Sri Shiva Bhujangam – ஶ்ரீ ஶிவ புஜங்கம்


க³ளத்³தா³நக³ண்ட³ம் மிலத்³ப்⁴ருங்க³ஷண்ட³ம்
சலச்சாருஶுண்ட³ம் ஜக³த்த்ராணஶௌண்ட³ம் ।
கநத்³த³ந்தகாண்ட³ம் விபத்³ப⁴ங்க³சண்ட³ம்
ஶிவப்ரேமபிண்ட³ம் ப⁴ஜே வக்ரதுண்ட³ம் ॥ 1 ॥

அநாத்³யந்தமாத்³யம் பரம் தத்த்வமர்த²ம்
சிதா³காரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் ।
ஹரிப்³ரஹ்மம்ருக்³யம் பரப்³ரஹ்மரூபம்
மநோவாக³தீதம் மஹ꞉ஶைவமீடே³ ॥ 2 ॥

ஸ்வஶக்த்யாதி³ஶக்த்யந்தஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம்
மநோஹாரிஸர்வாங்க³ரத்நோருபூ⁴ஷம் ।
ஜடாஹீந்து³க³ங்கா³ஸ்தி²ஶம்யாகமௌளிம்
பராஶக்திமித்ரம் நும꞉ பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 3 ॥

ஶிவேஶாநதத்பூருஷாகோ⁴ரவாமா-
-தி³பி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்ஹ்ருந்முகை²꞉ ஷட்³பி⁴ரங்கை³꞉ ।
அநௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதம் தத்த்வவித்³யா-
-மதீதம் பரம் த்வாம் கத²ம் வேத்தி கோ வா ॥ 4 ॥

ப்ரவாளப்ரவாஹப்ரபா⁴ஶோணமர்த⁴ம்
மருத்வந்மணிஶ்ரீமஹ꞉ஶ்யாமமர்த⁴ம் ।
கு³ணஸ்யூதமேதத்³வபு꞉ ஶைவமந்த꞉
ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதும் ॥ 5 ॥

ஸ்வஸேவாஸமாயாததே³வாஸுரேந்த்³ரா-
-நமந்மௌளிமந்தா³ரமாலாபி⁴ஷக்தம் ।
நமஸ்யாமி ஶம்போ⁴ பதா³ம்போ⁴ருஹம் தே
ப⁴வாம்போ⁴தி⁴போதம் ப⁴வாநீவிபா⁴வ்யம் ॥ 6 ॥

ஜக³ந்நாத² மந்நாத² கௌ³ரீஸநாத²
ப்ரபந்நாநுகம்பிந்விபந்நார்திஹாரின் ।
மஹ꞉ஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகப³ந்தோ⁴
நமஸ்தே நமஸ்தே புநஸ்தே நமோ(அ)ஸ்து ॥ 7 ॥

விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ விஶ்வாதி³தே³வ
த்ரயீமூல ஶம்போ⁴ ஶிவ த்ர்யம்ப³க த்வம் ।
ப்ரஸீத³ ஸ்மர த்ராஹி பஶ்யாவமுக்த்யை
க்ஷமாம் ப்ராப்நுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ரக்ஷ மோதா³த் ॥ 8 ॥

மஹாதே³வ தே³வேஶ தே³வாதி³தே³வ
ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி ।
ப்³ருவாண꞉ ஸ்மரிஷ்யாமி ப⁴க்த்யா ப⁴வந்தம்
ததோ மே த³யாஶீல தே³வ ப்ரஸீத³ ॥ 9 ॥

த்வத³ந்ய꞉ ஶரண்ய꞉ ப்ரபந்நஸ்ய நேதி
ப்ரஸீத³ ஸ்மரந்நேவ ஹந்யாஸ்து தை³ந்யம் ।
ந சேத்தே ப⁴வேத்³ப⁴க்தவாத்ஸல்யஹாநி-
-ஸ்ததோ மே த³யாளோ ஸதா³ ஸந்நிதே⁴ஹி ॥ 10 ॥

அயம் தா³நகாலஸ்த்வஹம் தா³நபாத்ரம்
ப⁴வாநேவ தா³தா த்வத³ந்யம் ந யாசே ।
ப⁴வத்³ப⁴க்திமேவ ஸ்தி²ராம் தே³ஹி மஹ்யம்
க்ருபாஶீல ஶம்போ⁴ க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்மி தஸ்மாத் ॥ 11 ॥

பஶும் வேத்ஸி சேந்மாம் தமேவாதி⁴ரூட⁴꞉
கலங்கீதி வா மூர்த்⁴நி த⁴த்ஸே தமேவ ।
த்³விஜிஹ்வ꞉ புந꞉ ஸோ(அ)பி தே கண்ட²பூ⁴ஷா
த்வத³ங்கீ³க்ருதா꞉ ஶர்வ ஸர்வே(அ)பி த⁴ந்யா꞉ ॥ 12 ॥

ந ஶக்நோமி கர்தும் பரத்³ரோஹலேஶம்
கத²ம் ப்ரீயஸே த்வம் ந ஜாநே கி³ரீஶ ।
ததா²ஹி ப்ரஸந்நோ(அ)ஸி கஸ்யாபி காந்தா-
-ஸுதத்³ரோஹிணோ வா பித்ருத்³ரோஹிணோ வா ॥ 13 ॥

ஸ்துதிம் த்⁴யாநமர்சாம் யதா²வத்³விதா⁴தும்
ப⁴ஜந்நப்யஜாநந்மஹேஶாவளம்பே³ ।
த்ரஸந்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்³ரே ம்ருகண்டோ³-
-ர்யமப்ராணநிர்வாபணம் த்வத்பதா³ப்³ஜம் ॥ 14 ॥

ஶிரோத்³ருஷ்டிஹ்ருத்³ரோக³ஶூலப்ரமேஹ-
-ஜ்வரார்ஶோஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தான் ।
த்வமாத்³யோ பி⁴ஷக்³பே⁴ஷஜம் ப⁴ஸ்ம ஶம்போ⁴
த்வமுல்லாக⁴யாஸ்மாந்வபுர்லாக⁴வாய ॥ 15 ॥

த³ரித்³ரோ(அ)ஸ்ம்யப⁴த்³ரோ(அ)ஸ்மி ப⁴க்³நோ(அ)ஸ்மி தூ³யே
விஷண்ணோ(அ)ஸ்மி ஸந்நோ(அ)ஸ்மி கி²ந்நோ(அ)ஸ்மி சாஹம் ।
ப⁴வாந்ப்ராணிநாமந்தராத்மாஸி ஶம்போ⁴
மமாதி⁴ம் ந வேத்ஸி ப்ரபோ⁴ ரக்ஷ மாம் த்வம் ॥ 16 ॥

த்வத³க்ஷ்ணோ꞉ கடாக்ஷ꞉ பதேத்த்ர்யக்ஷ யத்ர
க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வயம் தம் வ்ருணாதே ।
கிரீடஸ்பு²ரச்சாமரச்ச²த்ரமாலா-
-கலாசீக³ஜக்ஷௌமபூ⁴ஷாவிஶேஷை꞉ ॥ 17 ॥

ப⁴வாந்யை ப⁴வாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே
ம்ருடா³ந்யை ம்ருடா³யாப்யக⁴க்⁴ந்யை மக²க்⁴நே ।
ஶிவாங்க்³யை ஶிவாங்கா³ய குர்ம꞉ ஶிவாயை
ஶிவாயாம்பி³காயை நமஸ்த்ர்யம்ப³காய ॥ 18 ॥

ப⁴வத்³கௌ³ரவம் மல்லகு⁴த்வம் விதி³த்வா
ப்ரபோ⁴ ரக்ஷ காருண்யத்³ருஷ்ட்யாநுக³ம் மாம் ।
ஶிவாத்மாநுபா⁴வஸ்துதாவக்ஷமோ(அ)ஹம்
ஸ்வஶக்த்யா க்ருதம் மே(அ)பராத⁴ம் க்ஷமஸ்வ ॥ 19 ॥

யதா³ கர்ணரந்த்⁴ரம் வ்ரஜேத்காலவாஹ-
-த்³விஷத்கண்ட²க⁴ண்டாக⁴ணாத்காரநாத³꞉ ।
வ்ருஷாதீ⁴ஶமாருஹ்ய தே³வௌபவாஹ்யம்
ததா³ வத்ஸ மா பீ⁴ரிதி ப்ரீணய த்வம் ॥ 20 ॥

யதா³ தா³ருணாபா⁴ஷணா பீ⁴ஷணா மே
ப⁴விஷ்யந்த்யுபாந்தே க்ருதாந்தஸ்ய தூ³தா꞉ ।
ததா³ மந்மநஸ்த்வத்பதா³ம்போ⁴ருஹஸ்த²ம்
கத²ம் நிஶ்சலம் ஸ்யாந்நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஶம்போ⁴ ॥ 21 ॥

யதா³ து³ர்நிவாரவ்யதோ²(அ)ஹம் ஶயாநோ
லுட²ந்நி꞉ஶ்வஸந்நி꞉ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி꞉ ।
ததா³ ஜஹ்நுகந்யாஜலாலங்க்ருதம் தே
ஜடாமண்ட³லம் மந்மநோமந்தி³ரம் ஸ்யாத் ॥ 22 ॥

யதா³ புத்ரமித்ராத³யோ மத்ஸகாஶே
ருத³ந்த்யஸ்ய ஹா கீத்³ருஶீயம் த³ஶேதி ।
ததா³ தே³வதே³வேஶ கௌ³ரீஶ ஶம்போ⁴
நமஸ்தே ஶிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்³ரவாணி ॥ 23 ॥

யதா³ பஶ்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி நாஸ்மா-
-நயம் ஶ்வாஸ ஏவேதி வாசோ ப⁴வேயு꞉ ।
ததா³ பூ⁴திபூ⁴ஷம் பு⁴ஜங்கா³வநத்³த⁴ம்
புராரே ப⁴வந்தம் ஸ்பு²டம் பா⁴வயேயம் ॥ 24 ॥

யதா³ யாதநாதே³ஹஸந்தே³ஹவாஹீ
ப⁴வேதா³த்மதே³ஹே ந மோஹோ மஹாந்மே ।
ததா³ காஶஶீதாம்ஶுஸங்காஶமீஶ
ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராமி ॥ 25 ॥

யதா³பாரமச்சா²யமஸ்தா²நமத்³பி⁴-
-ர்ஜநைர்வா விஹீநம் க³மிஷ்யாமி மார்க³ம் ।
ததா³ தம் நிருந்த⁴ந்க்ருதாந்தஸ்ய மார்க³ம்
மஹாதே³வ மஹ்யம் மநோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச² ॥ 26 ॥

யதா³ ரௌரவாதி³ ஸ்மரந்நேவ பீ⁴த்யா
வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதே³வ கோ⁴ரம் ।
ததா³ மாமஹோ நாத² கஸ்தாரயிஷ்ய-
-த்யநாத²ம் பராதீ⁴நமர்தே⁴ந்து³மௌளே ॥ 27 ॥

யதா³ ஶ்வேதபத்ராயதாலங்க்⁴யஶக்தே꞉
க்ருதாந்தாத்³ப⁴யம் ப⁴க்தவாத்ஸல்யபா⁴வாத் ।
ததா³ பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபா⁴ந்யம்
ந பஶ்யாமி பாதாரமேதாத்³ருஶம் மே ॥ 28 ॥

இதா³நீமிதா³நீம் ம்ருதிர்மே ப⁴வித்ரீ-
-த்யஹோ ஸந்ததம் சிந்தயா பீடி³தோ(அ)ஸ்மி ।
கத²ம் நாம மா பூ⁴ந்ம்ருதௌ பீ⁴திரேஷா
நமஸ்தே க³தீநாம் க³தே நீலகண்ட² ॥ 29 ॥

அமர்யாத³மேவாஹமாபா³லவ்ருத்³த⁴ம்
ஹரந்தம் க்ருதாந்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீ⁴த꞉ ।
ம்ருதௌ தாவகாங்க்⁴ர்யப்³ஜதி³வ்யப்ரஸாதா³-
-த்³ப⁴வாநீபதே நிர்ப⁴யோ(அ)ஹம் ப⁴வாநி ॥ 30 ॥

ஜராஜந்மக³ர்பா⁴தி⁴வாஸாதி³து³꞉கா²-
-ந்யஸஹ்யாநி ஜஹ்யாம் ஜக³ந்நாத² தே³வ ।
ப⁴வந்தம் விநா மே க³திர்நைவ ஶம்போ⁴
த³யாளோ ந ஜாக³ர்தி கிம் வா த³யா தே ॥ 31 ॥

ஶிவாயேதி ஶப்³தோ³ நம꞉பூர்வ ஏஷ
ஸ்மரந்முக்திக்ருந்ம்ருத்யுஹா தத்த்வவாசீ ।
மஹேஶாந மா கா³ந்மநஸ்தோ வசஸ்த꞉
ஸதா³ மஹ்யமேதத்ப்ரதா³நம் ப்ரயச்ச² ॥ 32 ॥

த்வமப்யம்ப³ மாம் பஶ்ய ஶீதாம்ஶுமௌளி-
-ப்ரியே பே⁴ஷஜம் த்வம் ப⁴வவ்யாதி⁴ஶாந்தௌ ।
ப³ஹுக்லேஶபா⁴ஜம் பதா³ம்போ⁴ஜபோதே
ப⁴வாப்³தௌ⁴ நிமக்³நம் நயஸ்வாத்³ய பாரம் ॥ 33 ॥

அநுத்³யல்லலாடாக்ஷிவஹ்நிப்ரரோஹை-
-ரவாமஸ்பு²ரச்சாருவாமோருஶோபை⁴꞉ ।
அநங்க³ப்⁴ரமத்³போ⁴கி³பூ⁴ஷாவிஶேஷை-
-ரசந்த்³ரார்த⁴சூடை³ரளம் தை³வதைர்ந꞉ ॥ 34 ॥

அகண்டே²கலங்காத³நங்கே³பு⁴ஜங்கா³-
-த³பாணௌகபாலாத³பா²லேநலாக்ஷாத் ।
அமௌளௌஶஶாங்காத³வாமேகளத்ரா-
-த³ஹம் தே³வமந்யம் ந மந்யே ந மந்யே ॥ 35 ॥

மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ கி³ரீஶ த்ரிஶூலிம்-
-ஸ்த்வயீத³ம் ஸமஸ்தம் விபா⁴தீதி யஸ்மாத் ।
ஶிவாத³ந்யதா² தை³வதம் நாபி⁴ஜாநே
ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ॥ 36 ॥

யதோ(அ)ஜாயதேத³ம் ப்ரபஞ்சம் விசித்ரம்
ஸ்தி²திம் யாதி யஸ்மிந்யதே³காந்தமந்தே ।
ஸ கர்மாதி³ஹீந꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிராத்மா
ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ॥ 37 ॥

கிரீடே நிஶேஶோ லலாடே ஹுதாஶோ
பு⁴ஜே போ⁴கி³ராஜோ க³ளே காளிமா ச ।
தநௌ காமிநீ யஸ்ய தத்துல்யதே³வம்
ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ॥ 38 ॥

அநேந ஸ்தவேநாத³ராத³ம்பி³கேஶம்
பராம் ப⁴க்திமாஸாத்³ய யம் யே நமந்தி ।
ம்ருதௌ நிர்ப⁴யாஸ்தே ஜநாஸ்தம் ப⁴ஜந்தே
ஹ்ருத³ம்போ⁴ஜமத்⁴யே ஸதா³ஸீநமீஶம் ॥ 39 ॥

பு⁴ஜங்க³ப்ரியாகல்ப ஶம்போ⁴ மயைவம்
பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதேந வ்ருத்தேந க்லுப்தம் ।
நர꞉ ஸ்தோத்ரமேதத்படி²த்வோருப⁴க்த்யா
ஸுபுத்ராயுராரோக்³யமைஶ்வர்யமேதி ॥ 40 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶிவ பு⁴ஜங்க³ம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: