Sundarakanda Sarga (Chapter) 18 – సుందరకాండ అష్టాదశః సర్గః (౧౮)


|| రావణాగమనమ్ ||

తథా విప్రేక్షమాణస్య వనం పుష్పితపాదపమ్ |
విచిన్వతశ్చ వైదేహీం కించిచ్ఛేషా నిశాభవత్ || ౧ ||

షడంగవేదవిదుషాం క్రతుప్రవరయాజినామ్ |
శుశ్రావ బ్రహ్మఘోషాంశ్చ విరాత్రే బ్రహ్మరక్షసామ్ || ౨ ||

అథ మంగళవాదిత్రైః శబ్దైః శ్రోత్రమనోహరైః |
ప్రాబుధ్యత మహాబాహుర్దశగ్రీవో మహాబలః || ౩ ||

విబుధ్య తు యథాకాలం రాక్షసేంద్రః ప్రతాపవాన్ |
స్రస్తమాల్యాంబరధరో వైదేహీమన్వచింతయత్ || ౪ ||

భృశం నియుక్తస్తస్యాం చ మదనేన మదోత్కటః |
న స తం రాక్షసః కామం శశాకాత్మని గూహితుమ్ || ౫ ||

స సర్వాభరణైర్యుక్తో బిభ్రచ్ఛ్రియమనుత్తమామ్ |
తాం నగైర్బహుభిర్జుష్టాం సర్వపుష్పఫలోపగైః || ౬ ||

వృతాం పుష్కరిణీభిశ్చ నానాపుష్పోపశోభితామ్ |
సదామదైశ్చ విహగైర్విచిత్రాం పరమాద్భుతామ్ || ౭ ||

ఈహామృగైశ్చ వివిధైర్జుష్టాం దృష్టిమనోహరైః |
వీథీః సంప్రేక్షమాణశ్చ మణికాంచనతోరణాః || ౮ ||

నానామృగగణాకీర్ణాం ఫలైః ప్రపతితైర్వృతామ్ |
అశోకవనికామేవ ప్రావిశత్సంతతద్రుమామ్ || ౯ ||

అంగనాశతమాత్రం తు తం వ్రజంతమనువ్రజత్ |
మహేంద్రమివ పౌలస్త్యం దేవగంధర్వయోషితః || ౧౦ ||

దీపికాః కాంచనీః కాశ్చిజ్జగృహుస్తత్ర యోషితః |
వాలవ్యజనహస్తాశ్చ తాలవృంతాని చాపరాః || ౧౧ ||

కాంచనైరపి భృంగారైర్జహ్రుః సలిలమగ్రతః |
మండలాగ్రాన్బృసీంశ్చైవ గృహ్యాన్యాః పృష్ఠతో యయుః || ౧౨ ||

కాచిద్రత్నమయీం స్థాలీం పూర్ణాం పానస్య భామినీ |
దక్షిణా దక్షిణేనైవ తదా జగ్రాహ పాణినా || ౧౩ ||

రాజహంసప్రతీకాశం ఛత్రం పూర్ణశశిప్రభమ్ |
సౌవర్ణదండమపరా గృహీత్వా పృష్ఠతో యయౌ || ౧౪ ||

నిద్రామదపరీతాక్ష్యో రావణస్యోత్తమాః స్త్రియః |
అనుజగ్ముః పతిం వీరం ఘనం విద్యుల్లతా ఇవ || ౧౫ ||

వ్యావిద్ధహారకేయూరాః సమామృదితవర్ణకాః |
సమాగళితకేశాంతాః సస్వేదవదనాస్తథా || ౧౬ ||

ఘూర్ణంత్యో మదశేషేణ నిద్రయా చ శుభాననాః |
స్వేదక్లిష్టాంగకుసుమాః సుమాల్యాకులమూర్ధజాః || ౧౭ ||

ప్రయాంతం నైరృతపతిం నార్యో మదిరలోచనాః |
బహుమానాచ్చ కామాచ్చ ప్రియా భార్యాస్తమన్వయుః || ౧౮ ||

స చ కామపరాధీనః పతిస్తాసాం మహాబలః |
సీతాసక్తమనా మందో మదాంచితగతిర్బభౌ || ౧౯ ||

తతః కాంచీనినాదం చ నూపురాణాం చ నిఃస్వనమ్ |
శుశ్రావ పరమస్త్రీణాం స కపిర్మారుతాత్మజః || ౨౦ ||

తం చాప్రతిమకర్మాణమచింత్యబలపౌరుషమ్ |
ద్వారదేశమనుప్రాప్తం దదర్శ హనుమాన్కపిః || ౨౧ ||

దీపికాభిరనేకాభిః సమంతాదవభాసితమ్ |
గంధతైలావసిక్తాభిర్ధ్రియమాణాభిరగ్రతః || ౨౨ ||

కామదర్పమదైర్యుక్తం జిహ్మతామ్రాయతేక్షణమ్ |
సమక్షమివ కందర్పమపవిద్ధశరాసనమ్ || ౨౩ ||

మథితామృతఫేనాభమరజో వస్త్రముత్తమమ్ |
సలీలమనుకర్షంతం విముక్తం సక్తమంగదే || ౨౪ ||

తం పత్రవిటపే లీనః పత్రపుష్పఘనావృతః |
సమీపమివసంక్రాంతం నిధ్యాతుముపచక్రమే || ౨౫ ||

అవేక్షమాణస్తు తతో దదర్శ కపికుంజరః |
రూపయౌవనసంపన్నా రావణస్య వరస్తియః || ౨౬ ||

తాభిః పరివృతో రాజా సురూపాభిర్మహాయశాః |
తన్మృగద్విజసంఘుష్టం ప్రవిష్టః ప్రమదావనమ్ || ౨౭ ||

క్షీబో విచిత్రాభరణః శంకుకర్ణో మహాబలః |
తేన విశ్రవసః పుత్రః స దృష్టో రాక్షసాధిపః || ౨౮ ||

వృతః పరమనారీభిస్తారాభిరివ చంద్రామాః |
తం దదర్శ మహాతేజాస్తేజోవంతం మహాకపిః || ౨౯ ||

రావణోఽయం మహాబాహురితి సంచింత్య వానరః |
అవప్లుతో మహాతేజా హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౩౦ ||

స తథాఽప్యుగ్రతేజాః సన్నిర్ధూతస్తస్య తేజసా |
పత్రగుహ్యాంతరే సక్తో హనుమాన్సంవృతోఽభవత్ || ౩౧ ||

స తామసితకేశాంతాం సుశ్రోణీం సంహతస్తనీమ్ |
దిదృక్షురసితాపాంగాముపావర్తత రావణః || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే అష్టాదశః సర్గః || ౧౮ ||

సుందరకాండ – ఏకోనవింశః సర్గః (౧౯) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed