Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram – శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

నమో గణాధిపాయ తే త్వయా జగద్వినిర్మితం
నిజేచ్ఛయా చ పాల్యతేఽధునా వశే తవ స్థితమ్ |
త్వమంతరాత్మకోఽస్యముష్య తన్మయి స్థితః పునీహి
మాం జగత్పతేఽంబికాతనూజ నిత్య శాంకరే || ౧ ||

గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః
ప్రభుః స్వలీలయాఽభవచ్ఛివాన్మదావళాననః |
గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు
ప్రపూజయంతి దేహినః సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || ౨ ||

చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా
సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండ సంతతేః |
పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురం
భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్ || ౩ ||

బలిష్ఠమూషికాధిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్ఠర-
-ప్రతిష్ఠితం గణప్రబర్హపారమేష్ఠ్యశోభితమ్ |
గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్య విఘ్నవర్గ భంజనే
పటిష్ఠమాశ్రితావనే భజామి విఘ్ననాయకమ్ || ౪ ||

భజామి శూర్పకర్ణమగ్రజం గుహస్య శంకరా-
-త్మజం గజాననం సమస్తదేవబృందవందితమ్ |
మహాంతరాయశాంతిదం మతిప్రదం మనీషిణాం
గతిం శ్రుతిస్మృతిస్తుతం గణేశ్వరం మదీశ్వరమ్ || ౫ ||

యదంఘ్రిపల్లవస్మృతిర్నిరంతరాయ సిద్ధిదా
యమేవ బుద్ధిశాలినః స్మరంత్యహర్నిశం హృది |
యమాశ్రితస్తరత్యలంఘ్య కాలకర్మబంధనం
తమేవ చిత్సుఖాత్మకం భజామి విఘ్ననాయకమ్ || ౬ ||

కరాంబుజైః స్ఫురద్వరాభయాక్షసూత్ర పుస్తకం
సృణిం సబీజపూరకాబ్జపాశదంతమోదకాన్ |
వహన్కిరీటకుండలాది దివ్యభూషణోజ్జ్వలో
గజాననో గణాధిపః ప్రభుర్జయత్యహర్నిశమ్ || ౭ ||

గిరీంద్రజామహేశయోః పరస్పరానురాగజం
నిజానుభూతచిత్సుఖం సురైరుపాస్య దైవతమ్ |
గణేశ్వరం గురుం గుహస్య విఘ్నవర్గఘాతినం
గజాననం భజామ్యహం న దైవమన్యమాశ్రయే || ౮ ||

గణేశపంచచామరస్తుతిం పఠధ్వమాదరాత్
మనీషితార్థదాయకం మనీషిణః కలౌ యుగే |
నిరంతరాయసిద్ధిదం చిరంతనోక్తిసమ్మతం
నిరంతరం గణేశభక్తి శుద్ధచిత్తవృత్తయః || ౯ ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగి విరచితా శ్రీగణేశపంచచామరస్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: