Sri Vinayaka Stavaraja – శ్రీ వినాయక స్తవరాజః


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకరుజా చక్రాబ్జపాశోత్పల-
-వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశప్రోద్యత్కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయాశ్లిష్టోజ్జ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివిపత్తిసంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః || ౧ ||

నమస్తే సిద్ధిలక్ష్మీశ గణాధిప మహాప్రభో |
విఘ్నేశ్వర జగన్నాథ గౌరీపుత్ర జగత్ప్రభో || ౨ ||

జయ విఘ్నేశ్వర విభో వినాయక మహేశ్వర |
లంబోదర మహాబాహో సర్వదా త్వం ప్రసీద మే || ౩ ||

మహాదేవ జగత్స్వామిన్ మూషికారూఢ శంకర |
విశాలాక్ష మహాకాయ మాం త్రాహి పరమేశ్వర || ౪ ||

కుంజరాస్య సురాధీశ మహేశ కరుణానిధే |
మాతులుంగధర స్వామిన్ గదాచక్రసమన్విత || ౫ ||

దశబాహో మహారాజ గజవక్త్ర చతుర్భుజ |
శూర్పకర్ణ మహాకర్ణ గణనాథ ప్రసీద మే || ౬ ||

శంఖశూలసమాయుక్త బీజాపూరసమన్విత |
ఇక్షుకార్ముకసంయుక్త పద్మహస్త ప్రసీద మే || ౭ ||

నానాభరణసంయుక్త రత్నకుంభకర ప్రభో |
సర్గస్థితిలయాధీశ పరమాత్మన్ జయ ప్రభో || ౮ ||

అనాథనాథ విశ్వేశ విఘ్నసంఘవినాశన |
త్రయీమూర్తే సురపతే బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మక || ౯ ||

త్రయీగుణ మహాదేవ పాహి మాం సర్వపాలక |
అణిమాదిగుణాధార లక్ష్మీశ్రీవిష్ణుపూజిత || ౧౦ ||

గౌరీశంకరసంపూజ్య జయ త్వం గణనాయక |
రతిమన్మథసంసేవ్య మహీభూదారసంస్తుత || ౧౧ ||

ఋద్ధ్యామోదాదిసంసేవ్య మహాగణపతే జయ |
శంఖపద్మాదిసంసేవ్య నిరాలంబ నిరీశ్వర || ౧౨ ||

నిష్కలంక నిరాధార పాహి మాం నిత్యమవ్యయ |
అనాద్య జగతామాద్య పితామహసుపూజిత || ౧౩ ||

ధూమకేతో గణాధ్యక్ష మహామూషకవాహన |
అనంతపరమానంద జయ విఘ్నేశ్వరేశ్వర || ౧౪ ||

రత్నసింహాసనాసీన కిరీటేన సుశోభిత |
పరాత్పర పరేశాన పరపూరుష పాహి మామ్ || ౧౫ ||

నిర్ద్వంద్వ నిర్గుణాభాస జపాపుష్పసమప్రభ |
సర్వప్రమథసంస్తుత్య త్రాహి మాం విఘ్ననాయక || ౧౬ ||

కుమారస్య గురో దేవ సర్వైశ్వర్యప్రదాయక |
సర్వాభీష్టప్రద స్వామిన్ సర్వప్రత్యూహనాశక || ౧౭ ||

శరణ్య సర్వలోకానాం శరణాగతవత్సల |
మహాగణపతే నిత్యం మాం పాలయ కృపానిధే || ౧౮ ||

ఏవం శ్రీగణనాథస్య స్తవరాజమనుత్తమమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం ప్రత్యూహైః స విముచ్యతే || ౧౯ ||

అశ్వమేధసమం పుణ్యఫలం ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ |
వశీకరోతి త్రైలోక్యం ప్రాప్య సౌభాగ్యముత్తమమ్ || ౨౦ ||

సర్వాభీష్టమవాప్నోతి శీఘ్రమేవ సుదుర్లభమ్ |
మహాగణేశసాన్నిధ్యం ప్రాప్నోత్యేవ న సంశయః || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీవినాయకస్తవరాజః సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed