Sundarakanda Sarga (Chapter) 17 – సుందరకాండ సప్తదశః సర్గః (౧౭)


|| రాక్షసీపరివారః ||

తతః కుముదషండాభో నిర్మలో నిర్మలం స్వయమ్ |
ప్రజగామ నభశ్చంద్రో హంసో నీలమివోదకమ్ || ౧ ||

సాచివ్యమివ కుర్వన్స ప్రభయా నిర్మలప్రభః |
చంద్రమా రశ్మిభిః శీతైః సిషేవే పవనాత్మజమ్ || ౨ ||

స దదర్శ తతః సీతాం పూర్ణచంద్రనిభాననామ్ |
శోకభారైరివ న్యస్తాం భారైర్నావమివాంభసి || ౩ ||

దిదృక్షమాణో వైదేహీం హనుమాన్మారుతాత్మజః |
స దదర్శావిదూరస్థా రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః || ౪ ||

ఏకాక్షీమేకకర్ణాం చ కర్ణప్రావరణాం తథా |
అకర్ణాం శంకుకర్ణాం చ మస్తకోచ్ఛ్వాసనాసికామ్ || ౫ ||

అతికాయోత్తమాంగీం చ తనుదీర్ఘశిరోధరామ్ |
ధ్వస్తకేశీం తథాకేశీం కేశకంబలధారిణీమ్ || ౬ ||

లంబకర్ణలలాటాం చ లంబోదరపయోధరామ్ |
లంబోష్ఠీం చుబుకోష్ఠీం చ లంబాస్యాం లంబజానుకామ్ || ౭ ||

హ్రస్వ దీర్ఘాం తథా కుబ్జాం వికటాం వామనాం తథా |
కరాలాం భుగ్నవక్త్రాం చ పింగాక్షీం వికృతాననామ్ || ౮ ||

వికృతాః పింగలాః కాలీః క్రోధనాః కలహప్రియాః |
కాలాయసమహాశూలకూటముద్గరధారిణీః || ౯ ||

వరాహమృగశార్దూలమహిషాజశివాముఖీః |
గజోష్ట్రహయపాదీశ్చ నిఖాతశిరసోఽపరాః || ౧౦ ||

ఏకహస్తైకపాదాశ్చ ఖరకర్ణ్యశ్వకర్ణికాః |
గోకర్ణీర్హస్తికర్ణీశ్చ హరికర్ణీస్తథాపరాః || ౧౧ ||

అనాసా అతినాసాశ్చ తీర్యఙ్నాసా వినాసికాః |
గజనన్నిభనాసాశ్చ లలాటోచ్ఛ్వాసనాసికాః || ౧౨ ||

హస్తిపాదా మహాపాదా గోపాదాః పాదచూలికాః |
అతిమాత్రశిరోగ్రీవా అతిమాత్రకుచోదరీః || ౧౩ ||

అతిమాత్రాస్యనేత్రాశ్చ దీర్ఘజిహ్వానఖాస్తథా |
అజాముఖీర్హస్తిముఖీర్గోముఖీః సూకరీముఖీః || ౧౪ ||

హయోష్ట్రఖరవక్త్రాశ్చ రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః |
శూలముద్గరహస్తాశ్చ క్రోధనాః కలహప్రియాః || ౧౫ ||

కరాలా ధూమ్రకేశీశ్చ రాక్షసీర్వికృతాననాః |
పిబంతీః సతతం పానం సదా మాంససురాప్రియాః || ౧౬ ||

మాంసశోణితదిగ్ధాంగీర్మాంసశోణితభోజనాః |
తా దదర్శ కపిశ్రేష్ఠో రోమహర్షణదర్శనాః || ౧౭ ||

స్కంధవంతముపాసీనాః పరివార్య వనస్పతిమ్ |
తస్యాధస్తాచ్చ తాం దేవీం రాజపుత్రీమనిందితామ్ || ౧౮ ||

లక్షయామాస లక్ష్మీవాన్ హనుమాన్ జనకాత్మజామ్ |
నిష్ప్రభాం శోకసంతప్తాం మలసంకులమూర్ధజామ్ || ౧౯ ||

క్షీణపుణ్యాం చ్యుతాం భూమౌ తారాం నిపతితామివ |
చారిత్రవ్యపదేశాఢ్యాం భర్తృదర్శనదుర్గతామ్ || ౨౦ ||

భూషణైరుత్తమైర్హీనాం భర్తృవాత్సల్యభూషణామ్ |
రాక్షసాధిపసంరుద్ధాం బంధుభిశ్చ వినాకృతామ్ || ౨౧ ||

వియూథాం సింహసంరుద్ధాం బద్ధాం గజవధూమివ |
చంద్రరేఖాం పయోదాంతే శారదాభ్రైరివావృతామ్ || ౨౨ ||

క్లిష్టరూపామసంస్పర్శాదయుక్తామివ వల్లకీమ్ |
సీతాం భర్తృవశే యుక్తామయుక్తాం రాక్షసీవశే || ౨౩ ||

అశోకవనికామధ్యే శోకసాగరమాప్లుతామ్ |
తాభిః పరివృతాం తత్ర సగ్రహామివ రోహిణీమ్ || ౨౪ ||

దదర్శ హనుమాన్దేవీం లతామకుసుమామివ |
సా మలేన చ దిగ్ధాంగీ వపుషా చాప్యలంకృతా || ౨౫ ||

మృణాలీ పంకదిగ్ధేవ విభాతి న విభాతి చ |
మలినేన తు వస్త్రేణ పరిక్లిష్టేన భామినీమ్ || ౨౬ ||

సంవృతాం మృగశాబాక్షీం దదర్శ హనుమాన్కపిః |
తాం దేవీం దీనవదనామదీనాం భర్తృతేజసా || ౨౭ ||

రక్షితాం స్వేన శీలేన సీతామసితలోచనామ్ |
తాం దృష్ట్వా హనుమాన్ సీతాం మృగశాబనిభేక్షణామ్ || ౨౮ ||

మృగకన్యామివ త్రస్తాం వీక్షమాణాం సమంతతః |
దహంతీమివ నిఃశ్వాసైర్వృక్షాన్పల్లవధారిణః || ౨౯ ||

సంఘాతమివ శోకానాం దుఃఖస్యోర్మిమివోత్థితామ్ |
తాం క్షమాం సువిభక్తాంగీం వినాభరణశోభినీమ్ || ౩౦ ||

ప్రహర్షమతులం లేభే మారుతిః ప్రేక్ష్య మైథిలీమ్ |
హర్షజాని చ సోఽశ్రూణి తాం దృష్ట్వా మదిరేక్షణామ్ || ౩౧ ||

ముమోచ హనుమాంస్తత్ర నమశ్చక్రే చ రాఘవమ్ |
నమస్కృత్వా స రామాయ లక్ష్మణాయ చ వీర్యవాన్ |
సీతాదర్శనసంహృష్టో హనుమాన్ సంవృతోఽభవత్ || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే సప్తదశః సర్గః || ౧౭ ||

సుందరకాండ – అష్టాదశః సర్గః( ౧౮) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed