Sri Kalika Sahasranama Stotram – శ్రీ కాళికా సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ శివ ఉవాచ |
కథితోఽయం మహామంత్రః సర్వమంత్రోత్తమోత్తమః |
యామాసాద్య మయా ప్రాప్తమైశ్వర్యపదముత్తమమ్ || ౧ ||

సంయుక్తః పరయా భక్త్యా యథోక్త విధినా భవాన్ |
కురుతామర్చనం దేవ్యాస్త్రైలోక్యవిజిగీషయా || ౨ ||

శ్రీపరశురామ ఉవాచ |
ప్రసన్నో యది మే దేవ పరమేశ పురాతన |
రహస్యం పరమం దేవ్యాః కృపయా కథయ ప్రభో || ౩ ||

వినార్చనం వినా హోమం వినా న్యాసం వినా బలిమ్ |
వినా గంధం వినా పుష్పం వినా నిత్యోదితాం క్రియామ్ || ౪ ||

ప్రాణాయామం వినా ధ్యానం వినా భూతవిశోధనమ్ |
వినా దానం వినా జాపం యేన కాళీ ప్రసీదతి || ౫ ||

శ్రీ శివ ఉవాచ |
పృష్టం త్వయోత్తమం ప్రాజ్ఞ భృగువంశ సముద్భవ |
భక్తానామపి భక్తోఽసి త్వమేవ సాధయిష్యసి || ౬ ||

దేవీం దానవకోటిఘ్నీం లీలయా రుధిరప్రియామ్ |
సదా స్తోత్రప్రియాముగ్రాం కామకౌతుకలాలసామ్ || ౭ ||

సర్వదాఽఽనందహృదయామాసవోత్సవ మానసామ్ |
మాధ్వీక మత్స్యమాంసానురాగిణీం వైష్ణవీం పరామ్ || ౮ ||

శ్మశానవాసినీం ప్రేతగణనృత్యమహోత్సవామ్ |
యోగప్రభావాం యోగేశీం యోగీంద్రహృదయస్థితామ్ || ౯ ||

తాముగ్రకాళికాం రామ ప్రసీదయితుమర్హసి |
తస్యాః స్తోత్రం పరం పుణ్యం స్వయం కాళ్యా ప్రకాశితమ్ || ౧౦ ||

తవ తత్ కథయిష్యామి శ్రుత్వా వత్సావధారయ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం పరాత్పరమ్ || ౧౧ ||

యస్యైకకాలపఠనాత్ సర్వే విఘ్నాః సమాకులాః |
నశ్యంతి దహనే దీప్తే పతంగా ఇవ సర్వతః || ౧౨ ||

గద్యపద్యమయీ వాణీ తస్య గంగాప్రవాహవత్ |
తస్య దర్శనమాత్రేణ వాదినో నిష్ప్రభాం గతాః || ౧౩ ||

తస్య హస్తే సదైవాస్తి సర్వసిద్ధిర్న సంశయః |
రాజానోఽపి చ దాసత్వం భజంతే కిం పరే జనాః || ౧౪ ||

నిశీథే ముక్తకేశస్తు నగ్నః శక్తిసమాహితః |
మనసా చింతయేత్ కాళీం మహాకాళేన చాలితామ్ || ౧౫ ||

పఠేత్ సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మోక్షస్య సాధనమ్ |
ప్రసన్నా కాళికా తస్య పుత్రత్వేనానుకంపతే || ౧౬ ||

యథా బ్రహ్మమృతైర్బ్రహ్మకుసుమైః పూజితా పరా |
ప్రసీదతి తథానేన స్తుతా కాళీ ప్రసీదతి || ౧౭ ||

వినియోగః –
అస్య శ్రీ దక్షిణకాలికా సహస్రనామ స్తోత్రస్య మహాకాలభైరవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్మశానకాళీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షార్థే పాఠే వినియోగః |

ధ్యానమ్ –
శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం హసన్ముఖీం
చతుర్భుజాం ఖడ్గముండవరాభయకరాం శివామ్ |
ముండమాలాధరాం దేవీం లలాజ్జిహ్వాం దిగంబరాం
ఏవం సంచింతయేత్కాళీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ||

స్తోత్రమ్ –
శ్మశానకాళికా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
గుహ్యకాళీ మహాకాళీ కురుకుల్లా విరోధినీ || ౧ ||

కాళికా కాళరాత్రిశ్చ మహాకాలనితంబినీ |
కాలభైరవభార్యా చ కులవర్త్మప్రకాశినీ || ౨ ||

కామదా కామినీ కన్యా కమనీయస్వరూపిణీ |
కస్తూరీరసలిప్తాంగీ కుంజరేశ్వరగామినీ || ౩ ||

కకారవర్ణసర్వాంగీ కామినీ కామసుందరీ |
కామార్తా కామరూపా చ కామధేనుః కళావతీ || ౪ ||

కాంతా కామస్వరూపా చ కామాఖ్యా కులకామినీ |
కులీనా కులవత్యంబా దుర్గా దుర్గతినాశినీ || ౫ ||

కౌమారీ కలజా కృష్ణా కృష్ణదేహా కృశోదరీ |
కృశాంగీ కులిశాంగీ చ క్రీంకారీ కమలా కలా || ౬ ||

కరాళాస్యా కరాళీ చ కులకాంతాఽపరాజితా |
ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా దీప్తా విప్రచిత్తా మహాబలా || ౭ ||

నీలా ఘనా మేఘనాదా మాత్రా ముద్రా మితామితా |
బ్రాహ్మీ నారాయణీ భద్రా సుభద్రా భక్తవత్సలా || ౮ ||

మాహేశ్వరీ చ చాముండా వారాహీ నారసింహికా |
వజ్రాంగీ వజ్రకంకాళీ నృముండస్రగ్విణీ శివా || ౯ ||

మాలినీ నరముండాలీ గలద్రక్తవిభూషణా |
రక్తచందనసిక్తాంగీ సిందూరారుణమస్తకా || ౧౦ ||

ఘోరరూపా ఘోరదంష్ట్రా ఘోరాఘోరతరా శుభా |
మహాదంష్ట్రా మహామాయా సుదతీ యుగదంతురా || ౧౧ ||

సులోచనా విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ త్రిలోచనా |
శారదేందుప్రసన్నాస్యా స్ఫురత్స్మేరాంబుజేక్షణా || ౧౨ ||

అట్టహాసప్రఫుల్లాస్యా స్మేరవక్త్రా సుభాషిణీ |
ప్రఫుల్లపద్మవదనా స్మితాస్యా ప్రియభాషిణీ || ౧౩ ||

కోటరాక్షీ కులశ్రేష్ఠా మహతీ బహుభాషిణీ |
సుమతిః కుమతిశ్చండా చండముండాతివేగినీ || ౧౪ ||

సుకేశీ ముక్తకేశీ చ దీర్ఘకేశీ మహాకచా |
ప్రేతదేహాకర్ణపూరా ప్రేతపాణిసుమేఖలా || ౧౫ ||

ప్రేతాసనా ప్రియప్రేతా పుణ్యదా కులపండితా |
పుణ్యాలయా పుణ్యదేహా పుణ్యశ్లోకా చ పావనీ || ౧౬ ||

పూతా పవిత్రా పరమా పరా పుణ్యవిభూషణా |
పుణ్యనామ్నీ భీతిహరా వరదా ఖడ్గపాణినీ || ౧౭ ||

నృముండహస్తా శాంతా చ ఛిన్నమస్తా సునాసికా |
దక్షిణా శ్యామలా శ్యామా శాంతా పీనోన్నతస్తనీ || ౧౮ ||

దిగంబరా ఘోరరావా సృక్కాంతరక్తవాహినీ |
ఘోరరావా శివాసంగా నిఃసంగా మదనాతురా || ౧౯ ||

మత్తా ప్రమత్తా మదనా సుధాసింధునివాసినీ |
అతిమత్తా మహామత్తా సర్వాకర్షణకారిణీ || ౨౦ ||

గీతప్రియా వాద్యరతా ప్రేతనృత్యపరాయణా |
చతుర్భుజా దశభుజా అష్టాదశభుజా తథా || ౨౧ ||

కాత్యాయనీ జగన్మాతా జగతీ పరమేశ్వరీ |
జగద్బంధుర్జగద్ధాత్రీ జగదానందకారిణీ || ౨౨ ||

జగజ్జీవవతీ హైమవతీ మాయా మహాలయా |
నాగయజ్ఞోపవీతాంగీ నాగినీ నాగశాయినీ || ౨౩ ||

నాగకన్యా దేవకన్యా గాంధారీ కిన్నరీ సురీ |
మోహరాత్రీ మహారాత్రీ దారుణామాసురాసురీ || ౨౪ ||

విద్యాధరీ వసుమతీ యక్షిణీ యోగినీ జరా |
రాక్షసీ డాకినీ వేదమయీ వేదవిభూషణా || ౨౫ ||

శ్రుతిస్మృతిమహావిద్యా గుహ్యవిద్యా పురాతనీ |
చింత్యాఽచింత్యా స్వధా స్వాహా నిద్రా తంద్రా చ పార్వతీ || ౨౬ ||

అపర్ణా నిశ్చలా లోలా సర్వవిద్యా తపస్వినీ |
గంగా కాశీ శచీ సీతా సతీ సత్యపరాయణా || ౨౭ ||

నీతిః సునీతిః సురుచిస్తుష్టిః పుష్టిర్ధృతిః క్షమా |
వాణీ బుద్ధిర్మహాలక్ష్మీ లక్ష్మీర్నీలసరస్వతీ || ౨౮ ||

స్రోతస్వతీ స్రోతవతీ మాతంగీ విజయా జయా |
నదీ సింధుః సర్వమయీ తారా శూన్యనివాసినీ || ౨౯ ||

శుద్ధా తరంగిణీ మేధా లాకినీ బహురూపిణీ |
సదానందమయీ సత్యా సర్వానందస్వరూపిణీ || ౩౦ ||

సునందా నందినీ స్తుత్యా స్తవనీయా స్వభావినీ |
రంకిణీ టంకిణీ చిత్రా విచిత్రా చిత్రరూపిణీ || ౩౧ ||

పద్మా పద్మాలయా పద్మసుఖీ పద్మవిభూషణా |
శాకినీ హాకినీ క్షాంతా రాకిణీ రుధిరప్రియా || ౩౨ ||

భ్రాంతిర్భవానీ రుద్రాణీ మృడానీ శత్రుమర్దినీ |
ఉపేంద్రాణీ మహేశానీ జ్యోత్స్నా చేంద్రస్వరూపిణీ || ౩౩ ||

సూర్యాత్మికా రుద్రపత్నీ రౌద్రీ స్త్రీ ప్రకృతిః పుమాన్ |
శక్తిః సూక్తిర్మతిమతీ భుక్తిర్ముక్తిః పతివ్రతా || ౩౪ ||

సర్వేశ్వరీ సర్వమాతా శర్వాణీ హరవల్లభా |
సర్వజ్ఞా సిద్ధిదా సిద్ధా భావ్యా భవ్యా భయాపహా || ౩౫ ||

కర్త్రీ హర్త్రీ పాలయిత్రీ శర్వరీ తామసీ దయా |
తమిస్రా యామినీస్థా చ స్థిరా ధీరా తపస్వినీ || ౩౬ ||

చార్వంగీ చంచలా లోలజిహ్వా చారుచరిత్రిణీ |
త్రపా త్రపావతీ లజ్జా నిర్లజ్జా హ్రీం రజోవతీ || ౩౭ ||

సత్త్వవతీ ధర్మనిష్ఠా శ్రేష్ఠా నిష్ఠురవాదినీ |
గరిష్ఠా దుష్టసంహర్త్రీ విశిష్టా శ్రేయసీ ఘృణా || ౩౮ ||

భీమా భయానకా భీమనాదినీ భీః ప్రభావతీ |
వాగీశ్వరీ శ్రీర్యమునా యజ్ఞకర్త్రీ యజుఃప్రియా || ౩౯ ||

ఋక్సామాథర్వనిలయా రాగిణీ శోభనస్వరా |
కలకంఠీ కంబుకంఠీ వేణువీణాపరాయణా || ౪౦ ||

వంశినీ వైష్ణవీ స్వచ్ఛా ధాత్రీ త్రిజగదీశ్వరీ |
మధుమతీ కుండలినీ ఋద్ధిః సిద్ధిః శుచిస్మితా || ౪౧ ||

రంభోర్వశీ రతీ రామా రోహిణీ రేవతీ రమా |
శంఖినీ చక్రిణీ కృష్ణా గదినీ పద్మినీ తథా || ౪౨ ||

శూలినీ పరిఘాస్త్రా చ పాశినీ శార్ఙ్గపాణినీ |
పినాకధారిణీ ధూమ్రా శరభీ వనమాలినీ || ౪౩ ||

వజ్రిణీ సమరప్రీతా వేగినీ రణపండితా |
జటినీ బింబినీ నీలా లావణ్యాంబుధిచంద్రికా || ౪౪ ||

బలిప్రియా సదాపూజ్యా పూర్ణా దైత్యేంద్రమాథినీ |
మహిషాసురసంహంత్రీ వాసినీ రక్తదంతికా || ౪౫ ||

రక్తపా రుధిరాక్తాంగీ రక్తఖర్పరహస్తినీ |
రక్తప్రియా మాంసరుచిర్వాసవాసక్తమానసా || ౪౬ ||

గలచ్ఛోణితముండాలికంఠమాలావిభూషణా |
శవాసనా చితాంతస్థా మాహేశీ వృషవాహినీ || ౪౭ ||

వ్యాఘ్రత్వగంబరా చీనచేలినీ సింహవాహినీ |
వామదేవీ మహాదేవీ గౌరీ సర్వజ్ఞభావినీ || ౪౮ ||

బాలికా తరుణీ వృద్ధా వృద్ధమాతా జరాతురా |
సుభ్రుర్విలాసినీ బ్రహ్మవాదినీ బ్రాహ్మణీ మహీ || ౪౯ ||

స్వప్నవతీ చిత్రలేఖా లోపాముద్రా సురేశ్వరీ |
అమోఘాఽరుంధతీ తీక్ష్ణా భోగవత్యనువాదినీ || ౫౦ ||

మందాకినీ మందహాసా జ్వాలాముఖ్యసురాంతకా |
మానదా మానినీ మాన్యా మాననీయా మదోద్ధతా || ౫౧ ||

మదిరా మదిరాన్మాదా మేధ్యా నవ్యా ప్రసాదినీ |
సుమధ్యాఽనంతగుణినీ సర్వలోకోత్తమోత్తమా || ౫౨ ||

జయదా జిత్వరా జైత్రీ జయశ్రీర్జయశాలినీ |
సుఖదా శుభదా సత్యా సభాసంక్షోభకారిణీ || ౫౩ ||

శివదూతీ భూతిమతీ విభూతిర్భీషణాననా |
కౌమారీ కులజా కుంతీ కులస్త్రీ కులపాలికా || ౫౪ ||

కీర్తిర్యశస్వినీ భూషా భూష్యా భూతపతిప్రియా |
సగుణా నిర్గుణా ధృష్టా నిష్ఠా కాష్ఠా ప్రతిష్ఠితా || ౫౫ ||

ధనిష్ఠా ధనదా ధన్యా వసుధా స్వప్రకాశినీ |
ఉర్వీ గుర్వీ గురుశ్రేష్ఠా సగుణా త్రిగుణాత్మికా || ౫౬ ||

మహాకులీనా నిష్కామా సకామా కామజీవనా |
కామదేవకలా రామాఽభిరామా శివనర్తకీ || ౫౭ ||

చింతామణిః కల్పలతా జాగ్రతీ దీనవత్సలా |
కార్తికీ కీర్తికా కృత్యా అయోధ్యా విషమా సమా || ౫౮ ||

సుమంత్రా మంత్రిణీ ఘూర్ణా హ్లాదినీ క్లేశనాశినీ |
త్రైలోక్యజననీ హృష్టా నిర్మాంసా మనోరూపిణీ || ౫౯ ||

తడాగనిమ్నజఠరా శుష్కమాంసాస్థిమాలినీ |
అవంతీ మథురా మాయా త్రైలోక్యపావనీశ్వరీ || ౬౦ ||

వ్యక్తాఽవ్యక్తాఽనేకమూర్తిః శర్వరీ భీమనాదినీ |
క్షేమంకరీ శంకరీ చ సర్వసమ్మోహకారిణీ || ౬౧ ||

ఊర్ధ్వతేజస్వినీ క్లిన్నా మహాతేజస్వినీ తథా |
అద్వైతా భోగినీ పూజ్యా యువతీ సర్వమంగళా || ౬౨ ||

సర్వప్రియంకరీ భోగ్యా ధరణీ పిశితాశనా |
భయంకరీ పాపహరా నిష్కళంకా వశంకరీ || ౬౩ ||

ఆశా తృష్ణా చంద్రకలా నిద్రాన్యా వాయువేగినీ |
సహస్రసూర్యసంకాశా చంద్రకోటిసమప్రభా || ౬౪ ||

వహ్నిమండలసంస్థా చ సర్వతత్త్వప్రతిష్ఠితా |
సర్వాచారవతీ సర్వదేవకన్యాధిదేవతా || ౬౫ ||

దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞనాశినీ దుర్గతారికా |
ఇజ్యా పూజ్యా విభా భూతిః సత్కీర్తిర్బ్రహ్మరూపిణీ || ౬౬ ||

రంభోరుశ్చతురా రాకా జయంతీ కరుణా కుహుః |
మనస్వినీ దేవమాతా యశస్యా బ్రహ్మచారిణీ || ౬౭ ||

ఋద్ధిదా వృద్ధిదా వృద్ధిః సర్వాద్యా సర్వదాయినీ |
ఆధారరూపిణీ ధ్యేయా మూలాధారనివాసినీ || ౬౮ ||

అజ్ఞా ప్రజ్ఞా పూర్ణమనాశ్చంద్రముఖ్యనుకూలినీ |
వావదూకా నిమ్ననాభిః సత్యా సంధ్యా దృఢవ్రతా || ౬౯ ||

ఆన్వీక్షికీ దండనీతిస్త్రయీ త్రిదివసుందరీ |
జ్వలినీ జ్వాలినీ శైలతనయా వింధ్యవాసినీ || ౭౦ ||

అమేయా ఖేచరీ ధైర్యా తురీయా విమలాఽఽతురా |
ప్రగల్భా వారుణీ ఛాయా శశినీ విస్ఫులింగినీ || ౭౧ ||

భుక్తిః సిద్ధిః సదాప్రాప్తిః ప్రాకామ్యా మహిమాఽణిమా |
ఇచ్ఛాసిద్ధిర్విసిద్ధా చ వశిత్వోర్ధ్వనివాసినీ || ౭౨ ||

లఘిమా చైవ గాయత్రీ సావిత్రీ భువనేశ్వరీ |
మనోహరా చితా దివ్యా దేవ్యుదారా మనోరమా || ౭౩ ||

పింగళా కపిలా జిహ్వారసజ్ఞా రసికా రసా |
సుషుమ్నేడా భోగవతీ గాంధారీ నరకాంతకా || ౭౪ ||

పాంచాలీ రుక్మిణీ రాధారాధ్యా భీమాధిరాధికా |
అమృతా తులసీ వృందా కైటభీ కపటేశ్వరీ || ౭౫ ||

ఉగ్రచండేశ్వరీ వీరా జననీ వీరసుందరీ |
ఉగ్రతారా యశోదాఖ్యా దైవకీ దేవమానితా || ౭౬ ||

నిరంజనా చిత్రదేవీ క్రోధినీ కులదీపికా |
కులవాగీశ్వరీ వాణీ మాతృకా ద్రావిణీ ద్రవా || ౭౭ ||

యోగేశ్వరీ మహామారీ భ్రామరీ బిందురూపిణీ |
దూతీ ప్రాణేశ్వరీ గుప్తా బహులా చమరీ ప్రభా || ౭౮ ||

కుబ్జికా జ్ఞానినీ జ్యేష్ఠా భుశుండీ ప్రకటా తిథిః |
ద్రవిణీ గోపనీ మాయా కామబీజేశ్వరీ క్రియా || ౭౯ ||

శాంభవీ కేకరా మేనా మూషలాస్త్రా తిలోత్తమా |
అమేయవిక్రమా క్రూరా సంపత్శాలా త్రిలోచనా || ౮౦ ||

స్వస్తిర్హవ్యవహా ప్రీతిరుష్మా ధూమ్రార్చిరంగదా |
తపినీ తాపినీ విశ్వా భోగదా ధారిణీ ధరా || ౮౧ ||

త్రిఖండా బోధినీ వశ్యా సకలా శబ్దరూపిణీ |
బీజరూపా మహాముద్రా యోగినీ యోనిరూపిణీ || ౮౨ ||

అనంగకుసుమాఽనంగమేఖలాఽనంగరూపిణీ |
వజ్రేశ్వరీ చ జయినీ సర్వద్వంద్వక్షయంకరీ || ౮౩ ||

షడంగయువతీ యోగయుక్తా జ్వాలాంశుమాలినీ |
దురాశయా దురాధారా దుర్జయా దుర్గరూపిణీ || ౮౪ ||

దురంతా దుష్కృతిహరా దుర్ధ్యేయా దురతిక్రమా |
హంసేశ్వరీ త్రికోణస్థా శాకంభర్యనుకంపినీ || ౮౫ ||

త్రికోణనిలయా నిత్యా పరమామృతరంజితా |
మహావిద్యేశ్వరీ శ్వేతా భేరుండా కులసుందరీ || ౮౬ ||

త్వరితా భక్తిసంసక్తా భక్తవశ్యా సనాతనీ |
భక్తానందమయీ భక్తభావికా భక్తశంకరీ || ౮౭ ||

సర్వసౌందర్యనిలయా సర్వసౌభాగ్యశాలినీ |
సర్వసంభోగభవనా సర్వసౌఖ్యనిరూపిణీ || ౮౮ ||

కుమారీపూజనరతా కుమారీవ్రతచారిణీ |
కుమారీభక్తిసుఖినీ కుమారీరూపధారిణీ || ౮౯ ||

కుమారీపూజకప్రీతా కుమారీప్రీతిదా ప్రియా |
కుమారీసేవకాసంగా కుమారీసేవకాలయా || ౯౦ ||

ఆనందభైరవీ బాలభైరవీ బటుభైరవీ |
శ్మశానభైరవీ కాలభైరవీ పురభైరవీ || ౯౧ ||

మహాభైరవపత్నీ చ పరమానందభైరవీ |
సుధానందభైరవీ చ ఉన్మాదానందభైరవీ || ౯౨ ||

ముక్తానందభైరవీ చ తథా తరుణభైరవీ |
జ్ఞానానందభైరవీ చ అమృతానందభైరవీ || ౯౩ ||

మహాభయంకరీ తీవ్రా తీవ్రవేగా తపస్వినీ |
త్రిపురా పరమేశానీ సుందరీ పురసుందరీ || ౯౪ ||

త్రిపురేశీ పంచదశీ పంచమీ పురవాసినీ |
మహాసప్తదశీ చైవ షోడశీ త్రిపురేశ్వరీ || ౯౫ ||

మహాంకుశస్వరూపా చ మహాచక్రేశ్వరీ తథా |
నవచక్రేశ్వరీ చక్రేశ్వరీ త్రిపురమాలినీ || ౯౬ ||

రాజరాజేశ్వరీ ధీరా మహాత్రిపురసుందరీ |
సిందూరపూరరుచిరా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ || ౯౭ ||

సర్వాంగసుందరీ రక్తారక్తవస్త్రోత్తరీయిణీ |
జవాయావకసిందూరరక్తచందనధారిణీ || ౯౮ ||

జవాయావకసిందూరరక్తచందనరూపధృక్ |
చామరీ బాలకుటిలనిర్మలా శ్యామకేశినీ || ౯౯ ||

వజ్రమౌక్తికరత్నాఢ్యా కిరీటముకుటోజ్జ్వలా |
రత్నకుండలసంయుక్తస్ఫురద్గండమనోరమా || ౧౦౦ ||

కుంజరేశ్వరకుంభోత్థముక్తారంజితనాసికా |
ముక్తావిద్రుమమాణిక్యహారాఢ్యస్తనమండలా || ౧౦౧ ||

సూర్యకాంతేందుకాంతాఢ్యస్పర్శాశ్మకంఠభూషణా |
బీజపూరస్ఫురద్బీజదంతపంక్తిరనుత్తమా || ౧౦౨ ||

కామకోదండకాభుగ్నభ్రూకటాక్షప్రవర్షిణీ |
మాతంగకుంభవక్షోజా లసత్కోకనదేక్షణా || ౧౦౩ ||

మనోజ్ఞశష్కులీకర్ణా హంసీగతివిడంబినీ |
పద్మరాగాంగదజ్యోతిర్దోశ్చతుష్కప్రకాశినీ || ౧౦౪ ||

నానామణిపరిస్ఫూర్జచ్ఛుద్ధకాంచనకంకణా |
నాగేంద్రదంతనిర్మాణవలయాంకితపాణినీ || ౧౦౫ ||

అంగురీయకచిత్రాంగీ విచిత్రక్షుద్రఘంటికా |
పట్టాంబరపరీధానా కలమంజీరశింజినీ || ౧౦౬ ||

కర్పూరాగరుకస్తూరీకుంకుమద్రవలేపితా |
విచిత్రరత్నపృథివీకల్పశాఖితలస్థితా || ౧౦౭ ||

రత్నద్వీపస్ఫురద్రత్నసింహాసనవిలాసినీ |
షట్చక్రభేదనకరీ పరమానందరూపిణీ || ౧౦౮ ||

సహస్రదళపద్మాంతశ్చంద్రమండలవర్తినీ |
బ్రహ్మరూపా శివక్రోడా నానాసుఖవిలాసినీ || ౧౦౯ ||

హరవిష్ణువిరించీంద్రగ్రహనాయకసేవితా |
శివా శైవా చ రుద్రాణీ తథైవ శివవాదినీ || ౧౧౦ ||

మాతంగినీ శ్రీమతీ చ తథైవానంగమేఖలా |
డాకినీ యోగినీ చైవ తథోపయోగినీ మతా || ౧౧౧ ||

మాహేశ్వరీ వైష్ణవీ చ భ్రామరీ శివరూపిణీ |
అలంబుషా వేగవతీ క్రోధరూపా సుమేఖలా || ౧౧౨ ||

గాంధారీ హస్తజిహ్వా చ ఇడా చైవ శుభంకరీ |
పింగళా బ్రహ్మదూతీ చ సుషుమ్నా చైవ గంధినీ || ౧౧౩ ||

ఆత్మయోనిర్బ్రహ్మయోనిర్జగద్యోనిరయోనిజా |
భగరూపా భగస్థాత్రీ భగినీ భగరూపిణీ || ౧౧౪ ||

భగాత్మికా భగాధారరూపిణీ భగమాలినీ |
లింగాఖ్యా చైవ లింగేశీ త్రిపురా భైరవీ తథా || ౧౧౫ ||

లింగగీతిః సుగీతిశ్చ లింగస్థా లింగరూపధృక్ |
లింగమానా లింగభవా లింగలింగా చ పార్వతీ || ౧౧౬ ||

భగవతీ కౌశికీ చ ప్రేమా చైవ ప్రియంవదా |
గృధ్రరూపా శివారూపా చక్రిణీ చక్రరూపధృక్ || ౧౧౭ ||

లింగాభిధాయినీ లింగప్రియా లింగనివాసినీ |
లింగస్థా లింగనీ లింగరూపిణీ లింగసుందరీ || ౧౧౮ ||

లింగగీతిర్మహాప్రీతా భగగీతిర్మహాసుఖా |
లింగనామసదానందా భగనామసదాగతిః || ౧౧౯ ||

లింగమాలాకంఠభూషా భగమాలావిభూషణా |
భగలింగామృతప్రీతా భగలింగస్వరూపిణీ || ౧౨౦ ||

భగలింగస్య రూపా చ భగలింగసుఖావహా |
స్వయంభూకుసుమప్రీతా స్వయంభూకుసుమార్చితా || ౧౨౧ ||

స్వయంభూకుసుమప్రాణా స్వయంభూపుష్పతర్పితా |
స్వయంభూపుష్పఘటితా స్వయంభూపుష్పధారిణీ || ౧౨౨ ||

స్వయంభూపుష్పతిలకా స్వయంభూపుష్పచర్చితా |
స్వయంభూపుష్పనిరతా స్వయంభూకుసుమగ్రహా || ౧౨౩ ||

స్వయంభూపుష్పయజ్ఞాంశా స్వయంభూకుసుమాత్మికా |
స్వయంభూపుష్పనిచితా స్వయంభూకుసుమప్రియా || ౧౨౪ ||

స్వయంభూకుసుమాదానలాలసోన్మత్తమానసా |
స్వయంభూకుసుమానందలహరీస్నిగ్ధదేహినీ || ౧౨౫ ||

స్వయంభూకుసుమాధారా స్వయంభూకుసుమాకులా |
స్వయంభూపుష్పనిలయా స్వయంభూపుష్పవాసినీ || ౧౨౬ ||

స్వయంభూకుసుమస్నిగ్ధా స్వయంభూకుసుమాత్మికా |
స్వయంభూపుష్పకరిణీ స్వయంభూపుష్పవాణికా || ౧౨౭ ||

స్వయంభూకుసుమధ్యానా స్వయంభూకుసుమప్రభా |
స్వయంభూకుసుమజ్ఞానా స్వయంభూపుష్పభాగినీ || ౧౨౮ ||

స్వయంభూకుసుమోల్లాసా స్వయంభూపుష్పవర్షిణీ |
స్వయంభూకుసుమోత్సాహా స్వయంభూపుష్పరూపిణీ || ౧౨౯ ||

స్వయంభూకుసుమోన్మాదా స్వయంభూపుష్పసుందరీ |
స్వయంభూకుసుమారాధ్యా స్వయంభూకుసుమోద్భవా || ౧౩౦ ||

స్వయంభూకుసుమావ్యగ్రా స్వయంభూపుష్పపూర్ణితా |
స్వయంభూపూజకప్రాజ్ఞా స్వయంభూహోతృమాతృకా || ౧౩౧ ||

స్వయంభూదాతృరక్షిత్రీ స్వయంభూరక్తతారికా |
స్వయంభూపూజకగ్రస్తా స్వయంభూపూజకప్రియా || ౧౩౨ ||

స్వయంభూవందకాధారా స్వయంభూనిందకాంతకా |
స్వయంభూప్రదసర్వస్వా స్వయంభూప్రదపుత్రిణీ || ౧౩౩ ||

స్వయంభూప్రదసస్మేరా స్వయంభూతశరీరిణీ |
సర్వకాలోద్భవప్రీతా సర్వకాలోద్భవాత్మికా || ౧౩౪ ||

సర్వకాలోద్భవోద్భావా సర్వకాలోద్భవోద్భవా |
కుండపుష్పసదాప్రీతా కుండపుష్పసదారతిః || ౧౩౫ ||

కుండగోలోద్భవప్రాణా కుండగోలోద్భవాత్మికా |
స్వయంభూర్వా శివా ధాత్రీ పావనీ లోకపావనీ || ౧౩౬ ||

కీర్తిర్యశస్వినీ మేధా విమేధా శుక్రసుందరీ |
అశ్వినీ కృత్తికా పుష్యా తేజస్కా చంద్రమండలా || ౧౩౭ ||

సూక్ష్మాఽసూక్ష్మా బలాకా చ వరదా భయనాశినీ |
వరదాఽభయదా చైవ ముక్తిబంధవినాశినీ || ౧౩౮ ||

కాముకా కామదా కాంతా కామాఖ్యా కులసుందరీ |
దుఃఖదా సుఖదా మోక్షా మోక్షదార్థప్రకాశినీ || ౧౩౯ ||

దుష్టాదుష్టమతిశ్చైవ సర్వకార్యవినాశినీ |
శుక్రాధారా శుక్రరూపా శుక్రసింధునివాసినీ || ౧౪౦ ||

శుక్రాలయా శుక్రభోగా శుక్రపూజాసదారతిః |
శుక్రపూజ్యా శుక్రహోమసంతుష్టా శుక్రవత్సలా || ౧౪౧ ||

శుక్రమూర్తిః శుక్రదేహా శుక్రపూజకపుత్రిణీ |
శుక్రస్థా శుక్రిణీ శుక్రసంస్పృహా శుక్రసుందరీ || ౧౪౨ ||

శుక్రస్నాతా శుక్రకరీ శుక్రసేవ్యాఽతిశుక్రిణీ |
మహాశుక్రా శుక్రభవా శుక్రవృష్టివిధాయినీ || ౧౪౩ ||

శుక్రాభిధేయా శుక్రార్హా శుక్రవందకవందితా |
శుక్రానందకరీ శుక్రసదానందాభిధాయికా || ౧౪౪ ||

శుక్రోత్సవా సదాశుక్రపూర్ణా శుక్రమనోరమా |
శుక్రపూజకసర్వస్వా శుక్రనిందకనాశినీ || ౧౪౫ ||

శుక్రాత్మికా శుక్రసంవత్ శుక్రాకర్షణకారిణీ |
శారదా సాధకప్రాణా సాధకాసక్తమానసా || ౧౪౬ ||

సాధకోత్తమసర్వస్వా సాధకాభక్తరక్తపా |
సాధకానందసంతోషా సాధకానందకారిణీ || ౧౪౭ ||

ఆత్మవిద్యా బ్రహ్మవిద్యా పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ |
త్రికూటస్థా పంచకూటా సర్వకూటశరీరిణీ || ౧౪౮ ||

సర్వవర్ణమయీ వర్ణజపమాలావిధాయినీ |
ఇతి శ్రీకాళికానామసహస్రం శివభాషితమ్ || ౧౪౯ ||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం సాక్షాన్మహాపాతకనాశనమ్ |
పూజాకాలే నిశీథే చ సంధ్యయోరుభయోరపి || ౧౫౦ ||

లభతే గాణపత్యం స యః పఠేత్ సాధకోత్తమః |
యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శృణోతి శ్రావయేదపి || ౧౫౧ ||

సర్వపాపవినిర్ముక్తః స యాతి కాళికాపురమ్ |
శ్రద్ధయాఽశ్రద్ధయా వాపి యః కశ్చిన్మానవః స్మరేత్ || ౧౫౨ ||

దుర్గం దుర్గశతం తీర్త్వా స యాతి పరమాంగతిమ్ |
వంధ్యా వా కాకవంధ్యా వా మృతవత్సా చ యాంగనా || ౧౫౩ ||

శ్రుత్వా స్తోత్రమిదం పుత్రాన్ లభతే చిరజీవినః |
యం యం కామయతే కామం పఠన్ స్తోత్రమనుత్తమమ్ |
దేవీపాదప్రసాదేన తత్తదాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౧౫౪ ||

ఇతి శ్రీకాళికాకులసర్వస్వే హరపరశురామసంవాదే శ్రీ కాళికా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed