Yuddha Kanda Sarga 114 – యుద్ధకాండ చతుర్దశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౪)


|| మందోదరీవిలాపః ||

తాసాం విలపమానానాం తథా రాక్షసయోషితామ్ |
జ్యేష్ఠా పత్నీ ప్రియా దీనా భర్తారం సముదైక్షత || ౧ ||

దశగ్రీవం హతం దృష్ట్వా రామేణాచింత్యకర్మణా |
పతిం మందోదరీ తత్ర కృపణా పర్యదేవయత్ || ౨ ||

నను నామ మహాభాగ తవ వైశ్రవణానుజ |
క్రుద్ధస్య ప్రముఖే స్థాతుం త్రస్యత్యపి పురందరః || ౩ ||

ఋషయశ్చ మహీదేవా గంధర్వాశ్చ యశస్వినః |
నను నామ తవోద్వేగాచ్చారణాశ్చ దిశో గతాః || ౪ ||

స త్వం మానుషమాత్రేణ రామేణ యుధి నిర్జితః |
న వ్యపత్రపసే రాజన్కిమిదం రాక్షసర్షభ || ౫ ||

కథం త్రైలోక్యమాక్రమ్య శ్రియా వీర్యేణ చాన్వితమ్ |
అవిషహ్యం జఘాన త్వాం మానుషో వనగోచరః || ౬ ||

మానుషాణామవిషయే చరతః కామరూపిణః |
వినాశస్తవ రామేణ సంయుగే నోపపద్యతే || ౭ ||

న చైతత్కర్మ రామస్య శ్రద్దధామి చమూముఖే |
సర్వతః సముపేతస్య తవ తేనాభిమర్శనమ్ || ౮ ||

యదైవ చ జనస్థానే రాక్షసైర్బహుభిర్వృతః |
ఖరస్తవ హతో భ్రాతా తదైవాసౌ న మానుషః || ౯ ||

యదైవ నగరీం లంకాం దుష్ప్రవేశాం సురైరపి |
ప్రవిష్టో హనుమాన్వీర్యాత్తదైవ వ్యథితా వయమ్ || ౧౦ ||

యదైవ వానరైర్ఘోరైర్బద్ధః సేతుర్మహార్ణవే |
తదైవ హృదయేనాహం శంకే రామమమానుషమ్ || ౧౧ ||

అథవా రామరూపేణ కృతాంతః స్వయమాగతః |
మాయాం తవ వినాశాయ విధాయాప్రతితర్కితామ్ || ౧౨ ||

అథవా వాసవేన త్వం ధర్షితోఽసి మహాబల |
వాసవస్య కుతః శక్తిస్త్వాం ద్రష్టుమపి సంయుగే || ౧౩ ||

వ్యక్తమేష మహాయోగీ పరమాత్మా సనాతనః |
అనాదిమధ్యనిధనో మహతః పరమో మహాన్ || ౧౪ ||

తమసః పరమో ధాతా శంఖచక్రగదాధరః |
శ్రీవత్సవక్షా నిత్యశ్రీరజయ్యః శాశ్వతో ధ్రువః || ౧౫ ||

మానుషం వపురాస్థాయ విష్ణుః సత్యపరాక్రమః |
సర్వైః పరివృతో దేవైర్వానరత్వముపాగతైః || ౧౬ ||

సర్వలోకేశ్వరః సాక్షాల్లోకానాం హితకామ్యయా |
సరాక్షసపరీవారం హతవాంస్త్వాం మహాద్యుతిః || ౧౭ ||

ఇంద్రియాణి పురా జిత్వా జితం త్రిభువనం త్వయా |
స్మరద్భిరివ తద్వైరమింద్రియైరేవ నిర్జితః || ౧౮ ||

క్రియతామవిరోధశ్చ రాఘవేణేతి యన్మయా |
ఉచ్యమానో న గృహ్ణాసి తస్యేయం వ్యుష్టిరాగతా || ౧౯ ||

అకస్మాచ్చాభికామోఽసి సీతాం రాక్షసపుంగవ |
ఐశ్వర్యస్య వినాశాయ దేహస్య స్వజనస్య చ || ౨౦ ||

అరుంధత్యా విశిష్టాం తాం రోహిణ్యాశ్చాపి దుర్మతే |
సీతాం ధర్షయతా మాన్యాం త్వయా హ్యసదృశం కృతమ్ || ౨౧ ||

వసుధాయాశ్చ వసుధాం శ్రియః శ్రీం భర్తృవత్సలామ్ |
సీతాం సర్వానవద్యాంగీమరణ్యే విజనే శుభామ్ || ౨౨ ||

ఆనయిత్వా తు తాం దీనాం ఛద్మనాఽఽత్మస్వదూషణ |
అప్రాప్య చైవ తం కామం మైథిలీసంగమే కృతమ్ || ౨౩ ||

పతివ్రతాయాస్తపసా నూనం దగ్ధోఽసి మే ప్రభో |
తదైవ యన్న దగ్ధస్త్వం ధర్షయంస్తనుమధ్యమామ్ || ౨౪ ||

దేవా బిభ్యతి తే సర్వే సేంద్రాః సాగ్నిపురోగమాః |
అవశ్యమేవ లభతే ఫలం పాపస్య కర్మణః || ౨౫ ||

ఘోరం పర్యాగతే కాలే కర్తా నాస్త్యత్ర సంశయః |
శుభకృచ్ఛుభమాప్నోతి పాపకృత్పాపమశ్నుతే || ౨౬ ||

విభీషణః సుఖం ప్రాప్తస్త్వం ప్రాప్తః పాపమీదృశమ్ |
సంత్యన్యాః ప్రమదాస్తుభ్యం రూపేణాభ్యధికాస్తతః || ౨౭ ||

అనంగవశమాపన్నస్త్వం తు మోహాన్న బుధ్యసే |
న కులేన న రూపేణ న దాక్షిణ్యేన మైథిలీ || ౨౮ ||

మయాఽధికా వా తుల్యా వా త్వం తు మోహాన్న బుధ్యసే |
సర్వథా సర్వభూతానాం నాస్తి మృత్యురలక్షణః || ౨౯ ||

తవ తావదయం మృత్యుర్మైథిలీకృతలక్షణః |
సీతానిమిత్తజో మృత్యుస్త్వయా దూరాదుపాహృతః || ౩౦ ||

మైథిలీ సహ రామేణ విశోకా విహరిష్యతి |
అల్పపుణ్యా త్వహం ఘోరే పతితా శోకసాగరే || ౩౧ ||

కైలాసే మందరే మేరౌ తథా చైత్రరథే వనే |
దేవోద్యానేషు సర్వేషు విహృత్య సహితా త్వయా || ౩౨ ||

విమానేనానురూపేణ యా యామ్యతులయా శ్రియా |
పశ్యంతీ వివిధాన్దేశాంస్తాంస్తాంశ్చిత్రస్రగంబరా || ౩౩ ||

భ్రంశితా కామభోగేభ్యః సాఽస్మి వీర వధాత్తవ |
సైవాన్యేవాస్మి సంవృత్తా ధిగ్రాజ్ఞాం చంచలాః శ్రియః || ౩౪ ||

హా రాజన్సుకుమారం తే సుభ్రు సుత్వక్సమున్నసమ్ |
కాంతిశ్రీద్యుతిభిస్తుల్యమిందుపద్మదివాకరైః || ౩౫ ||

కిరీటకూటోజ్జ్వలితం తామ్రాస్యం దీప్తకుండలమ్ |
మదవ్యాకులలోలాక్షం భూత్వా యత్పానభూమిషు || ౩౬ ||

వివిధస్రగ్ధరం చారు వల్గుస్మితకథం శుభమ్ |
తదేవాద్య తవేదం హి వక్త్రం న భ్రాజతే ప్రభో || ౩౭ ||

రామసాయకనిర్భిన్నం సిక్తం రుధిరవిస్రవైః |
విశీర్ణమేదోమస్తిష్కం రూక్షం స్యందనరేణుభిః || ౩౮ ||

హా పశ్చిమా మే సంప్రాప్తా దశా వైధవ్యకారిణీ |
యా మయాఽఽసీన్న సంబుద్ధా కదాచిదపి మందయా || ౩౯ ||

పితా దానవరాజో మే భర్తా మే రాక్షసేశ్వరః |
పుత్రో మే శక్తనిర్జేతా ఇత్యేవం గర్వితా భృశమ్ || ౪౦ ||

దృప్తారిమర్దనాః శూరాః ప్రఖ్యాతబలపౌరుషాః |
అకుతశ్చిద్భయా నాథా మమేత్యాసీన్మతిర్దృఢా || ౪౧ ||

తేషామేవం‍ప్రభావానాం యుష్మాకం రాక్షసర్షభ |
కథం భయమసంబుద్ధం మానుషాదిదమాగతమ్ || ౪౨ ||

స్నిగ్ధేంద్రనీలనీలం తు ప్రాంశుశైలోపమం మహత్ |
కేయూరాంగదవైడూర్యముక్తాదామస్రగుజ్జ్వలమ్ || ౪౩ ||

కాంతం విహారేష్వధికం దీప్తం సంగ్రామభూమిషు |
భాత్యాభరణభాభిర్యద్విద్యుద్భిరివ తోయదః || ౪౪ ||

తదేవాద్య శరీరం తే తీక్ష్ణైర్నైకైః శరైశ్చితమ్ |
పునర్దుర్లభసంస్పర్శం పరిష్వక్తుం న శక్యతే || ౪౫ ||

శ్వావిధః శలలైర్యద్వద్బాణైర్లగ్నైర్నిరంతరమ్ |
స్వర్పితైర్మర్మసు భృశం సంఛిన్నస్నాయుబంధనమ్ || ౪౬ ||

క్షితౌ నిపతితం రాజన్ శ్యావం రుధిరసచ్ఛవి |
వజ్రప్రహారాభిహతో వికీర్ణ ఇవ పర్వతః || ౪౭ ||

హా స్వప్నః సత్యమేవేదం త్వం రామేణ కథం హతః |
త్వం మృత్యోరపి మృత్యుః స్యాః కథం మృత్యువశం గతః || ౪౮ ||

త్రైలోక్యవసుభోక్తారం త్రైలోక్యోద్వేగదం మహత్ |
జేతారం లోకపాలానాం క్షేప్తారం శంకరస్య చ || ౪౯ ||

దృప్తానాం నిగృహీతారమావిష్కృతపరాక్రమమ్ |
లోకక్షోభయితారం చ నాదైర్భూతవిరావిణమ్ || ౫౦ ||

ఓజసా దృప్తవాక్యానాం వక్తారం రిపుసన్నిధౌ |
స్వయూథభృత్యవర్గాణాం గోప్తారం భీమకర్మణామ్ || ౫౧ ||

హంతారం దానవేంద్రాణాం యక్షాణాం చ సహస్రశః |
నివాతకవచానాం చ సంగ్రహీతారమీశ్వరమ్ || ౫౨ ||

నైకయజ్ఞవిలోప్తారం త్రాతారం స్వజనస్య చ |
ధర్మవ్యవస్థాభేత్తారం మాయాస్రష్టారమాహవే || ౫౩ ||

దేవాసురనృకన్యానామాహర్తారం తతస్తతః |
శత్రుస్త్రీశోకదాతారం నేతారం స్వజనస్య చ || ౫౪ ||

లంకాద్వీపస్య గోప్తారం కర్తారం భీమకర్మణామ్ |
అస్మాకం కామభోగానాం దాతారం రథినాం వరమ్ || ౫౫ ||

ఏవం‍ప్రభావం భర్తారం దృష్ట్వా రామేణ పాతితమ్ |
స్థిరాఽస్మి యా దేహమిమం ధారయామి హతప్రియా || ౫౬ ||

శయనేషు మహార్హేషు శయిత్వా రాక్షసేశ్వర |
ఇహ కస్మాత్ ప్రసుప్తోఽసి ధరణ్యాం రేణుపాటలః || ౫౭ ||

యదా మే తనయః శస్తో లక్ష్మణేనేంద్రజిద్యుధి |
తదాస్మ్యభిహితా తీవ్రమద్య త్వస్మిన్నిపాతితా || ౫౮ ||

నాహం బంధుజనైర్హీనా హీనా నాథేన తు త్వయా |
విహీనా కామభోగైశ్చ శోచిష్యే శాశ్వతీః సమాః || ౫౯ ||

ప్రపన్నో దీర్ఘమధ్వానం రాజన్నద్యాసి దుర్గమమ్ |
నయ మామపి దుఃఖార్తాం న జీవిష్యే త్వయా వినా || ౬౦ ||

కస్మాత్త్వం మాం విహాయేహ కృపణాం గంతుమిచ్ఛసి |
దీనాం విలపితైర్మందాం కిం వా మాం నాభిభాషసే || ౬౧ ||

దృష్ట్వా న ఖల్వసి క్రుద్ధో మామిహానవకుంఠితామ్ |
నిర్గతాం నగరద్వారాత్పద్భ్యామేవాగతాం ప్రభో || ౬౨ ||

పశ్యేష్టదార దారాంస్తే భ్రష్టలజ్జావకుంఠితాన్ |
బహిర్నిష్పతితాన్సర్వాన్కథం దృష్ట్వా న కుప్యసి || ౬౩ ||

అయం క్రీడాసహాయస్తే నాథ లాలప్యతే జనః |
న చైనమాశ్వాసయసే కిం వా న బహుమన్యసే || ౬౪ ||

యాస్త్వయా విధవా రాజన్కృతా నైకాః కులస్త్రియః |
పతివ్రతా ధర్మపరా గురుశుశ్రూషణే రతాః || ౬౫ ||

తాభిః శోకాభితప్తాభిః శప్తః పరవశం గతః |
త్వయా విప్రకృతాభిర్యత్తదా శప్తం తదాగతమ్ || ౬౬ ||

ప్రవాదః సత్య ఏవాయం త్వాం ప్రతి ప్రాయశో నృప |
పతివ్రతానాం నాకస్మాత్పతంత్యశ్రూణి భూతలే || ౬౭ ||

కథం చ నామ తే రాజఁల్లోకానాక్రమ్య తేజసా |
నారీచౌర్యమిదం క్షుద్రం కృతం శౌండీర్యమానినా || ౬౮ ||

అపనీయాశ్రమాద్రామం యన్మృగచ్ఛద్మనా త్వయా |
ఆనీతా రామపత్నీ సా తత్తే కాతర్యలక్షణమ్ || ౬౯ ||

కాతర్యం చ న తే యుద్ధే కదాచిత్సంస్మరామ్యహమ్ |
తత్తు భాగ్యవిపర్యాసాన్నూనం తే పక్వలక్షణమ్ || ౭౦ ||

అతీతానాగతార్థజ్ఞో వర్తమానవిచక్షణః |
మైథిలీమాహృతాం దృష్ట్వా ధ్యాత్వా నిశ్వస్య చాయతమ్ || ౭౧ ||

సత్యవాక్స మహాభాగో దేవరో మే యదబ్రవీత్ |
సోఽయం రాక్షసముఖ్యానాం వినాశః పర్యుపస్థితః || ౭౨ ||

కామక్రోధసముత్థేన వ్యసనేన ప్రసంగినా |
నిర్వృత్తస్త్వత్కృతేఽనర్థః సోఽయం మూలహరో మహాన్ || ౭౩ ||

త్వయా కృతమిదం సర్వమనాథం రక్షసాం కులమ్ |
న హి త్వం శోచితవ్యో మే ప్రఖ్యాతబలపౌరుషః || ౭౪ ||

స్త్రీస్వభావాత్తు మే బుద్ధిః కారుణ్యే పరివర్తతే |
సుకృతం దుష్కృతం చ త్వం గృహీత్వా స్వాం గతిం గతః || ౭౫ ||

ఆత్మానమనుశోచామి త్వద్వియోగేన దుఃఖితా |
సుహృదాం హితకామానాం న శ్రుతం వచనం త్వయా || ౭౬ ||

భ్రాతౄణాం చాపి కార్త్స్న్యేన హితముక్తం త్వయాఽనఘ |
హేత్వర్థయుక్తం విధివచ్ఛ్రేయస్కరమదారుణమ్ || ౭౭ ||

విభీషణేనాభిహితం న కృతం హేతుమత్త్వయా |
మారీచకుంభకర్ణాభ్యాం వాక్యం మమ పితుస్తదా || ౭౮ ||

న శ్రుతం వీర్యమత్తేన తస్యేదం ఫలమీదృశమ్ |
నీలజీమూతసంకాశ పీతాంబర శుభాంగద || ౭౯ ||

స్వగాత్రాణి వినిక్షిప్య కిం శేషే రుధిరాప్లుతః |
ప్రసుప్త ఇవ శోకార్తాం కిం మాం న ప్రతిభాషసే || ౮౦ ||

మహావీర్యస్య దక్షస్య సంయుగేష్వపలాయినః |
యాతుధానస్య దౌహిత్ర కిం చ మాం నాభ్యుదీక్షసే || ౮౧ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ కిం శేషే ప్రాప్తే పరిభవే నవే |
అద్య వై నిర్భయా లంకాం ప్రవిష్టాః సూర్యరశ్మయః || ౮౨ ||

యేన సూదయసే శత్రూన్సమరే సూర్యవర్చసా |
వజ్రో వజ్రధరస్యేవ సోఽయం తే సతతార్చితః || ౮౩ ||

రణే శత్రుప్రహరణో హేమజాలపరిష్కృతః |
పరిఘో వ్యవకీర్ణస్తే బాణైశ్ఛిన్నః సహస్రధా || ౮౪ ||

ప్రియామివోపగుహ్య త్వం శేషే సమరమేదినీమ్ |
అప్రియామివ కస్మాచ్చ మాం నేచ్ఛస్యభిభాషితుమ్ || ౮౫ ||

ధిగస్తు హృదయం యస్యా మమేదం న సహస్రధా |
త్వయి పంచత్వమాపన్నే ఫలతే శోకపీడితమ్ || ౮౬ ||

ఇత్యేవం విలపంత్యేవ బాష్పవ్యాకులలోచనా |
స్నేహావస్కన్నహృదయా దేవీ మోహముపాగమత్ || ౮౭ ||

కశ్మలాభిహతా సన్నా బభౌ సా రావణోరసి |
సంధ్యాఽనురక్తే జలదే దీప్తా విద్యుదివాసితే || ౮౮ ||

తథాగతాం సముత్పత్య సపత్న్యస్తా భృశాతురాః |
పర్యవస్థాపయామాసూ రుదంత్యో రుదతీం భృశమ్ || ౮౯ ||

న తే సువిదితా దేవి లోకానాం స్థితిరధ్రువా |
దశావిభాగపర్యాయే రాజ్ఞాం చంచలయా శ్రియా || ౯౦ ||

ఇత్యేవముచ్యమానా సా సశబ్దం ప్రరురోద హ |
స్నాపయంతీ త్వభిముఖౌ స్తనావస్రాంబువిస్రవైః || ౯౧ ||

ఏతస్మిన్నంతరే రామో విభీషణమువాచ హ |
సంస్కారః క్రియతాం భ్రాతుః స్త్రియశ్చైతా నివర్తయ || ౯౨ ||

తం ప్రశ్రితస్తతో రామం శ్రుతవాక్యో విభీషణః |
విమృశ్య బుద్ధ్యా ధర్మజ్ఞో ధర్మార్థసహితం వచః || ౯౩ ||

రామస్యైవానువృత్త్యర్థముత్తరం ప్రత్యభాషత |
త్యక్తధర్మవ్రతం క్రూరం నృశంసమనృతం తథా || ౯౪ ||

నాహమర్హోఽస్మి సంస్కర్తుం పరదారాభిమర్శినమ్ |
భ్రాతృరూపో హి మే శత్రురేష సర్వాహితే రతః || ౯౫ ||

రావణో నార్హతే పూజాం పూజ్యోఽపి గురుగౌరవాత్ |
నృశంస ఇతి మాం కామం వక్ష్యంతి మనుజా భువి || ౯౬ ||

శ్రుత్వా తస్యాగుణాన్సర్వే వక్ష్యంతి సుకృతం పునః |
తచ్ఛ్రుత్వా పరమప్రీతో రామో ధర్మభృతాం వరః || ౯౭ ||

విభీషణమువాచేదం వాక్యజ్ఞో వాక్యకోవిదమ్ |
తవాపి మే ప్రియం కార్యం త్వత్ప్రభావాచ్చ మే జితమ్ || ౯౮ ||

అవశ్యం తు క్షమం వాచ్యో మయా త్వం రాక్షసేశ్వరః |
అధర్మానృతసంయుక్తః కామం త్వేష నిశాచరః || ౯౯ ||

తేజస్వీ బలవాన్ శూరో సంయుగేషు చ నిత్యశః |
శతక్రతుముఖైర్దేవైః శ్రూయతే న పరాజితః || ౧౦౦ ||

మహాత్మా బలసంపన్నో రావణో లోకరావణః |
మరణాంతాని వైరాణి నిర్వృత్తం నః ప్రయోజనమ్ || ౧౦౧ ||

క్రియతామస్య సంస్కారో మమాప్యేష యథా తవ |
త్వత్సకాశాద్దశగ్రీవః సంస్కారం విధిపూర్వకమ్ || ౧౦౨ ||

ప్రాప్తుమర్హతి ధర్మజ్ఞ త్వం యశోభాగ్భవిష్యసి |
రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా త్వరమాణో విభీషణః || ౧౦౩ ||

సంస్కారేణానురూపేణ యోజయామాస రావణమ్ |
చితాం చందనకాష్ఠానాం పద్మకోశీరసంవృతామ్ || ౧౦౪ ||

బ్రాహ్మ్యా సంవేశయాంచక్రూ రాంకవాస్తరణావృతామ్ |
వర్తతే వేదవిహితో రాజ్ఞో వై పశ్చిమః క్రతుః || ౧౦౫ ||

ప్రచక్రూ రాక్షసేంద్రస్య పితృమేధమనుక్రమమ్ |
వేదిం చ దక్షిణప్రాచ్యాం యథాస్థానం చ పావకమ్ || ౧౦౬ ||

పృషదాజ్యేన సంపూర్ణం స్రువం సర్వే ప్రచిక్షిపుః |
పాదయోః శకటం ప్రాదురంతరూర్వోరులూఖలమ్ || ౧౦౭ ||

దారుపాత్రాణి సర్వాణి అరణిం చోత్తరారణిమ్ |
దత్త్వా తు ముసలం చాన్యద్యథాస్థానం విచక్షణాః || ౧౦౮ ||

శాస్త్రదృష్టేన విధినా మహర్షివిహితేన చ |
తత్ర మేధ్యం పశుం హత్వా రాక్షసేంద్రస్య రాక్షసాః || ౧౦౯ ||

పరిస్తరణికాం రాజ్ఞో ఘృతాక్తాం సమవేశయన్ |
గంధైర్మాల్యైరలంకృత్య రావణం దీనమానసాః || ౧౧౦ ||

విభీషణసహాయాస్తే వస్త్రైశ్చ వివిధైరపి |
లాజైశ్చావకిరంతి స్మ బాష్పపూర్ణముఖాస్తదా || ౧౧౧ ||

దదౌ చ పావకం తస్య విధియుక్తం విభీషణః |
స్నాత్వా చైవార్ద్రవస్త్రేణ తిలాన్దూర్వాభిమిశ్రితాన్ || ౧౧౨ ||

ఉదకేన చ సంమిశ్రాన్ప్రదాయ విధిపూర్వకమ్ |
ప్రదాయ చోదకం తస్మై మూర్ధ్నా చైనం నమస్య చ || ౧౧౩ ||

తాః స్త్రియోఽనునయామాస సాంత్వముక్త్వా పునఃపునః |
గమ్యతామితి తాః సర్వా వివిశుర్నగరం తదా || ౧౧౪ ||

ప్రవిష్టాసు చ సర్వాసు రాక్షసీషు విభీషణః |
రామపార్శ్వముపాగమ్య తదాఽతిష్ఠద్వినీతవత్ || ౧౧౫ ||

రామోఽపి సహ సైన్యేన ససుగ్రీవః సలక్ష్మణః |
హర్షం లేభే రిపుం హత్వా యథా వృత్రం శతక్రతుః || ౧౧౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతుర్దశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౪ ||

యుద్ధకాండ పంచదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed