Yuddha Kanda Sarga 108 – యుద్ధకాండ అష్టోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౮)


|| శుభాశుభనిమిత్తదర్శనమ్ ||

స రథం సారథిర్హృష్టః పరసైన్యప్రధర్షణమ్ |
గంధర్వనగరాకారం సముచ్ఛ్రితపతాకినమ్ || ౧ ||

యుక్తం పరమసంపన్నైర్వాజిభిర్హేమమాలిభిః |
యుద్ధోపకరణైః పూర్ణం పతాకాధ్వజమాలినమ్ || ౨ ||

గ్రసంతమివ చాకాశం నాదయంతం వసుంధరామ్ |
ప్రణాశం పరసైన్యానాం స్వసైన్యానాం ప్రహర్షణమ్ || ౩ ||

రావణస్య రథం క్షిప్రం చోదయామాస సారథిః |
తమాపతంతం సహసా స్వనవంతం మహాస్వనమ్ || ౪ ||

రథం రాక్షసరాజస్య నరరాజో దదర్శ హ |
కృష్ణవాజిసమాయుక్తం యుక్తం రౌద్రేణ వర్చసా || ౫ ||

తడిత్పతాకాగహనం దర్శితేంద్రాయుధాయుధమ్ |
శరధారా విముంచంతం ధారాసారమివాంబుదమ్ || ౬ ||

తం దృష్ట్వా మేఘసంకాశమాపతంతం రథం రిపోః |
గిరైర్వజ్రాభిమృష్టస్య దీర్యతః సదృశస్వనమ్ || ౭ ||

విస్ఫారయన్వై వేగేన బాలచంద్రనతం ధనుః |
ఉవాచ మాతలిం రామః సహస్రాక్షస్య సారథిమ్ || ౮ ||

మాతలే పశ్య సంరబ్ధమాపతంతం రథం రిపోః |
యథాపసవ్యం పతతా వేగేన మహతా పునః || ౯ ||

సమరే హంతుమాత్మానం తథా తేన కృతా మతిః |
తదప్రమాదమాతిష్ఠన్ప్రత్యుద్గచ్ఛ రథం రిపోః || ౧౦ ||

విధ్వంసయితుమిచ్ఛామి వాయుర్మేఘమివోత్థితమ్ |
అవిక్లవమసంభ్రాంతమవ్యగ్రహృదయేక్షణమ్ || ౧౧ ||

రశ్మిసంచారనియతం ప్రచోదయ రథం ద్రుతమ్ |
కామం న త్వం సమాధేయః పురందరరథోచితః || ౧౨ ||

యుయుత్సురహమేకాగ్రః స్మారయే త్వాం న శిక్షయే |
పరితుష్టః స రామస్య తేన వాక్యేన మాతలిః || ౧౩ ||

ప్రచోదయామాస రథం సురసారథిసత్తమః |
అపసవ్యం తతః కుర్వన్రావణస్య మహారథమ్ || ౧౪ ||

చక్రోత్క్షిప్తేన రజసా రావణం వ్యవధానయత్ |
తతః క్రుద్ధో దశగ్రీవస్తామ్రవిస్ఫారితేక్షణః || ౧౫ ||

రథప్రతిముఖం రామం సాయకైరవధూనయత్ |
ధర్షణామర్షితో రామో ధైర్యం రోషేణ లంభయన్ || ౧౬ ||

జగ్రాహ సుమహావేగమైంద్రం యుధి శరాసనమ్ |
శరాంశ్చ సుమహాతేజాః సూర్యరశ్మిసమప్రభాన్ || ౧౭ ||

తదోపోఢం మహద్యుద్ధమన్యోన్యవధకాంక్షిణోః |
పరస్పరాభిముఖయోర్దృప్తయోరివ సింహయోః || ౧౮ ||

తతో దేవాః సగంధర్వాః సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః |
సమేయుర్ద్వైరథం దృష్టుం రావణక్షయకాంక్షిణః || ౧౯ ||

సముత్పేతురథోత్పాతా దారుణా రోమహర్షణాః |
రావణస్య వినాశాయ రాఘవస్య జయాయ చ || ౨౦ ||

వవర్ష రుధిరం దేవో రావణస్య రథోపరి |
వాతా మండలినస్తీక్ష్ణా హ్యపసవ్యం ప్రచక్రముః || ౨౧ ||

మహద్గృధ్రకులం చాస్య భ్రమమాణం నభఃస్థలే |
యేనయేన రథో యాతి తేనతేన ప్రధావతి || ౨౨ ||

సంధ్యయా చావృతా లంకా జపాపుష్పనికాశయా |
దృశ్యతే సంప్రదీప్తేవ దివసేఽపి వసుంధరా || ౨౩ ||

సనిర్ఘాతా మహోల్కాశ్చ సంప్రచేరుర్మహాస్వనాః |
విషాదయంస్తే రక్షాంసి రావణస్య తదాఽహితాః || ౨౪ ||

రావణశ్చ యతస్తత్ర సంచచాల వసుంధరా |
రక్షసాం చ ప్రహరతాం గృహీతా ఇవ బాహవః || ౨౫ ||

తామ్రాః పీతాః సితాః శ్వేతాః పతితాః సూర్యరశ్మయః |
దృశ్యంతే రావణస్యాంగే పర్వతస్యేవ ధాతవః || ౨౬ ||

గృధ్రైరనుగతాశ్చాస్య వమంత్యో జ్వలనం ముఖైః |
ప్రణేదుర్ముఖమీక్షంత్యః సంరబ్ధమశివం శివాః || ౨౭ ||

ప్రతికూలం వవౌ వాయూ రణే పాంసూన్సమాకిరన్ |
తస్య రాక్షసరాజస్య కుర్వన్దృష్టివిలోపనమ్ || ౨౮ ||

నిపేతురింద్రాశనయః సైన్యే చాస్య సమంతతః |
దుర్విషహ్యస్వనా ఘోరా వినా జలధరస్వనమ్ || ౨౯ ||

దిశశ్చ ప్రదిశః సర్వా బభూవుస్తిమిరావృతాః |
పాంసువర్షేణ మహతా దుర్దర్శం చ నభోఽభవత్ || ౩౦ ||

కుర్వంత్యః కలహం ఘోరం శారికాస్తద్రథం ప్రతి |
నిపేతుః శతశస్తత్ర దారుణం దారుణారుతాః || ౩౧ ||

జఘనేభ్యః స్ఫులింగాంశ్చ నేత్రేభ్యోఽశ్రూణి సంతతమ్ |
ముముచుస్తస్య తురగాస్తుల్యమగ్నిం చ వారి చ || ౩౨ ||

ఏవం‍ప్రకారా బహవః సముత్పాతా భయావహాః |
రావణస్య వినాశాయ దారుణాః సంప్రజజ్ఞిరే || ౩౩ ||

రామస్యాపి నిమిత్తాని సౌమ్యాని చ శుభాని చ |
బభూవుర్జయశంసీని ప్రాదుర్భూతాని సర్వశః || ౩౪ ||

నిమిత్తాని చ సౌమ్యాని రాఘవః స్వజయాయ చ |
దృష్ట్వా పరమసంహృష్టో హతం మేనే చ రావణమ్ || ౩౫ ||

తతో నిరీక్ష్యాత్మగతాని రాఘవో
రణే నిమిత్తాని నిమిత్తకోవిదః |
జగామ హర్షం చ పరాం చ నిర్వృత్తిం
చకార యుద్ధే హ్యధికం చ విక్రమమ్ || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౮ ||

యుద్ధకాండ నవోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed