Yuddha Kanda Sarga 109 – యుద్ధకాండ నవోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౯)


|| రావణధ్వజోన్మథనమ్ ||

తతః ప్రవృత్తం సుక్రూరం రామరావణయోస్తదా |
సుమహద్ద్వైరథం యుద్ధం సర్వలోకభయావహమ్ || ౧ ||

తతో రాక్షససైన్యం చ హరీణాం చ మహద్బలమ్ |
ప్రగృహీతప్రహరణం నిశ్చేష్టం సమతిష్ఠత || ౨ ||

సంప్రయుద్ధౌ తతో దృష్ట్వా బలవన్నరరాక్షసౌ |
వ్యాక్షిప్తహృదయాః సర్వే పరం విస్మయమాగతాః || ౩ ||

నానాప్రహరణైర్వ్యగ్రైర్భుజైర్విస్మితబుద్ధయః |
సర్పంతం ప్రేక్ష్య సంగ్రామం నాభిజగ్ముః పరస్పరమ్ || ౪ ||

రక్షసాం రావణం చాపి వానరాణాం చ రాఘవమ్ |
పశ్యతాం విస్మితాక్షాణాం సైన్యం చిత్రమివాబభౌ || ౫ ||

తౌ తు తత్ర నిమిత్తాని దృష్ట్వా రావణరాఘవౌ |
కృతబుద్ధీ స్థిరామర్షౌ యుయుధాతే హ్యభీతవత్ || ౬ ||

జేతవ్యమితి కాకుత్స్థో మర్తవ్యమితి రావణః |
ధృతౌ స్వవీర్యసర్వస్వం యుద్ధేఽదర్శయతాం తదా || ౭ ||

తతః క్రోధాద్దశగ్రీవః శరాన్సంధాయ వీర్యవాన్ |
ముమోచ ధ్వజముద్దిశ్య రాఘవస్య రథే స్థితమ్ || ౮ ||

తే శరాస్తమనాసాద్య పురందరరథధ్వజమ్ |
రథశక్తిం పరామృశ్య నిపేతుర్ధరణీతలే || ౯ ||

తతో రామోఽభిసంక్రుద్ధశ్చాపమాయమ్య వీర్యవాన్ |
కృతప్రతికృతం కర్తుం మనసా సంప్రచక్రమే || ౧౦ ||

రావణధ్వజముద్దిశ్య ముమోచ నిశితం శరమ్ |
మహాసర్పమివాసహ్యం జ్వలంతం స్వేన తేజసా || ౧౧ ||

జగామ స మహీం ఛిత్త్వా దశగ్రీవధ్వజం శరః |
స నికృత్తోఽపతద్భూమౌ రావణస్య రథధ్వజః || ౧౨ ||

ధ్వజస్యోన్మథనం దృష్ట్వా రావణః సుమహాబలః |
సంప్రదీప్తోఽభవత్క్రోధాదమర్షాత్ప్రదహన్నివ || ౧౩ ||

స రోషవశమాపన్నః శరవర్షం మహద్వమన్ |
రామస్య తురగాన్దీప్తైః శరైర్వివ్యాధ రావణః || ౧౪ ||

తే విద్ధా హరయస్తత్ర నాస్ఖలన్నాపి బభ్రముః |
బభూవుః స్వస్థహృదయాః పద్మనాలైరివాహతాః || ౧౫ ||

తేషామసంభ్రమం దృష్ట్వా వాజినాం రావణస్తదా |
భూయ ఏవ సుసంక్రుద్ధః శరవర్షం ముమోచ హ || ౧౬ ||

గదాశ్చ పరిఘాశ్చైవ చక్రాణి ముసలాని చ |
గిరిశృంగాణి వృక్షాంశ్చ తథా శూలపరశ్వధాన్ || ౧౭ ||

మాయావిహితమేతత్తు శస్త్రవర్షమపాతయత్ |
తుములం త్రాసజననం భీమం భీమప్రతిస్వనమ్ || ౧౮ ||

తద్వర్షమభవద్యుద్ధే నైకశస్త్రమయం మహత్ |
విముచ్య రాఘవరథం సమాంతాద్వానరే బలే || ౧౯ ||

సాయకైరంతరిక్షం చ చకారాశు నిరంతరమ్ |
సహస్రశస్తతో బాణానశ్రాంతహృదయోద్యమః || ౨౦ ||

ముమోచ చ దశగ్రీవో నిఃసంగేనాంతరాత్మనా |
వ్యాయచ్ఛమానం తం దృష్ట్వా తత్పరం రావణం రణే || ౨౧ ||

ప్రహసన్నివ కాకుత్స్థః సందధే సాయకాన్ శితాన్ |
స ముమోచ తతో బాణాన్రణే శతసహస్రశః || ౨౨ ||

తాన్దృష్ట్వా రావణశ్చక్రే స్వశరైః ఖం నిరంతరమ్ |
తతస్తాభ్యాం ప్రముక్తేన శరవర్షేణ భాస్వతా || ౨౩ ||

శరబద్ధమివాభాతి ద్వితీయం భాస్వదంబరమ్ |
నానిమిత్తోఽభవద్బాణో నాతిభేత్తా న నిష్ఫలః || ౨౪ ||

అన్యోన్యమభిసంహత్య నిపేతుర్ధరణీతలే |
తథా విసృజతోర్బాణాన్రామరావణయోర్మృధే || ౨౫ ||

ప్రాయుద్ధ్యతామవిచ్ఛిన్నమస్యంతౌ సవ్యదక్షిణమ్ |
చక్రతుశ్చ శరౌఘైస్తౌ నిరుచ్ఛ్వాసమివాంబరమ్ || ౨౬ ||

రావణస్య హయాన్రామో హయాన్రామస్య రావణః |
జఘ్నతుస్తౌ తథాఽన్యోన్యం కృతానుకృతకారిణౌ || ౨౭ ||

ఏవం తౌ తు సుసంక్రుద్ధౌ చక్రతుర్యుద్ధమద్భుతమ్ |
ముహూర్తమభవద్యుద్ధం తుములం రోమహర్షణమ్ || ౨౮ ||

ప్రయుధ్యమానౌ సమరే మహాబలౌ
శితైః శరై రావణలక్ష్మణాగ్రజౌ |
ధ్వజావపాతేన స రాక్షసాధిపో
భృశం ప్రచుక్రోధ తదా రఘూత్తమే || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే నవోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౯ ||

యుద్ధకాండ దశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed