Sundarakanda Sarga (Chapter) 23 – సుందరకాండ త్రయోవింశః సర్గః (౨౩)


|| రక్షసీప్రరోచనమ్ ||

ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం రాజా రావణః శత్రురావణః |
సందిశ్య చ తతః సర్వా రాక్షసీర్నిర్జగామ హ || ౧ ||

నిష్క్రాంతే రాక్షసేంద్రే తు పునరంతఃపురం గతే |
రాక్షస్యో భీమరూపాస్తాః సీతాం సమభిదుద్రువుః || ౨ ||

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః |
పరం పరుషయా వాచా వైదేహీమిదమబ్రువన్ || ౩ ||

పౌలస్త్యస్య వరిష్ఠస్య రావణస్య మహాత్మనః |
దశగ్రీవస్య భార్యాత్వం సీతే న బహు మన్యసే || ౪ ||

తతస్త్వేకజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ |
ఆమంత్ర్య క్రోధతామ్రాక్షీ సీతాం కరతలోదరీమ్ || ౫ ||

ప్రజాపతీనాం షణ్ణాం తు చతుర్థో యః ప్రజాపతిః |
మానసో బ్రహ్మణః పుత్రః పులస్త్య ఇతి విశ్రుతః || ౬ ||

పులస్త్యస్య తు తేజస్వీ మహర్షిర్మానసః సుతః |
నామ్నా స విశ్రవా నామ ప్రజాపతిసమప్రభః || ౭ ||

తస్య పుత్రో విశాలాక్షి రావణః శత్రురావణః |
తస్య త్వం రాక్షసేంద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి || ౮ ||

మయోక్తం చారుసర్వాంగి వాక్యం కిం నానుమన్యసే |
తతో హరిజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ || ౯ ||

వివర్త్య నయనే కోపాన్మార్జారసదృశేక్షణా |
యేన దేవాస్త్రయస్త్రింశద్దేవరాజశ్చ నిర్జితాః || ౧౦ ||

తస్య త్వం రాక్షసేంద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి |
తతస్తు ప్రఘసా నామ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా || ౧౧ ||

భర్త్సయంతీ తదా ఘోరమిదం వచనమబ్రవీత్ |
వీర్యోత్సిక్తస్య శూరస్య సంగ్రామేష్వనివర్తినః || ౧౨ ||

బలినో వీర్యయుక్తస్య భార్యాత్వం కిం న లప్స్యసే |
ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం త్యక్త్వా రాజా మహాబలః || ౧౩ ||

సర్వాసాం చ మహాభాగాం త్వాముపైష్యతి రావణః |
సమృద్ధం స్త్రీసహస్రేణ నానారత్నోపశోభితమ్ || ౧౪ ||

అంతఃపురం సముత్సృజ్య త్వాముపైష్యతి రావణః |
అన్యా తు వికటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౫ ||

అసకృద్దేవతా యుద్ధే నాగగంధర్వదానవాః |
నిర్జితాః సమరే యేన స తే పార్శ్వముపాగతః || ౧౬ ||

తస్య సర్వసమృద్ధస్య రావణస్య మహాత్మనః |
కిమద్య రాక్షసేంద్రస్య భార్యాత్వం నేచ్ఛసేఽధమే || ౧౭ ||

తతస్తు దుర్ముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ |
యస్య సూర్యో న తపతి భీతో యస్య చ మారుతః || ౧౮ ||

న వాతి చాసితాపాంగే కిం త్వం తస్య న తిష్ఠసి | [స్మాయతాపాంగే]
పుష్పవృష్టిం చ తరవో ముముచుర్యస్య వై భయాత్ || ౧౯ ||

శైలాశ్చ సుభ్రూః పానీయం జలదాశ్చ యదేచ్ఛతి |
తస్య నైరృతరాజస్య రాజరాజస్య భామిని || ౨౦ ||

కిం త్వం న కురుషే బుద్ధిం భార్యార్థే రావణస్య హి |
సాధు తే తత్త్వతో దేవి కథితం సాధు భామిని |
గృహాణ సుస్మితే వాక్యమన్యథా న భవిష్యసి || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే త్రయోవింశః సర్గః || ౨౩ ||

సుందరకాండ – చతుర్వింశః సర్గః (౨౪) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed