Yuddha Kanda Sarga 63 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (63)


॥ கும்ப⁴கர்ணாநுஶோக꞉ ॥

தஸ்ய ராக்ஷஸராஜஸ்ய நிஶம்ய பரிதே³விதம் ।
கும்ப⁴கர்ணோ ப³பா⁴ஷே(அ)த² வசநம் ப்ரஜஹாஸ ச ॥ 1 ॥

த்³ருஷ்டோ தோ³ஷோ ஹி யோ(அ)ஸ்மாபி⁴꞉ புரா மந்த்ரவிநிர்ணயே ।
ஹிதேஷ்வநபி⁴ரக்தேந ஸோ(அ)யமாஸாதி³தஸ்த்வயா ॥ 2 ॥

ஶீக்⁴ரம் க²ல்வப்⁴யுபேதம் த்வாம் ப²லம் பாபஸ்ய கர்மண꞉ ।
நிரயேஷ்வேவ பதநம் யதா² து³ஷ்க்ருதகர்மண꞉ ॥ 3 ॥

ப்ரத²மம் வை மஹாராஜ க்ருத்யமேதத³சிந்திதம் ।
கேவலம் வீர்யத³ர்பேண நாநுப³ந்தோ⁴ விசாரித꞉ ॥ 4 ॥

ய꞉ பஶ்சாத்பூர்வகார்யாணி குர்யாதை³ஶ்வர்யமாஸ்தி²த꞉ ।
பூர்வம் சோத்தரகார்யாணி ந ஸ வேத³ நயாநயௌ ॥ 5 ॥ [சாபர]

தே³ஶகாலவிஹீநாநி கர்மாணி விபரீதவத் ।
க்ரியமாணாநி து³ஷ்யந்தி ஹவீம்ஷ்யப்ரயதேஷ்விவ ॥ 6 ॥

த்ரயாணாம் பஞ்சதா⁴ யோக³ம் கர்மணாம் ய꞉ ப்ரபஶ்யதி ।
ஸசிவை꞉ ஸமயம் க்ருத்வா ஸ ஸப்⁴யே வர்ததே பதி² ॥ 7 ॥

யதா²க³மம் ச யோ ராஜா ஸமயம் விசிகீர்ஷதி ।
பு³த்⁴யதே ஸசிவாந்பு³த்³த்⁴ய ஸுஹ்ருத³ஶ்சாநுபஶ்யதி ॥ 8 ॥

த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச ஸர்வாந்வா ரக்ஷஸாம் பதே ।
ப⁴ஜேத புருஷ꞉ காலே த்ரீணி த்³வந்த்³வாநி வா புந꞉ ॥ 9 ॥

த்ரிஷு சைதேஷு யச்ச்²ரேஷ்ட²ம் ஶ்ருத்வா தந்நாவபு³த்⁴யதே ।
ராஜா வா ராஜமாத்ரோ வா வ்யர்த²ம் தஸ்ய ப³ஹுஶ்ருதம் ॥ 10 ॥

உபப்ரதா³நம் ஸாந்த்வம் வா பே⁴த³ம் காலே ச விக்ரமம் ।
யோக³ம் ச ரக்ஷஸாம் ஶ்ரேஷ்ட² தாவுபௌ⁴ ச நயாநயௌ ॥ 11 ॥

காலே த⁴ர்மார்த²காமாந்ய꞉ ஸம்மந்த்ர்ய ஸசிவை꞉ ஸஹ ।
நிஷேவேதாத்மவாம்ˮல்லோகே ந ஸ வ்யஸநமாப்நுயாத் ॥ 12 ॥

ஹிதாநுப³ந்த⁴மாலோச்ய கார்யாகார்யமிஹாத்மந꞉ ।
ராஜா ஸஹார்த²தத்த்வஜ்ஞை꞉ ஸசிவை꞉ ஸ ஹி ஜீவதி ॥ 13 ॥

அநபி⁴ஜ்ஞாய ஶாஸ்த்ரார்தா²ந்புருஷா꞉ பஶுபு³த்³த⁴ய꞉ ।
ப்ராக³ள்ப்⁴யாத்³வக்துமிச்ச²ந்தி மந்த்ரேஷ்வப்⁴யந்தரீக்ருதா꞉ ॥ 14 ॥

அஶாஸ்த்ரவிது³ஷாம் தேஷாம் ந கார்யமஹிதம் வச꞉ ।
அர்த²ஶாஸ்த்ராநபி⁴ஜ்ஞாநாம் விபுலாம் ஶ்ரியமிச்ச²தாம் ॥ 15 ॥

அஹிதம் ச ஹிதாகாரம் தா⁴ர்ஷ்ட்யாஜ்ஜல்பந்தி யே நரா꞉ ।
அவேக்ஷ்ய மந்த்ரபா³ஹ்யாஸ்தே கர்தவ்யா꞉ க்ருத்யதூ³ஷணா꞉ ॥ 16 ॥

விநாஶயந்தோ ப⁴ர்தாரம் ஸஹிதா꞉ ஶத்ருபி⁴ர்பு³தை⁴꞉ ।
விபரீதாநி க்ருத்யாநி காரயந்தீஹ மந்த்ரிண꞉ ॥ 17 ॥

தாந்ப⁴ர்தா மித்ரஸங்காஶாநமித்ராந்மந்த்ரநிர்ணயே ।
வ்யவஹாரேண ஜாநீயாத்ஸசிவாநுபஸம்ஹிதாந் ॥ 18 ॥

சபலஸ்யேஹ க்ருத்யாநி ஸஹஸா(அ)நுப்ரதா⁴வத꞉ ।
சி²த்³ரமந்யே ப்ரபத்³யந்தே க்ரௌஞ்சஸ்ய க²மிவ த்³விஜா꞉ ॥ 19 ॥

யோ ஹி ஶத்ருமபி⁴ஜ்ஞாய நாத்மாநமபி⁴ரக்ஷதி ।
அவாப்நோதி ஹி ஸோ(அ)நர்தா²ந் ஸ்தா²நாச்ச வ்யவரோப்யதே ॥ 20 ॥

யது³க்தமிஹ தே பூர்வம் ப்ரியயாமேநுஜேந ச । [க்ரியதா]
ததே³வ நோ ஹிதம் கார்யம் யதி³ச்ச²ஸி ச தத்குரு ॥ 21 ॥

தத்து ஶ்ருத்வா த³ஶக்³ரீவ꞉ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய பா⁴ஷிதம் ।
ப்⁴ருகுடிம் சைவ ஸஞ்சக்ரே க்ருத்³த⁴ஶ்சைநமபா⁴ஷத ॥ 22 ॥

மாந்யோ கு³ருரிவாசார்ய꞉ கிம் மாம் த்வமநுஶாஸஸி ।
கிமேவம் வாக்ச்²ரமம் க்ருத்வா காலே யுக்தம் விதீ⁴யதாம் ॥ 23 ॥

விப்⁴ரமாச்சித்தமோஹாத்³வா ப³லவீர்யாஶ்ரயேண வா ।
நாபி⁴பந்நமிதா³நீம் யத்³வ்யர்தா²ஸ்தஸ்ய புந꞉ கதா²꞉ ॥ 24 ॥

அஸ்மிந்காலே து யத்³யுக்தம் ததி³தா³நீம் விதீ⁴யதாம் ।
க³தம் து நாநுஶோசந்தி க³தம் து க³தமேவ ஹி ॥ 25 ॥

மமாபநயஜம் தோ³ஷம் விக்ரமேண ஸமீகுரு ।
யதி³ க²ல்வஸ்தி மே ஸ்நேஹோ விக்ரமம் வாவக³ச்ச²ஸி ॥ 26 ॥

யதி³ வா கார்யமேதத்தே ஹ்ருதி³ கார்யதமம் மதம் ।
ஸ ஸுஹ்ருத்³யோ விபந்நார்த²ம் தீ³நமப்⁴யவபத்³யதே ॥ 27 ॥

ஸ ப³ந்து⁴ர்யோ(அ)பநீதேஷு ஸாஹாய்யாயோபகல்பதே ।
தமதை²வம் ப்³ருவாணம் து வசநம் தீ⁴ரதா³ருணம் ॥ 28 ॥

ருஷ்டோ(அ)யமிதி விஜ்ஞாய ஶநை꞉ ஶ்லக்ஷ்ணமுவாச ஹ ।
அதீவ ஹி ஸமாலக்ஷ்ய ப்⁴ராதரம் க்ஷுபி⁴தேந்த்³ரியம் ॥ 29 ॥

கும்ப⁴கர்ண꞉ ஶநைர்வாக்யம் ப³பா⁴ஷே பரிஸாந்த்வயந் ।
அலம் ராக்ஷஸராஜேந்த்³ர ஸந்தாபமுபபத்³யதே ॥ 30 ॥

ரோஷம் ச ஸம்பரித்யஜ்ய ஸ்வஸ்தோ² ப⁴விதுமர்ஹஸி ।
நைதந்மநஸி கர்தவ்யம் மயி ஜீவதி பார்தி²வ ॥ 31 ॥

தமஹம் நாஶயிஷ்யாமி யத்க்ருதே பரிதப்யஸே ।
அவஶ்யம் து ஹிதம் வாச்யம் ஸர்வாவஸ்த²ம் மயா தவ ॥ 32 ॥

ப³ந்து⁴பா⁴வாத³பி⁴ஹிதம் ப்⁴ராத்ருஸ்நேஹாச்ச பார்தி²வ ।
ஸத்³ருஶம் யத்து காலே(அ)ஸ்மிந்கர்தும் ஸ்நிக்³தே⁴ந ப³ந்து⁴நா ॥ 33 ॥

ஶத்ரூணாம் கத³நம் பஶ்ய க்ரியமாணம் மயா ரணே ।
அத்³ய பஶ்ய மஹாபா³ஹோ மயா ஸமரமூர்த⁴நி ॥ 34 ॥

ஹதே ராமே ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த்³ரவந்தீம் ஹரிவாஹிநீம் ।
அத்³ய ராமஸ்ய தத்³த்³ருஷ்ட்வா மயா(ஆ)நீதம் ரணாச்சி²ர꞉ ॥ 35 ॥

ஸுகீ² ப⁴வ மஹாபா³ஹோ ஸீதா ப⁴வது து³꞉கி²தா ।
அத்³ய ராமஸ்ய பஶ்யந்து நித⁴நம் ஸுமஹத்ப்ரியம் ॥ 36 ॥

லங்காயாம் ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே யே தே நிஹதபா³ந்த⁴வா꞉ ।
அத்³ய ஶோகபரீதாநாம் ஸ்வப³ந்து⁴வத⁴காரணாத் ॥ 37 ॥

ஶத்ரோர்யுதி⁴ விநாஶேந கரோம்யாஸ்ரப்ரமார்ஜநம் ।
அத்³ய பர்வதஸங்காஶம் ஸஸூர்யமிவ தோயத³ம் ॥ 38 ॥

விகீர்ணம் பஶ்ய ஸமரே ஸுக்³ரீவம் ப்லவகோ³த்தமம் ।
கத²ம் த்வம் ராக்ஷஸைரேபி⁴ர்மயா ச பரிஸாந்த்வத꞉ ॥ 39 ॥ [ரக்ஷித꞉]

ஜிகா⁴ம்ஸுபி⁴ர்தா³ஶரதி²ம் வ்யத²ஸே த்வம் ஸதா³(அ)நக⁴ ।
அத² பூர்வம் ஹதே தேந மயி த்வாம் ஹந்தி ராக⁴வ꞉ ॥ 40 ॥

நாஹமாத்மநி ஸந்தாபம் க³ச்சே²யம் ராக்ஷஸாதி⁴ப ।
காமம் த்விதா³நீமபி மாம் வ்யாதி³ஶ த்வம் பரந்தப ॥ 41 ॥

ந பர꞉ ப்ரேஷணீயஸ்தே யுத்³தா⁴யாதுலவிக்ரம ।
அஹமுத்ஸாத³யிஷ்யாமி ஶத்ரூம்ஸ்தவ மஹாப³ல ॥ 42 ॥

யதி³ ஶக்ரோ யதி³ யமோ யதி³ பாவகமாருதௌ ।
தாநஹம் யோத⁴யிஷ்யாமி குபே³ரவருணாவபி ॥ 43 ॥

கி³ரிமாத்ரஶரீரஸ்ய ஶிதஶூலத⁴ரஸ்ய மே ।
நர்த³தஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய பி³பீ⁴யாச்ச புரந்த³ர꞉ ॥ 44 ॥

அத²வா த்யக்தஶஸ்த்ரஸ்ய ம்ருத்³க³தஸ்தரஸா ரிபூந் । [ம்ருத்³நத꞉]
ந மே ப்ரதிமுகே² ஸ்தா²தும் கஶ்சிச்ச²க்தோ ஜிஜீவிஷு꞉ ॥ 45 ॥

நைவ ஶக்த்யா ந க³த³யா நாஸிநா நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
ஹஸ்தாப்⁴யாமேவ ஸம்ரப்³தோ⁴ ஹநிஷ்யாம்யபி வஜ்ரிணம் ॥ 46 ॥

யதி³ மே முஷ்டிவேக³ம் ஸ ராக⁴வோ(அ)த்³ய ஸஹிஷ்யதே ।
தத꞉ பாஸ்யந்தி பா³ணௌகா⁴ ருதி⁴ரம் ராக⁴வஸ்ய து ॥ 47 ॥

சிந்தயா பா³த்⁴யஸே ராஜந்கிமர்த²ம் மயி திஷ்ட²தி ।
ஸோ(அ)ஹம் ஶத்ருவிநாஶாய தவ நிர்யாதுமுத்³யத꞉ ॥ 48 ॥

முஞ்ச ராமாத்³ப⁴யம் ராஜந்ஹநிஷ்யாமீஹ ஸம்யுகே³ ।
ராக⁴வம் லக்ஷ்மணம் சைவ ஸுக்³ரீவம் ச மஹாப³லம் ॥ 49 ॥

ஹநுமந்தம் ச ரக்ஷோக்⁴நம் லங்கா யேந ப்ரதீ³பிதா ।
ஹரீம்ஶ்சாபி ஹநிஷ்யாமி ஸம்யுகே³ ஸமவஸ்தி²தாந் ॥ 50 ॥

அஸாதா⁴ரணமிச்சா²மி தவ தா³தும் மஹத்³யஶ꞉ ।
யதி³ சேந்த்³ராத்³ப⁴யம் ராஜந்யதி³ வா(அ)பி ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 51 ॥

அபி தே³வா꞉ ஶயிஷ்யந்தே க்ருத்³தே⁴ மயி மஹீதலே ।
யமம் ச ஶமயிஷ்யாமி ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி பாவகம் ॥ 52 ॥

ஆதி³த்யம் பாதயிஷ்யாமி ஸநக்ஷத்ரம் மஹீதலே ।
ஶதக்ரதும் வதி⁴ஷ்யாமி பாஸ்யாமி வருணாலயம் ॥ 53 ॥

பர்வதாம்ஶ்சூர்ணயிஷ்யாமி தா³ரயிஷ்யாமி மேதி³நீம் ।
தீ³ர்க⁴காலம் ப்ரஸுப்தஸ்ய கும்ப⁴கர்ணஸ்ய விக்ரமம் ॥ 54 ॥

அத்³ய பஶ்யந்து பூ⁴தாநி ப⁴க்ஷ்யமாணாநி ஸர்வஶ꞉ ।
நந்வித³ம் த்ரிதி³வம் ஸர்வமாஹாரஸ்ய ந பூர்யதே ॥ 55 ॥

வதே⁴ந தே தா³ஶரதே²꞉ ஸுகா²ர்ஹம்
ஸுக²ம் ஸமாஹர்துமஹம் வ்ரஜாமி ।
நிக்ருத்ய ராமம் ஸஹ லக்ஷ்மணேந [நிஹத்ய]
கா²தா³மி ஸர்வாந்ஹரியூத²முக்²யாந் ॥ 56 ॥

ரமஸ்வ காமம் பிப³ சாக்³ர்யவாருணீம்
குருஷ்வ க்ருத்யாநி விநீயதாம் ஜ்வர꞉ ।
மயாத்³ய ராமே க³மிதேயமக்ஷயம்
சிராய ஸீதா வஶகா³ ப⁴விஷ்யதி ॥ 57 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 63 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சது꞉ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (64) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed