Sri Datta Nama Bhajanam – శ్రీ దత్త నామ భజనం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

వేదపాదనుతతోషిత దత్త |
శ్రావితశాస్త్రవిరోధక దత్త |
సమ్మతవేదశిరోమత దత్త |
సంపృష్టేశ్వరసత్క్రియ దత్త |
కర్మేట్తత్త్వజ్ఞాపక దత్త |
స్మృతితః సన్నిధికారక దత్త |
సహ్యమహీధరవాసిన్ దత్త |
కాశీగంగాస్నాయిన్ దత్త |
కమలాపత్తనభిక్షుక దత్త |
శాండిల్యానుగ్రాహక దత్త |
యోగాష్టాంగజ్ఞేశ్వర దత్త |
యోగఫలాభిజ్ఞేశ్వర దత్త || ౧ ||

శిక్షితపాతంజలప్రద దత్త |
అర్పితసాయుజ్యామృత దత్త |
విక్షేపావృతివర్జిత దత్త |
అసంగ అక్రియ అవికృత దత్త |
స్వాశ్రయశక్త్యుద్బోధక దత్త |
స్వైకాంశాహితవిశ్వక దత్త |
జీవేశ్వరతాస్వీకృత దత్త |
వ్యష్టిసమష్ట్యంతర్గత దత్త |
గుణతోరూపత్రయధర దత్త |
నానాకర్మగతిప్రద దత్త |
స్వభక్తమాయానాశక దత్త |
అనసూయాత్ర్యాహ్లాదక దత్త |
మత్స్యాద్యవతారాత్మక దత్త |
ప్రహ్లాదానుగ్రాహక దత్త |
అసురసురోరగశిక్షక దత్త |
జ్ఞానకాండసందర్శక దత్త || ౨ ||

నవవిధభక్తిపరాయణ దత్త |
స్వమంత్రజాపకతారక దత్త |
యోగభ్రష్టద్విజనుత దత్త |
సతీమాహాత్మ్యప్రముదిత దత్త |
సత్యనసూయాత్ర్యర్భక దత్త |
కృతవీర్యానుగ్రాహక దత్త |
జంభాఖ్యాసురఘాతక దత్త |
దేవేంద్రాభీష్టార్పక దత్త |
అర్జునహృద్యవరప్రద దత్త |
మోక్షేచ్ఛ్వర్జునసంస్తుత దత్త |
శిల్పజ్ఞోద్గతిశంసక దత్త |
కామశాస్త్రవిజ్ఞాపక దత్త |
సప్తగ్రహవిద్రావక దత్త |
విష్ణుదత్తవరదాయక దత్త |
కర్మవిపాకాఖ్యాపక దత్త |
ఝుటింగపీడాహారక దత్త |
భీతప్రాజ్ఞాహ్లాదక దత్త || ౩ ||

శ్రవణాదివిధిద్యోతక దత్త |
సయోగవిజ్ఞానార్పక దత్త |
విముక్తచర్యాజల్పక దత్త |
శక్తభక్తహితయోజక దత్త |
భార్గవరామాహ్లాదక దత్త |
అర్జునసాయుజ్యప్రద దత్త |
రేణుకాభీష్టార్థప్రద దత్త |
పాతితభూపకదంబక దత్త || ౪ ||

ఋతధ్వజానుగ్రాహక దత్త |
మదాలసానుగ్రాహక దత్త |
అలర్కరాజ్యోత్కర్షక దత్త |
అలర్కరాజ్యత్యాజక దత్త |
యోగసిద్ధిసందర్శక దత్త |
యోగసుచర్యాభాషక దత్త |
మృత్యులక్ష్మసంజల్పక దత్త |
అలర్కగీతోత్తమగుణ దత్త |
విహితాలర్కనృపాశ్రయ దత్త || ౫ ||

ఆయురాజవరప్రద దత్త |
నహుషాశేషారిష్టద దత్త |
ఆయుఃశోకద్రావక దత్త |
ఇందుమతీహృద్ధర్షక దత్త |
ప్రకటితనహుషసుతేజో దత్త |
ఘాతితహుండాసురబల దత్త |
ఆయుర్లిప్సాపూరక దత్త |
యదురాజానుగ్రాహక దత్త |
బహుగురుతత్త్వగ్రాహక దత్త |
శ్రీయదువంశాహ్లాదక దత్త |
మన్వంతరసత్కీర్తిగ దత్త |
సప్తద్వీపక్ష్మాప్రియ దత్త |
దినకరవంశోత్కర్షక దత్త |
హిమకరవంశోద్ధారక దత్త |
పూరితభక్తమనోరథ దత్త |
ఉపాసనాకాండప్రియ దత్త || ౬ ||

దేహాధ్రౌవ్యోద్బోధక దత్త |
శరీరదోషాదర్శక దత్త |
తనుసాఫల్యద్యోతక దత్త |
ఋచీకతప ఆఖ్యాపక దత్త |
భాషితసుందాసురమృత దత్త |
జల్పితవైశ్యోత్తమగత దత్త |
అభిహితవిట్సుతదుర్గత దత్త |
నానాధర్మద్యోతక దత్త |
నిషేధవిధిసందర్శక దత్త |
వైష్ణవధర్మాదర్శక దత్త |
సన్మాహాత్మ్యద్యోతక దత్త |
మాఘస్నానఖ్యాపక దత్త |
భాషితరాక్షసమోచన దత్త |
సుకృతోత్సుకజనరోచక దత్త || ౭ ||

సోమకీర్తినృపతారక దత్త |
అధర్మసాధ్వసహారక దత్త |
వర్ణాశ్రమవృషకారక దత్త |
బ్రహ్మచారివృషబోధక దత్త |
గృహస్థధర్మద్యోతక దత్త |
శ్రాద్ధసుపద్ధతిదర్శక దత్త |
దర్శితసత్తిథినిర్ణయ దత్త |
కృతదుష్కర్మవినిర్ణయ దత్త |
ప్రాయశ్చిత్తస్థాపక దత్త |
కర్మవిపాకజ్ఞాపక దత్త |
సత్సంసారద్యోతక దత్త |
వనస్థతప ఆదర్శక దత్త |
పంచప్రలయాసంగత దత్త |
సమ్మతసన్న్యాసాశ్రమ దత్త || ౮ ||

(స్వభక్తచిత్తాహ్లాదక దత్త |
సుకర్మయోగస్థాపక దత్త |)

ఇతి దత్తపురాణే శ్రీ దత్త భజనమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed