Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రం – పూర్వపీఠికా


అగస్త్య ఉవాచ |
హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్ శిష్యవత్సల |
త్వత్తః శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ ||

రహస్యనామసాహస్రమపి త్వత్తః శ్రుతం మయా |
ఇతః పరం మే నాస్త్యేవ శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ ||

తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే |
కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ ||

కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోఽస్తి వా పునః |
అస్తి చేన్మమ తద్బ్రూహి బ్రూహీత్యుక్తా ప్రణమ్య తమ్ || ౪ ||

సూత ఉవాచ |
సమాలలంబే తత్పాదయుగళం కలశోద్భవః |
హయాననో భీతభీతః కిమిదం కిమిదం త్వితి || ౫ ||

ముంచ ముంచేతి తం చోక్త్వా చింతాక్రాంతో బభూవ సః |
చిరం విచార్య నిశ్చిన్వన్వక్తవ్యం న మయేత్యసౌ || ౬ ||

తూష్ణీం స్థితః స్మరన్నాజ్ఞాం లలితాంబాకృతాం పురా |
ప్రణమ్య విప్రః స మునిస్తత్పాదావత్యజన్స్థితః || ౭ ||

వర్షత్రయావధి తథా గురుశిష్యౌ తథా స్థితౌ |
తచ్ఛృణ్వంతశ్చ పశ్యంతః సర్వే లోకాః సువిస్మితాః || ౮ ||

తతః శ్రీలలితాదేవీ కామేశ్వరసమన్వితా |
ప్రాదుర్భూయ హయగ్రీవం రహస్యేవమచోదయత్ || ౯ ||

శ్రీదేవ్యువాచ |
అశ్వాననావయోః ప్రీతిః శాస్త్రవిశ్వాసిని త్వయి |
రాజ్యం దేయం శిరో దేయం న దేయా షోడశాక్షరీ || ౧౦ ||

స్వమాతృజారవద్గోప్యా విద్యైషేత్యాగమా జగుః |
తతోఽతిగోపనీయా మే సర్వపూర్తికరీ స్తుతిః || ౧౧ ||

మయా కామేశ్వరేణాపి కృతా సంగోపితా భృశమ్ |
మదాజ్ఞయా వచోదేవ్యశ్చక్రుర్నామసహస్రకమ్ || ౧౨ ||

ఆవాభ్యాం కథితా ముఖ్యా సర్వపూర్తికరీ స్తుతిః |
సర్వక్రియాణాం వైకల్యపూర్తిర్యజ్జపతో భవేత్ || ౧౩ ||

సర్వపూర్తికరం తస్మాదిదం నామ కృతం మయా |
తద్బ్రూహి త్వమగస్త్యాయ పాత్రమేవ న సంశయః || ౧౪ ||

పత్న్యస్య లోపాముద్రాఖ్యా మాముపాస్తేఽతిభక్తితః |
అయం చ నితరాం భక్తస్తస్మాదస్య వదస్వ తత్ || ౧౫ ||

అముంచమానస్త్వత్పాదౌ వర్షత్రయమసౌ స్థితః |
ఏతజ్జ్ఞాతుమతో భక్త్యా హీదమేవ నిదర్శనమ్ || ౧౬ ||

చిత్తపర్యాప్తిరేతస్య నాన్యథా సంభవిష్యతి |
సర్వపూర్తికరం తస్మాదనుజ్ఞాతో మయా వద || ౧౭ ||

సూత ఉవాచ |
ఇత్యుక్త్వాఽంతరధాదంబా కామేశ్వరసమన్వితా |
అథోత్థాప్య హయగ్రీవః పాణిభ్యాం కుంభసంభవమ్ || ౧౮ ||

సంస్థాప్య నికటే వాచమువాచ భృశవిస్మితః |
హయగ్రీవ ఉవాచ |
కృతార్థోఽసి కృతార్థోఽసి కృతార్థోఽసి ఘటోద్భవ || ౧౯ ||

త్వత్సమో లలితాభక్తో నాస్తి నాస్తి జగత్త్రయే |
యేనాగస్త్య స్వయం దేవీ తవ వక్తవ్యమన్వశాత్ || ౨౦ ||

సచ్ఛిష్యేణ త్వయా చాహం దృష్టవానస్మి తాం శివామ్ |
యతంతే దర్శనార్థాయ బ్రహ్మవిష్ణ్వీశపూర్వకాః || ౨౧ ||

అతః పరం తే వక్ష్యామి సర్వపూర్తికరం స్తవమ్ |
యస్య స్మరణమాత్రేణ పర్యాప్తిస్తే భవేద్ధృది || ౨౨ ||

రహస్యనామసాహస్రాదపి గుహ్యతమం మునే |
ఆవశ్యకం తతోఽప్యేతల్లలితాం సముపాసితుమ్ || ౨౩ ||

తదహం సంప్రవక్ష్యామి లలితాంబానుశాసనాత్ |
శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః కాదివర్ణక్రమాన్మునే || ౨౪ ||

పృథగ్వింశతినామాని కథితాని ఘటోద్భవ |
ఆహత్య నామ్నాం త్రిశతీ సర్వసంపూర్తికారిణీ || ౨౫ ||

రహస్యాతిరహస్యైషా గోపనీయా ప్రయత్నతః |
తాం శృణుష్వ మహాభాగ సావధానేన చేతసా || ౨౬ ||

కేవలం నామబుద్ధిస్తే న కార్యా తేషు కుంభజ |
మంత్రాత్మకత్వమేతేషాం నామ్నాం నామాత్మతాపి చ || ౨౭ ||

తస్మాదేకాగ్రమనసా శ్రోతవ్యం చ త్వయా సదా |
సూత ఉవాచ |
ఇత్యుక్త్వా తం హయగ్రీవః ప్రోచే నామశతత్రయమ్ || ౨౮ ||

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం >>


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed