Sri Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠికా


పూర్వపీఠికా ||

వాసుదేవ ఉవాచ |
తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర |
ప్రాంజలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసంగ్రహమాదితః || ౧ ||

ఉపమన్యురువాచ |
బ్రహ్మప్రోక్తైరృషిప్రోక్తైర్వేదవేదాంగసంభవైః |
సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః || ౨ ||

మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః |
ఋషిణా తండినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా || ౩ ||

యథోక్తైః సాధుభిః ఖ్యాతైర్మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః |
ప్రవరం ప్రథమం స్వర్గ్యం సర్వభూతహితం శుభమ్ || ౪ ||

శ్రుతైః సర్వత్ర జగతి బ్రహ్మలోకావతారితైః |
సత్యైస్తత్పరమం బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రోక్తం సనాతనమ్ || ౫ ||

వక్ష్యే యదుకులశ్రేష్ఠ శృణుష్వావహితో మమ |
వరయైనం భవం దేవం భక్తస్త్వం పరమేశ్వరమ్ || ౬ ||

తేన తే శ్రావయిష్యామి యత్తద్బ్రహ్మ సనాతనమ్ |
న శక్యం విస్తరాత్కృత్స్నం వక్తుం సర్వస్య కేనచిత్ || ౭ ||

యుక్తేనాపి విభూతీనామపి వర్షశతైరపి |
యస్యాదిర్మధ్యమంతం చ సురైరపి న గమ్యతే || ౮ ||

కస్తస్య శక్నుయాద్వక్తుం గుణాన్ కార్త్స్న్యేన మాధవ |
కిం తు దేవస్య మహతః సంక్షిప్తార్థపదాక్షరమ్ || ౯ ||

శక్తితశ్చరితం వక్ష్యే ప్రసాదాత్తస్య ధీమతః |
అప్రాప్య తు తతోఽనుజ్ఞాం న శక్యః స్తోతుమీశ్వరః || ౧౦ ||

యదా తేనాభ్యనుజ్ఞాతః స్తుతో వై స తదా మయా |
అనాదినిధనస్యాహం జగద్యోనేర్మహాత్మనః || ౧౧ ||

నామ్నాం కించిత్సముద్దేశం వక్ష్యామ్యవ్యక్తయోనినః |
వరదస్య వరేణ్యస్య విశ్వరూపస్య ధీమతః || ౧౨ ||

శృణు నామ్నాం చ యం కృష్ణ యదుక్తం పద్మయోనినా |
దశనామసహస్రాణి యాన్యాహ ప్రపితామహః || ౧౩ ||

తాని నిర్మథ్య మనసా దధ్నో ఘృతమివోద్ధృతమ్ |
గిరేః సారం యథా హేమ పుష్పసారం యథా మధు || ౧౪ ||

ఘృతాత్సారం యథా మండస్తథైతత్సారముద్ధృతమ్ |
సర్వపాపాపహమిదం చతుర్వేదసమన్వితమ్ || ౧౫ ||

ప్రయత్నేనాధిగంతవ్యం ధార్యం చ ప్రయతాత్మనా |
మాంగళ్యం పౌష్టికం చైవ రక్షోఘ్నం పావనం మహత్ || ౧౬ ||

ఇదం భక్తాయ దాతవ్యం శ్రద్దధానాస్తికాయ చ |
నాశ్రద్దధానరూపాయ నాస్తికాయాజితాత్మనే || ౧౭ ||

యశ్చాభ్యసూయతే దేవం కారణాత్మానమీశ్వరమ్ |
స కృష్ణ నరకం యాతి సహ పూర్వైః సహాత్మజైః || ౧౮ ||

ఇదం ధ్యానమిదం యోగమిదం ధ్యేయమనుత్తమమ్ |
ఇదం జప్యమిదం జ్ఞానం రహస్యమిదముత్తమమ్ || ౧౯ ||

యం జ్ఞాత్వా అంతకాలేపి గచ్ఛేత పరమాం గతిమ్ |
పవిత్రం మంగళం మేధ్యం కల్యాణమిదముత్తమమ్ || ౨౦ ||

ఇదం బ్రహ్మా పురా కృత్వా సర్వలోకపితామహః |
సర్వ స్తవానాం రాజత్వే దివ్యానాం సమకల్పయత్ || ౨౧ ||

తదా ప్రభృతి చైవాయమీశ్వరస్య మహాత్మనః |
స్తవరాజ ఇతి ఖ్యాతో జగత్యమరపూజితః || ౨౨ ||

బ్రహ్మలోకాదయం స్వర్గే స్తవరాజోఽవతారితః |
యతస్తండిః పురా ప్రాప తేన తండికృతోఽభవత్ || ౨౩ ||

స్వర్గాచ్చైవాత్ర భూర్లోకం తండినా హ్యవతారితః |
సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨౪ ||

నిగదిష్యే మహాబాహో స్తవానాముత్తమం స్తవమ్ |
బ్రహ్మణామపి యద్బ్రహ్మ పరాణామపి యత్పరమ్ || ౨౫ ||

తేజసామపి యత్తేజస్తపసామపి యత్తపః |
శాంతానామపి యః శాంతో ద్యుతీనామపి యా ద్యుతిః || ౨౬ ||

దాంతానామపి యో దాంతో ధీమతామపి యా చ ధీః |
దేవానామపి యో దేవ ఋషీణామపి యస్త్వృషిః || ౨౭ ||

యజ్ఞానామపి యో యజ్ఞః శివానామపి యః శివః |
రుద్రాణామపి యో రుద్రః ప్రభా ప్రభవతామపి || ౨౮ ||

యోగినామపి యో యోగీ కారణానాం చ కారణమ్ |
యతో లోకాః సంభవంతి న భవంతి యతః పునః || ౨౯ ||

సర్వభూతాత్మభూతస్య హరస్యామితతేజసః |
అష్టోత్తరసహస్రం తు నామ్నాం శర్వస్య మే శృణు |
యచ్ఛ్రుత్వా మనుజవ్యాఘ్ర సర్వాన్కామానవాప్స్యసి || ౩౦ ||

శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం >>


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠికా

స్పందించండి

error: Not allowed