Sri Shiva Sahasranama Stotram – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం

<< శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక

స్తోత్రం

ధ్యానం |
శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహన్తం |
నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం చాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి ||

స్తోత్రం |
ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమః ప్రవరో వరదో వరః |
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || ౧ ||

జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వభావనః |
హరశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || ౨ ||

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః |
శ్మశానవాసీ భగవాన్ ఖచరో గోచరోఽర్దనః || ౩ ||

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూతభావనః |
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || ౪ ||

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః |
మహాత్మా సర్వభూతాత్మా విశ్వరూపో మహాహనుః || ౫ ||

లోకపాలోఽంతర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః |
పవిత్రం చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రితః || ౬ ||

సర్వకర్మా స్వయంభూత ఆదిరాదికరో నిధిః |
సహస్రాక్షో విశాలాక్షః సోమో నక్షత్రసాధకః || ౭ ||

చంద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః |
అత్రిరత్ర్యానమస్కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః || ౮ ||

మహాతపా ఘోరతపా అదీనో దీనసాధకః |
సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః || ౯ ||

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాబలః |
సువర్ణరేతాః సర్వజ్ఞః సుబీజో బీజవాహనః || ౧౦ ||

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకంఠ ఉమాపతిః |
విశ్వరూపః స్వయంశ్రేష్ఠో బలవీరోఽబలో గణః || ౧౧ ||

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ |
మంత్రవిత్పరమోమంత్రః సర్వభావకరో హరః || ౧౨ ||

కమండలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన్ |
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహాన్ || ౧౩ ||

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః |
ఉష్ణీషీ చ సువక్త్రశ్చ ఉదగ్రో వినతస్తథా || ౧౪ ||

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ |
సృగాలరూపః సిద్ధార్థో ముండః సర్వశుభంకరః || ౧౫ ||

అజశ్చ బహురూపశ్చ గంధధారీ కపర్ద్యపి |
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలింగ ఊర్ధ్వశాయీ నభస్స్థలః || ౧౬ ||

త్రిజటీ చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః |
అహశ్చరో నక్తంచరస్తిగ్మమన్యుః సువర్చసః || ౧౭ ||

గజహా దైత్యహా కాలో లోకధాతా గుణాకరః |
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతః || ౧౮ ||

కాలయోగీ మహానాదః సర్వకామశ్చతుష్పథః |
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః || ౧౯ ||

బహుభూతో బహుధరః స్వర్భానురమితో గతిః |
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాలసః || ౨౦ ||

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరిరుహో నభః |
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యతంద్రితః || ౨౧ ||

అధర్షణో ధర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశకః |
దక్షయాగాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా || ౨౨ ||

తేజోపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితో వరః |
గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీరబలవాహనః || ౨౩ ||

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్షకర్ణస్థితిర్విభుః |
సుతీక్ష్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః || ౨౪ ||

విష్వక్సేనో హరిర్యజ్ఞః సంయుగాపీడవాహనః |
తీక్ష్ణతాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత్ || ౨౫ ||

విష్ణుప్రసాదితో యజ్ఞః సముద్రో బడబాముఖః |
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాంతాత్మా హుతాశనః || ౨౬ ||

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జన్యో విజయకాలవిత్ |
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సర్వవిగ్రహ ఏవ చ || ౨౭ ||

శిఖీ ముండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ |
వేణవీ పణవీ తాలీ ఖలీ కాలకటంకటః || ౨౮ ||

నక్షత్రవిగ్రహమతిర్గుణబుద్ధిర్లయోఽగమః |
ప్రజాపతిర్విశ్వబాహుర్విభాగః సర్వగోముఖః || ౨౯ ||

విమోచనః సుసరణో హిరణ్యకవచోద్భవః |
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహీచారీ స్రుతస్తథా || ౩౦ || [*మేఘజో*]

సర్వతూర్యనినాదీ చ సర్వాతోద్యపరిగ్రహః |
వ్యాలరూపో గుహావాసీ గుహో మాలీ తరంగవిత్ || ౩౧ ||

త్రిదశస్త్రికాలధృక్కర్మసర్వబంధవిమోచనః |
బంధనస్త్వసురేంద్రాణాం యుధిశత్రువినాశనః || ౩౨ ||

సాంఖ్యప్రసాదో దుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః |
ప్రస్కందనో విభాగజ్ఞో అతుల్యో యజ్ఞభాగవిత్ || ౩౩ ||

సర్వవాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః |
హైమో హేమకరో యజ్ఞః సర్వధారీ ధరోత్తమః || ౩౪ ||

లోహితాక్షో మహాక్షశ్చ విజయాక్షో విశారదః |
సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః || ౩౫ ||

ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ కాహలిః సర్వకామదః |
సర్వకాలప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృక్ || ౩౬ ||

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః |
ఆకాశనిర్విరూపశ్చ నిపాతీ హ్యవశః ఖగః || ౩౭ ||

రౌద్రరూపోఽంశురాదిత్యో బహురశ్మిః సువర్చసీ |
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః || ౩౮ ||

సర్వవాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరోఽకరః |
మునిరాత్మనిరాలోకః సంభగ్నశ్చ సహస్రదః || ౩౯ ||

పక్షీ చ పక్షరూపశ్చ అతిదీప్తో విశాంపతిః |
ఉన్మాదో మదనః కామో హ్యశ్వత్థోఽర్థకరో యశః || ౪౦ ||

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణశ్చ వామనః |
సిద్ధయోగీ మహర్షిశ్చ సిద్ధార్థః సిద్ధసాధకః || ౪౧ ||

భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విపణో మృదురవ్యయః |
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్ఠిభాగో గవాంపతిః || ౪౨ ||

వజ్రహస్తశ్చ విష్కంభీ చమూస్తంభన ఏవ చ |
వృత్తావృత్తకరస్తాలో మధుర్మధుకలోచనః || ౪౩ ||

వాచస్పత్యో వాజసనో నిత్యమాశ్రితపూజితః | [*నిత్యాశ్రమపూజితః*]
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ విచారవిత్ || ౪౪ ||

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకవాన్ |
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నందిర్నందికరో హరిః || ౪౫ ||

నందీశ్వరశ్చ నందీ చ నందనో నందివర్ధనః |
భగహారీ నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మపితామహః || ౪౬ ||

చతుర్ముఖో మహాలింగశ్చారులింగస్తథైవ చ |
లింగాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యోగాధ్యక్షో యుగావహః || ౪౭ ||

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా అధ్యాత్మాఽనుగతో బలః |
ఇతిహాసః సకల్పశ్చ గౌతమోఽథ నిశాకరః || ౪౮ ||

దంభో హ్యదంభో వైదంభో వశ్యో వశకరః కలిః |
లోకకర్తా పశుపతిర్మహాకర్తా హ్యనౌషధః || ౪౯ ||

అక్షరం పరమం బ్రహ్మ బలవచ్ఛక్ర ఏవ చ |
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో గతాగతః || ౫౦ ||

బహుప్రసాదః సుస్వప్నో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజిత్ |
వేదకారో మంత్రకారో విద్వాన్ సమరమర్దనః || ౫౧ ||

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః |
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః || ౫౨ ||

వృషణః శంకరో నిత్యం వర్చస్వీ ధూమకేతనః |
నీలస్తథాఽంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః || ౫౩ ||

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః |
ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భపరాయణః || ౫౪ ||

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చ ఇంద్రియం సర్వదేహినామ్ |
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః || ౫౫ ||

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో నిశాలయః |
మహాంతకో మహాకర్ణో మహోష్ఠశ్చ మహాహనుః || ౫౬ ||

మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానభాక్ |
మహావక్షా మహోరస్కో హ్యంతరాత్మా మృగాలయః || ౫౭ ||

లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః |
మహాదంతో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః || ౫౮ ||

మహానఖో మహారోమా మహాకోశో మహాజటః |
ప్రసన్నశ్చ ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరిసాధనః || ౫౯ ||

స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవ అజితశ్చ మహామునిః |
వృక్షాకారో వృక్షకేతురనలో వాయువాహనః || ౬౦ ||

గండలీ మేరుధామా చ దేవాధిపతిరేవ చ |
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋక్సహస్రామితేక్షణః || ౬౧ ||

యజుః పాదభుజో గుహ్యః ప్రకాశో జంగమస్తథా |
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చ అభిగమ్యః సుదర్శనః || ౬౨ ||

ఉపకారః ప్రియః సర్వః కనకః కాంచనచ్ఛవిః |
నాభిర్నందికరో భావః పుష్కరః స్థపతిః స్థిరః || ౬౩ ||

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యజ్ఞో యజ్ఞసమాహితః |
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః || ౬౪ ||

సగణో గణకారశ్చ భూతవాహనసారథిః |
భస్మశయో భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః || ౬౫ ||

లోకపాలస్తథాలోకో మహాత్మా సర్వపూజితః |
శుక్లస్త్రిశుక్లః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః || ౬౬ ||

ఆశ్రమస్థః క్రియావస్థో విశ్వకర్మమతిర్వరః |
విశాలశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యంబుజాలః సునిశ్చలః || ౬౭ ||

కపిలః కపిశః శుక్లః ఆయుశ్చైవ పరోఽపరః |
గంధర్వో హ్యదితిస్తార్క్ష్యః సువిజ్ఞేయః సుశారదః || ౬౮ ||

పరశ్వధాయుధో దేవః హ్యనుకారీ సుబాంధవః |
తుంబవీణో మహాక్రోధ ఊర్ధ్వరేతా జలేశయః || ౬౯ ||

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిందితః |
సర్వాంగరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః || ౭౦ ||

బంధనో బంధకర్తా చ సుబంధనవిమోచనః |
సయజ్ఞారిః సకామారిర్మహాదంష్ట్రో మహాయుధః || ౭౧ ||

బహుధానిందితః శర్వః శంకరః శంకరోఽధనః |
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా || ౭౨ ||

అహిర్బుధ్న్యోఽనిలాభశ్చ చేకితానో హరిస్తథా |
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజితః శివః || ౭౩ ||

ధన్వంతరిర్ధూమకేతుః స్కందో వైశ్రవణస్తథా |
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః || ౭౪ ||

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః |
ఉషంగుశ్చ విధాతా చ మాంధాతా భూతభావనః || ౭౫ ||

విభుర్వర్ణవిభావీ చ సర్వకామగుణావహః |
పద్మనాభో మహాగర్భశ్చంద్రవక్త్రోఽనిలోఽనలః || ౭౬ ||

బలవాంశ్చోపశాంతశ్చ పురాణః పుణ్యచంచురీ |
కురుకర్తా కురువాసీ కురుభూతో గుణౌషధః || ౭౭ ||

సర్వాశయో దర్భచారీ సర్వేషాం ప్రాణినాంపతిః |
దేవదేవః సుఖాసక్తః సదసత్సర్వరత్నవిత్ || ౭౮ ||

కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః |
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః || ౭౯ ||

వణిజో వర్ధకీ వృక్షో వకుళశ్చందనఛ్ఛదః |
సారగ్రీవో మహాజత్రురలోలశ్చ మహౌషధః || ౮౦ ||

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్ఛందోవ్యాకరణోత్తరః |
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః || ౮౧ ||

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః |
సారంగో నవచక్రాంగః కేతుమాలీ సభావనః || ౮౨ ||

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిందితః || ౮౩ ||

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః |
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః || ౮౪ ||

ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః |
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరిః || ౮౫ ||

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామ్ |
ప్రకృష్టారిర్మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః || ౮౬ ||

గాంధారశ్చ సువాసశ్చ తపస్సక్తో రతిర్నరః |
మహాగీతో మహానృత్యో హ్యప్సరోగణసేవితః || ౮౭ ||

మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైకసానుచరశ్చలః |
ఆవేదనీయ ఆదేశః సర్వగంధసుఖావహః || ౮౮ ||

తోరణస్తారణో వాతః పరిధీపతిఖేచరః |
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో హ్యతివృద్ధో గుణాధికః || ౮౯ ||

నిత్య ఆత్మా సహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః |
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ దేవో దివి సుపర్వణః || ౯౦ ||

ఆషాఢశ్చ సుషాఢశ్చ ధ్రువోఽథ హరిణో హరః |
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః || ౯౧ ||

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణలక్షితః |
అక్షశ్చ రథయోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః || ౯౨ ||

సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః |
నిర్జీవో జీవనో మంత్రః శుభాక్షో బహుకర్కశః || ౯౩ ||

రత్నప్రభూతో రత్నాంగో మహార్ణవనిపానవిత్ | [*రక్తాంగో*]
మూలం విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపోనిధిః || ౯౪ ||

ఆరోహణోఽధిరోహశ్చ శీలధారీ మహాయశాః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యుగకరో హరిః || ౯౫ || [యోగకరో]

యుగరూపో మహారూపో మహానాగహనో వధః |
న్యాయనిర్వపణః పాదః పండితో హ్యచలోపమః || ౯౬ ||

బహుమాలో మహామాలః శశీ హరసులోచనః |
విస్తారో లవణః కూపస్త్రియుగః సఫలోదయః || ౯౭ ||

త్రిలోచనో విషణ్ణాంగో మణివిద్ధో జటాధరః |
బిందుర్విసర్గః సుముఖః శరః సర్వాయుధః సహః || ౯౮ ||

నివేదనః సుఖాజాతః సుగంధారో మహాధనుః |
గంధపాలీ చ భగవానుత్థానః సర్వకర్మణామ్ || ౯౯ ||

మంథానో బహుళో వాయుః సకలః సర్వలోచనః |
తలస్తాలః కరస్థాలీ ఊర్ధ్వసంహననో మహాన్ || ౧౦౦ ||

ఛత్రం సుఛత్రో విఖ్యాతో లోకః సర్వాశ్రయః క్రమః |
ముండో విరూపో వికృతో దండీ కుండీ వికుర్వణః || ౧౦౧ ||

హర్యక్షః కకుభో వజ్రీ శతజిహ్వః సహస్రపాత్ |
సహస్రమూర్ధా దేవేంద్రః సర్వదేవమయో గురుః || ౧౦౨ ||

సహస్రబాహుః సర్వాంగః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ |
పవిత్రం త్రికకున్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగళః || ౧౦౩ ||

బ్రహ్మదండవినిర్మాతా శతఘ్నీ పాశశక్తిమాన్ |
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః || ౧౦౪ ||

గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మీ బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో గతిః |
అనంతరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయంభువః || ౧౦౫ ||

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః |
చందనీ పద్మనాళాగ్రః సురభ్యుత్తరణో నరః || ౧౦౬ ||

కర్ణికారమహాస్రగ్వీ నీలమౌళిః పినాకధృత్ |
ఉమాపతిరుమాకాంతో జాహ్నవీభృదుమాధవః || ౧౦౭ ||

వరో వరాహో వరదో వరేణ్యః సుమహాస్వనః |
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపింగళః || ౧౦౮ ||

ప్రీతాత్మా పరమాత్మా చ ప్రయతాత్మా ప్రధానధృత్ |
సర్వపార్శ్వముఖస్త్ర్యక్షో ధర్మసాధారణో వరః || ౧౦౯ ||

చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా అమృతో గోవృషేశ్వరః |
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యః వివస్వాన్సవితాఽమృతః || ౧౧౦ ||

వ్యాసః సర్గః సుసంక్షేపో విస్తరః పర్యయో నరః |
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్షః సంఖ్యాసమాపనః || ౧౧౧ ||

కళా కాష్ఠా లవా మాత్రా ముహూర్తాహః క్షపాః క్షణాః |
విశ్వక్షేత్రం ప్రజాబీజం లింగమాద్యస్సునిర్గమః || ౧౧౨ ||

సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ || ౧౧౩ ||

నిర్వాణం హ్లాదనశ్చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః || ౧౧౪ ||

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః || ౧౧౫ ||

దేవాసురగణాధ్యక్షో దేవాసురగణాగ్రణీః |
దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః || ౧౧౬ ||

దేవాసురేశ్వరో విశ్వో దేవాసురమహేశ్వరః |
సర్వదేవమయోఽచింత్యో దేవతాత్మాఽఽత్మసంభవః || ౧౧౭ ||

ఉద్భిత్త్రివిక్రమో వైద్యో విరజో నీరజోఽమరః |
ఈడ్యో హస్తీశ్వరో వ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః || ౧౧౮ ||

విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః |
సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ ప్రాసానాంప్రభవోఽవ్యయః || ౧౧౯ ||

గుహః కాంతో నిజః సర్గః పవిత్రం సర్వపావనః |
శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః || ౧౨౦ ||

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః |
లలాటాక్షో విశ్వదేవో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః || ౧౨౧ ||

స్థావరాణాంపతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః |
సిద్ధార్థః సిద్ధభూతార్థోఽచింత్యః సత్యవ్రతః శుచిః || ౧౨౨ ||

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ భక్తానుగ్రహకారకః | [*భక్తానాంపరమాగతిః*]
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమాన్ శ్రీవర్ధనో జగత్ || ౧౨౩ ||

శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక >>


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

3 వ్యాఖ్యలు

  1. రాజ్ కుమార్ అంటున్నారు:

    చాల బాగుంది

  2. P.H.V.R.TAGORE అంటున్నారు:

    very Good

  3. Sripada Venkata Krishna Satyanarsyana Murthy అంటున్నారు:

    Om namaha Sivaya…….

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: