Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam – శ్రీ షోడశబాహు నృసింహాష్టకం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

భూఖండం వారణాండం పరవరవిరటం డంపడంపోరుడంపం
డిం డిం డిం డిం డిడింబం దహమపి దహమైః ఝంపఝంపైశ్చఝంపైః |
తుల్యాస్తుల్యాస్తు తుల్యాః ధుమధుమధుమకైః కుంకుమాంకైః కుమాంకైః
ఏతత్తే పూర్ణయుక్తమహరహకరహః పాతు మాం నారసింహః || ౧ ||

భూభృద్భూభృద్భుజంగం ప్రలయరవవరం ప్రజ్వలజ్జ్వాలమాలం
ఖర్జర్జం ఖర్జదుర్జం ఖిఖచఖచఖచిత్ఖర్జదుర్జర్జయంతమ్ |
భూభాగం భోగభాగం గగగగగగనం గర్దమర్త్యుగ్రగండం
స్వచ్ఛం పుచ్ఛం స్వగచ్ఛం స్వజనజననుతః పాతు మాం నారసింహః || ౨ ||

ఏనాభ్రం గర్జమానం లఘులఘుమకరో బాలచంద్రార్కదంష్ట్రో
హేమాంభోజం సరోజం జటజటజటిలో జాడ్యమానస్తుభీతిః |
దంతానాం బాధమానాం ఖగటఖగటవో భోజజానుస్సురేంద్రో
నిష్ప్రత్యూహం సరాజా గహగహగహతః పాతు మాం నారసింహః || ౩ ||

శంఖం చక్రం చ చాపం పరశుమశమిషుం శూలపాశాంకుశాస్త్రం
బిభ్రంతం వజ్రఖేటం హలముసలగదాకుంతమత్యుగ్రదంష్ట్రమ్ |
జ్వాలాకేశం త్రినేత్రం జ్వలదనలనిభం హారకేయూరభూషం
వందే ప్రత్యేకరూపం పరపదనివసః పాతు మాం నారసింహః || ౪ ||

పాదద్వంద్వం ధరిత్రీకటివిపులతరో మేరుమధ్యూఢ్వమూరుం
నాభిం బ్రహ్మాండసింధుః హృదయమపి భవో భూతవిద్వత్సమేతః |
దుశ్చక్రాంకం స్వబాహుం కులిశనఖముఖం చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రం
వక్త్రం వహ్నిస్సువిద్యుత్సురగణవిజయః పాతు మాం నారసింహః || ౫ ||

నాసాగ్రం పీనగండం పరబలమథనం బద్ధకేయూరహారం
రౌద్రం దంష్ట్రాకరాలం అమితగుణగణం కోటిసూర్యాగ్నినేత్రమ్ |
గాంభీర్యం పింగలాక్షం భ్రుకుటితవిముఖం షోడశాధార్ధబాహుం
వందే భీమాట్టహాసం త్రిభువనవిజయః పాతు మాం నారసింహః || ౬ ||

కే కే నృసింహాష్టకే నరవరసదృశం దేవభీత్వం గృహీత్వా
దేవంద్యో విప్రదండం ప్రతివచన పయాయామ్యనప్రత్యనైషీః |
శాపం చాపం చ ఖడ్గం ప్రహసితవదనం చక్రచక్రీచకేన
ఓమిత్యే దైత్యనాదం ప్రకచవివిదుషా పాతు మాం నారసింహః || ౭ ||

ఝం ఝం ఝం ఝం ఝకారం ఝషఝషఝషితం జానుదేశం ఝకారం
హుం హుం హుం హుం హకారం హరిత కహహసా యం దిశే వం వకారమ్ |
వం వం వం వం వకారం వదనదలితతం వామపక్షం సుపక్షం
లం లం లం లం లకారం లఘువణవిజయః పాతు మాం నారసింహః || ౮ ||

భూతప్రేతపిశాచయక్షగణశః దేశాంతరోచ్చాటనా
చోరవ్యాధిమహజ్జ్వరం భయహరం శత్రుక్షయం నిశ్చయమ్ |
సంధ్యాకాలే జపతమష్టకమిదం సద్భక్తిపూర్వాదిభిః
ప్రహ్లాదేవ వరో వరస్తు జయితా సత్పూజితాం భూతయే || ౯ || |

ఇతి శ్రీవిజయీంద్రతీర్థ కృతం శ్రీ షోడశబాహు నృసింహాష్టకమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed