁴꞉
மஹாநயுத்³தே⁴ந ஸுக²ஸ்ய லாப⁴꞉ ॥ 35 ॥

அநஷ்டஸைந்யோ ஹ்யநவாப்தஸம்ஶயோ
ரிபூநயுத்³தே⁴ந ஜயந்நராதி⁴ப꞉ ।
யஶஶ்ச புண்யம் ச மஹந்மஹீபதே
ஶ்ரியம் ச கீர்திம் ச சிரம் ஸமஶ்நுதே ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சதுஷ்ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 64 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (65) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed