Sundarakanda Sarga (Chapter) 68 – సుందరకాండ అష్టషష్టితమః సర్గః (౬౮)


|| హనూమత్సమాశ్వాసవచనానువాదః ||

అథాహముత్తరం దేవ్యా పునరుక్తః ససంభ్రమః |
తవ స్నేహాన్నరవ్యాఘ్ర సౌహార్దాదనుమాన్య వై || ౧ ||

ఏవం బహువిధం వాచ్యో రామో దాశరథిస్త్వయా |
యథా మామాప్నుయాచ్ఛీఘ్రం హత్వా రావణమాహవే || ౨ ||

యది వా మన్యసే వీర వసైకాహమరిందమ |
కస్మింశ్చిత్సంవృతే దేశే విశ్రాంతః శ్వో గమిష్యసి || ౩ ||

మమ చాప్యల్పభాగ్యాయాః సాన్నిధ్యాత్తవ వానర | [వీర్యవాన్]
అస్య శోకవిపాకస్య ముహూర్తం స్యాద్విమోక్షణమ్ || ౪ ||

గతే హి త్వయి విక్రాంతే పునరాగమనాయ వై |
ప్రాణానామపి సందేహో మమ స్యాన్నాత్ర సంశయః || ౫ ||

తవాదర్శనజః శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్ |
దుఃఖాద్దుఃఖపరాభూతాం దుర్గతాం దుఃఖభాగినీమ్ || ౬ ||

అయం చ వీర సందేహస్తిష్ఠతీవ మమాగ్రతః |
సుమహాంస్త్వత్సహాయేషు హర్యృక్షేషు హరీశ్వర || ౭ ||

కథం ను ఖలు దుష్పారం తరిష్యంతి మహోదధిమ్ |
తాని హర్యృక్షసైన్యాని తౌ వా నరవరాత్మజౌ || ౮ ||

త్రయాణామేవ భూతానాం సాగరస్యాస్య లంఘనే |
శక్తిః స్యాద్వైనతేయస్య వాయోర్వా తవ వానఘ || ౯ ||

తదస్మిన్కార్యనిర్యోగే వీరైవం దురతిక్రమే |
కిం పశ్యసి సమాధానం త్వం హి కార్యవిదాం వరః || ౧౦ || [బ్రూహి]

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే |
పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే బలోదయః || ౧౧ ||

బలైః సమగ్రైర్యది మాం హత్వా రావణమాహవే |
విజయీ స్వాం పురీం రామో నయేత్తత్స్యాద్యశస్కరమ్ || ౧౨ ||

యథాహం తస్య వీరస్య వనాదుపధినా హృతా |
రక్షసా తద్భయాదేవ తథా నార్హతి రాఘవః || ౧౩ ||

బలైస్తు సంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్దనః |
మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ || ౧౪ ||

తద్యథా తస్య విక్రాంతమనురూపం మహాత్మనః |
భవత్యాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ || ౧౫ ||

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితమ్ |
నిశమ్యాహం తతః శేషం వాక్యముత్తరమబ్రవమ్ || ౧౬ ||

దేవి హర్యృక్షసైన్యానామీశ్వరః ప్లవతాం వరః |
సుగ్రీవః సత్త్వసంపన్నస్తవార్థే కృతనిశ్చయః || ౧౭ ||

తస్య విక్రమసంపన్నాః సత్త్వవంతో మహాబలాః |
మనఃసంకల్పసంపాతా నిదేశే హరయః స్థితాః || ౧౮ ||

యేషాం నోపరి నాధస్తాన్న తిర్యక్సజ్జతే గతిః |
న చ కర్మసు సీదంతి మహత్స్వమితతేజసః || ౧౯ ||

అసకృత్తైర్మహాభాగైర్వానరైర్బలదర్పితైః |
ప్రదక్షిణీకృతా భూమిర్వాయుమార్గానుసారిభిః || ౨౦ ||

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర వనౌకసః |
మత్తః ప్రత్యవరః కశ్చిన్నాస్తి సుగ్రీవసన్నిధౌ || ౨౧ ||

అహం తావదిహ ప్రాప్తః కిం పునస్తే మహాబలాః |
న హి ప్రకృష్టాః ప్రేష్యంతే ప్రేష్యంతే హీతరే జనాః || ౨౨ ||

తదలం పరితాపేన దేవి మన్యుర్వ్యపైతు తే |
ఏకోత్పాతేన వై లంకామేష్యంతి హరియూథపాః || ౨౩ ||

మమ పృష్ఠగతౌ తౌ చ చంద్రసూర్యావివోదితౌ |
త్వత్సకాశం మహాభాగే నృసింహావాగమిష్యతః || ౨౪ ||

అరిఘ్నం సింహసంకాశం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవమ్ |
లక్ష్మణం చ ధనుష్పాణిం లంకాద్వారముపస్థితమ్ || ౨౫ ||

నఖదంష్ట్రాయుధాన్వీరాన్సింహశార్దూలవిక్రమాన్ |
వానరాన్వారణేంద్రాభాన్క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి సంగతాన్ || ౨౬ ||

శైలాంబుదనికాశానాం లంకామలయసానుషు |
నర్దతాం కపిముఖ్యానామచిరాచ్ఛ్రోష్యసి స్వనమ్ || ౨౭ ||

నివృత్తవనవాసం చ త్వయా సార్ధమరిందమమ్ |
అభిషిక్తమయోధ్యాయాం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవమ్ || ౨౮ ||

తతో మయా వాగ్భిరదీనభాషిణా
శివాభిరిష్టాభిరభిప్రసాదితా |
జగామ శాంతిం మమ మైథిలాత్మజా
తవాపి శోకేన తదాభిపీడితా || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే అష్టషష్టితమః సర్గః || ౬౮ ||

శ్రీరామ పట్టాభిషేక సర్గః (యుద్ధకాండం) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 68 – సుందరకాండ అష్టషష్టితమః సర్గః (౬౮)

స్పందించండి

error: Not allowed