Sri Narasimha Stotram (Bhagavatam) – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం (భాగవతే)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

బ్రహ్మోవాచ |
నతోఽస్మ్యనంతాయ దురంతశక్తయే
విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే |
విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః
స్వలీలయా సందధతేఽవ్యయాత్మనే || ౧ ||

శ్రీరుద్ర ఉవాచ |
కోపకాలో యుగాంతస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః |
తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం తే భక్తవత్సల || ౨ ||

ఇంద్ర ఉవాచ |
ప్రత్యానీతాః పరమ భవతా త్రాయతా నః స్వభాగాః
దైత్యాక్రాంతం హృదయకమలం త్వద్గృహం ప్రత్యబోధి |
కాలగ్రస్తం కియదిదమహో నాథ శుశ్రూషతాం తే
ముక్తిస్తేషాం న హి బహుమతా నారసింహాపరైః కిమ్ || ౩ ||

ఋషయ ఊచుః |
త్వం నస్తపః పరమమాత్థ యదాత్మతేజో
యేనేదమాదిపురుషాత్మగతం ససర్జ |
తద్విప్రలుప్తమమునాఽద్య శరణ్యపాల
రక్షాగృహీతవపుషా పునరన్వమస్థాః || ౪ ||

పితర ఊచుః |
శ్రాద్ధాని నోఽధిబుభుజే ప్రసభం తనూజైః
దత్తాని తీర్థసమయేఽప్యపి యత్తిలాంబు |
తస్యోదరాన్నఖవిదీర్ణవపాద్య ఆర్ఛత్
తస్మై నమో నృహరయేఽఖిలధర్మగోప్త్రే || ౫ ||

సిద్ధా ఊచుః |
యో నో గతిం యోగసిద్ధామసాధు-
-రహారషీద్యోగతపోబలేన |
నానాదర్పం తం నఖైర్నిర్దదార
తస్మై తుభ్యం ప్రణతాః స్మో నృసింహ || ౬ ||

విద్యాధరా ఊచుః |
విద్యాం పృథగ్ధారణయాఽనురాద్ధాం
న్యషేధదజ్ఞో బలవీర్యదృప్తః |
స యేన సంఖ్యే పశుబద్ధతస్తం
మాయానృసింహం ప్రణతాః స్మ నిత్యమ్ || ౭ ||

నాగా ఊచుః |
యేన పాపేన రత్నాని స్త్రీరత్నాని హృతాని నః |
తద్వక్షః పాటనేనాసాం దత్తానంద నమోఽస్తు తే || ౮ ||

మనవ ఊచుః |
మనవో వయం తవ నిదేశకారిణో
దితిజేన దేవ పరిభూతసేతవః |
భవతా ఖలః స ఉపసంహృతః ప్రభో
కరవామ తే కిమనుశాధి కింకరాన్ || ౯ ||

ప్రజాపతయ ఊచుః |
ప్రజేశా వయం తే పరేశాభిసృష్టా
న యేన ప్రజా వై సృజామో నిషిద్ధాః |
స ఏష త్వయా భిన్నవక్షా ను శేతే
జగన్మంగళం సత్త్వమూర్తేఽవతారః || ౧౦ ||

గంధర్వా ఊచుః |
వయం విభో తే నటనాట్యగాయకా
యేనాత్మసాద్వీర్యబలౌజసా కృతాః |
స ఏష నీతో భవతా దశామిమాం
కిముత్పథస్థః కుశలాయ కల్పతే || ౧౧ ||

చారణా ఊచుః |
హరే తవాంఘ్రిపంకజం భవాపవర్గమాశ్రితః |
యదేవ సాధు హృచ్ఛయస్త్వయాఽసురః సమాపితః || ౧౨ ||

యక్షా ఊచుః |
వయమనుచరముఖ్యాః కర్మభిస్తే మనోజ్ఞై-
-స్త ఇహ దితిసుతేన ప్రాపితా వాహకత్వమ్ |
స తు జనపరితాపం తత్కృతం జానతా తే
నరహర ఉపనీతః పంచతాం పంచవింశః || ౧౩ ||

కిమ్పురుషా ఊచుః |
వయం కిమ్పురుషాస్త్వం తు మహాపురుష ఈశ్వరః |
అయం కుపురుషో నష్టో ధిక్కృతః సాధుభిర్యదా || ౧౪ ||

వైతాలికా ఊచుః |
సభాసు సత్త్రేషు తవామలం యశో
గీత్వా సపర్యాం మహతీం లభామహే |
యస్తాం వ్యనైషీద్భృశమేష దుర్జనో
దిష్ట్యా హతస్తే భగవన్యథాఽఽమయః || ౧౫ ||

కిన్నరా ఊచుః |
వయమీశ కిన్నరగణాస్తవానుగా
దితిజేన విష్టిమమునాఽనుకారితాః |
భవతా హరే స వృజినోఽవసాదితో
నరసింహ నాథ విభవాయ నో భవ || ౧౬ ||

విష్ణుపార్షదా ఊచుః |
అద్యైతద్ధరినరరూపమద్భుతం తే
దృష్టం నః శరణద సర్వలోకశర్మ |
సోఽయం తే విధికర ఈశ విప్రశప్త-
-స్తస్యేదం నిధనమనుగ్రహాయ విద్మః || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే సప్తమస్కంధే ప్రహ్లాదానుచరితే దైత్యవధే శ్రీ నృసింహ స్తోత్రమ్ |

శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం >>


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed