Yuddha Kanda Sarga 15 – యుద్ధకాండ పంచదశః సర్గః (౧౫)


|| ఇంద్రజిద్విభీషణవివాదః ||

బృహస్పతేస్తుల్యమతేర్వచస్త-
-న్నిశమ్య యత్నేన విభీషణస్య |
తతో మహాత్మా వచనం బభాషే
తత్రేంద్రజిన్నైరృతయోధముఖ్యః || ౧ ||

కిం నామ తే తాత కనిష్ఠవాక్య-
-మనర్థకం చైవ సుభీతవచ్చ |
అస్మిన్కులే యోఽపి భవేన్న జాతః
సోఽపీదృశం నైవ వదేన్న కుర్యాత్ || ౨ ||

సత్త్వేన వీర్యేణ పరాక్రమేణ
శౌర్యేణ ధైర్యేణ చ తేజసా చ |
ఏకః కులేఽస్మిన్పురుషో విముక్తో
విభీషణస్తాత కనిష్ఠ ఏషః || ౩ ||

కిం నామ తౌ రాక్షస రాజపుత్రా-
-వస్మాకమేకేన హి రాక్షసేన |
సుప్రాకృతేనాపి రణే నిహంతుం
శక్యౌ కుతో భీషయసే స్మ భీరో || ౪ ||

త్రిలోకనాథో నను దేవరాజః
శక్రో మయా భూమితలే నివిష్టః |
భయార్దితాశ్చాపి దిశః ప్రపన్నాః
సర్వే తథా దేవగణాః సమగ్రాః || ౫ ||

ఐరావతో విస్వరమున్నదన్స
నిపాతితో భూమితలే మయా తు |
నికృష్య దంతౌ తు మయా ప్రసహ్య
విత్రాసితా దేవగణాః సమగ్రాః || ౬ ||

సోఽహం సురాణామపి దర్పహంతా
దైత్యోత్తమానామపి శోకదాతా |
కథం నరేంద్రాత్మజయోర్న శక్తో
మనుష్యయోః ప్రాకృతయోః సువీర్యః || ౭ ||

అథేంద్రకల్పస్య దురాసదస్య
మహౌజసస్తద్వచనం నిశమ్య |
తతో మహార్థం వచనం బభాషే
విభీషణః శస్త్రభృతాం వరిష్ఠః || ౮ ||

న తాత మంత్రే తవ నిశ్చయోఽస్తి
బాలస్త్వమద్యాప్యవిపక్వబుద్ధిః |
తస్మాత్త్వయా హ్యాత్మవినాశనాయ
వచోఽర్థహీనం బహు విప్రలప్తమ్ || ౯ ||

పుత్రప్రవాదేన తు రావణస్య
త్వమింద్రజిన్మిత్రముఖోఽసి శత్రుః |
యస్యేదృశం రాఘవతో వినాశం
నిశమ్య మోహాదనుమన్యసే త్వమ్ || ౧౦ ||

త్వమేవ వధ్యశ్చ సుదుర్మతిశ్చ
స చాపి వధ్యో య ఇహానయత్త్వామ్ |
బాలం దృఢం సాహసికం చ యోఽద్య
ప్రావేశయన్మంత్రకృతాం సమీపమ్ || ౧౧ ||

మూఢః ప్రగల్భోఽవినయోపపన్న-
-స్తీక్ష్ణస్వభావోఽల్పమతిర్దురాత్మా |
మూర్ఖస్త్వమత్యంతసుదుర్మతిశ్చ
త్వమింద్రజిద్బాలతయా బ్రవీషి || ౧౨ ||

కో బ్రహ్మదండప్రతిమప్రకాశా-
-నర్చిష్మతః కాలనికాశరూపాన్ |
సహేత బాణాన్యమదండకల్పాన్
సమక్ష ముక్తాన్యుధి రాఘవేణ || ౧౩ ||

ధనాని రత్నాని విభూషణాని
వాసాంసి దివ్యాని మణీంశ్చ చిత్రాన్ |
సీతాం చ రామాయ నివేద్య దేవీం
వసేమ రాజన్నిహ వీతశోకాః || ౧౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచదశః సర్గః || ౧౫ ||

యుద్ధకాండ షోడశః సర్గః (౧౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి. 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed