Sundarakanda Sarga (Chapter) 12 – సుందరకాండ ద్వాదశ సర్గః (౧౨)


|| హనుమద్విషాదః ||

స తస్య మధ్యే భవనస్య మారుతి-
-ర్లతాగృహాంశ్చిత్రగృహాన్నిశాగృహాన్ |
జగామ సీతాం ప్రతి దర్శనోత్సుకో
న చైవ తాం పశ్యతి చారుదర్శనామ్ || ౧ ||

స చింతయామాస తతో మహాకపిః
ప్రియామపశ్యన్రఘునందనస్య తామ్ |
ధ్రువం హి సీతా మ్రియతే యథా న మే
విచిన్వతో దర్శనమేతి మైథిలీ || ౨ ||

సా రాక్షసానాం ప్రవరేణ జానకీ
స్వశీలసంరక్షణతత్పరా సతీ |
అనేన నూనం ప్రతిదుష్టకర్మణా
హతా భవేదార్యపథే పరే స్థితా || ౩ ||

విరూపరూపా వికృతా వివర్చసో
మహాననా దీర్ఘవిరూపదర్శనాః |
సమీక్ష్య సా రాక్షసరాజయోషితో
భయాద్వినష్టా జనకేశ్వరాత్మజా || ౪ ||

సీతామదృష్ట్వా హ్యనవాప్య పౌరుషం
విహృత్య కాలం సహ వానరైశ్చిరమ్ |
న మేఽస్తి సుగ్రీవసమీపగా గతిః
సుతీక్ష్ణదండో బలవాంశ్చ వానరః || ౫ ||

దృష్టమంతఃపురం సర్వం దృష్టా రావణయోషితః |
న సీతా దృశ్యతే సాధ్వీ వృథా జాతో మమ శ్రమః || ౬ ||

కిం ను మాం వానరాః సర్వే గతం వక్ష్యంతి సంగతాః |
గత్వా తత్ర త్వయా వీర కిం కృతం తద్వదస్వ నః || ౭ ||

అదృష్ట్వా కిం ప్రవక్ష్యామి తామహం జనకాత్మజామ్ |
ధ్రువం ప్రాయముపైష్యంతి కాలస్య వ్యతివర్తనే || ౮ ||

కిం వా వక్ష్యతి వృద్ధశ్చ జాంబవానంగదశ్చ సః |
గతం పారం సముద్రస్య వానరాశ్చ సమాగతాః || ౯ ||

అనిర్వేదః శ్రియో మూలమనిర్వేదః పరం సుఖమ్ |
అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః || ౧౦ ||

కరోతి సఫలం జంతోః కర్మ యత్తత్కరోతి సః |
తస్మాదనిర్వేదకృతం యత్నం చేష్టేఽహముత్తమమ్ || ౧౧ ||

భూయస్తావద్విచేష్యామి దేశాన్రావణపాలితాన్ |
ఆపానశాలా విచితాస్తథా పుష్పగృహాణి చ || ౧౨ ||

చిత్రశాలాశ్చ విచితా భూయః క్రీడాగృహాణి చ |
నిష్కుటాంతరరథ్యాశ్చ విమానాని చ సర్వశః || ౧౩ ||

[* భూయస్తత్ర విచేష్యామి న యత్ర విచయః కృతః | *]
ఇతి సంచింత్య భూయోఽపి విచేతుముపచక్రమే |
భూమీగృహాంశ్చైత్యగృహాన్ గృహాతిగృహకానపి || ౧౪ ||

ఉత్పతన్నిష్పతంశ్చాపి తిష్ఠన్గచ్ఛన్పునః పునః |
అపావృణ్వంశ్చ ద్వారాణి కపాటాన్యవఘాటయన్ || ౧౫ ||

ప్రవిశన్నిష్పతంశ్చాపి ప్రపతన్నుత్పతన్నపి |
సర్వమప్యవకాశం స విచచార మహాకపిః || ౧౬ ||

చతురంగుళమాత్రోఽపి నావకాశః స విద్యతే |
రావణాంతఃపురే తస్మిన్యం కపిర్న జగామ సః || ౧౭ ||

ప్రాకారాంతరరథ్యాశ్చ వేదికాశ్చైత్యసంశ్రయాః |
దీర్ఘికాః పుష్కరిణ్యశ్చ సర్వం తేనావలోకితమ్ || ౧౮ ||

రాక్షస్యో వివిధాకారా విరూపా వికృతాస్తదా |
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు సా జనకాత్మజా || ౧౯ ||

రూపేణాప్రతిమా లోకే వరా విద్యాధరస్త్రియః |
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు రాఘవనందినీ || ౨౦ ||

నాగకన్యా వరారోహాః పూర్ణచంద్రనిభాననాః |
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు సీతా సుమధ్యమా || ౨౧ ||

ప్రమథ్య రాక్షసేంద్రేణ నాగకన్యా బలాద్ధృతాః |
దృష్టా హనుమతా తత్ర న సా జనకనందినీ || ౨౨ ||

సోఽపశ్యంస్తాం మహాబాహుః పశ్యంశ్చాన్యా వరస్త్రియః |
విషసాద ముహుర్ధీమాన్ హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౨౩ ||

ఉద్యోగం వానరేంద్రాణాం ప్లవనం సాగరస్య చ |
వ్యర్థం వీక్ష్యానిలసుతశ్చింతాం పునరుపాగమత్ || ౨౪ ||

అవతీర్య విమానాచ్చ హనుమాన్మారుతాత్మజః |
చింతాముపజగామాథ శోకోపహతచేతనః || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ద్వాదశః సర్గః || ౧౨ ||

సుందరకాండ – త్రయోదశ సర్గః(౧౩)  >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed