Sri Anagha Deva Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ అనఘదేవ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

దత్తాత్రేయాయాఽనఘాయ త్రివిధాఘవిదారిణే |
లక్ష్మీరూపాఽనఘేశాయ యోగాధీశాయ తే నమః || ౧ ||

ద్రాంబీజధ్యానగమ్యాయ విజ్ఞేయాయ నమో నమః |
గర్భాదితారణాయాఽస్తు దత్తాత్రేయాయ తే నమః || ౨ ||

బీజస్థవటతుల్యాయ చైకార్ణమనుగామినే |
షడర్ణమనుపాలాయ యోగసంపత్కరాయ తే || ౩ ||

అష్టార్ణమనుగమ్యాయ పూర్ణాఽఽనందవపుష్మతే |
ద్వాదశాక్షరమంత్రస్థాయాఽఽత్మసాయుజ్యదాయినే || ౪ ||

షోడశార్ణమనుస్థాయ సచ్చిదానందశాలినే |
దత్తాత్రేయాయ హరయే కృష్ణాయాఽస్తు నమో నమః || ౫ ||

ఉన్మత్తాయాఽఽనందదాయకాయ తేఽస్తు నమో నమః |
దిగంబరాయ మునయే బాలాయాఽస్తు నమో నమః || ౬ ||

పిశాచాయ చ తే జ్ఞానసాగరాయ చ తే నమః |
ఆబ్రహ్మజన్మదోషౌఘప్రణాశాయ నమో నమః || ౭ ||

సర్వోపకారిణే మోక్షదాయినే తే నమో నమః |
ఓంరూపిణే భగవతే దత్తాత్రేయాయ తే నమః || ౮ ||

స్మృతిమాత్రసుతుష్టాయ మహాభయనివారిణే |
మహాజ్ఞానప్రదాయాఽస్తు చిదానందాఽఽత్మనే నమః || ౯ ||

బాలోన్మత్తపిశాచాదివేషాయ చ నమో నమః |
నమో మహాయోగినే చాప్యవధూతాయ తే నమః || ౧౦ ||

అనసూయాఽఽనందదాయ చాఽత్రిపుత్రాయ తే నమః |
సర్వకామఫలానీకప్రదాత్రే తే నమో నమః || ౧౧ ||

ప్రణవాక్షరవేద్యాయ భవబంధవిమోచినే |
హ్రీంబీజాక్షరపారాయ సర్వైశ్వర్యప్రదాయినే || ౧౨ ||

క్రోంబీజజపతుష్టాయ సాధ్యాకర్షణదాయినే |
సౌర్బీజప్రీతమనసే మనఃసంక్షోభహారిణే || ౧౩ ||

ఐంబీజపరితుష్టాయ వాక్ప్రదాయ నమో నమః |
క్లీంబీజసముపాస్యాయ త్రిజగద్వశ్యకారిణే || ౧౪ ||

శ్రీముపాసనతుష్టాయ మహాసంపత్ప్రదాయ చ |
గ్లౌమక్షరసువేద్యాయ భూసామ్రాజ్యప్రదాయినే || ౧౫ ||

ద్రాంబీజాక్షరవాసాయ మహతే చిరజీవినే |
నానాబీజాక్షరోపాస్య నానాశక్తియుజే నమః || ౧౬ ||

సమస్తగుణసంపన్నాయాఽంతఃశత్రువిదాహినే |
భూతగ్రహోచ్చాటనాయ సర్వవ్యాధిహరాయ చ || ౧౭ ||

పరాభిచారశమనాయాఽఽధివ్యాధినివారిణే |
దుఃఖత్రయహరాయాఽస్తు దారిద్ర్యద్రావిణే నమః || ౧౮ ||

దేహదార్ఢ్యాభిపోషాయ చిత్తసంతోషకారిణే |
సర్వమంత్రస్వరూపాయ సర్వయంత్రస్వరూపిణే || ౧౯ ||

సర్వతంత్రాఽఽత్మకాయాఽస్తు సర్వపల్లవరూపిణే |
శివాయోపనిషద్వేద్యాయాఽస్తు దత్తాయ తే నమః || ౨౦ ||

నమో భగవతే తేఽస్తు దత్తాత్రేయాయ తే నమః |
మహాగంభీరరూపాయ వైకుంఠవాసినే నమః || ౨౧ ||

శంఖచక్రగదాశూలధారిణే వేణునాదినే |
దుష్టసంహారకాయాఽథ శిష్టసంపాలకాయ చ || ౨౨ ||

నారాయణాయాఽస్త్రధరాయాఽస్తు చిద్రూపిణే నమః |
ప్రజ్ఞారూపాయ చాఽఽనందరూపిణే బ్రహ్మరూపిణే || ౨౩ ||

మహావాక్యప్రబోధాయ తత్త్వాయాఽస్తు నమో నమః |
నమః సకలకర్మౌఘనిర్మితాయ నమో నమః || ౨౪ ||

నమస్తే సచ్చిదానందరూపాయ చ నమో నమః |
నమః సకలలోకౌఘసంచారాయ నమో నమః || ౨౫ ||

నమః సకలదేవౌఘవశీకృతికరాయ చ |
కుటుంబవృద్ధిదాయాఽస్తు గుడపానకతోషిణే || ౨౬ ||

పంచకర్జాయ సుప్రీతాయాఽస్తు కందఫలాదినే |
నమః సద్గురవే శ్రీమద్దత్తాత్రేయాయ తే నమః || ౨౭ ||

ఇత్యేవమనఘేశస్య దత్తాత్రేయస్య సద్గురోః |
వేదాంతప్రతిపాద్యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీ అనఘదేవ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: