Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠికా (ఫలశ్రుతి)


యథా ప్రధానం భగవానితి భక్త్యా స్తుతో మయా |
యం న బ్రహ్మాదయో దేవా విదుస్తత్త్వేన నర్షయః || ౧ ||

స్తోతవ్యమర్చ్యం వంద్యం చ కః స్తోష్యతి జగత్పతిమ్ |
భక్త్యా త్వేవం పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర్విభుః || ౨ ||

తతోఽభ్యనుజ్ఞాం సంప్రాప్య స్తుతో మతిమతాం వరః |
శివమేభిః స్తువన్ దేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః || ౩ ||

నిత్యయుక్తః శుచిర్భక్తః ప్రాప్నోత్యాత్మానమాత్మనా |
ఏతద్ధి పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౪ ||

ఋషయశ్చైవ దేవాశ్చ స్తువంత్యేతేన తత్పరమ్ |
స్తూయమానో మహాదేవస్తుష్యతే నియతాత్మభిః || ౫ ||

భక్తానుకంపీ భగవానాత్మసంస్థాకరో విభుః |
తథైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః ప్రధానతః || ౬ ||

ఆస్తికాః శ్రద్దధానాశ్చ బహుభిర్జన్మభిః స్తవైః |
భక్త్యా హ్యనన్యమీశానం పరం దేవం సనాతనమ్ || ౭ ||

కర్మణా మనసా వాచా భావేనామితతేజసః |
శయానా జాగ్రమాణాశ్చ వ్రజన్నుపవిశంస్తథా || ౮ ||

ఉన్మిషన్నిమిషంశ్చైవ చింతయంతః పునః పునః |
శృణ్వంతః శ్రావయంతశ్చ కథయంతశ్చ తే భవమ్ || ౯ ||

స్తువంతః స్తూయమానాశ్చ తుష్యంతి చ రమంతి చ |
జన్మకోటిసహస్రేషు నానాసంసారయోనిషు || ౧౦ ||

జంతోర్విగతపాపస్య భవే భక్తిః ప్రజాయతే |
ఉత్పన్నా చ భవే భక్తిరనన్యా సర్వభావతః || ౧౧ ||

భావినః కారణే చాస్య సర్వయుక్తస్య సర్వథా |
ఏతద్దేవేషు దుష్ప్రాపం మనుష్యేషు న లభ్యతే || ౧౨ ||

నిర్విఘ్నా నిశ్చలా రుద్రే భక్తిరవ్యభిచారిణీ |
తస్యైవ చ ప్రసాదేన భక్తిరుత్పద్యతే నృణామ్ || ౧౩ ||

యేన యాంతి పరాం సిద్ధిం తద్భావగతచేతసః |
యే సర్వభావానుగతాః ప్రపద్యంతే మహేశ్వరమ్ || ౧౪ ||

ప్రపన్నవత్సలో దేవః సంసారాత్తాన్సముద్ధరేత్ |
ఏవమన్యే వికుర్వంతి దేవాః సంసారమోచనమ్ || ౧౫ ||

మనుష్యాణామృతే దేవం నాన్యా శక్తిస్తపోబలమ్ |
ఇతి తేనేంద్రకల్పేన భగవాన్ సదసత్పతిః || ౧౬ ||

కృత్తివాసాః స్తుతః కృష్ణ తండినా శుభబుద్ధినా |
స్తవమేతం భగవతో బ్రహ్మా స్వయమధారయత్ || ౧౭ ||

గీయతే చ స బుద్ధ్యేత బ్రహ్మా శంకరసన్నిధౌ |
ఇదం పుణ్యం పవిత్రం చ సర్వదా పాపనాశనమ్ || ౧౮ ||

యోగదం మోక్షదం చైవ స్వర్గదం తోషదం తథా |
ఏవమేతత్పఠంతే య ఏకభక్త్యా తు శంకరమ్ || ౧౯ ||

యా గతిః సాంఖ్యయోగానాం వ్రజంత్యేతాం గతిం తదా |
స్తవమేతం ప్రయత్నేన సదా రుద్రస్య సన్నిధౌ || ౨౦ ||

అబ్దమేకం చరేద్భక్తః ప్రాప్నుయాదీప్సితం ఫలమ్ |
ఏతద్రహస్యం పరమం బ్రహ్మణో హృది సంస్థితమ్ || ౨౧ ||

బ్రహ్మా ప్రోవాచ శక్రాయ శక్రః ప్రోవాచ మృత్యవే |
మృత్యుః ప్రోవాచ రుద్రేభ్యో రుద్రేభ్యస్తండిమాగమత్ || ౨౨ ||

మహతా తపసా ప్రాప్తస్తండినా బ్రహ్మసద్మని |
తండిః ప్రోవాచ శుక్రాయ గౌతమాయ చ భార్గవః || ౨౩ ||

వైవస్వతాయ మనవే గౌతమః ప్రాహ మాధవ |
నారాయణాయ సాధ్యాయ సమాధిష్ఠాయ ధీమతే || ౨౪ ||

యమాయ ప్రాహ భగవాన్ సాధ్యో నారాయణోఽచ్యుతః |
నాచికేతాయ భగవానాహ వైవస్వతో యమః || ౨౫ ||

మార్కండేయాయ వార్ష్ణేయ నాచికేతోఽభ్యభాషత |
మార్కండేయాన్మయా ప్రాప్తో నియమేన జనార్దన || ౨౬ ||

తవాప్యహమమిత్రఘ్న స్తవం దద్యాం హ్యవిశ్రుతమ్ |
స్వర్గ్యమారోగ్యమాయుష్యం ధన్యం వేదేన సమ్మితమ్ || ౨౭ ||

నాస్య విఘ్నం వికుర్వంతి దానవా యక్షరాక్షసాః |
పిశాచా యాతుధానా వా గుహ్యకా భుజగా అపి || ౨౮ ||

యః పఠేత శుచిః పార్థ బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః | [భూత్వా]
అభగ్నయోగో వర్షం తు సోఽశ్వమేధఫలం లభేత్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీమహాభారతే అనుశాసనపర్వణి మహాదేవసహస్రనామ స్తోత్రం నామ సప్తదశోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed