Yuddha Kanda Sarga 115 – యుద్ధకాండ పంచదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౫)


|| విభీషణాభిషేకః ||

తే రావణవధం దృష్ట్వా దేవగంధర్వదానవాః |
జగ్ముః స్వైఃస్వైర్విమానైస్తే కథయంతః శుభాః కథాః || ౧ ||

రావణస్య వధం ఘోరం రాఘవస్య పరాక్రమమ్ |
సుయుద్ధం వానరాణాం చ సుగ్రీవస్య చ మంత్రితమ్ || ౨ ||

అనురాగం చ వీర్యం చ సౌమిత్రేర్లక్ష్మణస్య చ |
[* పతివ్రతాత్వం సీతాయా హనూమతి పరాక్రమమ్ | *]
కథయంతో మహాభాగా జగ్ముర్హృష్టా యథాగతమ్ || ౩ ||

రాఘవస్తు రథం దివ్యమింద్రదత్తం శిఖిప్రభమ్ |
అనుజ్ఞాయ మహాభాగో మాతలిం ప్రత్యపూజయత్ || ౪ ||

రాఘవేణాభ్యనుజ్ఞాతో మాతలిః శక్రసారథిః |
దివ్యం తం రథమాస్థాయ దివమేవారురోహ సః || ౫ ||

తస్మింస్తు దివమారూఢే సురసారథిసత్తమే |
రాఘవః పరమప్రీతః సుగ్రీవం పరిషస్వజే || ౬ ||

పరిష్వజ్య చ సుగ్రీవం లక్ష్మణేన ప్రచోదితః |
పూజ్యమానో హరిశ్రేష్ఠైరాజగామ బలాలయమ్ || ౭ ||

అబ్రవీచ్చ తదా రామః సమీపపరివర్తినమ్ |
సౌమిత్రిం సత్యసంపన్నం లక్ష్మణం దీప్తతేజసమ్ || ౮ ||

విభీషణమిమం సౌమ్య లంకాయామభిషేచయ |
అనురక్తం చ భక్తం చ మమ చైవోపకారిణమ్ || ౯ ||

ఏష మే పరమః కామో యదీమం రావణానుజమ్ |
లంకాయాం సౌమ్య పశ్యేయమభిషిక్తం విభీషణమ్ || ౧౦ ||

ఏవముక్తస్తు సౌమిత్రీ రాఘవేణ మహాత్మనా |
తథేత్యుక్త్వా తు సంహృష్టః సౌవర్ణం ఘటమాదదే || ౧౧ ||

తం ఘటం వానరేంద్రాణాం హస్తే దత్త్వా మనోజవాన్ |
ఆదిదేశ మహాసత్త్వాన్సముద్రసలిలానయే || ౧౨ ||

ఇతి శీఘ్రం తతో గత్వా వానరాస్తే మహాబలాః |
ఆగతాస్తజ్జలం గృహ్య సముద్రాద్వానరోత్తమాః || ౧౩ ||

తతస్త్వేకం ఘటం గృహ్య సంస్థాప్య పరమాసనే |
ఘటేన తేన సౌమిత్రిరభ్యషించద్విభీషణమ్ || ౧౪ ||

లంకాయాం రక్షసాం మధ్యే రాజానం రామశాసనాత్ |
విధినా మంత్రదృష్టేన సుహృద్గణసమావృతమ్ || ౧౫ ||

అభ్యషించత్స ధర్మాత్మా శుద్ధాత్మానం విభీషణమ్ |
తస్యామాత్యా జహృషిరే భక్తా యే చాస్య రాక్షసాః || ౧౬ ||

దృష్ట్వాభిషిక్తం లంకాయాం రాక్షసేంద్రం విభీషణమ్ |
స తద్రాజ్యం మహత్ప్రాప్య రామదత్తం విభీషణః || ౧౭ ||

ప్రకృతీః సాంత్వయిత్వా చ తతో రామముపాగమత్ |
అక్షతాన్మోదకాఁల్లాజాన్దివ్యాః సుమనసస్తదా || ౧౮ ||

ఆజహ్రురథ సంహృష్టాః పౌరాస్తస్మై నిశాచరాః |
స తాన్గృహీత్వా దుర్ధర్షో రాఘవాయ న్యవేదయత్ || ౧౯ ||

మంగల్యం మంగలం సర్వం లక్ష్మణాయ చ వీర్యవాన్ |
కృతకార్యం సమృద్ధార్థం దృష్ట్వా రామో విభీషణమ్ || ౨౦ ||

ప్రతిజగ్రాహ తత్సర్వం తస్యైవ ప్రియకామ్యయా |
తతః శైలోపమం వీరం ప్రాంజలిం పార్శ్వతః స్థితమ్ || ౨౧ ||

అబ్రవీద్రాఘవో వాక్యం హనుమంతం ప్లవంగమమ్ |
అనుమాన్య మహారాజమిమం సౌమ్య విభీషణమ్ || ౨౨ ||

గచ్ఛ సౌమ్య పురీం లంకామనుజ్ఞాప్య యథావిధి |
ప్రవిశ్య రావణగృహం విజయేనాభినంద్య చ || ౨౩ ||

వైదేహ్యై మాం కుశలినం ససుగ్రీవం సలక్ష్మణమ్ |
ఆచక్ష్వ వదతాం‍శ్రేష్ఠ రావణం చ మయా హతమ్ || ౨౪ || [జయతాం]

ప్రియమేతదుదాహృత్య మైథిల్యాస్త్వం హరీశ్వర |
ప్రతిగృహ్య చ సందేశముపావర్తితుమర్హసి || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౫ ||

యుద్ధకాండ షోడశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed