Sundarakanda Sarga (Chapter) 24 – సుందరకాండ చతుర్వింశః సర్గః (౨౪)


|| రాక్షసీనిర్భర్త్సనమ్ ||

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యో వికృతాననాః |
పరుషం పరుషా నార్య ఊచుస్తాం వాక్యమప్రియమ్ || ౧ ||

కిం త్వమంతఃపురే సీతే సర్వభూతమనోహరే |
మహార్హశయనోపేతే న వాసమనుమన్యసే || ౨ ||

మానుషీ మానుషస్యైవ భార్యాత్వం బహు మన్యసే |
ప్రత్యాహర మనో రామాన్న త్వం జాతు భవిష్యసి || ౩ ||

త్రైలోక్యవసుభోక్తారం రావణం రాక్షసేశ్వరమ్ |
భర్తారముపసంగమ్య విహరస్వ యథాసుఖమ్ || ౪ ||

మానుషీ మానుషం తం తు రామమిచ్ఛసి శోభనే |
రాజ్యాద్భ్రష్టమసిద్ధార్థం విక్లవం త్వమనిందితే || ౫ ||

రాక్షసీనాం వచః శ్రుత్వా సీతా పద్మనిభేక్షణా |
నేత్రాభ్యామశ్రుపూర్ణాభ్యామిదం వచనమబ్రవీత్ || ౬ ||

యదిదం లోకవిద్విష్టముదాహరథ సంగతాః |
నైతన్మనసి వాక్యం మే కిల్బిషం ప్రతిభాతి వః || ౭ ||

న మానుషీ రాక్షసస్య భార్యా భవితుమర్హతి |
కామం ఖాదత మాం సర్వా న కరిష్యామి వో వచః || ౮ ||

దీనో వా రాజ్యహీనో వా యో మే భర్తా స మే గురుః |
తం నిత్యమనురక్తాఽస్మి యథా సూర్యం సువర్చలా || ౯ ||

యథా శచీ మహాభాగా శక్రం సముపతిష్ఠతి |
అరుంధతీ వసిష్ఠం చ రోహిణీ శశినం యథా || ౧౦ ||

లోపాముద్రా యథాగస్త్యం సుకన్యా చ్యవనం యథా |
సావిత్రీ సత్యవంతం చ కపిలం శ్రీమతీ యథా || ౧౧ ||

సౌదాసం మదయంతీవ కేశినీ సగరం యథా |
నైషధం దమయంతీవ భైమీ పతిమనువ్రతా || ౧౨ ||

తథాహమిక్ష్వాకువరం రామం పతిమనువ్రతా |
సీతాయా వచనం శ్రుత్వా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః || ౧౩ ||

భర్త్సయంతి స్మ పరుషైర్వాక్యై రావణచోదితాః |
అవలీనః స నిర్వాక్యో హనుమాన్ శింశుపాద్రుమే || ౧౪ ||

సీతాం సంతర్జయంతీస్తా రాక్షసీరశృణోత్కపిః |
తామభిక్రమ్య సంక్రుద్ధా వేపమానాం సమంతతః || ౧౫ ||

భృశం సంలిలిహుర్దీప్తాన్ ప్రలంబాన్దశనచ్ఛదాన్ |
ఊచుశ్చ పరమక్రుద్ధాః ప్రగృహ్యాశు పరశ్వధాన్ || ౧౬ ||

నేయమర్హతి భర్తారం రావణం రాక్షసాధిపమ్ |
సంభర్త్స్యమానా భీమాభీ రాక్షసీభిర్వరాననా || ౧౭ ||

సా బాష్పముపమార్జంతీ శింశుపాం తాముపాగమత్ |
తతస్తాం శింశుపాం సీతా రాక్షసీభిః సమావృతా || ౧౮ ||

అభిగమ్య విశాలాక్షీ తస్థౌ శోకపరిప్లుతా |
తాం కృశాం దీనవదనాం మలినాంబరధారిణీమ్ || ౧౯ ||

భర్త్సయాం‍చక్రిరే సీతాం రాక్షస్యస్తాం సమంతతః |
తతస్తాం వినతా నామ రాక్షసీ భీమదర్శనా || ౨౦ ||

అబ్రవీత్కుపితాకారా కరాలా నిర్ణతోదరీ |
సీతే పర్యాప్తమేతావద్భర్తుః స్నేహో నిదర్శితః || ౨౧ ||

సర్వత్రాతికృతం భద్రే వ్యసనాయోపకల్పతే |
పరితుష్టాస్మి భద్రం తే మానుషస్తే కృతో విధిః || ౨౨ ||

మమాపి తు వచః పథ్యం బ్రువంత్యాః కురు మైథిలి |
రావణం భజ భర్తారం భర్తారం సర్వరక్షసామ్ || ౨౩ ||

విక్రాంతం రూపవంతం చ సురేశమివ వాసవమ్ |
దక్షిణం త్యాగశీలం చ సర్వస్య ప్రియదర్శనమ్ || ౨౪ ||

మానుషం కృపణం రామం త్యక్త్వా రావణమాశ్రయ |
దివ్యాంగరాగా వైదేహి దివ్యాభరణభూషితా || ౨౫ ||

అద్య ప్రభృతి సర్వేషాం లోకానామీశ్వరీ భవ |
అగ్నేః స్వాహా యథా దేవీ శచీవేంద్రస్య శోభనే || ౨౬ ||

కిం తే రామేణ వైదేహి కృపణేన గతాయుషా |
ఏతదుక్తం చ మే వాక్యం యది త్వం న కరిష్యసి || ౨౭ ||

అస్మిన్ముహూర్తే సర్వాస్త్వాం భక్షయిష్యామహే వయమ్ |
అన్యా తు వికటా నామ లంబమానపయోధరా || ౨౮ ||

అబ్రవీత్కుపితా సీతాం ముష్టిముద్యమ్య గర్జతీ |
బహూన్యప్రియరూపాణి వచనాని సుదుర్మతే || ౨౯ ||

అనుక్రోశాన్మృదుత్వాచ్చ సోఢాని తవ మైథిలి |
న చ నః కురుషే వాక్యం హితం కాలపురఃసరమ్ || ౩౦ ||

ఆనీతాసి సముద్రస్య పారమన్యైర్దురాసదమ్ |
రావణాంతఃపురం ఘోరం ప్రవిష్టా చాసి మైథిలి || ౩౧ ||

రావణస్య గృహే రుద్ధామస్మాభిస్తు సురక్షితామ్ |
న త్వాం శక్తః పరిత్రాతుమపి సాక్షాత్పురందరః || ౩౨ ||

కురుష్వ హితవాదిన్యా వచనం మమ మైథిలి |
అలమశ్రుప్రపాతేన త్యజ శోకమనర్థకమ్ || ౩౩ ||

భజ ప్రీతిం ప్రహర్షం చ త్యజైతాం నిత్యదైన్యతామ్ |
సీతే రాక్షసరాజేన సహ క్రీడ యథాసుఖమ్ || ౩౪ ||

జానాసి హి యథా భీరు స్త్రీణాం యౌవనమధ్రువమ్ |
యావన్న తే వ్యతిక్రామేత్తావత్సుఖమవాప్నుహి || ౩౫ ||

ఉద్యానాని చ రమ్యాణి పర్వతోపవనాని చ |
సహ రాక్షసరాజేన చర త్వం మదిరేక్షణే || ౩౬ ||

స్త్రీసహస్రాణి తే సప్త వశే స్థాస్యంతి సుందరి |
రావణం భజ భర్తారం భర్తారం సర్వరక్షసామ్ || ౩౭ ||

ఉత్పాట్య వా తే హృదయం భక్షయిష్యామి మైథిలి |
యది మే వ్యాహృతం వాక్యం న యథావత్కరిష్యసి || ౩౮ ||

తతశ్చండోదరీ నామ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా |
భ్రామయంతీ మహచ్ఛూలమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౩౯ ||

ఇమాం హరిణలోలాక్షీం త్రాసోత్కంపిపయోధరామ్ |
రావణేన హృతాం దృష్ట్వా దౌర్హృదో మే మహానభూత్ || ౪౦ ||

యకృత్ప్లీహమథోత్పీడం హృదయం చ సబంధనమ్ |
అంత్రాణ్యపి తథా శీర్షం ఖాదేయమితి మే మతిః || ౪౧ ||

తతస్తు ప్రఘసా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ |
కంఠమస్యా నృశంసాయాః పీడయామ కిమాస్యతే || ౪౨ ||

నివేద్యతాం తతో రాజ్ఞే మానుషీ సా మృతేతి హ |
నాత్ర కశ్చన సందేహః ఖాదతేతి స వక్ష్యతి || ౪౩ ||

తతస్త్వజాముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ |
విశస్యేమాం తతః సర్వాః సమాన్కురుత పీలుకాన్ || ౪౪ ||

విభజామ తతః సర్వా వివాదో మే న రోచతే |
పేయమానీయతాం క్షిప్రం లేహ్యముచ్చావచం బహు || ౪౫ ||

తతః శూర్పణఖా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ |
అజాముఖ్యా యదుక్తం హి తదేవ మమ రోచతే || ౪౬ ||

సురా చానీయతాం క్షిప్రం సర్వశోకవినాశినీ |
మానుషం మాంసమాస్వాద్య నృత్యామోఽథ నికుంభిలామ్ || ౪౭ ||

ఏవం సంభర్త్స్యమానా సా సీతా సురసుతోపమా |
రాక్షసీభిః సుఘోరాభిర్ధైర్యముత్సృజ్య రోదితి || ౪౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చతుర్వింశః సర్గః || ౨౪ ||

సుందరకాండ – పంచవింశః సర్గః (౨౫) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed