Yuddha Kanda Sarga 113 – యుద్ధకాండ త్రయోదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౩)


|| రావణాంతఃపురపరిదేవనమ్ ||

రావణం నిహతం శ్రుత్వా రాఘవేణ మహాత్మనా |
అంతఃపురాద్వినిష్పేతూ రాక్షస్యః శోకకర్శితాః || ౧ ||

వార్యమాణాః సుబహుశో వేష్టంత్యః క్షితిపాంసుషు |
విముక్తకేశ్యో దుఃఖార్తా గావో వత్సహతా ఇవ || ౨ ||

ఉత్తరేణ వినిష్క్రమ్య ద్వారేణ సహ రాక్షసైః |
ప్రవిశ్యాయోధనం ఘోరం విచిన్వంత్యో హతం పతిమ్ || ౩ ||

రాజపుత్రేతివాదిన్యో హా నాథేతి చ సర్వశః |
పరిపేతుః కబంధాంకాం మహీం శోణితకర్దమామ్ || ౪ ||

తా బాష్పపరిపూర్ణాక్ష్యో భర్తృశోకపరాజితాః |
కరేణ్వ ఇవ నర్దంత్యో వినేదుర్హతయూథపాః || ౫ ||

దదృశుస్తం మహావీర్యం మహాకాయం మహాద్యుతిమ్ |
రావణం నిహతం భూమౌ నీలాంజనచయోపమమ్ || ౬ ||

తాః పతిం సహసా దృష్ట్వా శయానం రణపాంసుషు |
నిపేతుస్తస్య గాత్రేషు చ్ఛిన్నా వనలతా ఇవ || ౭ ||

బహుమానాత్పరిష్వజ్య కాచిదేనం రురోద హ |
చరణౌ కాచిదాలింగ్య కాచిత్కంఠేఽవలంబ్య చ || ౮ ||

ఉద్ధృత్య చ భుజౌ కాచిద్భూమౌ స్మ పరివర్తతే |
హతస్య వదనం దృష్ట్వా కాచిన్మోహముపాగమత్ || ౯ ||

కాచిదంకే శిరః కృత్వా రురోద ముఖమీక్షతీ |
స్నాపయంతీ ముఖం బాష్పైస్తుషారైరివ పంకజమ్ || ౧౦ ||

ఏవమార్తాః పతిం దృష్ట్వా రావణం నిహతం భువి |
చుక్రుశుర్బహుధా శోకాద్భూయస్తాః పర్యదేవయన్ || ౧౧ ||

యేన విత్రాసితః శక్రో యేన విత్రాసితో యమః |
యేన వైశ్రవణో రాజా పుష్పకేణ వియోజితః || ౧౨ ||

గంధర్వాణామృషీణాం చ సురాణాం చ మహాత్మనామ్ |
భయం యేన మహద్దత్తం సోఽయం శేతే రణే హతః || ౧౩ ||

అసురేభ్యః సురేభ్యో వా పన్నగేభ్యోఽపి వా తథా |
న భయం యో విజానాతి తస్యేదం మానుషాద్భయమ్ || ౧౪ ||

అవధ్యో దేవతానాం యస్తథా దానవరక్షసామ్ |
హతః సోఽయం రణే శేతే మానుషేణ పదాతినా || ౧౫ ||

యో న శక్యః సురైర్హంతుం న యక్షైర్నాసురైస్తథా |
సోఽయం కశ్చిదివాసత్త్వో మృత్యుం మర్త్యేన లంభితః || ౧౬ ||

ఏవం వదంత్యో బహుధా రురుదుస్తస్య తాః స్త్రియః |
భూయ ఏవ చ దుఃఖార్తా విలేపుశ్చ పునఃపునః || ౧౭ ||

అశృణ్వతా చ సుహృదాం సతతం హితవాదినామ్ |
మరణాయాహృతా సీతా ఘాతితాశ్చ నిశాచరాః || ౧౮ ||

ఏతాః సమమిదానీం తే వయమాత్మా చ పాతితాః |
బ్రువాణోఽపి హితం వాక్యమిష్టో భ్రాతా విభీషణః || ౧౯ ||

ధృష్టం పరుషితో మోహాత్త్వయాఽఽత్మవధకాంక్షిణా |
యది నిర్యాతితా తే స్యాత్సీతా రామాయ మైథిలీ || ౨౦ ||

న నః స్యాద్వ్యసనం ఘోరమిదం మూలహరం మహత్ |
వృత్తకామో భవేద్భ్రాతా రామో మిత్రకులం భవేత్ || ౨౧ ||

వయం చావిధవాః సర్వాః సకామా న చ శత్రవః |
త్వయా పునర్నృశంసేన సీతాం సంరుంధతా బలాత్ || ౨౨ ||

రాక్షసా వయమాత్మా చ త్రయం తుల్యం నిపాతితమ్ |
న కామకారః కామం వా తవ రాక్షసపుంగవ || ౨౩ ||

దైవం చేష్టయతే సర్వం హతం దైవేన హన్యతే |
వానరాణాం వినాశోఽయం రక్షసాం చ మహాహవే || ౨౪ ||

తవ చైవ మహాబాహో దైవయోగాదుపాగతః |
నైవార్థేన న కామేన విక్రమేణ న చాజ్ఞయా || ౨౫ ||

శక్యా దైవగతిర్లోకే నివర్తయితుముద్యతా |
విలేపురేవం దీనాస్తా రాక్షసాధిపయోషితః |
కురర్య ఇవ దుఃఖార్తా బాష్పపర్యాకులేక్షణాః || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రయోదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౩ ||

యుద్ధకాండ చతుర్దశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౪) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed