Sundarakanda Sarga (Chapter) 24 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24)


॥ ராக்ஷஸீநிர்ப⁴ர்த்ஸநம் ॥

தத꞉ ஸீதாமுபாக³ம்ய ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா꞉ ।
பருஷம் பருஷா நார்ய ஊசுஸ்தாம் வாக்யமப்ரியம் ॥ 1 ॥

கிம் த்வமந்த꞉புரே ஸீதே ஸர்வபூ⁴தமநோஹரே ।
மஹார்ஹஶயநோபேதே ந வாஸமநுமந்யஸே ॥ 2 ॥

மாநுஷீ மாநுஷஸ்யைவ பா⁴ர்யாத்வம் ப³ஹு மந்யஸே ।
ப்ரத்யாஹர மநோ ராமாந்ந த்வம் ஜாது ப⁴விஷ்யஸி ॥ 3 ॥

த்ரைலோக்யவஸுபோ⁴க்தாரம் ராவணம் ராக்ஷஸேஶ்வரம் ।
ப⁴ர்தாரமுபஸங்க³ம்ய விஹரஸ்வ யதா²ஸுக²ம் ॥ 4 ॥

மாநுஷீ மாநுஷம் தம் து ராமமிச்ச²ஸி ஶோப⁴நே ।
ராஜ்யாத்³ப்⁴ரஷ்டமஸித்³தா⁴ர்த²ம் விக்லவம் த்வமநிந்தி³தே ॥ 5 ॥

ராக்ஷஸீநாம் வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸீதா பத்³மநிபே⁴க்ஷணா ।
நேத்ராப்⁴யாமஶ்ருபூர்ணாப்⁴யாமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

யதி³த³ம் லோகவித்³விஷ்டமுதா³ஹரத² ஸங்க³தா꞉ ।
நைதந்மநஸி வாக்யம் மே கில்பி³ஷம் ப்ரதிபா⁴தி வ꞉ ॥ 7 ॥

ந மாநுஷீ ராக்ஷஸஸ்ய பா⁴ர்யா ப⁴விதுமர்ஹதி ।
காமம் கா²த³த மாம் ஸர்வா ந கரிஷ்யாமி வோ வச꞉ ॥ 8 ॥

தீ³நோ வா ராஜ்யஹீநோ வா யோ மே ப⁴ர்தா ஸ மே கு³ரு꞉ ।
தம் நித்யமநுரக்தா(அ)ஸ்மி யதா² ஸூர்யம் ஸுவர்சலா ॥ 9 ॥

யதா² ஶசீ மஹாபா⁴கா³ ஶக்ரம் ஸமுபதிஷ்ட²தி ।
அருந்த⁴தீ வஸிஷ்ட²ம் ச ரோஹிணீ ஶஶிநம் யதா² ॥ 10 ॥

லோபாமுத்³ரா யதா²க³ஸ்த்யம் ஸுகந்யா ச்யவநம் யதா² ।
ஸாவித்ரீ ஸத்யவந்தம் ச கபிலம் ஶ்ரீமதீ யதா² ॥ 11 ॥

ஸௌதா³ஸம் மத³யந்தீவ கேஶிநீ ஸக³ரம் யதா² ।
நைஷத⁴ம் த³மயந்தீவ பை⁴மீ பதிமநுவ்ரதா ॥ 12 ॥

ததா²ஹமிக்ஷ்வாகுவரம் ராமம் பதிமநுவ்ரதா ।
ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸ்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²தா꞉ ॥ 13 ॥

ப⁴ர்த்ஸயந்தி ஸ்ம பருஷைர்வாக்யை ராவணசோதி³தா꞉ ।
அவலீந꞉ ஸ நிர்வாக்யோ ஹநுமாந் ஶிம்ஶுபாத்³ருமே ॥ 14 ॥

ஸீதாம் ஸந்தர்ஜயந்தீஸ்தா ராக்ஷஸீரஶ்ருணோத்கபி꞉ ।
தாமபி⁴க்ரம்ய ஸங்க்ருத்³தா⁴ வேபமாநாம் ஸமந்தத꞉ ॥ 15 ॥

ப்⁴ருஶம் ஸம்லிலிஹுர்தீ³ப்தாந் ப்ரளம்பா³ந்த³ஶநச்ச²தா³ந் ।
ஊசுஶ்ச பரமக்ருத்³தா⁴꞉ ப்ரக்³ருஹ்யாஶு பரஶ்வதா⁴ந் ॥ 16 ॥

நேயமர்ஹதி ப⁴ர்தாரம் ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ।
ஸம்ப⁴ர்த்ஸ்யமாநா பீ⁴மாபீ⁴ ராக்ஷஸீபி⁴ர்வராநநா ॥ 17 ॥

ஸா பா³ஷ்பமுபமார்ஜந்தீ ஶிம்ஶுபாம் தாமுபாக³மத் ।
ததஸ்தாம் ஶிம்ஶுபாம் ஸீதா ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸமாவ்ருதா ॥ 18 ॥

அபி⁴க³ம்ய விஶாலாக்ஷீ தஸ்தௌ² ஶோகபரிப்லுதா ।
தாம் க்ருஶாம் தீ³நவத³நாம் மலிநாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் ॥ 19 ॥

ப⁴ர்த்ஸயாம்சக்ரிரே ஸீதாம் ராக்ஷஸ்யஸ்தாம் ஸமந்தத꞉ ।
ததஸ்தாம் விநதா நாம ராக்ஷஸீ பீ⁴மத³ர்ஶநா ॥ 20 ॥

அப்³ரவீத்குபிதாகாரா கராளா நிர்ணதோத³ரீ ।
ஸீதே பர்யாப்தமேதாவத்³ப⁴ர்து꞉ ஸ்நேஹோ நித³ர்ஶித꞉ ॥ 21 ॥

ஸர்வத்ராதிக்ருதம் ப⁴த்³ரே வ்யஸநாயோபகல்பதே ।
பரிதுஷ்டாஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே மாநுஷஸ்தே க்ருதோ விதி⁴꞉ ॥ 22 ॥

மமாபி து வச꞉ பத்²யம் ப்³ருவந்த்யா꞉ குரு மைதி²லி ।
ராவணம் ப⁴ஜ ப⁴ர்தாரம் ப⁴ர்தாரம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥ 23 ॥

விக்ராந்தம் ரூபவந்தம் ச ஸுரேஶமிவ வாஸவம் ।
த³க்ஷிணம் த்யாக³ஶீலம் ச ஸர்வஸ்ய ப்ரியத³ர்ஶநம் ॥ 24 ॥

மாநுஷம் க்ருபணம் ராமம் த்யக்த்வா ராவணமாஶ்ரய ।
தி³வ்யாங்க³ராகா³ வைதே³ஹி தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 25 ॥

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி ஸர்வேஷாம் லோகாநாமீஶ்வரீ ப⁴வ ।
அக்³நே꞉ ஸ்வாஹா யதா² தே³வீ ஶசீவேந்த்³ரஸ்ய ஶோப⁴நே ॥ 26 ॥

கிம் தே ராமேண வைதே³ஹி க்ருபணேந க³தாயுஷா ।
ஏதது³க்தம் ச மே வாக்யம் யதி³ த்வம் ந கரிஷ்யஸி ॥ 27 ॥

அஸ்மிந்முஹூர்தே ஸர்வாஸ்த்வாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமஹே வயம் ।
அந்யா து விகடா நாம லம்ப³மாநபயோத⁴ரா ॥ 28 ॥

அப்³ரவீத்குபிதா ஸீதாம் முஷ்டிமுத்³யம்ய க³ர்ஜதீ ।
ப³ஹூந்யப்ரியரூபாணி வசநாநி ஸுது³ர்மதே ॥ 29 ॥

அநுக்ரோஶாந்ம்ருது³த்வாச்ச ஸோடா⁴நி தவ மைதி²லி ।
ந ச ந꞉ குருஷே வாக்யம் ஹிதம் காலபுர꞉ஸரம் ॥ 30 ॥

ஆநீதாஸி ஸமுத்³ரஸ்ய பாரமந்யைர்து³ராஸத³ம் ।
ராவணாந்த꞉புரம் கோ⁴ரம் ப்ரவிஷ்டா சாஸி மைதி²லி ॥ 31 ॥

ராவணஸ்ய க்³ருஹே ருத்³தா⁴மஸ்மாபி⁴ஸ்து ஸுரக்ஷிதாம் ।
ந த்வாம் ஶக்த꞉ பரித்ராதுமபி ஸாக்ஷாத்புரந்த³ர꞉ ॥ 32 ॥

குருஷ்வ ஹிதவாதி³ந்யா வசநம் மம மைதி²லி ।
அலமஶ்ருப்ரபாதேந த்யஜ ஶோகமநர்த²கம் ॥ 33 ॥

ப⁴ஜ ப்ரீதிம் ப்ரஹர்ஷம் ச த்யஜைதாம் நித்யதை³ந்யதாம் ।
ஸீதே ராக்ஷஸராஜேந ஸஹ க்ரீட³ யதா²ஸுக²ம் ॥ 34 ॥

ஜாநாஸி ஹி யதா² பீ⁴ரு ஸ்த்ரீணாம் யௌவநமத்⁴ருவம் ।
யாவந்ந தே வ்யதிக்ராமேத்தாவத்ஸுக²மவாப்நுஹி ॥ 35 ॥

உத்³யாநாநி ச ரம்யாணி பர்வதோபவநாநி ச ।
ஸஹ ராக்ஷஸராஜேந சர த்வம் மதி³ரேக்ஷணே ॥ 36 ॥

ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணி தே ஸப்த வஶே ஸ்தா²ஸ்யந்தி ஸுந்த³ரி ।
ராவணம் ப⁴ஜ ப⁴ர்தாரம் ப⁴ர்தாரம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥ 37 ॥

உத்பாட்ய வா தே ஹ்ருத³யம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி மைதி²லி ।
யதி³ மே வ்யாஹ்ருதம் வாக்யம் ந யதா²வத்கரிஷ்யஸி ॥ 38 ॥

ததஶ்சண்டோ³த³ரீ நாம ராக்ஷஸீ க்ரோத⁴மூர்சி²தா ।
ப்⁴ராமயந்தீ மஹச்சூ²லமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 39 ॥

இமாம் ஹரிணலோலாக்ஷீம் த்ராஸோத்கம்பிபயோத⁴ராம் ।
ராவணேந ஹ்ருதாம் த்³ருஷ்ட்வா தௌ³ர்ஹ்ருதோ³ மே மஹாநபூ⁴த் ॥ 40 ॥

யக்ருத்ப்லீஹமதோ²த்பீட³ம் ஹ்ருத³யம் ச ஸப³ந்த⁴நம் ।
அந்த்ராண்யபி ததா² ஶீர்ஷம் கா²தே³யமிதி மே மதி꞉ ॥ 41 ॥

ததஸ்து ப்ரக⁴ஸா நாம ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் ।
கண்ட²மஸ்யா ந்ருஶம்ஸாயா꞉ பீட³யாம கிமாஸ்யதே ॥ 42 ॥

நிவேத்³யதாம் ததோ ராஜ்ஞே மாநுஷீ ஸா ம்ருதேதி ஹ ।
நாத்ர கஶ்சந ஸந்தே³ஹ꞉ கா²த³தேதி ஸ வக்ஷ்யதி ॥ 43 ॥

ததஸ்த்வஜாமுகீ² நாம ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் ।
விஶஸ்யேமாம் தத꞉ ஸர்வா꞉ ஸமாந்குருத பீலுகாந் ॥ 44 ॥

விப⁴ஜாம தத꞉ ஸர்வா விவாதோ³ மே ந ரோசதே ।
பேயமாநீயதாம் க்ஷிப்ரம் லேஹ்யமுச்சாவசம் ப³ஹு ॥ 45 ॥

தத꞉ ஶூர்பணகா² நாம ராக்ஷஸீ வாக்யமப்³ரவீத் ।
அஜாமுக்²யா யது³க்தம் ஹி ததே³வ மம ரோசதே ॥ 46 ॥

ஸுரா சாநீயதாம் க்ஷிப்ரம் ஸர்வஶோகவிநாஶிநீ ।
மாநுஷம் மாம்ஸமாஸ்வாத்³ய ந்ருத்யாமோ(அ)த² நிகும்பி⁴லாம் ॥ 47 ॥

ஏவம் ஸம்ப⁴ர்த்ஸ்யமாநா ஸா ஸீதா ஸுரஸுதோபமா ।
ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸுகோ⁴ராபி⁴ர்தை⁴ர்யமுத்ஸ்ருஜ்ய ரோதி³தி ॥ 48 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 24 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: