Yuddha Kanda Sarga 65 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (65)

॥ கும்ப⁴கர்ணாபி⁴ஷேணநம் ॥

ஸ ததோ²க்தஸ்து நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய கும்ப⁴கர்ணோ மஹோத³ரம் ।
அப்³ரவீத்³ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் ப்⁴ராதரம் ராவணம் தத꞉ ॥ 1 ॥

ஸோ(அ)ஹம் தவ ப⁴யம் கோ⁴ரம் வதா⁴த்தஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
ராமஸ்யாத்³ய ப்ரமார்ஜாமி நிர்வைரோ ஹி ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 2 ॥

க³ர்ஜந்தி ந வ்ருதா² ஶூரா நிர்ஜலா இவ தோயதா³꞉ ।
பஶ்ய ஸம்பாத்³யமாநம் து க³ர்ஜிதம் யுதி⁴ கர்மணா ॥ 3 ॥

ந மர்ஷயதி சாத்மாநம் ஸம்பா⁴வயதி நாத்மநா ।
அத³ர்ஶயித்வா ஶூராஸ்து கர்ம குர்வந்தி து³ஷ்கரம் ॥ 4 ॥

விக்லவாநாமபு³த்³தீ⁴நாம் ராஜ்ஞா பண்டி³தமாநிநாம் ।
ஶ்ருண்வதா ஸாதி³தமித³ம் த்வத்³விதா⁴நாம் மஹோத³ர ॥ 5 ॥

யுத்³தே⁴ காபுருஷைர்நித்யம் ப⁴வத்³பி⁴꞉ ப்ரியவாதி³பி⁴꞉ ।
ராஜாநமநுக³ச்ச²த்³பி⁴꞉ க்ருத்யமேதத்³தி⁴ ஸாதி³தம் ॥ 6 ॥

ராஜஶேஷா க்ருதா லங்கா க்ஷீண꞉ கோஶோ ப³லம் ஹதம் ।
ராஜாநமிமமாஸாத்³ய ஸுஹ்ருச்சிஹ்நமமித்ரகம் ॥ 7 ॥

ஏஷ நிர்யாம்யஹம் யுத்³த⁴முத்³யத꞉ ஶத்ருநிர்ஜயே ।
து³ர்நயம் ப⁴வதாமத்³ய ஸமீகர்துமிஹாஹவே ॥ 8 ॥

ஏவமுக்தவதோ வாக்யம் கும்ப⁴கர்ணஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ப்ரத்யுவாச ததோ வாக்யம் ப்ரஹஸந்ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 9 ॥

மஹோத³ரோ(அ)யம் ராமாத்து பரித்ரஸ்தோ ந ஸம்ஶய꞉ ।
ந ஹி ரோசயதே தாத யுத்³த⁴ம் யுத்³த⁴விஶாரத³ ॥ 10 ॥

கஶ்சிந்மே த்வத்ஸமோ நாஸ்தி ஸௌஹ்ருதே³ந ப³லேந ச ।
க³ச்ச² ஶத்ருவதா⁴ய த்வம் கும்ப⁴கர்ண ஜயாய ச ॥ 11 ॥

தஸ்மாத்து ப⁴யநாஶார்த²ம் ப⁴வாந்ஸம்போ³தி⁴தோ மயா ।
அயம் ஹி கால꞉ ஸுஹ்ருதா³ம் ராக்ஷஸாநாமரிந்த³ம ॥ 12 ॥

தத்³க³ச்ச² ஶூலமாதா³ய பாஶஹஸ்த இவாந்தக꞉ ।
வாநராந்ராஜபுத்ரௌ ச ப⁴க்ஷயாதி³த்யதேஜஸௌ ॥ 13 ॥

ஸமாலோக்ய து தே ரூபம் வித்³ரவிஷ்யந்தி வாநரா꞉ ।
ராமலக்ஷ்மணயோஶ்சாபி ஹ்ருத³யே ப்ரஸ்பு²டிஷ்யத꞉ ॥ 14 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாராஜ꞉ கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ।
புநர்ஜாதமிவாத்மாநம் மேநே ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ॥ 15 ॥

கும்ப⁴கர்ணப³லாபி⁴ஜ்ஞோ ஜாநம்ஸ்தஸ்ய பராக்ரமம் ।
ப³பூ⁴வ முதி³தோ ராஜா ஶஶாங்க இவ நிர்மல꞉ ॥ 16 ॥

இத்யேவமுக்த꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டோ நிர்ஜகா³ம மஹாப³ல꞉ ।
ராஜ்ஞஸ்து வசநம் ஶ்ருத்வா கும்ப⁴கர்ண꞉ ஸமுத்³யத꞉ ॥ 17 ॥

ஆத³தே³ நிஶிதம் ஶூலம் வேகா³ச்ச²த்ருநிப³ர்ஹணம் ।
ஸர்வகாலாயஸம் தீ³ப்தம் தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணம் ॥ 18 ॥

இந்த்³ராஶநிஸமம் பீ⁴மம் வஜ்ரப்ரதிமகௌ³ரவம் ।
தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வயக்ஷகிந்நரஸூத³நம் ॥ 19 ॥

ரக்தமால்யம் மஹாதா⁴ம ஸ்வதஶ்சோத்³க³தபாவகம் ।
ஆதா³ய நிஶிதம் ஶூலம் ஶத்ருஶோணிதரஞ்ஜிதம் ॥ 20 ॥

கும்ப⁴கர்ணோ மஹாதேஜா ராவணம் வாக்யமப்³ரவீத் ।
க³மிஷ்யாம்யஹமேகாகீ திஷ்ட²த்விஹ ப³லம் மஹத் ॥ 21 ॥ [மம]

அத்³ய தாந் க்ஷுபி⁴தாந்க்ருத்³தோ⁴ ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி வாநராந் ।
கும்ப⁴கர்ணவச꞉ ஶ்ருத்வா ராவணோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 22 ॥

ஸைந்யை꞉ பரிவ்ருதோ க³ச்ச² ஶூலமுத்³க³ரபாணிபி⁴꞉ ।
வாநரா ஹி மஹாத்மாந꞉ ஶீக்⁴ரா꞉ ஸுவ்யவஸாயிந꞉ ॥ 23 ॥

ஏகாகிநம் ப்ரமத்தம் வா நயேயுர்த³ஶநை꞉ க்ஷயம் ।
தஸ்மாத்பரமது³ர்த⁴ர்ஷை꞉ ஸைந்யை꞉ பரிவ்ருதோ வ்ரஜ ॥ 24 ॥

ரக்ஷஸாமஹிதம் ஸர்வம் ஶத்ருபக்ஷம் நிஷூத³ய ।
அதா²ஸநாத்ஸமுத்பத்ய ஸ்ரஜம் மணிக்ருதாந்தராம் ॥ 25 ॥

ஆப³ப³ந்த⁴ மஹாதேஜா꞉ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ராவண꞉ ।
அங்க³தா³ந்யங்கு³ளீவேஷ்டாந்வராண்யாப⁴ரணாநி ச ॥ 26 ॥

ஹாரம் ச ஶஶிஸங்காஶமாப³ப³ந்த⁴ மஹாத்மந꞉ ।
தி³வ்யாநி ச ஸுக³ந்தீ⁴நி மால்யதா³மாநி ராவண꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரோத்ரே சாஸஞ்ஜயாமாஸ ஶ்ரீமதீ சாஸ்ய குண்ட³லே ।
காஞ்சநாங்க³த³கேயூரநிஷ்காப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ॥ 28 ॥

கும்ப⁴கர்ணோ ப்³ருஹத்கர்ண꞉ ஸுஹதோ(அ)க்³நிரிவாப³பௌ⁴ ।
ஶ்ரோணீஸூத்ரேண மஹதா மேசகேந வ்யராஜத ।
அம்ருதோத்பாத³நே நத்³தோ⁴ பு⁴ஜங்கே³நேவ மந்த³ர꞉ ॥ 29 ॥

ஸ காஞ்சநம் பா⁴ரஸஹம் நிவாதம்
வித்³யுத்ப்ரப⁴ம் தீ³ப்தமிவாத்மபா⁴ஸா ।
ஆப³த்⁴யமாந꞉ கவசம் ரராஜ
ஸந்த்⁴யாப்⁴ரஸம்வீத இவாத்³ரிராஜ꞉ ॥ 30 ॥

ஸர்வாப⁴ரணஸர்வாங்க³꞉ ஶூலபாணி꞉ ஸ ராக்ஷஸ꞉ ।
த்ரிவிக்ரமக்ருதோத்ஸாஹோ நாராயண இவாப³பௌ⁴ ॥ 31 ॥

ப்⁴ராதரம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய க்ருத்வா சாபி⁴ப்ரத³க்ஷிணம் ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தஸ்மை ஸம்ப்ரதஸ்தே² மஹாப³ல꞉ ॥ 32 ॥

நிஷ்பதந்தம் மஹாகாயம் மஹாநாத³ம் மஹாப³லம் ।
தமாஶீர்பி⁴꞉ ப்ரஶஸ்தாபி⁴꞉ ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ ॥ 33 ॥

ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷை꞉ ஸைந்யைஶ்சாபி வராயுதை⁴꞉ ।
தம் க³ஜைஶ்ச துரங்கை³ஶ்ச ஸ்யந்த³நைஶ்சாம்பு³த³ஸ்வநை꞉ ॥ 34 ॥

அநுஜக்³முர்மஹாத்மாநம் ரதி²நோ ரதி²நாம் வரம் ।
ஸர்பைருஷ்ட்ரை꞉ க²ரைரஶ்வை꞉ ஸிம்ஹத்³விபம்ருக³த்³விஜை꞉ ।
அநுஜக்³முஶ்ச தம் கோ⁴ரம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ॥ 35 ॥

ஸ புஷ்பவர்ஷைரவகீர்யமாணோ
த்⁴ருதாதபத்ர꞉ ஶிதஶூலபாணி꞉ ।
மதோ³த்கட꞉ ஶோணிதக³ந்த⁴மத்தோ
விநிர்யயௌ தா³நவதே³வஶத்ரு꞉ ॥ 36 ॥

பதா³தயஶ்ச ப³ஹவோ மஹாநாதா³ மஹாப³லா꞉ ।
அந்வயூ ராக்ஷஸா பீ⁴மா பீ⁴மாக்ஷா꞉ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ॥ 37 ॥

ரக்தாக்ஷா꞉ ஸுமஹாகாயா நீலாஞ்ஜநசயோபமா꞉ ।
ஶூலாநுத்³யம்ய க²ட்³கா³ம்ஶ்ச நிஶிதாம்ஶ்ச பரஶ்வதா⁴ந் ॥ 38 ॥

பி⁴ந்தி³பாலாம்ஶ்ச பரிகா⁴ந்க³தா³ஶ்ச முஸலாநி ச । [ப³ஹுவ்யாமாம்ஶ்ச]
தாலஸ்கந்தா⁴ம்ஶ்ச விபுலாந் க்ஷேபணீயாந்து³ராஸதா³ந் ॥ 39 ॥

அதா²ந்யத்³வபுராதா³ய தா³ருணம் ரோமஹர்ஷணம் ।
நிஷ்பபாத மஹாதேஜா꞉ கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ॥ 40 ॥

த⁴நு꞉ஶதபரீணாஹ꞉ ஸ ஷட் ஶதஸமுச்ச்²ரித꞉ ।
ரௌத்³ர꞉ ஶகடசக்ராக்ஷோ மஹாபர்வதஸந்நிப⁴꞉ ॥ 41 ॥

ஸந்நிபத்ய ச ரக்ஷாம்ஸி த³க்³த⁴ஶைலோபமோ மஹாந் ।
கும்ப⁴கர்ணோ மஹாவக்த்ர꞉ ப்ரஹஸந்நித³மப்³ரவீத் ॥ 42 ॥

அத்³ய வாநரமுக்²யாநாம் தாநி யூதா²நி பா⁴க³ஶ꞉ ।
நிர்த³ஹிஷ்யாமி ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஶலபா⁴நிவ பாவக꞉ ॥ 43 ॥

நாபராத்⁴யந்தி மே காமம் வாநரா வநசாரிண꞉ ।
ஜாதிரஸ்மத்³விதா⁴நாம் ஸா புரோத்³யாநவிபூ⁴ஷணம் ॥ 44 ॥

புரரோத⁴ஸ்ய மூலம் து ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ஹதே தஸ்மிந்ஹதம் ஸர்வம் தம் வதி⁴ஷ்யாமி ஸம்யுகே³ ॥ 45 ॥

ஏவம் தஸ்ய ப்³ருவாணஸ்ய கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ராக்ஷஸா꞉ ।
நாத³ம் சக்ருர்மஹாகோ⁴ரம் கம்பயந்த இவார்ணவம் ॥ 46 ॥

தஸ்ய நிஷ்பததஸ்தூர்ணம் கும்ப⁴கர்ணஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்கோ⁴ரரூபாணி நிமித்தாநி ஸமந்தத꞉ ॥ 47 ॥

உல்காஶநியுதா மேகா⁴ ப³பூ⁴வுர்க³ர்த³பா⁴ருணா꞉ ।
ஸஸாக³ரவநா சைவ வஸுதா⁴ ஸமகம்பத ॥ 48 ॥

கோ⁴ரரூபா꞉ ஶிவா நேது³꞉ ஸஜ்வாலகவலைர்முகை²꞉ ।
மண்ட³லாந்யபஸவ்யாநி ப³ப³ந்து⁴ஶ்ச விஹங்க³மா꞉ ॥ 49 ॥

நிஷ்பபாத ச க்³ருத்⁴ரோ(அ)ஸ்ய ஶூலே வை பதி² க³ச்ச²த꞉ । [மாலேவ]
ப்ராஸ்பு²ரந்நயநம் சாஸ்ய ஸவ்யோ பா³ஹுஶ்ச கம்பதே ॥ 50 ॥

நிபபாத ததா³ சோல்கா ஜ்வலந்தீ பீ⁴மநி꞉ஸ்வநா ।
ஆதி³த்யோ நிஷ்ப்ரப⁴ஶ்சாஸீந்ந ப்ரவாதி ஸுகோ²(அ)நில꞉ ॥ 51 ॥

அசிந்தயந்மஹோத்பாதாநுத்தி²தாந்ரோமஹர்ஷணாந் ।
நிர்யயௌ கும்ப⁴கர்ணஸ்து க்ருதாந்தப³லசோதி³த꞉ ॥ 52 ॥

ஸ லங்க⁴யித்வா ப்ராகாரம் பத்³ப்⁴யாம் பர்வதஸந்நிப⁴꞉ ।
த³த³ர்ஶாப்⁴ரக⁴நப்ரக்²யம் வாநராநீகமத்³பு⁴தம் ॥ 53 ॥

தே த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் வாநரா꞉ பர்வதோபமம் ।
வாயுநுந்நா இவ க⁴நா யயு꞉ ஸர்வா தி³ஶஸ்ததா³ ॥ 54 ॥

தத்³வாநராநீகமதிப்ரசண்ட³ம்
தி³ஶோ த்³ரவத்³பி⁴ந்நமிவாப்⁴ரஜாலம் ।
ஸ கும்ப⁴கர்ண꞉ ஸமவேக்ஷ்ய ஹர்ஷாந்
நநாத³ பூ⁴யோ க⁴நவத்³க⁴நாப⁴꞉ ॥ 55 ॥

தே தஸ்ய கோ⁴ரம் நிநத³ம் நிஶம்ய
யதா² நிநாத³ம் தி³வி வாரித³ஸ்ய ।
பேதுர்த⁴ரண்யாம் ப³ஹவ꞉ ப்லவங்கா³
நிக்ருத்தமூலா இவ ஸாலவ்ருக்ஷா꞉ ॥ 56 ॥

விபுலபரிக⁴வாந்ஸ கும்ப⁴கர்ணோ
ரிபுநித⁴நாய விநி꞉ஸ்ருதோ மஹாத்மா ।
கபிக³ணப⁴யமாத³த³த்ஸுபீ⁴மம்
ப்ரபு⁴ரிவ கிங்கரத³ண்ட³வாந்யுகா³ந்தே ॥ 57 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 65 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (66) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: