Yuddha Kanda Sarga 114 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (114)


॥ மந்தோ³த³ரீவிளாப꞉ ॥

தாஸாம் விளபமாநாநாம் ததா² ராக்ஷஸயோஷிதாம் ।
ஜ்யேஷ்டா² பத்நீ ப்ரியா தீ³நா ப⁴ர்தாரம் ஸமுதை³க்ஷத ॥ 1 ॥

த³ஶக்³ரீவம் ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ராமேணாசிந்த்யகர்மணா ।
பதிம் மந்தோ³த³ரீ தத்ர க்ருபணா பர்யதே³வயத் ॥ 2 ॥

நநு நாம மஹாபா⁴க³ தவ வைஶ்ரவணாநுஜ ।
க்ருத்³த⁴ஸ்ய ப்ரமுகே² ஸ்தா²தும் த்ரஸ்யத்யபி புரந்த³ர꞉ ॥ 3 ॥

ருஷயஶ்ச மஹீதே³வா க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச யஶஸ்விந꞉ ।
நநு நாம தவோத்³வேகா³ச்சாரணாஶ்ச தி³ஶோ க³தா꞉ ॥ 4 ॥

ஸ த்வம் மாநுஷமாத்ரேண ராமேண யுதி⁴ நிர்ஜித꞉ ।
ந வ்யபத்ரபஸே ராஜந்கிமித³ம் ராக்ஷஸர்ஷப⁴ ॥ 5 ॥

கத²ம் த்ரைலோக்யமாக்ரம்ய ஶ்ரியா வீர்யேண சாந்விதம் ।
அவிஷஹ்யம் ஜகா⁴ந த்வாம் மாநுஷோ வநகோ³சர꞉ ॥ 6 ॥

மாநுஷாணாமவிஷயே சரத꞉ காமரூபிண꞉ ।
விநாஶஸ்தவ ராமேண ஸம்யுகே³ நோபபத்³யதே ॥ 7 ॥

ந சைதத்கர்ம ராமஸ்ய ஶ்ரத்³த³தா⁴மி சமூமுகே² ।
ஸர்வத꞉ ஸமுபேதஸ்ய தவ தேநாபி⁴மர்ஶநம் ॥ 8 ॥

யதை³வ ச ஜநஸ்தா²நே ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
க²ரஸ்தவ ஹதோ ப்⁴ராதா ததை³வாஸௌ ந மாநுஷ꞉ ॥ 9 ॥

யதை³வ நக³ரீம் லங்காம் து³ஷ்ப்ரவேஶாம் ஸுரைரபி ।
ப்ரவிஷ்டோ ஹநுமாந்வீர்யாத்ததை³வ வ்யதி²தா வயம் ॥ 10 ॥

யதை³வ வாநரைர்கோ⁴ரைர்ப³த்³த⁴꞉ ஸேதுர்மஹார்ணவே ।
ததை³வ ஹ்ருத³யேநாஹம் ஶங்கே ராமமமாநுஷம் ॥ 11 ॥

அத²வா ராமரூபேண க்ருதாந்த꞉ ஸ்வயமாக³த꞉ ।
மாயாம் தவ விநாஶாய விதா⁴யாப்ரதிதர்கிதாம் ॥ 12 ॥

அத²வா வாஸவேந த்வம் த⁴ர்ஷிதோ(அ)ஸி மஹாப³ல ।
வாஸவஸ்ய குத꞉ ஶக்திஸ்த்வாம் த்³ரஷ்டுமபி ஸம்யுகே³ ॥ 13 ॥

வ்யக்தமேஷ மஹாயோகீ³ பரமாத்மா ஸநாதந꞉ ।
அநாதி³மத்⁴யநித⁴நோ மஹத꞉ பரமோ மஹாந் ॥ 14 ॥

தமஸ꞉ பரமோ தா⁴தா ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ।
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா நித்யஶ்ரீரஜய்ய꞉ ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ꞉ ॥ 15 ॥

மாநுஷம் வபுராஸ்தா²ய விஷ்ணு꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
ஸர்வை꞉ பரிவ்ருதோ தே³வைர்வாநரத்வமுபாக³தை꞉ ॥ 16 ॥

ஸர்வலோகேஶ்வர꞉ ஸாக்ஷால்லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ।
ஸராக்ஷஸபரீவாரம் ஹதவாம்ஸ்த்வாம் மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 17 ॥

இந்த்³ரியாணி புரா ஜித்வா ஜிதம் த்ரிபு⁴வநம் த்வயா ।
ஸ்மரத்³பி⁴ரிவ தத்³வைரமிந்த்³ரியைரேவ நிர்ஜித꞉ ॥ 18 ॥

க்ரியதாமவிரோத⁴ஶ்ச ராக⁴வேணேதி யந்மயா ।
உச்யமாநோ ந க்³ருஹ்ணாஸி தஸ்யேயம் வ்யுஷ்டிராக³தா ॥ 19 ॥

அகஸ்மாச்சாபி⁴காமோ(அ)ஸி ஸீதாம் ராக்ஷஸபுங்க³வ ।
ஐஶ்வர்யஸ்ய விநாஶாய தே³ஹஸ்ய ஸ்வஜநஸ்ய ச ॥ 20 ॥

அருந்த⁴த்யா விஶிஷ்டாம் தாம் ரோஹிண்யாஶ்சாபி து³ர்மதே ।
ஸீதாம் த⁴ர்ஷயதா மாந்யாம் த்வயா ஹ்யஸத்³ருஶம் க்ருதம் ॥ 21 ॥

வஸுதா⁴யாஶ்ச வஸுதா⁴ம் ஶ்ரிய꞉ ஶ்ரீம் ப⁴ர்த்ருவத்ஸலாம் ।
ஸீதாம் ஸர்வாநவத்³யாங்கீ³மரண்யே விஜநே ஶுபா⁴ம் ॥ 22 ॥

ஆநயித்வா து தாம் தீ³நாம் ச²த்³மநா(ஆ)த்மஸ்வதூ³ஷண ।
அப்ராப்ய சைவ தம் காமம் மைதி²லீஸங்க³மே க்ருதம் ॥ 23 ॥

பதிவ்ரதாயாஸ்தபஸா நூநம் த³க்³தோ⁴(அ)ஸி மே ப்ரபோ⁴ ।
ததை³வ யந்ந த³க்³த⁴ஸ்த்வம் த⁴ர்ஷயம்ஸ்தநுமத்⁴யமாம் ॥ 24 ॥

தே³வா பி³ப்⁴யதி தே ஸர்வே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ ।
அவஶ்யமேவ லப⁴தே ப²லம் பாபஸ்ய கர்மண꞉ ॥ 25 ॥

கோ⁴ரம் பர்யாக³தே காலே கர்தா நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ஶுப⁴க்ருச்சு²ப⁴மாப்நோதி பாபக்ருத்பாபமஶ்நுதே ॥ 26 ॥

விபீ⁴ஷண꞉ ஸுக²ம் ப்ராப்தஸ்த்வம் ப்ராப்த꞉ பாபமீத்³ருஶம் ।
ஸந்த்யந்யா꞉ ப்ரமதா³ஸ்துப்⁴யம் ரூபேணாப்⁴யதி⁴காஸ்தத꞉ ॥ 27 ॥

அநங்க³வஶமாபந்நஸ்த்வம் து மோஹாந்ந பு³த்⁴யஸே ।
ந குலேந ந ரூபேண ந தா³க்ஷிண்யேந மைதி²லீ ॥ 28 ॥

மயா(அ)தி⁴கா வா துல்யா வா த்வம் து மோஹாந்ந பு³த்⁴யஸே ।
ஸர்வதா² ஸர்வபூ⁴தாநாம் நாஸ்தி ம்ருத்யுரளக்ஷண꞉ ॥ 29 ॥

தவ தாவத³யம் ம்ருத்யுர்மைதி²லீக்ருதலக்ஷண꞉ ।
ஸீதாநிமித்தஜோ ம்ருத்யுஸ்த்வயா தூ³ராது³பாஹ்ருத꞉ ॥ 30 ॥

மைதி²லீ ஸஹ ராமேண விஶோகா விஹரிஷ்யதி ।
அல்பபுண்யா த்வஹம் கோ⁴ரே பதிதா ஶோகஸாக³ரே ॥ 31 ॥

கைலாஸே மந்த³ரே மேரௌ ததா² சைத்ரரதே² வநே ।
தே³வோத்³யாநேஷு ஸர்வேஷு விஹ்ருத்ய ஸஹிதா த்வயா ॥ 32 ॥

விமாநேநாநுரூபேண யா யாம்யதுலயா ஶ்ரியா ।
பஶ்யந்தீ விவிதா⁴ந்தே³ஶாம்ஸ்தாம்ஸ்தாம்ஶ்சித்ரஸ்ரக³ம்ப³ரா ॥ 33 ॥

ப்⁴ரம்ஶிதா காமபோ⁴கே³ப்⁴ய꞉ ஸா(அ)ஸ்மி வீர வதா⁴த்தவ ।
ஸைவாந்யேவாஸ்மி ஸம்வ்ருத்தா தி⁴க்³ராஜ்ஞாம் சஞ்சலா꞉ ஶ்ரிய꞉ ॥ 34 ॥

ஹா ராஜந்ஸுகுமாரம் தே ஸுப்⁴ரு ஸுத்வக்ஸமுந்நஸம் ।
காந்திஶ்ரீத்³யுதிபி⁴ஸ்துல்யமிந்து³பத்³மதி³வாகரை꞉ ॥ 35 ॥

கிரீடகூடோஜ்ஜ்வலிதம் தாம்ராஸ்யம் தீ³ப்தகுண்ட³லம் ।
மத³வ்யாகுலலோலாக்ஷம் பூ⁴த்வா யத்பாநபூ⁴மிஷு ॥ 36 ॥

விவித⁴ஸ்ரக்³த⁴ரம் சாரு வல்கு³ஸ்மிதகத²ம் ஶுப⁴ம் ।
ததே³வாத்³ய தவேத³ம் ஹி வக்த்ரம் ந ப்⁴ராஜதே ப்ரபோ⁴ ॥ 37 ॥

ராமஸாயகநிர்பி⁴ந்நம் ஸிக்தம் ருதி⁴ரவிஸ்ரவை꞉ ।
விஶீர்ணமேதோ³மஸ்திஷ்கம் ரூக்ஷம் ஸ்யந்த³நரேணுபி⁴꞉ ॥ 38 ॥

ஹா பஶ்சிமா மே ஸம்ப்ராப்தா த³ஶா வைத⁴வ்யகாரிணீ ।
யா மயா(ஆ)ஸீந்ந ஸம்பு³த்³தா⁴ கதா³சித³பி மந்த³யா ॥ 39 ॥

பிதா தா³நவராஜோ மே ப⁴ர்தா மே ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
புத்ரோ மே ஶக்தநிர்ஜேதா இத்யேவம் க³ர்விதா ப்⁴ருஶம் ॥ 40 ॥

த்³ருப்தாரிமர்த³நா꞉ ஶூரா꞉ ப்ரக்²யாதப³லபௌருஷா꞉ ।
அகுதஶ்சித்³ப⁴யா நாதா² மமேத்யாஸீந்மதிர்த்³ருடா⁴ ॥ 41 ॥

தேஷாமேவம்ப்ரபா⁴வாநாம் யுஷ்மாகம் ராக்ஷஸர்ஷப⁴ ।
கத²ம் ப⁴யமஸம்பு³த்³த⁴ம் மாநுஷாதி³த³மாக³தம் ॥ 42 ॥

ஸ்நிக்³தே⁴ந்த்³ரநீலநீலம் து ப்ராம்ஶுஶைலோபமம் மஹத் ।
கேயூராங்க³த³வைடூ³ர்யமுக்தாதா³மஸ்ரகு³ஜ்ஜ்வலம் ॥ 43 ॥

காந்தம் விஹாரேஷ்வதி⁴கம் தீ³ப்தம் ஸங்க்³ராமபூ⁴மிஷு ।
பா⁴த்யாப⁴ரணபா⁴பி⁴ர்யத்³வித்³யுத்³பி⁴ரிவ தோயத³꞉ ॥ 44 ॥

ததே³வாத்³ய ஶரீரம் தே தீக்ஷ்ணைர்நைகை꞉ ஶரைஶ்சிதம் ।
புநர்து³ர்லப⁴ஸம்ஸ்பர்ஶம் பரிஷ்வக்தும் ந ஶக்யதே ॥ 45 ॥

ஶ்வாவித⁴꞉ ஶலலைர்யத்³வத்³பா³ணைர்லக்³நைர்நிரந்தரம் ।
ஸ்வர்பிதைர்மர்மஸு ப்⁴ருஶம் ஸஞ்சி²ந்நஸ்நாயுப³ந்த⁴நம் ॥ 46 ॥

க்ஷிதௌ நிபதிதம் ராஜந் ஶ்யாவம் ருதி⁴ரஸச்ச²வி ।
வஜ்ரப்ரஹாராபி⁴ஹதோ விகீர்ண இவ பர்வத꞉ ॥ 47 ॥

ஹா ஸ்வப்ந꞉ ஸத்யமேவேத³ம் த்வம் ராமேண கத²ம் ஹத꞉ ।
த்வம் ம்ருத்யோரபி ம்ருத்யு꞉ ஸ்யா꞉ கத²ம் ம்ருத்யுவஶம் க³த꞉ ॥ 48 ॥

த்ரைலோக்யவஸுபோ⁴க்தாரம் த்ரைலோக்யோத்³வேக³த³ம் மஹத் ।
ஜேதாரம் லோகபாலாநாம் க்ஷேப்தாரம் ஶங்கரஸ்ய ச ॥ 49 ॥

த்³ருப்தாநாம் நிக்³ருஹீதாரமாவிஷ்க்ருதபராக்ரமம் ।
லோகக்ஷோப⁴யிதாரம் ச நாதை³ர்பூ⁴தவிராவிணம் ॥ 50 ॥

ஓஜஸா த்³ருப்தவாக்யாநாம் வக்தாரம் ரிபுஸந்நிதௌ⁴ ।
ஸ்வயூத²ப்⁴ருத்யவர்கா³ணாம் கோ³ப்தாரம் பீ⁴மகர்மணாம் ॥ 51 ॥

ஹந்தாரம் தா³நவேந்த்³ராணாம் யக்ஷாணாம் ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
நிவாதகவசாநாம் ச ஸங்க்³ரஹீதாரமீஶ்வரம் ॥ 52 ॥

நைகயஜ்ஞவிளோப்தாரம் த்ராதாரம் ஸ்வஜநஸ்ய ச ।
த⁴ர்மவ்யவஸ்தா²பே⁴த்தாரம் மாயாஸ்ரஷ்டாரமாஹவே ॥ 53 ॥

தே³வாஸுரந்ருகந்யாநாமாஹர்தாரம் ததஸ்தத꞉ ।
ஶத்ருஸ்த்ரீஶோகதா³தாரம் நேதாரம் ஸ்வஜநஸ்ய ச ॥ 54 ॥

லங்காத்³வீபஸ்ய கோ³ப்தாரம் கர்தாரம் பீ⁴மகர்மணாம் ।
அஸ்மாகம் காமபோ⁴கா³நாம் தா³தாரம் ரதி²நாம் வரம் ॥ 55 ॥

ஏவம்ப்ரபா⁴வம் ப⁴ர்தாரம் த்³ருஷ்ட்வா ராமேண பாதிதம் ।
ஸ்தி²ரா(அ)ஸ்மி யா தே³ஹமிமம் தா⁴ரயாமி ஹதப்ரியா ॥ 56 ॥

ஶயநேஷு மஹார்ஹேஷு ஶயித்வா ராக்ஷஸேஶ்வர ।
இஹ கஸ்மாத் ப்ரஸுப்தோ(அ)ஸி த⁴ரண்யாம் ரேணுபாடல꞉ ॥ 57 ॥

யதா³ மே தநய꞉ ஶஸ்தோ லக்ஷ்மணேநேந்த்³ரஜித்³யுதி⁴ ।
ததா³ஸ்ம்யபி⁴ஹிதா தீவ்ரமத்³ய த்வஸ்மிந்நிபாதிதா ॥ 58 ॥

நாஹம் ப³ந்து⁴ஜநைர்ஹீநா ஹீநா நாதே²ந து த்வயா ।
விஹீநா காமபோ⁴கை³ஶ்ச ஶோசிஷ்யே ஶாஶ்வதீ꞉ ஸமா꞉ ॥ 59 ॥

ப்ரபந்நோ தீ³ர்க⁴மத்⁴வாநம் ராஜந்நத்³யாஸி து³ர்க³மம் ।
நய மாமபி து³꞉கா²ர்தாம் ந ஜீவிஷ்யே த்வயா விநா ॥ 60 ॥

கஸ்மாத்த்வம் மாம் விஹாயேஹ க்ருபணாம் க³ந்துமிச்ச²ஸி ।
தீ³நாம் விளபிதைர்மந்தா³ம் கிம் வா மாம் நாபி⁴பா⁴ஷஸே ॥ 61 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ந க²ல்வஸி க்ருத்³தோ⁴ மாமிஹாநவகுண்டி²தாம் ।
நிர்க³தாம் நக³ரத்³வாராத்பத்³ப்⁴யாமேவாக³தாம் ப்ரபோ⁴ ॥ 62 ॥

பஶ்யேஷ்டதா³ர தா³ராம்ஸ்தே ப்⁴ரஷ்டலஜ்ஜாவகுண்டி²தாந் ।
ப³ஹிர்நிஷ்பதிதாந்ஸர்வாந்கத²ம் த்³ருஷ்ட்வா ந குப்யஸி ॥ 63 ॥

அயம் க்ரீடா³ஸஹாயஸ்தே நாத² லாலப்யதே ஜந꞉ ।
ந சைநமாஶ்வாஸயஸே கிம் வா ந ப³ஹுமந்யஸே ॥ 64 ॥

யாஸ்த்வயா வித⁴வா ராஜந்க்ருதா நைகா꞉ குலஸ்த்ரிய꞉ ।
பதிவ்ரதா த⁴ர்மபரா கு³ருஶுஶ்ரூஷணே ரதா꞉ ॥ 65 ॥

தாபி⁴꞉ ஶோகாபி⁴தப்தாபி⁴꞉ ஶப்த꞉ பரவஶம் க³த꞉ ।
த்வயா விப்ரக்ருதாபி⁴ர்யத்ததா³ ஶப்தம் ததா³க³தம் ॥ 66 ॥

ப்ரவாத³꞉ ஸத்ய ஏவாயம் த்வாம் ப்ரதி ப்ராயஶோ ந்ருப ।
பதிவ்ரதாநாம் நாகஸ்மாத்பதந்த்யஶ்ரூணி பூ⁴தலே ॥ 67 ॥

கத²ம் ச நாம தே ராஜம்ˮல்லோகாநாக்ரம்ய தேஜஸா ।
நாரீசௌர்யமித³ம் க்ஷுத்³ரம் க்ருதம் ஶௌண்டீ³ர்யமாநிநா ॥ 68 ॥

அபநீயாஶ்ரமாத்³ராமம் யந்ம்ருக³ச்ச²த்³மநா த்வயா ।
ஆநீதா ராமபத்நீ ஸா தத்தே காதர்யலக்ஷணம் ॥ 69 ॥

காதர்யம் ச ந தே யுத்³தே⁴ கதா³சித்ஸம்ஸ்மராம்யஹம் ।
தத்து பா⁴க்³யவிபர்யாஸாந்நூநம் தே பக்வலக்ஷணம் ॥ 70 ॥

அதீதாநாக³தார்த²ஜ்ஞோ வர்தமாநவிசக்ஷண꞉ ।
மைதி²லீமாஹ்ருதாம் த்³ருஷ்ட்வா த்⁴யாத்வா நிஶ்வஸ்ய சாயதம் ॥ 71 ॥

ஸத்யவாக்ஸ மஹாபா⁴கோ³ தே³வரோ மே யத³ப்³ரவீத் ।
ஸோ(அ)யம் ராக்ஷஸமுக்²யாநாம் விநாஶ꞉ பர்யுபஸ்தி²த꞉ ॥ 72 ॥

காமக்ரோத⁴ஸமுத்தே²ந வ்யஸநேந ப்ரஸங்கி³நா ।
நிர்வ்ருத்தஸ்த்வத்க்ருதே(அ)நர்த²꞉ ஸோ(அ)யம் மூலஹரோ மஹாந் ॥ 73 ॥

த்வயா க்ருதமித³ம் ஸர்வமநாத²ம் ரக்ஷஸாம் குலம் ।
ந ஹி த்வம் ஶோசிதவ்யோ மே ப்ரக்²யாதப³லபௌருஷ꞉ ॥ 74 ॥

ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வாத்து மே பு³த்³தி⁴꞉ காருண்யே பரிவர்ததே ।
ஸுக்ருதம் து³ஷ்க்ருதம் ச த்வம் க்³ருஹீத்வா ஸ்வாம் க³திம் க³த꞉ ॥ 75 ॥

ஆத்மாநமநுஶோசாமி த்வத்³வியோகே³ந து³꞉கி²தா ।
ஸுஹ்ருதா³ம் ஹிதகாமாநாம் ந ஶ்ருதம் வசநம் த்வயா ॥ 76 ॥

ப்⁴ராத்ரூணாம் சாபி கார்த்ஸ்ந்யேந ஹிதமுக்தம் த்வயா(அ)நக⁴ ।
ஹேத்வர்த²யுக்தம் விதி⁴வச்ச்²ரேயஸ்கரமதா³ருணம் ॥ 77 ॥

விபீ⁴ஷணேநாபி⁴ஹிதம் ந க்ருதம் ஹேதுமத்த்வயா ।
மாரீசகும்ப⁴கர்ணாப்⁴யாம் வாக்யம் மம பிதுஸ்ததா³ ॥ 78 ॥

ந ஶ்ருதம் வீர்யமத்தேந தஸ்யேத³ம் ப²லமீத்³ருஶம் ।
நீலஜீமூதஸங்காஶ பீதாம்ப³ர ஶுபா⁴ங்க³த³ ॥ 79 ॥

ஸ்வகா³த்ராணி விநிக்ஷிப்ய கிம் ஶேஷே ருதி⁴ராப்லுத꞉ ।
ப்ரஸுப்த இவ ஶோகார்தாம் கிம் மாம் ந ப்ரதிபா⁴ஷஸே ॥ 80 ॥

மஹாவீர்யஸ்ய த³க்ஷஸ்ய ஸம்யுகே³ஷ்வபலாயிந꞉ ।
யாதுதா⁴நஸ்ய தௌ³ஹித்ர கிம் ச மாம் நாப்⁴யுதீ³க்ஷஸே ॥ 81 ॥

உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² கிம் ஶேஷே ப்ராப்தே பரிப⁴வே நவே ।
அத்³ய வை நிர்ப⁴யா லங்காம் ப்ரவிஷ்டா꞉ ஸூர்யரஶ்மய꞉ ॥ 82 ॥

யேந ஸூத³யஸே ஶத்ரூந்ஸமரே ஸூர்யவர்சஸா ।
வஜ்ரோ வஜ்ரத⁴ரஸ்யேவ ஸோ(அ)யம் தே ஸததார்சித꞉ ॥ 83 ॥

ரணே ஶத்ருப்ரஹரணோ ஹேமஜாலபரிஷ்க்ருத꞉ ।
பரிகோ⁴ வ்யவகீர்ணஸ்தே பா³ணைஶ்சி²ந்ந꞉ ஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 84 ॥

ப்ரியாமிவோபகு³ஹ்ய த்வம் ஶேஷே ஸமரமேதி³நீம் ।
அப்ரியாமிவ கஸ்மாச்ச மாம் நேச்ச²ஸ்யபி⁴பா⁴ஷிதும் ॥ 85 ॥

தி⁴க³ஸ்து ஹ்ருத³யம் யஸ்யா மமேத³ம் ந ஸஹஸ்ரதா⁴ ।
த்வயி பஞ்சத்வமாபந்நே ப²லதே ஶோகபீடி³தம் ॥ 86 ॥

இத்யேவம் விளபந்த்யேவ பா³ஷ்பவ்யாகுலலோசநா ।
ஸ்நேஹாவஸ்கந்நஹ்ருத³யா தே³வீ மோஹமுபாக³மத் ॥ 87 ॥

கஶ்மளாபி⁴ஹதா ஸந்நா ப³பௌ⁴ ஸா ராவணோரஸி ।
ஸந்த்⁴யா(அ)நுரக்தே ஜலதே³ தீ³ப்தா வித்³யுதி³வாஸிதே ॥ 88 ॥

ததா²க³தாம் ஸமுத்பத்ய ஸபத்ந்யஸ்தா ப்⁴ருஶாதுரா꞉ ।
பர்யவஸ்தா²பயாமாஸூ ருத³ந்த்யோ ருத³தீம் ப்⁴ருஶம் ॥ 89 ॥

ந தே ஸுவிதி³தா தே³வி லோகாநாம் ஸ்தி²திரத்⁴ருவா ।
த³ஶாவிபா⁴க³பர்யாயே ராஜ்ஞாம் சஞ்சலயா ஶ்ரியா ॥ 90 ॥

இத்யேவமுச்யமாநா ஸா ஸஶப்³த³ம் ப்ரருரோத³ ஹ ।
ஸ்நாபயந்தீ த்வபி⁴முகௌ² ஸ்தநாவஸ்ராம்பு³விஸ்ரவை꞉ ॥ 91 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே ராமோ விபீ⁴ஷணமுவாச ஹ ।
ஸம்ஸ்கார꞉ க்ரியதாம் ப்⁴ராது꞉ ஸ்த்ரியஶ்சைதா நிவர்தய ॥ 92 ॥

தம் ப்ரஶ்ரிதஸ்ததோ ராமம் ஶ்ருதவாக்யோ விபீ⁴ஷண꞉ ।
விம்ருஶ்ய பு³த்³த்⁴யா த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்மார்த²ஸஹிதம் வச꞉ ॥ 93 ॥

ராமஸ்யைவாநுவ்ருத்த்யர்த²முத்தரம் ப்ரத்யபா⁴ஷத ।
த்யக்தத⁴ர்மவ்ரதம் க்ரூரம் ந்ருஶம்ஸமந்ருதம் ததா² ॥ 94 ॥

நாஹமர்ஹோ(அ)ஸ்மி ஸம்ஸ்கர்தும் பரதா³ராபி⁴மர்ஶிநம் ।
ப்⁴ராத்ருரூபோ ஹி மே ஶத்ருரேஷ ஸர்வாஹிதே ரத꞉ ॥ 95 ॥

ராவணோ நார்ஹதே பூஜாம் பூஜ்யோ(அ)பி கு³ருகௌ³ரவாத் ।
ந்ருஶம்ஸ இதி மாம் காமம் வக்ஷ்யந்தி மநுஜா பு⁴வி ॥ 96 ॥

ஶ்ருத்வா தஸ்யாகு³ணாந்ஸர்வே வக்ஷ்யந்தி ஸுக்ருதம் புந꞉ ।
தச்ச்²ருத்வா பரமப்ரீதோ ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ॥ 97 ॥

விபீ⁴ஷணமுவாசேத³ம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகோவித³ம் ।
தவாபி மே ப்ரியம் கார்யம் த்வத்ப்ரபா⁴வாச்ச மே ஜிதம் ॥ 98 ॥

அவஶ்யம் து க்ஷமம் வாச்யோ மயா த்வம் ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
அத⁴ர்மாந்ருதஸம்யுக்த꞉ காமம் த்வேஷ நிஶாசர꞉ ॥ 99 ॥

தேஜஸ்வீ ப³லவாந் ஶூரோ ஸம்யுகே³ஷு ச நித்யஶ꞉ ।
ஶதக்ரதுமுகை²ர்தே³வை꞉ ஶ்ரூயதே ந பராஜித꞉ ॥ 100 ॥

மஹாத்மா ப³லஸம்பந்நோ ராவணோ லோகராவண꞉ ।
மரணாந்தாநி வைராணி நிர்வ்ருத்தம் ந꞉ ப்ரயோஜநம் ॥ 101 ॥

க்ரியதாமஸ்ய ஸம்ஸ்காரோ மமாப்யேஷ யதா² தவ ।
த்வத்ஸகாஶாத்³த³ஶக்³ரீவ꞉ ஸம்ஸ்காரம் விதி⁴பூர்வகம் ॥ 102 ॥

ப்ராப்துமர்ஹதி த⁴ர்மஜ்ஞ த்வம் யஶோபா⁴க்³ப⁴விஷ்யஸி ।
ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா த்வரமாணோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 103 ॥

ஸம்ஸ்காரேணாநுரூபேண யோஜயாமாஸ ராவணம் ।
சிதாம் சந்த³நகாஷ்டா²நாம் பத்³மகோஶீரஸம்வ்ருதாம் ॥ 104 ॥

ப்³ராஹ்ம்யா ஸம்வேஶயாஞ்சக்ரூ ராங்கவாஸ்தரணாவ்ருதாம் ।
வர்ததே வேத³விஹிதோ ராஜ்ஞோ வை பஶ்சிம꞉ க்ரது꞉ ॥ 105 ॥

ப்ரசக்ரூ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய பித்ருமேத⁴மநுக்ரமம் ।
வேதி³ம் ச த³க்ஷிணப்ராச்யாம் யதா²ஸ்தா²நம் ச பாவகம் ॥ 106 ॥

ப்ருஷதா³ஜ்யேந ஸம்பூர்ணம் ஸ்ருவம் ஸர்வே ப்ரசிக்ஷிபு꞉ ।
பாத³யோ꞉ ஶகடம் ப்ராது³ரந்தரூர்வோருலூக²லம் ॥ 107 ॥

தா³ருபாத்ராணி ஸர்வாணி அரணிம் சோத்தராரணிம் ।
த³த்த்வா து முஸலம் சாந்யத்³யதா²ஸ்தா²நம் விசக்ஷணா꞉ ॥ 108 ॥

ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந விதி⁴நா மஹர்ஷிவிஹிதேந ச ।
தத்ர மேத்⁴யம் பஶும் ஹத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ராக்ஷஸா꞉ ॥ 109 ॥

பரிஸ்தரணிகாம் ராஜ்ஞோ க்⁴ருதாக்தாம் ஸமவேஶயந் ।
க³ந்தை⁴ர்மால்யைரளங்க்ருத்ய ராவணம் தீ³நமாநஸா꞉ ॥ 110 ॥

விபீ⁴ஷணஸஹாயாஸ்தே வஸ்த்ரைஶ்ச விவிதை⁴ரபி ।
லாஜைஶ்சாவகிரந்தி ஸ்ம பா³ஷ்பபூர்ணமுகா²ஸ்ததா³ ॥ 111 ॥

த³தௌ³ ச பாவகம் தஸ்ய விதி⁴யுக்தம் விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஸ்நாத்வா சைவார்த்³ரவஸ்த்ரேண திலாந்தூ³ர்வாபி⁴மிஶ்ரிதாந் ॥ 112 ॥

உத³கேந ச ஸம்மிஶ்ராந்ப்ரதா³ய விதி⁴பூர்வகம் ।
ப்ரதா³ய சோத³கம் தஸ்மை மூர்த்⁴நா சைநம் நமஸ்ய ச ॥ 113 ॥

தா꞉ ஸ்த்ரியோ(அ)நுநயாமாஸ ஸாந்த்வமுக்த்வா புந꞉புந꞉ ।
க³ம்யதாமிதி தா꞉ ஸர்வா விவிஶுர்நக³ரம் ததா³ ॥ 114 ॥

ப்ரவிஷ்டாஸு ச ஸர்வாஸு ராக்ஷஸீஷு விபீ⁴ஷண꞉ ।
ராமபார்ஶ்வமுபாக³ம்ய ததா³(அ)திஷ்ட²த்³விநீதவத் ॥ 115 ॥

ராமோ(அ)பி ஸஹ ஸைந்யேந ஸஸுக்³ரீவ꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
ஹர்ஷம் லேபே⁴ ரிபும் ஹத்வா யதா² வ்ருத்ரம் ஶதக்ரது꞉ ॥ 116 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சதுர்த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 114 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (115) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed