Sri Shiva Bhujanga Stotram – శ్రీ శివ భుజంగం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం
చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ |
కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం
శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ || ౧ ||

అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం
చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ |
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం
మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || ౨ ||

స్వశక్త్యాదిశక్త్యంతసింహాసనస్థం
మనోహారిసర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ |
జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం
పరాశక్తిమిత్రం నుమః పంచవక్త్రమ్ || ౩ ||

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామా-
-దిభిః పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః |
అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యా-
-మతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా || ౪ ||

ప్రవాలప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం
మరుత్వన్మణిశ్రీమహఃశ్యామమర్ధమ్ |
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః
స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతుమ్ || ౫ ||

స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా-
-నమన్మౌలిమందారమాలాభిషక్తమ్ |
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే
భవాంభోధిపోతం భవానీవిభావ్యమ్ || ౬ ||

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ
ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ |
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో
నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు || ౭ ||

విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ
త్రయీమూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ |
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై
క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ || ౮ ||

మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ
స్మరారే పురారే యమారే హరేతి |
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం
తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || ౯ ||

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి
ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యమ్ |
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహాని-
-స్తతో మే దయాలో సదా సన్నిధేహి || ౧౦ ||

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం
భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే |
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ || ౧౧ ||

పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః
కలంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ |
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కంఠభూషా
త్వదంగీకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః || ౧౨ ||

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం
కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ |
తథాహి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి కాంతా-
-సుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా || ౧౩ ||

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం
భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే |
త్రసంతం సుతం త్రాతుమగ్రే మృకండో-
-ర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ || ౧౪ ||

శిరోదృష్టిహృద్రోగశూలప్రమేహ-
-జ్వరార్శోజరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ |
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో
త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ || ౧౫ ||

దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి భగ్నోఽస్మి దూయే
విషణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి ఖిన్నోఽస్మి చాహమ్ |
భవాన్ప్రాణినామంతరాత్మాసి శంభో
మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ || ౧౬ ||

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్త్ర్యక్ష యత్ర
క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే |
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలా-
-కలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః || ౧౭ ||

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే
మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే |
శివాంగ్యై శివాంగాయ కుర్మః శివాయై
శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ || ౧౮ ||

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా
ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మామ్ |
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం
స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ || ౧౯ ||

యదా కర్ణరంధ్రం వ్రజేత్కాలవాహ-
-ద్విషత్కంఠఘంటాఘణాత్కారనాదః |
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యం
తదా వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ || ౨౦ ||

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే
భవిష్యంత్యుపాంతే కృతాంతస్య దూతాః |
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం
కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో || ౨౧ ||

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో
లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః |
తదా జహ్నుకన్యాజలాలంకృతం తే
జటామండలం మన్మనోమందిరం స్యాత్ || ౨౨ ||

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే
రుదంత్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి |
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో
నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి || ౨౩ ||

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మా-
-నయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః |
తదా భూతిభూషం భుజంగావనద్ధం
పురారే భవంతం స్ఫుటం భావయేయమ్ || ౨౪ ||

యదా యాతనాదేహసందేహవాహీ
భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే |
తదా కాశశీతాంశుసంకాశమీశ
స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరామి || ౨౫ ||

యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భి-
-ర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్ |
తదా తం నిరుంధన్కృతాంతస్య మార్గం
మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ || ౨౬ ||

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా
వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ |
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్య-
-త్యనాథం పరాధీనమర్ధేందుమౌళే || ౨౭ ||

యదా శ్వేతపత్రాయతాలంఘ్యశక్తేః
కృతాంతాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్ |
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం
న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే || ౨౮ ||

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీ-
-త్యహో సంతతం చింతయా పీడితోఽస్మి |
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా
నమస్తే గతీనాం గతే నీలకంఠ || ౨౯ ||

అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం
హరంతం కృతాంతం సమీక్ష్యాస్మి భీతః |
మృతౌ తావకాంఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదా-
-ద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని || ౩౦ ||

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖా-
-న్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ |
భవంతం వినా మే గతిర్నైవ శంభో
దయాలో న జాగర్తి కిం వా దయా తే || ౩౧ ||

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష
స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ |
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః
సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ || ౩౨ ||

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌళి-
-ప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాంతౌ |
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే
భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ || ౩౩ ||

అనుద్యల్లలాటాక్షివహ్నిప్రరోహై-
-రవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః |
అనంగభ్రమద్భోగిభూషావిశేషై-
-రచంద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః || ౩౪ ||

అకంఠేకలంకాదనంగేభుజంగా-
-దపాణౌకపాలాదఫాలేనలాక్షాత్ |
అమౌళౌశశాంకాదవామేకలత్రా-
-దహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే || ౩౫ ||

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలిం-
-స్త్వయీదం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ |
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౬ ||

యతోఽజాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం
స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేకాంతమంతే |
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౭ ||

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో
భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ |
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం
న జానే న జానే న జానే న జానే || ౩౮ ||

అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం
పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమంతి |
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజంతే
హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ || ౩౯ ||

భుజంగప్రియాకల్ప శంభో మయైవం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లుప్తమ్ |
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా
సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ శివ భుజంగమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed