Sri Rudra Kavacham – శ్రీ రుద్ర కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

ఓం అస్య శ్రీ రుద్ర కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య దూర్వాసఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః త్ర్యంబక రుద్రో దేవతా హ్రాం బీజం శ్రీం శక్తిః హ్రీం కీలకం మమ మనసోఽభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
హ్రామిత్యాది షడ్బీజైః షడంగన్యాసః ||

ధ్యానం |
శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతమ్ |
నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయ హుతవహం సాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి ||

దూర్వాస ఉవాచ |
ప్రణమ్య శిరసా దేవం స్వయంభుం పరమేశ్వరమ్ |
ఏకం సర్వగతం దేవం సర్వదేవమయం విభుమ్ || ౧ ||

రుద్ర వర్మ ప్రవక్ష్యామి అంగ ప్రాణస్య రక్షయే |
అహోరాత్రమయం దేవం రక్షార్థం నిర్మితం పురా || ౨ ||

రుద్రో మే చాగ్రతః పాతు పాతు పార్శ్వౌ హరస్తథా |
శిరో మే ఈశ్వరః పాతు లలాటం నీలలోహితః || ౩ ||

నేత్రయోస్త్ర్యంబకః పాతు ముఖం పాతు మహేశ్వరః |
కర్ణయోః పాతు మే శంభుః నాసికాయాం సదాశివః || ౪ ||

వాగీశః పాతు మే జిహ్వాం ఓష్ఠౌ పాత్వంబికాపతిః |
శ్రీకంఠః పాతు మే గ్రీవాం బాహూంశ్చైవ పినాకధృత్ || ౫ ||

హృదయం మే మహాదేవః ఈశ్వరోవ్యాత్ స్తనాంతరమ్ |
నాభిం కటిం చ వక్షశ్చ పాతు సర్వం ఉమాపతిః || ౬ ||

బాహుమధ్యాంతరం చైవ సూక్ష్మరూపః సదాశివః |
స్వరం రక్షతు సర్వేశో గాత్రాణి చ యథా క్రమమ్ || ౭ ||

వజ్రశక్తిధరం చైవ పాశాంకుశధరం తథా |
గండశూలధరం నిత్యం రక్షతు త్రిదశేశ్వరః || ౮ ||

ప్రస్థానేషు పదే చైవ వృక్షమూలే నదీతటే |
సంధ్యాయాం రాజభవనే విరూపాక్షస్తు పాతు మామ్ || ౯ ||

శీతోష్ణాదథ కాలేషు తుహి న ద్రుమకంటకే |
నిర్మనుష్యేఽసమే మార్గే త్రాహి మాం వృషభధ్వజ || ౧౦ ||

ఇత్యేతద్రుద్రకవచం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
మహాదేవప్రసాదేన దూర్వాసో మునికల్పితమ్ || ౧౧ ||

మమాఖ్యాతం సమాసేన న భయం విందతి క్వచిత్ |
ప్రాప్నోతి పరమారోగ్యం పుణ్యమాయుష్యవర్ధనమ్ || ౧౨ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం న భయం విందతే క్వచిత్ || ౧౩ ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ |
త్రాహి త్రాహి మహాదేవ త్రాహి త్రాహి త్రయీమయ || ౧౪ ||

త్రాహి మాం పార్వతీనాథ త్రాహి మాం త్రిపురంతక |
పాశం ఖట్వాంగ దివ్యాస్త్రం త్రిశూలం రుద్రమేవ చ || ౧౫ ||

నమస్కరోమి దేవేశ త్రాహి మాం జగదీశ్వర |
శత్రుమధ్యే సభామధ్యే గ్రామమధ్యే గృహాంతరే || ౧౬ ||

గమనాగమనే చైవ త్రాహి మాం భక్తవత్సల |
త్వం చిత్తం త్వం మానసం చ త్వం బుద్ధిస్త్వం పరాయణమ్ || ౧౭ ||

కర్మణా మనసా చైవ త్వం బుద్ధిశ్చ యథా సదా |
జ్వరభయం ఛింది సర్వజ్వరభయం ఛింది గ్రహభయం ఛింది || ౧౮ ||

సర్వశత్రూన్నివర్త్యాపి సర్వవ్యాధినివారణమ్ |
రుద్రలోకం స గచ్ఛతి రుద్రలోకం సగచ్ఛత్యోన్నమ ఇతి || ౧౯ ||

ఇతి స్కందపురాణే దూర్వాస ప్రోక్తం శ్రీ రుద్రకవచమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Rudra Kavacham – శ్రీ రుద్ర కవచం

స్పందించండి

error: Not allowed