Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


ఓం అస్య శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామ్నః శ్రీశేష ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీకృష్ణో దేవతా శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే శ్రీకృష్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రజపే వినియోగః |

శ్రీశేష ఉవాచ |
శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవస్సనాతనః |
వసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః || ౧ ||

శ్రీవత్సకౌస్తుభధరో యశోదావత్సలో హరిః |
చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాంబుజాయుధః || ౨ ||

దేవకీనందనః శ్రీశో నందగోపప్రియాత్మజః |
యమునావేగసంహారీ బలభద్రప్రియానుజః || ౩ ||

పూతనాజీవితహరః శకటాసురభంజనః |
నందవ్రజచరానందీ సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౪ ||

నవనీతవిలిప్తాంగో నవనీతనటోఽనఘః |
నవనీతనవాహారీ ముచుకుందప్రసాదకః || ౫ ||

షోడశస్త్రిసహస్రేశస్త్రిభంగీ మధురాకృతిః |
శుకవాగమృతాబ్ధీందుర్గోవిందో యోగినాం పతిః || ౬ ||

వత్సపాలనసంచారీ ధేనుకాసురభంజనః |
తృణీకృతతృణావర్తో యమలార్జునభంజనః || ౭ ||

ఉత్తాలోత్తాలభేత్తా చ తమాలశ్యామలాకృతిః |
గోపగోపీశ్వరో యోగీ కోటిసూర్యసమప్రభః || ౮ ||

ఇళాపతిః పరంజ్యోతిర్యాదవేంద్రో యదూద్వహః |
వనమాలీ పీతవాసాః పారిజాతాపహారకః || ౯ ||

గోవర్ధనాచలోద్ధర్తా గోపాలః సర్వపాలకః |
అజో నిరంజనః కామజనకః కంజలోచనః || ౧౦ ||

మధుహా మథురానాథో ద్వారకానాయకో బలీ |
బృందావనాంతసంచారీ తులసీదామభూషణః || ౧౧ ||

శ్యమంతకమణేర్హర్తా నరనారాయణాత్మకః |
కుబ్జాకృష్ణాంబరధరో మాయీ పరమపూరుషః || ౧౨ ||

ముష్టికాసురచాణూరమల్లయుద్ధవిశారదః |
సంసారవైరీ కంసారిర్మురారిర్నరకాంతకః || ౧౩ ||

అనాదిబ్రహ్మచారీ చ కృష్ణావ్యసనకర్శకః |
శిశుపాలశిరచ్ఛేత్తా దుర్యోధనకులాంతకృత్ || ౧౪ ||

విదురాఽక్రూరవరదో విశ్వరూపప్రదర్శకః |
సత్యవాక్సత్యసంకల్పః సత్యభామారతో జయీ || ౧౫ ||

సుభద్రాపూర్వజో విష్ణుర్భీష్మముక్తిప్రదాయకః |
జగద్గురుర్జగన్నాథో వేణునాదవిశారదః || ౧౬ ||

వృషభాసురవిధ్వంసీ బాణాసురబలాంతకృత్ |
యుధిష్ఠిరప్రతిష్ఠాతా బర్హిబర్హావతంసకః || ౧౭ ||

పార్థసారథిరవ్యక్తో గీతామృతమహోదధిః |
కాళీయఫణిమాణిక్యరంజితశ్రీపదాంబుజః || ౧౮ ||

దామోదరో యజ్ఞభోక్తా దానవేంద్రవినాశనః |
నారాయణః పరబ్రహ్మ పన్నగాశనవాహనః || ౧౯ ||

జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకః |
పుణ్యశ్లోకస్తీర్థకరో వేదవేద్యో దయానిధిః || ౨౦ ||

సర్వతీర్థాత్మకః సర్వగ్రహరూపీ పరాత్పరః |
ఇత్యేవం కృష్ణదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౧ ||

కృష్ణేన కృష్ణభక్తేన శ్రుత్వా గీతామృతం పురా |
స్తోత్రం కృష్ణప్రియకరం కృతం తస్మాన్మయా పురా || ౨౨ ||

కృష్ణనామామృతం నామ పరమానందదాయకమ్ |
సర్వోపద్రవదుఃఖఘ్నం పరమాయుష్యవర్ధనమ్ || ౨౩ ||

దానం శ్రుతం తపస్తీర్థం యత్కృతం త్విహ జన్మని |
పఠతాం శృణ్వతాం చైవ కోటికోటిగుణం భవేత్ || ౨౪ ||

పుత్రప్రదమపుత్రాణామగతీనాం గతిప్రదమ్ |
ధనావహం దరిద్రాణాం జయేచ్ఛానాం జయావహమ్ || ౨౫ ||

శిశూనాం గోకులానాం చ పుష్టిదం పుష్టివర్ధనమ్ |
వాతగ్రహజ్వరాదీనాం శమనం శాంతిముక్తిదమ్ || ౨౬ ||

సమస్తకామదం సద్యః కోటిజన్మాఘనాశనమ్ |
అంతే కృష్ణస్మరణదం భవతాపభయాపహమ్ || ౨౭ ||

కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే |
నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే || ౨౮ ||

ఇమం మంత్రం మహాదేవీ జపన్నేవ దివానిశమ్ |
సర్వగ్రహానుగ్రహభాక్ సర్వప్రియతమో భవేత్ || ౨౯ ||

పుత్రపౌత్రైః పరివృతః సర్వసిద్ధిసమృద్ధిమాన్ |
నిర్విశ్య భోగానంతేఽపి కృష్ణసాయుజ్యమాప్నునాత్ || ౩౦ ||

ఇతి శ్రీనారదపాంచరాత్రే జ్ఞానామృతసారే ఉమామహేశ్వర సంవాదే ధరణీ శేష సంవాదే శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed