Sundarakanda Sarga (Chapter) 17 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17)


॥ ராக்ஷஸீபரிவார꞉ ॥

தத꞉ குமுத³ஷண்டா³போ⁴ நிர்மலோ நிர்மலம் ஸ்வயம் ।
ப்ரஜகா³ம நப⁴ஶ்சந்த்³ரோ ஹம்ஸோ நீலமிவோத³கம் ॥ 1 ॥

ஸாசிவ்யமிவ குர்வந்ஸ ப்ரப⁴யா நிர்மலப்ரப⁴꞉ ।
சந்த்³ரமா ரஶ்மிபி⁴꞉ ஶீதை꞉ ஸிஷேவே பவநாத்மஜம் ॥ 2 ॥

ஸ த³த³ர்ஶ தத꞉ ஸீதாம் பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ।
ஶோகபா⁴ரைரிவ ந்யஸ்தாம் பா⁴ரைர்நாவமிவாம்ப⁴ஸி ॥ 3 ॥

தி³த்³ருக்ஷமாணோ வைதே³ஹீம் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஸ த³த³ர்ஶாவிதூ³ரஸ்தா² ராக்ஷஸீர்கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ॥ 4 ॥

ஏகாக்ஷீமேககர்ணாம் ச கர்ணப்ராவரணாம் ததா² ।
அகர்ணாம் ஶங்குகர்ணாம் ச மஸ்தகோச்ச்²வாஸநாஸிகாம் ॥ 5 ॥

அதிகாயோத்தமாங்கீ³ம் ச தநுதீ³ர்க⁴ஶிரோத⁴ராம் ।
த்⁴வஸ்தகேஶீம் ததா²கேஶீம் கேஶகம்ப³லதா⁴ரிணீம் ॥ 6 ॥

லம்ப³கர்ணலலாடாம் ச லம்போ³த³ரபயோத⁴ராம் ।
லம்போ³ஷ்டீ²ம் சுபு³கோஷ்டீ²ம் ச லம்பா³ஸ்யாம் லம்ப³ஜாநுகாம் ॥ 7 ॥

ஹ்ரஸ்வ தீ³ர்கா⁴ம் ததா² குப்³ஜாம் விகடாம் வாமநாம் ததா² ।
கராளாம் பு⁴க்³நவக்த்ராம் ச பிங்கா³க்ஷீம் விக்ருதாநநாம் ॥ 8 ॥

விக்ருதா꞉ பிங்க³ளா꞉ காளீ꞉ க்ரோத⁴நா꞉ கலஹப்ரியா꞉ ।
காலாயஸமஹாஶூலகூடமுத்³க³ரதா⁴ரிணீ꞉ ॥ 9 ॥

வராஹம்ருக³ஶார்தூ³ளமஹிஷாஜஶிவாமுகீ²꞉ ।
க³ஜோஷ்ட்ரஹயபாதீ³ஶ்ச நிகா²தஶிரஸோ(அ)பரா꞉ ॥ 10 ॥

ஏகஹஸ்தைகபாதா³ஶ்ச க²ரகர்ண்யஶ்வகர்ணிகா꞉ ।
கோ³கர்ணீர்ஹஸ்திகர்ணீஶ்ச ஹரிகர்ணீஸ்ததா²பரா꞉ ॥ 11 ॥

அநாஸா அதிநாஸாஶ்ச தீர்யங்நாஸா விநாஸிகா꞉ ।
க³ஜநந்நிப⁴நாஸாஶ்ச லலாடோச்ச்²வாஸநாஸிகா꞉ ॥ 12 ॥

ஹஸ்திபாதா³ மஹாபாதா³ கோ³பாதா³꞉ பாத³சூலிகா꞉ ।
அதிமாத்ரஶிரோக்³ரீவா அதிமாத்ரகுசோத³ரீ꞉ ॥ 13 ॥

அதிமாத்ராஸ்யநேத்ராஶ்ச தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வாநகா²ஸ்ததா² ।
அஜாமுகீ²ர்ஹஸ்திமுகீ²ர்கோ³முகீ²꞉ ஸூகரீமுகீ²꞉ ॥ 14 ॥

ஹயோஷ்ட்ரக²ரவக்த்ராஶ்ச ராக்ஷஸீர்கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ।
ஶூலமுத்³க³ரஹஸ்தாஶ்ச க்ரோத⁴நா꞉ கலஹப்ரியா꞉ ॥ 15 ॥

கராளா தூ⁴ம்ரகேஶீஶ்ச ராக்ஷஸீர்விக்ருதாநநா꞉ ।
பிப³ந்தீ꞉ ஸததம் பாநம் ஸதா³ மாம்ஸஸுராப்ரியா꞉ ॥ 16 ॥

மாம்ஸஶோணிததி³க்³தா⁴ங்கீ³ர்மாம்ஸஶோணிதபோ⁴ஜநா꞉ ।
தா த³த³ர்ஶ கபிஶ்ரேஷ்டோ² ரோமஹர்ஷணத³ர்ஶநா꞉ ॥ 17 ॥

ஸ்கந்த⁴வந்தமுபாஸீநா꞉ பரிவார்ய வநஸ்பதிம் ।
தஸ்யாத⁴ஸ்தாச்ச தாம் தே³வீம் ராஜபுத்ரீமநிந்தி³தாம் ॥ 18 ॥

லக்ஷயாமாஸ லக்ஷ்மீவாந் ஹநுமாந் ஜநகாத்மஜாம் ।
நிஷ்ப்ரபா⁴ம் ஶோகஸந்தப்தாம் மலஸங்குலமூர்த⁴ஜாம் ॥ 19 ॥

க்ஷீணபுண்யாம் ச்யுதாம் பூ⁴மௌ தாராம் நிபதிதாமிவ ।
சாரித்ரவ்யபதே³ஶாட்⁴யாம் ப⁴ர்த்ருத³ர்ஶநது³ர்க³தாம் ॥ 20 ॥

பூ⁴ஷணைருத்தமைர்ஹீநாம் ப⁴ர்த்ருவாத்ஸல்யபூ⁴ஷணாம் ।
ராக்ஷஸாதி⁴பஸம்ருத்³தா⁴ம் ப³ந்து⁴பி⁴ஶ்ச விநாக்ருதாம் ॥ 21 ॥

வியூதா²ம் ஸிம்ஹஸம்ருத்³தா⁴ம் ப³த்³தா⁴ம் க³ஜவதூ⁴மிவ ।
சந்த்³ரரேகா²ம் பயோதா³ந்தே ஶாரதா³ப்⁴ரைரிவாவ்ருதாம் ॥ 22 ॥

க்லிஷ்டரூபாமஸம்ஸ்பர்ஶாத³யுக்தாமிவ வல்லகீம் ।
ஸீதாம் ப⁴ர்த்ருவஶே யுக்தாமயுக்தாம் ராக்ஷஸீவஶே ॥ 23 ॥

அஶோகவநிகாமத்⁴யே ஶோகஸாக³ரமாப்லுதாம் ।
தாபி⁴꞉ பரிவ்ருதாம் தத்ர ஸக்³ரஹாமிவ ரோஹிணீம் ॥ 24 ॥

த³த³ர்ஶ ஹநுமாந்தே³வீம் லதாமகுஸுமாமிவ ।
ஸா மலேந ச தி³க்³தா⁴ங்கீ³ வபுஷா சாப்யலங்க்ருதா ॥ 25 ॥

ம்ருணாலீ பங்கதி³க்³தே⁴வ விபா⁴தி ந விபா⁴தி ச ।
மலிநேந து வஸ்த்ரேண பரிக்லிஷ்டேந பா⁴மிநீம் ॥ 26 ॥

ஸம்வ்ருதாம் ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீம் த³த³ர்ஶ ஹநுமாந்கபி꞉ ।
தாம் தே³வீம் தீ³நவத³நாமதீ³நாம் ப⁴ர்த்ருதேஜஸா ॥ 27 ॥

ரக்ஷிதாம் ஸ்வேந ஶீலேந ஸீதாமஸிதலோசநாம் ।
தாம் த்³ருஷ்ட்வா ஹநுமாந் ஸீதாம் ம்ருக³ஶாப³நிபே⁴க்ஷணாம் ॥ 28 ॥

ம்ருக³கந்யாமிவ த்ரஸ்தாம் வீக்ஷமாணாம் ஸமந்தத꞉ ।
த³ஹந்தீமிவ நி꞉ஶ்வாஸைர்வ்ருக்ஷாந்பல்லவதா⁴ரிண꞉ ॥ 29 ॥

ஸங்கா⁴தமிவ ஶோகாநாம் து³꞉க²ஸ்யோர்மிமிவோத்தி²தாம் ।
தாம் க்ஷமாம் ஸுவிப⁴க்தாங்கீ³ம் விநாப⁴ரணஶோபி⁴நீம் ॥ 30 ॥

ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே⁴ மாருதி꞉ ப்ரேக்ஷ்ய மைதி²லீம் ।
ஹர்ஷஜாநி ச ஸோ(அ)ஶ்ரூணி தாம் த்³ருஷ்ட்வா மதி³ரேக்ஷணாம் ॥ 31 ॥

முமோச ஹநுமாம்ஸ்தத்ர நமஶ்சக்ரே ச ராக⁴வம் ।
நமஸ்க்ருத்வா ஸ ராமாய லக்ஷ்மணாய ச வீர்யவாந் ।
ஸீதாத³ர்ஶநஸம்ஹ்ருஷ்டோ ஹநுமாந் ஸம்வ்ருதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 17 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 17 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17)

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed