Yuddha Kanda Sarga 21 – యుద్ధకాండ ఏకవింశః సర్గః (౨౧)


|| సముద్రసంక్షోభః ||

తతః సాగరవేలాయాం దర్భానాస్తీర్య రాఘవః |
అంజలిం ప్రాఙ్ముఖః కృత్వా ప్రతిశిశ్యే మహోదధేః || ౧ ||

బాహుం భుజగభోగాభముపధాయారిసూదనః |
జాతరూపమయైశ్చైవ భూషణైర్భూషితం పురా || ౨ ||

వరకాంచనకేయూరముక్తాప్రవరభూషణైః |
భుజైః పరమనారీణామభిమృష్టమనేకధా || ౩ ||

చందనాగరుభిశ్చైవ పురస్తాదధివాసితమ్ |
బాలసూర్యప్రతీకాశైశ్చందనైరుపశోభితమ్ || ౪ ||

శయనే చోత్తమాంగేన సీతాయాః శోభితం పురా |
తక్షకస్యేవ సంభోగం గంగాజలనిషేవితమ్ || ౫ ||

సంయుగే యుగసంకాశం శత్రూణాం శోకవర్ధనమ్ |
సుహృదానందనం దీర్ఘం సాగరాంతవ్యపాశ్రయమ్ || ౬ ||

అస్యతా చ పునః సవ్యం జ్యాఘాతవిగతత్వచమ్ |
దక్షిణో దక్షిణం బాహుం మహాపరిఘసన్నిభమ్ || ౭ ||

గోసహస్రప్రదాతారముపధాయ మహద్భుజమ్ |
అద్య మే మరణం వాఽథ తరణం సాగరస్య వా || ౮ ||

ఇతి రామో మతిం కృత్వా మహాబాహుర్మహోదధిమ్ |
అధిశిశ్యే చ విధివత్ప్రయతో నియతో మునిః || ౯ ||

తస్య రామస్య సుప్తస్య కుశాస్తీర్ణే మహీతలే |
నియమాదప్రమత్తస్య నిశాస్తిస్రోఽతిచక్రముః || ౧౦ ||

స త్రిరాత్రోషితస్తత్ర నయజ్ఞో ధర్మవత్సలః |
ఉపాసత తదా రామః సాగరం సరితాం పతిమ్ || ౧౧ ||

న చ దర్శయతే మందస్తదా రామస్య సాగరః |
ప్రయతేనాపి రామేణ యథార్హమభిపూజితః || ౧౨ ||

సముద్రస్య తతః క్రుద్ధో రామో రక్తాంతలోచనః |
సమీపస్థమువాచేదం లక్ష్మణం శుభలక్షణమ్ || ౧౩ ||

అవలేపః సముద్రస్య న దర్శయతి యత్స్వయమ్ |
ప్రశమశ్చ క్షమా చైవ ఆర్జవం ప్రియవాదితా || ౧౪ ||

అసామర్థ్యం ఫలంత్యేతే నిర్గుణేషు సతాం గుణాః |
ఆత్మప్రశంసినం దుష్టం ధృష్టం విపరిధావకమ్ || ౧౫ ||

సర్వత్రోత్సృష్టదండం చ లోకః సత్కురుతే నరమ్ |
న సామ్నా శక్యతే కీర్తిర్న సామ్నా శక్యతే యశః || ౧౬ ||

ప్రాప్తుం లక్ష్మణ లోకేఽస్మిన్ జయో వా రణమూర్ధని |
అద్య మద్బాణనిర్భిన్నైర్మకరైర్మకరాలయమ్ || ౧౭ ||

నిరుద్ధతోఽయం సౌమిత్రే ప్లవద్భిః పశ్య సర్వతః |
మహాభోగాని మత్స్యానాం కరిణాం చ కరానిహ || ౧౮ ||

భోగినాం పశ్య నాగానాం మయా ఛిన్నాని లక్ష్మణ |
సశంఖశుక్తికాజాలం సమీనమకరం శరైః || ౧౯ ||

అద్య యుద్ధేన మహతా సముద్రం పరిశోషయే |
క్షమయా హి సమాయుక్తం మామయం మకరాలయః || ౨౦ ||

అసమర్థం విజానాతి ధిక్ క్షమామీదృశే జనే |
న దర్శయతి సామ్నా మే సాగరో రూపమాత్మనః || ౨౧ ||

చాపమానయ సౌమిత్రే శరాంశ్చాశీవిషోపమాన్ |
సాగరం శోషయిష్యామి పద్భ్యాం యాంతు ప్లవంగమాః || ౨౨ ||

అద్యాక్షోభ్యమపి క్రుద్ధః క్షోభయిష్యామి సాగరమ్ |
వేలాసు కృతమర్యాదం సహసోర్మిసమాకులమ్ || ౨౩ ||

నిర్మర్యాదం కరిష్యామి సాయకైర్వరుణాలయమ్ |
మహార్ణవం క్షోభయిష్యే మహానక్రసమాకులమ్ || ౨౪ || [దానవ]

ఏవముక్త్వా ధనుష్పాణిః క్రోధవిస్ఫారితేక్షణః |
బభూవ రామో దుర్ధర్షో యుగాంతాగ్నిరివ జ్వలన్ || ౨౫ ||

సంపీడ్య చ ధనుర్ఘోరం కంపయిత్వా శరైర్జగత్ |
ముమోచ విశిఖానుగ్రాన్వజ్రానివ శతక్రతుః || ౨౬ ||

తే జ్వలంతో మహావేగాస్తేజసా సాయకోత్తమాః |
ప్రవిశంతి సముద్రస్య సలిలం త్రస్తపన్నగమ్ || ౨౭ ||

తోయవేగః సముద్రస్య సనక్రమకరో మహాన్ |
సంబభూవ మహాఘోరః సమారుతరవస్తదా || ౨౮ ||

మహోర్మిజాలవితతః శంఖశుక్తిసమావృతః |
సధూమపరివృత్తోర్మిః సహసాఽఽసీన్మహోదధిః || ౨౯ ||

వ్యథితాః పన్నగాశ్చాసన్దీప్తాస్యా దీప్తలోచనాః |
దానవాశ్చ మహావీర్యాః పాతాలతలవాసినః || ౩౦ ||

ఊర్మయః సింధురాజస్య సనక్రమకరాస్తదా |
వింధ్యమందరసంకాశాః సముత్పేతుః సహస్రశః || ౩౧ ||

ఆఘూర్ణితతరంగౌఘః సంభ్రాంతోరగరాక్షసః |
ఉద్వర్తితమహాగ్రాహః సంవృత్తః సలిలాశయః || ౩౨ ||

తతస్తు తం రాఘవముగ్రవేగం
ప్రకర్షమాణం ధనురప్రమేయమ్ |
సౌమిత్రిరుత్పత్య సముచ్ఛ్వసంతం
మా మేతి చోక్త్వా ధనురాలలంబే || ౩౩ ||

[* అధికశ్లోకాః –
ఏతద్వినాపి హ్యుదధేస్తవాద్య
సంపత్స్యతే వీరతమస్య కార్యమ్ |
భవద్విధాః కోపవశం న యాంతి
దీర్ఘం భవాన్పశ్యతు సాధువృత్తమ్ || ౩౪ ||

అంతర్హితైశ్చైవ తథాంతరిక్షే
బ్రహ్మర్షిభిశ్చైవ సురర్షిభిశ్చ |
శబ్దః కృతః కష్టమితి బ్రువద్భి-
-ర్మా మేతి చోక్త్వా మహతా స్వరేణ || ౩౫ ||
*]

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకవింశః సర్గః || ౨౧ ||

యుద్ధకాండ ద్వావింశః సర్గః (౨౨) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed