Sri Kalika Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ காளிகா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீ ஶிவ உவாச ।
கதி²தோ(அ)யம் மஹாமந்த்ர꞉ ஸர்வமந்த்ரோத்தமோத்தம꞉ ।
யாமாஸாத்³ய மயா ப்ராப்தமைஶ்வர்யபத³முத்தமம் ॥ 1 ॥

ஸம்யுக்த꞉ பரயா ப⁴க்த்யா யதோ²க்த விதி⁴நா ப⁴வாந் ।
குருதாமர்சநம் தே³வ்யாஸ்த்ரைலோக்யவிஜிகீ³ஷயா ॥ 2 ॥

ஶ்ரீபரஶுராம உவாச ।
ப்ரஸந்நோ யதி³ மே தே³வ பரமேஶ புராதந ।
ரஹஸ்யம் பரமம் தே³வ்யா꞉ க்ருபயா கத²ய ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

விநார்சநம் விநா ஹோமம் விநா ந்யாஸம் விநா ப³லிம் ।
விநா க³ந்த⁴ம் விநா புஷ்பம் விநா நித்யோதி³தாம் க்ரியாம் ॥ 4 ॥

ப்ராணாயாமம் விநா த்⁴யாநம் விநா பூ⁴தவிஶோத⁴நம் ।
விநா தா³நம் விநா ஜாபம் யேந காளீ ப்ரஸீத³தி ॥ 5 ॥

ஶ்ரீ ஶிவ உவாச ।
ப்ருஷ்டம் த்வயோத்தமம் ப்ராஜ்ஞ ப்⁴ருகு³வம்ஶ ஸமுத்³ப⁴வ ।
ப⁴க்தாநாமபி ப⁴க்தோ(அ)ஸி த்வமேவ ஸாத⁴யிஷ்யஸி ॥ 6 ॥

தே³வீம் தா³நவகோடிக்⁴நீம் லீலயா ருதி⁴ரப்ரியாம் ।
ஸதா³ ஸ்தோத்ரப்ரியாமுக்³ராம் காமகௌதுகலாலஸாம் ॥ 7 ॥

ஸர்வதா³(ஆ)நந்த³ஹ்ருத³யாமாஸவோத்ஸவ மாநஸாம் ।
மாத்⁴வீக மத்ஸ்யமாம்ஸாநுராகி³ணீம் வைஷ்ணவீம் பராம் ॥ 8 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீம் ப்ரேதக³ணந்ருத்யமஹோத்ஸவாம் ।
யோக³ப்ரபா⁴வாம் யோகே³ஶீம் யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருத³யஸ்தி²தாம் ॥ 9 ॥

தாமுக்³ரகாளிகாம் ராம ப்ரஸீத³யிதுமர்ஹஸி ।
தஸ்யா꞉ ஸ்தோத்ரம் பரம் புண்யம் ஸ்வயம் கால்யா ப்ரகாஶிதம் ॥ 10 ॥

தவ தத் கத²யிஷ்யாமி ஶ்ருத்வா வத்ஸாவதா⁴ரய ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந பட²நீயம் பராத்பரம் ॥ 11 ॥

யஸ்யைககாலபட²நாத் ஸர்வே விக்⁴நா꞉ ஸமாகுலா꞉ ।
நஶ்யந்தி த³ஹநே தீ³ப்தே பதங்கா³ இவ ஸர்வத꞉ ॥ 12 ॥

க³த்³யபத்³யமயீ வாணீ தஸ்ய க³ங்கா³ப்ரவாஹவத் ।
தஸ்ய த³ர்ஶநமாத்ரேண வாதி³நோ நிஷ்ப்ரபா⁴ம் க³தா꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்ய ஹஸ்தே ஸதை³வாஸ்தி ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ந ஸம்ஶய꞉ ।
ராஜாநோ(அ)பி ச தா³ஸத்வம் ப⁴ஜந்தே கிம் பரே ஜநா꞉ ॥ 14 ॥

நிஶீதே² முக்தகேஶஸ்து நக்³ந꞉ ஶக்திஸமாஹித꞉ ।
மநஸா சிந்தயேத் காளீம் மஹாகாலேந சாலிதாம் ॥ 15 ॥

படே²த் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴நம் ।
ப்ரஸந்நா காளிகா தஸ்ய புத்ரத்வேநாநுகம்பதே ॥ 16 ॥

யதா² ப்³ரஹ்மம்ருதைர்ப்³ரஹ்மகுஸுமை꞉ பூஜிதா பரா ।
ப்ரஸீத³தி ததா²நேந ஸ்துதா காளீ ப்ரஸீத³தி ॥ 17 ॥

விநியோக³꞉ –
அஸ்ய ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளிகா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரஸ்ய மஹாகாலபை⁴ரவ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்மஶாநகாளீ தே³வதா த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் –
ஶவாரூடா⁴ம் மஹாபீ⁴மாம் கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் ஹஸந்முகீ²ம்
சதுர்பு⁴ஜாம் க²ட்³க³முண்ட³வராப⁴யகராம் ஶிவாம் ।
முண்ட³மாலாத⁴ராம் தே³வீம் லலாஜ்ஜிஹ்வாம் தி³க³ம்ப³ராம்
ஏவம் ஸஞ்சிந்தயேத்காளீம் ஶ்மஶாநாலயவாஸிநீம் ॥

ஸ்தோத்ரம் –
ஶ்மஶாநகாளிகா காளீ ப⁴த்³ரகாளீ கபாலிநீ ।
கு³ஹ்யகாளீ மஹாகாளீ குருகுல்லா விரோதி⁴நீ ॥ 1 ॥

காளிகா காலராத்ரிஶ்ச மஹாகாலநிதம்பி³நீ ।
காலபை⁴ரவபா⁴ர்யா ச குலவர்த்மப்ரகாஶிநீ ॥ 2 ॥

காமதா³ காமிநீ கந்யா கமநீயஸ்வரூபிணீ ।
கஸ்தூரீரஸலிப்தாங்கீ³ குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிநீ ॥ 3 ॥

ககாரவர்ணஸர்வாங்கீ³ காமிநீ காமஸுந்த³ரீ ।
காமார்தா காமரூபா ச காமதே⁴நு꞉ கலாவதீ ॥ 4 ॥

காந்தா காமஸ்வரூபா ச காமாக்²யா குலகாமிநீ ।
குலீநா குலவத்யம்பா³ து³ர்கா³ து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 5 ॥

கௌமாரீ கலஜா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணதே³ஹா க்ருஶோத³ரீ ।
க்ருஶாங்கீ³ குலிஶாங்கீ³ ச க்ரீங்காரீ கமலா கலா ॥ 6 ॥

கராளாஸ்யா கராளீ ச குலகாந்தா(அ)பராஜிதா ।
உக்³ரா உக்³ரப்ரபா⁴ தீ³ப்தா விப்ரசித்தா மஹாப³லா ॥ 7 ॥

நீலா க⁴நா மேக⁴நாதா³ மாத்ரா முத்³ரா மிதாமிதா ।
ப்³ராஹ்மீ நாராயணீ ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 8 ॥

மாஹேஶ்வரீ ச சாமுண்டா³ வாராஹீ நாரஸிம்ஹிகா ।
வஜ்ராங்கீ³ வஜ்ரகங்காளீ ந்ருமுண்ட³ஸ்ரக்³விணீ ஶிவா ॥ 9 ॥

மாலிநீ நரமுண்டா³லீ க³ளத்³ரக்தவிபூ⁴ஷணா ।
ரக்தசந்த³நஸிக்தாங்கீ³ ஸிந்தூ³ராருணமஸ்தகா ॥ 10 ॥

கோ⁴ரரூபா கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ரா கோ⁴ராகோ⁴ரதரா ஶுபா⁴ ।
மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாமாயா ஸுத³தீ யுக³த³ந்துரா ॥ 11 ॥

ஸுலோசநா விரூபாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ த்ரிலோசநா ।
ஶாரதே³ந்து³ப்ரஸந்நாஸ்யா ஸ்பு²ரத்ஸ்மேராம்பு³ஜேக்ஷணா ॥ 12 ॥

அட்டஹாஸப்ரபு²ல்லாஸ்யா ஸ்மேரவக்த்ரா ஸுபா⁴ஷிணீ ।
ப்ரபு²ல்லபத்³மவத³நா ஸ்மிதாஸ்யா ப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 13 ॥

கோடராக்ஷீ குலஶ்ரேஷ்டா² மஹதீ ப³ஹுபா⁴ஷிணீ ।
ஸுமதி꞉ குமதிஶ்சண்டா³ சண்ட³முண்டா³திவேகி³நீ ॥ 14 ॥

ஸுகேஶீ முக்தகேஶீ ச தீ³ர்க⁴கேஶீ மஹாகசா ।
ப்ரேததே³ஹாகர்ணபூரா ப்ரேதபாணிஸுமேக²லா ॥ 15 ॥

ப்ரேதாஸநா ப்ரியப்ரேதா புண்யதா³ குலபண்டி³தா ।
புண்யாளயா புண்யதே³ஹா புண்யஶ்லோகா ச பாவநீ ॥ 16 ॥

பூதா பவித்ரா பரமா பரா புண்யவிபூ⁴ஷணா ।
புண்யநாம்நீ பீ⁴திஹரா வரதா³ க²ட்³க³பாணிநீ ॥ 17 ॥

ந்ருமுண்ட³ஹஸ்தா ஶாந்தா ச சி²ந்நமஸ்தா ஸுநாஸிகா ।
த³க்ஷிணா ஶ்யாமளா ஶ்யாமா ஶாந்தா பீநோந்நதஸ்தநீ ॥ 18 ॥

தி³க³ம்ப³ரா கோ⁴ரராவா ஸ்ருக்காந்தரக்தவாஹிநீ ।
கோ⁴ரராவா ஶிவாஸங்கா³ நி꞉ஸங்கா³ மத³நாதுரா ॥ 19 ॥

மத்தா ப்ரமத்தா மத³நா ஸுதா⁴ஸிந்து⁴நிவாஸிநீ ।
அதிமத்தா மஹாமத்தா ஸர்வாகர்ஷணகாரிணீ ॥ 20 ॥

கீ³தப்ரியா வாத்³யரதா ப்ரேதந்ருத்யபராயணா ।
சதுர்பு⁴ஜா த³ஶபு⁴ஜா அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா ததா² ॥ 21 ॥

காத்யாயநீ ஜக³ந்மாதா ஜக³தீ பரமேஶ்வரீ ।
ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³தா³நந்த³காரிணீ ॥ 22 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவவதீ ஹைமவதீ மாயா மஹாலயா ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதாங்கீ³ நாகி³நீ நாக³ஶாயிநீ ॥ 23 ॥

நாக³கந்யா தே³வகந்யா கா³ந்தா⁴ரீ கிந்நரீ ஸுரீ ।
மோஹராத்ரீ மஹாராத்ரீ தா³ருணாமாஸுராஸுரீ ॥ 24 ॥

வித்³யாத⁴ரீ வஸுமதீ யக்ஷிணீ யோகி³நீ ஜரா ।
ராக்ஷஸீ டா³கிநீ வேத³மயீ வேத³விபூ⁴ஷணா ॥ 25 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிமஹாவித்³யா கு³ஹ்யவித்³யா புராதநீ ।
சிந்த்யா(அ)சிந்த்யா ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா நித்³ரா தந்த்³ரா ச பார்வதீ ॥ 26 ॥

அபர்ணா நிஶ்சலா லோலா ஸர்வவித்³யா தபஸ்விநீ ।
க³ங்கா³ காஶீ ஶசீ ஸீதா ஸதீ ஸத்யபராயணா ॥ 27 ॥

நீதி꞉ ஸுநீதி꞉ ஸுருசிஸ்துஷ்டி꞉ புஷ்டிர்த்⁴ருதி꞉ க்ஷமா ।
வாணீ பு³த்³தி⁴ர்மஹாலக்ஷ்மீ லக்ஷ்மீர்நீலஸரஸ்வதீ ॥ 28 ॥

ஸ்ரோதஸ்வதீ ஸ்ரோதவதீ மாதங்கீ³ விஜயா ஜயா ।
நதீ³ ஸிந்து⁴꞉ ஸர்வமயீ தாரா ஶூந்யநிவாஸிநீ ॥ 29 ॥

ஶுத்³தா⁴ தரங்கி³ணீ மேதா⁴ லாகிநீ ப³ஹுரூபிணீ ।
ஸதா³நந்த³மயீ ஸத்யா ஸர்வாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 30 ॥

ஸுநந்தா³ நந்தி³நீ ஸ்துத்யா ஸ்தவநீயா ஸ்வபா⁴விநீ ।
ரங்கிணீ டங்கிணீ சித்ரா விசித்ரா சித்ரரூபிணீ ॥ 31 ॥

பத்³மா பத்³மாலயா பத்³மஸுகீ² பத்³மவிபூ⁴ஷணா ।
ஶாகிநீ ஹாகிநீ க்ஷாந்தா ராகிணீ ருதி⁴ரப்ரியா ॥ 32 ॥

ப்⁴ராந்திர்ப⁴வாநீ ருத்³ராணீ ம்ருடா³நீ ஶத்ருமர்தி³நீ ।
உபேந்த்³ராணீ மஹேஶாநீ ஜ்யோத்ஸ்நா சேந்த்³ரஸ்வரூபிணீ ॥ 33 ॥

ஸூர்யாத்மிகா ருத்³ரபத்நீ ரௌத்³ரீ ஸ்த்ரீ ப்ரக்ருதி꞉ புமாந் ।
ஶக்தி꞉ ஸூக்திர்மதிமதீ பு⁴க்திர்முக்தி꞉ பதிவ்ரதா ॥ 34 ॥

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமாதா ஶர்வாணீ ஹரவல்லபா⁴ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தா⁴ பா⁴வ்யா ப⁴வ்யா ப⁴யாபஹா ॥ 35 ॥

கர்த்ரீ ஹர்த்ரீ பாலயித்ரீ ஶர்வரீ தாமஸீ த³யா ।
தமிஸ்ரா யாமிநீஸ்தா² ச ஸ்தி²ரா தீ⁴ரா தபஸ்விநீ ॥ 36 ॥

சார்வங்கீ³ சஞ்சலா லோலஜிஹ்வா சாருசரித்ரிணீ ।
த்ரபா த்ரபாவதீ லஜ்ஜா நிர்லஜ்ஜா ஹ்ரீம் ரஜோவதீ ॥ 37 ॥

ஸத்த்வவதீ த⁴ர்மநிஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² நிஷ்டு²ரவாதி³நீ ।
க³ரிஷ்டா² து³ஷ்டஸம்ஹர்த்ரீ விஶிஷ்டா ஶ்ரேயஸீ க்⁴ருணா ॥ 38 ॥

பீ⁴மா ப⁴யாநகா பீ⁴மநாதி³நீ பீ⁴꞉ ப்ரபா⁴வதீ ।
வாகீ³ஶ்வரீ ஶ்ரீர்யமுநா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜு꞉ப்ரியா ॥ 39 ॥

ருக்ஸாமாத²ர்வநிலயா ராகி³ணீ ஶோப⁴நஸ்வரா ।
கலகண்டீ² கம்பு³கண்டீ² வேணுவீணாபராயணா ॥ 40 ॥

வம்ஶிநீ வைஷ்ணவீ ஸ்வச்சா² தா⁴த்ரீ த்ரிஜக³தீ³ஶ்வரீ ।
மது⁴மதீ குண்ட³லிநீ ருத்³தி⁴꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ஶுசிஸ்மிதா ॥ 41 ॥

ரம்போ⁴ர்வஶீ ரதீ ராமா ரோஹிணீ ரேவதீ ரமா ।
ஶங்கி²நீ சக்ரிணீ க்ருஷ்ணா க³தி³நீ பத்³மிநீ ததா² ॥ 42 ॥

ஶூலிநீ பரிகா⁴ஸ்த்ரா ச பாஶிநீ ஶார்ங்க³பாணிநீ ।
பிநாகதா⁴ரிணீ தூ⁴ம்ரா ஶரபீ⁴ வநமாலிநீ ॥ 43 ॥

வஜ்ரிணீ ஸமரப்ரீதா வேகி³நீ ரணபண்டி³தா ।
ஜடிநீ பி³ம்பி³நீ நீலா லாவண்யாம்பு³தி⁴சந்த்³ரிகா ॥ 44 ॥

ப³லிப்ரியா ஸதா³பூஜ்யா பூர்ணா தை³த்யேந்த்³ரமாதி²நீ ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹந்த்ரீ வாஸிநீ ரக்தத³ந்திகா ॥ 45 ॥

ரக்தபா ருதி⁴ராக்தாங்கீ³ ரக்தக²ர்பரஹஸ்திநீ ।
ரக்தப்ரியா மாம்ஸருசிர்வாஸவாஸக்தமாநஸா ॥ 46 ॥

க³ளச்சோ²ணிதமுண்டா³லிகண்ட²மாலாவிபூ⁴ஷணா ।
ஶவாஸநா சிதாந்தஸ்தா² மாஹேஶீ வ்ருஷவாஹிநீ ॥ 47 ॥

வ்யாக்⁴ரத்வக³ம்ப³ரா சீநசேலிநீ ஸிம்ஹவாஹிநீ ।
வாமதே³வீ மஹாதே³வீ கௌ³ரீ ஸர்வஜ்ஞபா⁴விநீ ॥ 48 ॥

பா³லிகா தருணீ வ்ருத்³தா⁴ வ்ருத்³த⁴மாதா ஜராதுரா ।
ஸுப்⁴ருர்விளாஸிநீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ப்³ராஹ்மணீ மஹீ ॥ 49 ॥

ஸ்வப்நவதீ சித்ரளேகா² லோபாமுத்³ரா ஸுரேஶ்வரீ ।
அமோகா⁴(அ)ருந்த⁴தீ தீக்ஷ்ணா போ⁴க³வத்யநுவாதி³நீ ॥ 50 ॥

மந்தா³கிநீ மந்த³ஹாஸா ஜ்வாலாமுக்²யஸுராந்தகா ।
மாநதா³ மாநிநீ மாந்யா மாநநீயா மதோ³த்³த⁴தா ॥ 51 ॥

மதி³ரா மதி³ராந்மாதா³ மேத்⁴யா நவ்யா ப்ரஸாதி³நீ ।
ஸுமத்⁴யா(அ)நந்தகு³ணிநீ ஸர்வலோகோத்தமோத்தமா ॥ 52 ॥

ஜயதா³ ஜித்வரா ஜைத்ரீ ஜயஶ்ரீர்ஜயஶாலிநீ ।
ஸுக²தா³ ஶுப⁴தா³ ஸத்யா ஸபா⁴ஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ ॥ 53 ॥

ஶிவதூ³தீ பூ⁴திமதீ விபூ⁴திர்பீ⁴ஷணாநநா ।
கௌமாரீ குலஜா குந்தீ குலஸ்த்ரீ குலபாலிகா ॥ 54 ॥

கீர்திர்யஶஸ்விநீ பூ⁴ஷா பூ⁴ஷ்யா பூ⁴தபதிப்ரியா ।
ஸகு³ணா நிர்கு³ணா த்⁴ருஷ்டா நிஷ்டா² காஷ்டா² ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 55 ॥

த⁴நிஷ்டா² த⁴நதா³ த⁴ந்யா வஸுதா⁴ ஸ்வப்ரகாஶிநீ ।
உர்வீ கு³ர்வீ கு³ருஶ்ரேஷ்டா² ஸகு³ணா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 56 ॥

மஹாகுலீநா நிஷ்காமா ஸகாமா காமஜீவநா ।
காமதே³வகலா ராமா(அ)பி⁴ராமா ஶிவநர்தகீ ॥ 57 ॥

சிந்தாமணி꞉ கல்பலதா ஜாக்³ரதீ தீ³நவத்ஸலா ।
கார்திகீ கீர்திகா க்ருத்யா அயோத்⁴யா விஷமா ஸமா ॥ 58 ॥

ஸுமந்த்ரா மந்த்ரிணீ கூ⁴ர்ணா ஹ்லாதி³நீ க்லேஶநாஶிநீ ।
த்ரைலோக்யஜநநீ ஹ்ருஷ்டா நிர்மாம்ஸா மநோரூபிணீ ॥ 59 ॥

தடா³க³நிம்நஜட²ரா ஶுஷ்கமாம்ஸாஸ்தி²மாலிநீ ।
அவந்தீ மது²ரா மாயா த்ரைலோக்யபாவநீஶ்வரீ ॥ 60 ॥

வ்யக்தா(அ)வ்யக்தா(அ)நேகமூர்தி꞉ ஶர்வரீ பீ⁴மநாதி³நீ ।
க்ஷேமங்கரீ ஶங்கரீ ச ஸர்வஸம்மோஹகாரிணீ ॥ 61 ॥

ஊர்த்⁴வதேஜஸ்விநீ க்லிந்நா மஹாதேஜஸ்விநீ ததா² ।
அத்³வைதா போ⁴கி³நீ பூஜ்யா யுவதீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 62 ॥

ஸர்வப்ரியங்கரீ போ⁴க்³யா த⁴ரணீ பிஶிதாஶநா ।
ப⁴யங்கரீ பாபஹரா நிஷ்களங்கா வஶங்கரீ ॥ 63 ॥

ஆஶா த்ருஷ்ணா சந்த்³ரகலா நித்³ராந்யா வாயுவேகி³நீ ।
ஸஹஸ்ரஸூர்யஸங்காஶா சந்த்³ரகோடிஸமப்ரபா⁴ ॥ 64 ॥

வஹ்நிமண்ட³லஸம்ஸ்தா² ச ஸர்வதத்த்வப்ரதிஷ்டி²தா ।
ஸர்வாசாரவதீ ஸர்வதே³வகந்யாதி⁴தே³வதா ॥ 65 ॥

த³க்ஷகந்யா த³க்ஷயஜ்ஞநாஶிநீ து³ர்க³தாரிகா ।
இஜ்யா பூஜ்யா விபா⁴ பூ⁴தி꞉ ஸத்கீர்திர்ப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 66 ॥

ரம்போ⁴ருஶ்சதுரா ராகா ஜயந்தீ கருணா குஹு꞉ ।
மநஸ்விநீ தே³வமாதா யஶஸ்யா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 67 ॥

ருத்³தி⁴தா³ வ்ருத்³தி⁴தா³ வ்ருத்³தி⁴꞉ ஸர்வாத்³யா ஸர்வதா³யிநீ ।
ஆதா⁴ரரூபிணீ த்⁴யேயா மூலாதா⁴ரநிவாஸிநீ ॥ 68 ॥

அஜ்ஞா ப்ரஜ்ஞா பூர்ணமநாஶ்சந்த்³ரமுக்²யநுகூலிநீ ।
வாவதூ³கா நிம்நநாபி⁴꞉ ஸத்யா ஸந்த்⁴யா த்³ருட⁴வ்ரதா ॥ 69 ॥

ஆந்வீக்ஷிகீ த³ண்ட³நீதிஸ்த்ரயீ த்ரிதி³வஸுந்த³ரீ ।
ஜ்வலிநீ ஜ்வாலிநீ ஶைலதநயா விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 70 ॥

அமேயா கே²சரீ தை⁴ர்யா துரீயா விமலா(ஆ)துரா ।
ப்ரக³ள்பா⁴ வாருணீ சா²யா ஶஶிநீ விஸ்பு²லிங்கி³நீ ॥ 71 ॥

பு⁴க்தி꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ஸதா³ப்ராப்தி꞉ ப்ராகாம்யா மஹிமா(அ)ணிமா ।
இச்சா²ஸித்³தி⁴ர்விஸித்³தா⁴ ச வஶித்வோர்த்⁴வநிவாஸிநீ ॥ 72 ॥

லகி⁴மா சைவ கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ ।
மநோஹரா சிதா தி³வ்யா தே³வ்யுதா³ரா மநோரமா ॥ 73 ॥

பிங்க³ளா கபிலா ஜிஹ்வாரஸஜ்ஞா ரஸிகா ரஸா ।
ஸுஷும்நேடா³ போ⁴க³வதீ கா³ந்தா⁴ரீ நரகாந்தகா ॥ 74 ॥

பாஞ்சாலீ ருக்மிணீ ராதா⁴ராத்⁴யா பீ⁴மாதி⁴ராதி⁴கா ।
அம்ருதா துலஸீ வ்ருந்தா³ கைடபீ⁴ கபடேஶ்வரீ ॥ 75 ॥

உக்³ரசண்டே³ஶ்வரீ வீரா ஜநநீ வீரஸுந்த³ரீ ।
உக்³ரதாரா யஶோதா³க்²யா தை³வகீ தே³வமாநிதா ॥ 76 ॥

நிரஞ்ஜநா சித்ரதே³வீ க்ரோதி⁴நீ குலதீ³பிகா ।
குலவாகீ³ஶ்வரீ வாணீ மாத்ருகா த்³ராவிணீ த்³ரவா ॥ 77 ॥

யோகே³ஶ்வரீ மஹாமாரீ ப்⁴ராமரீ பி³ந்து³ரூபிணீ ।
தூ³தீ ப்ராணேஶ்வரீ கு³ப்தா ப³ஹுளா சமரீ ப்ரபா⁴ ॥ 78 ॥

குப்³ஜிகா ஜ்ஞாநிநீ ஜ்யேஷ்டா² பு⁴ஶுண்டீ³ ப்ரகடா திதி²꞉ ।
த்³ரவிணீ கோ³பநீ மாயா காமபீ³ஜேஶ்வரீ க்ரியா ॥ 79 ॥

ஶாம்ப⁴வீ கேகரா மேநா மூஷலாஸ்த்ரா திலோத்தமா ।
அமேயவிக்ரமா க்ரூரா ஸம்பத்ஶாலா த்ரிலோசநா ॥ 80 ॥

ஸ்வஸ்திர்ஹவ்யவஹா ப்ரீதிருஷ்மா தூ⁴ம்ரார்சிரங்க³தா³ ।
தபிநீ தாபிநீ விஶ்வா போ⁴க³தா³ தா⁴ரிணீ த⁴ரா ॥ 81 ॥

த்ரிக²ண்டா³ போ³தி⁴நீ வஶ்யா ஸகலா ஶப்³த³ரூபிணீ ।
பீ³ஜரூபா மஹாமுத்³ரா யோகி³நீ யோநிரூபிணீ ॥ 82 ॥

அநங்க³குஸுமா(அ)நங்க³மேக²லா(அ)நங்க³ரூபிணீ ।
வஜ்ரேஶ்வரீ ச ஜயிநீ ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கரீ ॥ 83 ॥

ஷட³ங்க³யுவதீ யோக³யுக்தா ஜ்வாலாம்ஶுமாலிநீ ।
து³ராஶயா து³ராதா⁴ரா து³ர்ஜயா து³ர்க³ரூபிணீ ॥ 84 ॥

து³ரந்தா து³ஷ்க்ருதிஹரா து³ர்த்⁴யேயா து³ரதிக்ரமா ।
ஹம்ஸேஶ்வரீ த்ரிகோணஸ்தா² ஶாகம்ப⁴ர்யநுகம்பிநீ ॥ 85 ॥

த்ரிகோணநிலயா நித்யா பரமாம்ருதரஞ்ஜிதா ।
மஹாவித்³யேஶ்வரீ ஶ்வேதா பே⁴ருண்டா³ குலஸுந்த³ரீ ॥ 86 ॥

த்வரிதா ப⁴க்திஸம்ஸக்தா ப⁴க்தவஶ்யா ஸநாதநீ ।
ப⁴க்தாநந்த³மயீ ப⁴க்தபா⁴விகா ப⁴க்தஶங்கரீ ॥ 87 ॥

ஸர்வஸௌந்த³ர்யநிலயா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஶாலிநீ ।
ஸர்வஸம்போ⁴க³ப⁴வநா ஸர்வஸௌக்²யநிரூபிணீ ॥ 88 ॥

குமாரீபூஜநரதா குமாரீவ்ரதசாரிணீ ।
குமாரீப⁴க்திஸுகி²நீ குமாரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 89 ॥

குமாரீபூஜகப்ரீதா குமாரீப்ரீதிதா³ ப்ரியா ।
குமாரீஸேவகாஸங்கா³ குமாரீஸேவகாலயா ॥ 90 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவீ பா³லபை⁴ரவீ ப³டுபை⁴ரவீ ।
ஶ்மஶாநபை⁴ரவீ காலபை⁴ரவீ புரபை⁴ரவீ ॥ 91 ॥

மஹாபை⁴ரவபத்நீ ச பரமாநந்த³பை⁴ரவீ ।
ஸுதா⁴நந்த³பை⁴ரவீ ச உந்மாதா³நந்த³பை⁴ரவீ ॥ 92 ॥

முக்தாநந்த³பை⁴ரவீ ச ததா² தருணபை⁴ரவீ ।
ஜ்ஞாநாநந்த³பை⁴ரவீ ச அம்ருதாநந்த³பை⁴ரவீ ॥ 93 ॥

மஹாப⁴யங்கரீ தீவ்ரா தீவ்ரவேகா³ தபஸ்விநீ ।
த்ரிபுரா பரமேஶாநீ ஸுந்த³ரீ புரஸுந்த³ரீ ॥ 94 ॥

த்ரிபுரேஶீ பஞ்சத³ஶீ பஞ்சமீ புரவாஸிநீ ।
மஹாஸப்தத³ஶீ சைவ ஷோட³ஶீ த்ரிபுரேஶ்வரீ ॥ 95 ॥

மஹாங்குஶஸ்வரூபா ச மஹாசக்ரேஶ்வரீ ததா² ।
நவசக்ரேஶ்வரீ சக்ரேஶ்வரீ த்ரிபுரமாலிநீ ॥ 96 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீ தீ⁴ரா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸிந்தூ³ரபூரருசிரா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 97 ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ரக்தாரக்தவஸ்த்ரோத்தரீயிணீ ।
ஜவாயாவகஸிந்தூ³ரரக்தசந்த³நதா⁴ரிணீ ॥ 98 ॥

ஜவாயாவகஸிந்தூ³ரரக்தசந்த³நரூபத்⁴ருக் ।
சாமரீ பா³லகுடிலநிர்மலா ஶ்யாமகேஶிநீ ॥ 99 ॥

வஜ்ரமௌக்திகரத்நாட்⁴யா கிரீடமுகுடோஜ்ஜ்வலா ।
ரத்நகுண்ட³லஸம்யுக்தஸ்பு²ரத்³க³ண்ட³மநோரமா ॥ 100 ॥

குஞ்ஜரேஶ்வரகும்போ⁴த்த²முக்தாரஞ்ஜிதநாஸிகா ।
முக்தாவித்³ருமமாணிக்யஹாராட்⁴யஸ்தநமண்ட³லா ॥ 101 ॥

ஸூர்யகாந்தேந்து³காந்தாட்⁴யஸ்பர்ஶாஶ்மகண்ட²பூ⁴ஷணா ।
பீ³ஜபூரஸ்பு²ரத்³பீ³ஜத³ந்தபங்க்திரநுத்தமா ॥ 102 ॥

காமகோத³ண்ட³காபு⁴க்³நப்⁴ரூகடாக்ஷப்ரவர்ஷிணீ ।
மாதங்க³கும்ப⁴வக்ஷோஜா லஸத்கோகநதே³க்ஷணா ॥ 103 ॥

மநோஜ்ஞஶஷ்குலீகர்ணா ஹம்ஸீக³திவிட³ம்பி³நீ ।
பத்³மராகா³ங்க³த³ஜ்யோதிர்தோ³ஶ்சதுஷ்கப்ரகாஶிநீ ॥ 104 ॥

நாநாமணிபரிஸ்பூ²ர்ஜச்சு²த்³த⁴காஞ்சநகங்கணா ।
நாகே³ந்த்³ரத³ந்தநிர்மாணவலயாங்கிதபாணிநீ ॥ 105 ॥

அங்கு³ரீயகசித்ராங்கீ³ விசித்ரக்ஷுத்³ரக⁴ண்டிகா ।
பட்டாம்ப³ரபரீதா⁴நா கலமஞ்ஜீரஶிஞ்ஜிநீ ॥ 106 ॥

கர்பூராக³ருகஸ்தூரீகுங்குமத்³ரவலேபிதா ।
விசித்ரரத்நப்ருதி²வீகல்பஶாகி²தலஸ்தி²தா ॥ 107 ॥

ரத்நத்³வீபஸ்பு²ரத்³ரத்நஸிம்ஹாஸநவிளாஸிநீ ।
ஷட்சக்ரபே⁴த³நகரீ பரமாநந்த³ரூபிணீ ॥ 108 ॥

ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மாந்தஶ்சந்த்³ரமண்ட³லவர்திநீ ।
ப்³ரஹ்மரூபா ஶிவக்ரோடா³ நாநாஸுக²விளாஸிநீ ॥ 109 ॥

ஹரவிஷ்ணுவிரிஞ்சீந்த்³ரக்³ரஹநாயகஸேவிதா ।
ஶிவா ஶைவா ச ருத்³ராணீ ததை²வ ஶிவவாதி³நீ ॥ 110 ॥

மாதங்கி³நீ ஶ்ரீமதீ ச ததை²வாநங்க³மேக²லா ।
டா³கிநீ யோகி³நீ சைவ ததோ²பயோகி³நீ மதா ॥ 111 ॥

மாஹேஶ்வரீ வைஷ்ணவீ ச ப்⁴ராமரீ ஶிவரூபிணீ ।
அலம்பு³ஷா வேக³வதீ க்ரோத⁴ரூபா ஸுமேக²லா ॥ 112 ॥

கா³ந்தா⁴ரீ ஹஸ்தஜிஹ்வா ச இடா³ சைவ ஶுப⁴ங்கரீ ।
பிங்க³ளா ப்³ரஹ்மதூ³தீ ச ஸுஷும்நா சைவ க³ந்தி⁴நீ ॥ 113 ॥

ஆத்மயோநிர்ப்³ரஹ்மயோநிர்ஜக³த்³யோநிரயோநிஜா ।
ப⁴க³ரூபா ப⁴க³ஸ்தா²த்ரீ ப⁴கி³நீ ப⁴க³ரூபிணீ ॥ 114 ॥

ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³தா⁴ரரூபிணீ ப⁴க³மாலிநீ ।
லிங்கா³க்²யா சைவ லிங்கே³ஶீ த்ரிபுரா பை⁴ரவீ ததா² ॥ 115 ॥

லிங்க³கீ³தி꞉ ஸுகீ³திஶ்ச லிங்க³ஸ்தா² லிங்க³ரூபத்⁴ருக் ।
லிங்க³மாநா லிங்க³ப⁴வா லிங்க³ளிங்கா³ ச பார்வதீ ॥ 116 ॥

ப⁴க³வதீ கௌஶிகீ ச ப்ரேமா சைவ ப்ரியம்வதா³ ।
க்³ருத்⁴ரரூபா ஶிவாரூபா சக்ரிணீ சக்ரரூபத்⁴ருக் ॥ 117 ॥

லிங்கா³பி⁴தா⁴யிநீ லிங்க³ப்ரியா லிங்க³நிவாஸிநீ ।
லிங்க³ஸ்தா² லிங்க³நீ லிங்க³ரூபிணீ லிங்க³ஸுந்த³ரீ ॥ 118 ॥

லிங்க³கீ³திர்மஹாப்ரீதா ப⁴க³கீ³திர்மஹாஸுகா² ।
லிங்க³நாமஸதா³நந்தா³ ப⁴க³நாமஸதா³க³தி꞉ ॥ 119 ॥

லிங்க³மாலாகண்ட²பூ⁴ஷா ப⁴க³மாலாவிபூ⁴ஷணா ।
ப⁴க³ளிங்கா³ம்ருதப்ரீதா ப⁴க³ளிங்க³ஸ்வரூபிணீ ॥ 120 ॥

ப⁴க³ளிங்க³ஸ்ய ரூபா ச ப⁴க³ளிங்க³ஸுகா²வஹா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரீதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமார்சிதா ॥ 121 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ராணா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதர்பிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பக⁴டிதா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதா⁴ரிணீ ॥ 122 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதிலகா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பசர்சிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பநிரதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமக்³ரஹா ॥ 123 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பயஜ்ஞாம்ஶா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாத்மிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பநிசிதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரியா ॥ 124 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாதா³நலாலஸோந்மத்தமாநஸா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாநந்த³ளஹரீஸ்நிக்³த⁴தே³ஹிநீ ॥ 125 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாதா⁴ரா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாகுலா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பநிலயா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பவாஸிநீ ॥ 126 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமஸ்நிக்³தா⁴ ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாத்மிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பகரிணீ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பவாணிகா ॥ 127 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமத்⁴யாநா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரபா⁴ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமஜ்ஞாநா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபா⁴கி³நீ ॥ 128 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோல்லாஸா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பவர்ஷிணீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோத்ஸாஹா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பரூபிணீ ॥ 129 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோந்மாதா³ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஸுந்த³ரீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாராத்⁴யா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோத்³ப⁴வா ॥ 130 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாவ்யக்³ரா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபூர்ணிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴பூஜகப்ராஜ்ஞா ஸ்வயம்பூ⁴ஹோத்ருமாத்ருகா ॥ 131 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴தா³த்ருரக்ஷித்ரீ ஸ்வயம்பூ⁴ரக்ததாரிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴பூஜகக்³ரஸ்தா ஸ்வயம்பூ⁴பூஜகப்ரியா ॥ 132 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴வந்த³காதா⁴ரா ஸ்வயம்பூ⁴நிந்த³காந்தகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴ப்ரத³ஸர்வஸ்வா ஸ்வயம்பூ⁴ப்ரத³புத்ரிணீ ॥ 133 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴ப்ரத³ஸஸ்மேரா ஸ்வயம்பூ⁴தஶரீரிணீ ।
ஸர்வகாலோத்³ப⁴வப்ரீதா ஸர்வகாலோத்³ப⁴வாத்மிகா ॥ 134 ॥

ஸர்வகாலோத்³ப⁴வோத்³பா⁴வா ஸர்வகாலோத்³ப⁴வோத்³ப⁴வா ।
குண்ட³புஷ்பஸதா³ப்ரீதா குண்ட³புஷ்பஸதா³ரதி꞉ ॥ 135 ॥

குண்ட³கோ³ளோத்³ப⁴வப்ராணா குண்ட³கோ³ளோத்³ப⁴வாத்மிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴ர்வா ஶிவா தா⁴த்ரீ பாவநீ லோகபாவநீ ॥ 136 ॥

கீர்திர்யஶஸ்விநீ மேதா⁴ விமேதா⁴ ஶுக்ரஸுந்த³ரீ ।
அஶ்விநீ க்ருத்திகா புஷ்யா தேஜஸ்கா சந்த்³ரமண்ட³லா ॥ 137 ॥

ஸூக்ஷ்மா(அ)ஸூக்ஷ்மா ப³லாகா ச வரதா³ ப⁴யநாஶிநீ ।
வரதா³(அ)ப⁴யதா³ சைவ முக்திப³ந்த⁴விநாஶிநீ ॥ 138 ॥

காமுகா காமதா³ காந்தா காமாக்²யா குலஸுந்த³ரீ ।
து³꞉க²தா³ ஸுக²தா³ மோக்ஷா மோக்ஷதா³ர்த²ப்ரகாஶிநீ ॥ 139 ॥

து³ஷ்டாது³ஷ்டமதிஶ்சைவ ஸர்வகார்யவிநாஶிநீ ।
ஶுக்ராதா⁴ரா ஶுக்ரரூபா ஶுக்ரஸிந்து⁴நிவாஸிநீ ॥ 140 ॥

ஶுக்ராளயா ஶுக்ரபோ⁴கா³ ஶுக்ரபூஜாஸதா³ரதி꞉ ।
ஶுக்ரபூஜ்யா ஶுக்ரஹோமஸந்துஷ்டா ஶுக்ரவத்ஸலா ॥ 141 ॥

ஶுக்ரமூர்தி꞉ ஶுக்ரதே³ஹா ஶுக்ரபூஜகபுத்ரிணீ ।
ஶுக்ரஸ்தா² ஶுக்ரிணீ ஶுக்ரஸம்ஸ்ப்ருஹா ஶுக்ரஸுந்த³ரீ ॥ 142 ॥

ஶுக்ரஸ்நாதா ஶுக்ரகரீ ஶுக்ரஸேவ்யா(அ)திஶுக்ரிணீ ।
மஹாஶுக்ரா ஶுக்ரப⁴வா ஶுக்ரவ்ருஷ்டிவிதா⁴யிநீ ॥ 143 ॥

ஶுக்ராபி⁴தே⁴யா ஶுக்ரார்ஹா ஶுக்ரவந்த³கவந்தி³தா ।
ஶுக்ராநந்த³கரீ ஶுக்ரஸதா³நந்தா³பி⁴தா⁴யிகா ॥ 144 ॥

ஶுக்ரோத்ஸவா ஸதா³ஶுக்ரபூர்ணா ஶுக்ரமநோரமா ।
ஶுக்ரபூஜகஸர்வஸ்வா ஶுக்ரநிந்த³கநாஶிநீ ॥ 145 ॥

ஶுக்ராத்மிகா ஶுக்ரஸம்வத் ஶுக்ராகர்ஷணகாரிணீ ।
ஶாரதா³ ஸாத⁴கப்ராணா ஸாத⁴காஸக்தமாநஸா ॥ 146 ॥

ஸாத⁴கோத்தமஸர்வஸ்வா ஸாத⁴காப⁴க்தரக்தபா ।
ஸாத⁴காநந்த³ஸந்தோஷா ஸாத⁴காநந்த³காரிணீ ॥ 147 ॥

ஆத்மவித்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ।
த்ரிகூடஸ்தா² பஞ்சகூடா ஸர்வகூடஶரீரிணீ ॥ 148 ॥

ஸர்வவர்ணமயீ வர்ணஜபமாலாவிதா⁴யிநீ ।
இதி ஶ்ரீகாளிகாநாமஸஹஸ்ரம் ஶிவபா⁴ஷிதம் ॥ 149 ॥

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் ஸாக்ஷாந்மஹாபாதகநாஶநம் ।
பூஜாகாலே நிஶீதே² ச ஸந்த்⁴யயோருப⁴யோரபி ॥ 150 ॥

லப⁴தே கா³ணபத்யம் ஸ ய꞉ படே²த் ஸாத⁴கோத்தம꞉ ।
ய꞉ படே²த் பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருணோதி ஶ்ராவயேத³பி ॥ 151 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்த꞉ ஸ யாதி காளிகாபுரம் ।
ஶ்ரத்³த⁴யா(அ)ஶ்ரத்³த⁴யா வாபி ய꞉ கஶ்சிந்மாநவ꞉ ஸ்மரேத் ॥ 152 ॥

து³ர்க³ம் து³ர்க³ஶதம் தீர்த்வா ஸ யாதி பரமாங்க³திம் ।
வந்த்⁴யா வா காகவந்த்⁴யா வா ம்ருதவத்ஸா ச யாங்க³நா ॥ 153 ॥

ஶ்ருத்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் புத்ராந் லப⁴தே சிரஜீவிந꞉ ।
யம் யம் காமயதே காமம் பட²ந் ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ।
தே³வீபாத³ப்ரஸாதே³ந தத்ததா³ப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 154 ॥

இதி ஶ்ரீகாளிகாகுலஸர்வஸ்வே ஹரபரஶுராமஸம்வாதே³ ஶ்ரீ காளிகா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed