Sri Datta Manasa Puja – శ్రీ దత్త మానసపూజా


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

పరానందమయో విష్ణుర్హృత్స్థో వేద్యోప్యతీంద్రియః |
సదా సంపూజ్యతే భక్తైర్భగవాన్ భక్తిభావనః || ౧ ||

అచింత్యస్య కుతో ధ్యానం కూటస్థావాహనం కుతః |
క్వాసనం విశ్వసంస్థస్య పాద్యం పూతాత్మనః కుతః || ౨ ||

క్వానర్ఘోరుక్రమస్యార్ఘ్యం విష్ణోరాచమనం కుతః |
నిర్మలస్య కుతః స్నానం క్వ నిరావరణేంబరమ్ || ౩ ||

స్వసూత్రస్య కుతః సూత్రం నిర్మలస్య చ లేపనమ్ |
నిస్తృషః సుమనోభిః కిం కిమక్లేద్యస్య ధూపతః || ౪ ||

స్వప్రకాశస్య దీపైః కిం కిం భక్ష్యాద్యైర్జగద్భృతః |
కిం దేయం పరితృప్తస్య విరాజః క్వ ప్రదక్షిణాః || ౫ ||

కిమనంతస్య నతిభిః స్తౌతి కో వాగగోచరమ్ |
అంతర్బహిః ప్రపూర్ణస్య కథముద్వాసనం భవేత్ || ౬ ||

సర్వతోఽపీత్యసంభావ్యో భావ్యతే భక్తిభావనః |
సేవ్యసేవకభావేన భక్తైర్లీలానృవిగ్రహః || ౭ ||

తవేశాతీంద్రియస్యాపి పారంపర్యాశ్రుతాం తనుమ్ |
ప్రకల్ప్యాశ్మాదావర్చంతి ప్రార్చయేఽర్చాం మనోమయీమ్ || ౮ ||

కలసుశ్లోకగీతేన భగవన్ దత్త జాగృహి |
భక్తవత్సల సామీప్యం కురు మే మానసార్చనే || ౯ ||

శ్రీదత్తం ఖేచరీముద్రాముద్రితం యోగిసద్గురుమ్ |
సిద్ధాసనస్థం ధ్యాయేఽభీవరప్రదకరం హరిమ్ || ౧౦ ||

దత్తాత్రేయాహ్వయామ్యత్ర పరివారైః సహార్చనే |
శ్రద్ధాభక్త్యేశ్వరాగచ్ఛ ధ్యాతధామ్నాంజసా విభో || ౧౧ ||

సౌవర్ణం రత్నజడితం కల్పితం దేవతామయమ్ |
రమ్యం సింహాసనం దత్త తత్రోపవిశ యంత్రితే || ౧౨ ||

పాద్యం చందనకర్పూరసురభి స్వాదు వారి తే |
గృహాణ కల్పితం తేన దత్తాంఘ్రీ క్షాలయామి తే || ౧౩ ||

గంధాబ్జతులసీబిల్వశమీపత్రాక్షతాన్వితమ్ |
సాంబ్వర్ఘ్యం స్వర్ణపాత్రేణ కల్పితం దత్త గృహ్యతామ్ || ౧౪ ||

సుస్వాద్వాచమనీయాంబు హైమపాత్రేణ కల్పితమ్ |
తుభ్యమాచమ్యతాం దత్త మధుపర్కం గృహాణ చ || ౧౫ ||

పుష్పవాసితసత్తైలమంగేష్వాలిప్య దత్త భోః |
పంచామృతైశ్చ గాంగాద్భిః స్నానం తే కల్పయామ్యహమ్ || ౧౬ ||

భక్త్యా దిగంబరాచాంత జలేదం దత్త కల్పితమ్ |
కాషాయపరిధానం తద్గృహాణైణేయచర్మ చ || ౧౭ ||

నానాసూత్రధరైతే తే బ్రహ్మసూత్రే ప్రకల్పితే |
గృహాణ దైవతమయే శ్రీదత్త నవతంతుకే || ౧౮ ||

భూతిమృత్స్నాసుకస్తూరీకేశరాన్వితచందనమ్ |
రత్నాక్షతాః కల్పితాస్త్వామలంకుర్వేఽథ దత్త తైః || ౧౯ ||

సచ్ఛమీబిల్వతులసీపత్రైః సౌగంధికైః సుమైః |
మనసా కల్పితైర్నానావిధైర్దత్తార్చయామ్యహమ్ || ౨౦ ||

లాక్షాసితాభ్రశ్రీవాసశ్రీఖండాగరుగుగ్గులైః |
యుక్తోఽగ్నియోజితో ధూపో హృదా స్వీకురు దత్త తమ్ || ౨౧ ||

స్వర్ణపాత్రే గోఘృతాక్తవర్తిప్రజ్వాలితం హృదా |
దీపం దత్త సకర్పూరం గృహాణ స్వప్రకాశక || ౨౨ ||

సషడ్రసం షడ్విధాన్నం నైవేద్యం గవ్యసంయుతమ్ |
కల్పితం హైమపాత్రే తే భుంక్ష్వ దత్తాంబ్వదః పిబ || ౨౩ ||

ప్రక్షాల్యాస్యం కరౌ చాద్భిర్దత్తాచమ్య ప్రగృహ్యతామ్ |
తాంబూలం దక్షిణాం హైమీం కల్పితాని ఫలాని చ || ౨౪ ||

నీరాజ్య రత్నదీపైస్త్వాం ప్రణమ్య మనసా చ తే |
పరితస్త్వత్కథోద్ఘాతైః కుర్వే దత్త ప్రదక్షిణాః || ౨౫ ||

మంత్రవన్నిహితో మూర్ధ్ని దత్త తే కుసుమాంజలిః |
కల్ప్యంతే మనసా గీతవాద్యనృత్యోపచారకాః || ౨౬ ||

ప్రేర్యమాణప్రేరకేణ త్వయా దత్తేరితేన తే |
కృతేయం మనసా పూజా శ్రీమంస్తుష్టో భవానయా || ౨౭ ||

దత్త మానసతల్పే మే సుఖనిద్రాం రహః కురు |
రమ్యే వ్యాయతభక్త్యామతూలికాఢ్యే సువీజితే || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీ విరచితం శ్రీ దత్త మానసపూజా |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed