Sri Shiva Bhujangam – ஶ்ரீ ஶிவ புஜங்கம்

க³லத்³தா³னக³ண்ட³ம் மிலத்³ப்⁴ருங்க³ஷண்ட³ம் சலச்சாருஶுண்ட³ம் ஜக³த்த்ராணஶௌண்ட³ம் |
கனத்³த³ந்தகாண்ட³ம் விபத்³ப⁴ங்க³சண்ட³ம் ஶிவப்ரேமபிண்ட³ம் ப⁴ஜே வக்ரதுண்ட³ம் || 1 ||

அனாத்³யந்தமாத்³யம் பரம் தத்த்வமர்த²ம் சிதா³காரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் |
ஹரிப்³ரஹ்மம்ருக்³யம் பரப்³ரஹ்மரூபம் மனோவாக³தீதம் மஹ꞉ஶைவமீடே³ || 2 ||

ஸ்வஶக்த்யாதி³ ஶக்த்யந்த ஸிம்ஹாஸனஸ்த²ம் மனோஹாரி ஸர்வாங்க³ரத்னோருபூ⁴ஷம் |
ஜடாஹீந்து³க³ங்கா³ஸ்தி²ஶம்யாகமௌளிம் பராஶக்திமித்ரம் நம꞉ பஞ்சவக்த்ரம் || 3 ||

ஶிவேஶானதத்பூருஷாகோ⁴ரவாமாதி³பி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்ஹ்ருன்முகை²꞉ ஷட்³பி⁴ரங்கை³꞉ |
அனௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதம் தத்த்வவித்³யாமதீதம் பரம் த்வாம் கத²ம் வேத்தி கோ வா || 4 ||

ப்ரவாளப்ரவாஹப்ரபா⁴ஶோணமர்த⁴ம் மருத்வன்மணி ஶ்ரீமஹ꞉ ஶ்யாமமர்த⁴ம் |
கு³ணஸ்யூதமேதத்³வபு꞉ ஶைவமந்த꞉ ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதும் || 5 ||

ஸ்வஸேவாஸமாயாததே³வாஸுரேந்த்³ரா நமன்மௌளிமந்தா³ரமாலாபி⁴ஷிக்தம் |
நமஸ்யாமி ஶம்போ⁴ பதா³ம்போ⁴ருஹம் தே ப⁴வாம்போ⁴தி⁴போதம் ப⁴வானீ விபா⁴வ்யம் || 6 ||

ஜக³ன்னாத² மன்னாத² கௌ³ரீஸனாத² ப்ரபன்னானுகம்பின்விபன்னார்திஹாரின் |
மஹ꞉ஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகப³ந்தோ⁴ நமஸ்தே நமஸ்தே புனஸ்தே நமோ(அ)ஸ்து || 7 ||

விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ விஶ்வாதி³தே³வ த்ரயீ மூல ஶம்போ⁴ ஶிவ த்ர்யம்ப³க த்வம் |
ப்ரஸீத³ ஸ்மர த்ராஹி பஶ்யாவமுக்த்யை க்ஷமாம் ப்ராப்னுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ரக்ஷ மோதா³த் || 8 ||

மஹாதே³வ தே³வேஶ தே³வாதி³தே³வ ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி |
ப்³ருவாண꞉ ஸ்மரிஷ்யாமி ப⁴க்த்யா ப⁴வந்தம் ததோ மே த³யாஶீல தே³வ ப்ரஸீத³ || 9 ||

த்வத³ன்ய꞉ ஶரண்ய꞉ ப்ரபன்னஸ்ய நேதி ப்ரஸீத³ ஸ்மரன்னேவ ஹன்யாஸ்து தை³ன்யம் |
ந சேத்தே ப⁴வேத்³ப⁴க்தவாத்ஸல்யஹானிஸ்ததோ மே த³யாளோ ஸதா³ ஸன்னிதே⁴ஹி || 10 ||

அயம் தா³னகாலஸ்த்வஹம் தா³னபாத்ரம் ப⁴வானேவ தா³தா த்வத³ன்யம் ந யாசே |
ப⁴வத்³ப⁴க்திமேவ ஸ்தி²ராம் தே³ஹி மஹ்யம் க்ருபாஶீல ஶம்போ⁴ க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்மி தஸ்மாத் || 11 ||

பஶும் வேத்ஸி சேன்மாம் தமேவாதி⁴ரூட⁴꞉ கலங்கீதி வா மூர்த்⁴னி த⁴த்ஸே தமேவ |
த்³விஜிஹ்வ꞉ புன꞉ ஸோ(அ)பி தே கண்ட²பூ⁴ஷா த்வத³ங்கீ³க்ருதா꞉ ஶர்வ ஸர்வே(அ)பி த⁴ன்யா꞉ || 12 ||

ந ஶக்னோமி கர்தும் பரத்³ரோஹலேஶம் கத²ம் ப்ரீயஸே த்வம் ந ஜானே கி³ரீஶ |
ததா²ஹி ப்ரஸன்னோ(அ)ஸி கஸ்யாபி காந்தாஸுதத்³ரோஹிணோ வா பித்ருத்³ரோஹிணோ வா || 13 ||

ஸ்துதிம் த்⁴யானமர்சாம் யதா²வத்³விதா⁴தும் ப⁴ஜன்னப்யஜானந்மஹேஶாவலம்பே³ |
த்ரஸந்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்³ரே ம்ருகண்டோ³ர்யமப்ராணனிர்வாபணம் த்வத்பதா³ப்³ஜம் || 14 ||

ஶிரோ த்³ருஷ்டி ஹ்ருத்³ரோக³ ஶூல ப்ரமேஹஜ்வரார்ஶோ ஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தான் |
த்வமாத்³யோ பி⁴ஷக்³பே⁴ஷஜம் ப⁴ஸ்ம ஶம்போ⁴ த்வமுல்லாக⁴யாஸ்மான்வபுர்லாக⁴வாய || 15 ||

த³ரித்³ரோ(அ)ஸ்ம்யப⁴த்³ரோ(அ)ஸ்மி ப⁴க்³னோ(அ)ஸ்மி தூ³யே விஷண்ணோ(அ)ஸ்மி ஸன்னோ(அ)ஸ்மி கி²ன்னோ(அ)ஸ்மி சாஹம் |
ப⁴வான்ப்ராணினாமந்தராத்மாஸி ஶம்போ⁴ மமாதி⁴ம் ந வேத்ஸி ப்ரபோ⁴ ரக்ஷ மாம் த்வம் || 16 ||

த்வத³க்ஷ்ணோ꞉ கடாக்ஷ꞉ பதேத்த்ர்யக்ஷ யத்ர க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வயம் தம் வ்ருணாதே |
கிரீடஸ்பு²ரச்சாமரச்ச²த்ரமாலாகலாசீக³ஜக்ஷௌமபூ⁴ஷாவிஶேஷை꞉ || 17 ||

ப⁴வான்யை ப⁴வாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே ம்ருடா³ன்யை ம்ருடா³யாப்யக⁴க்⁴ன்யை மக²க்⁴னே |
ஶிவாங்க்³யை ஶிவாங்கா³ய குர்ம꞉ ஶிவாயை ஶிவாயாம்பி³காயை நமஸ்த்ர்யம்ப³காய || 18 ||

ப⁴வத்³கௌ³ரவம் மல்லகு⁴த்வம் விதி³த்வா ப்ரபோ⁴ ரக்ஷ காருண்யத்³ருஷ்ட்யானுக³ம் மாம் |
ஶிவாத்மானுபா⁴வஸ்துதாவக்ஷமோ(அ)ஹம் ஸ்வஶக்த்யா க்ருதம் மே(அ)பராத⁴ம் க்ஷமஸ்வ || 19 ||

யதா³ கர்ணரந்த்⁴ரம் வ்ரஜேத்காலவாஹத்³விஷத்கண்ட²க⁴ண்டா க⁴ணாத்காரனாத³꞉ |
வ்ருஷாதீ⁴ஶமாருஹ்ய தே³வௌபவாஹ்யந்ததா³ வத்ஸ மா பீ⁴ரிதி ப்ரீணய த்வம் || 20 ||

யதா³ தா³ருணாபா⁴ஷணா பீ⁴ஷணா மே ப⁴விஷ்யந்த்யுபாந்தே க்ருதாந்தஸ்ய தூ³தா꞉ |
ததா³ மன்மனஸ்த்வத்பதா³ம்போ⁴ருஹஸ்த²ம் கத²ம் நிஶ்சலம் ஸ்யான்னமஸ்தே(அ)ஸ்து ஶம்போ⁴ || 21 ||

யதா³ து³ர்னிவாரவ்யதோ²(அ)ஹம் ஶயானோ லுட²ன்னி꞉ஶ்வஸன்னி꞉ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி꞉ |
ததா³ ஜஹ்னுகன்யாஜலாலங்க்ருதம் தே ஜடாமண்ட³லம் மன்மனோமந்தி³ரம் ஸ்யாத் || 22 ||

யதா³ புத்ரமித்ராத³யோ மத்ஸகாஶே ருத³ந்த்யஸ்ய ஹா கீத்³ருஶீயம் த³ஶேதி |
ததா³ தே³வதே³வேஶ கௌ³ரீஶ ஶம்போ⁴ நமஸ்தே ஶிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்³ரவாணி || 23 ||

யதா³ பஶ்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி நாஸ்மானயம் ஶ்வாஸ ஏவேதி வாசோ ப⁴வேயு꞉ |
ததா³ பூ⁴திபூ⁴ஷம் பு⁴ஜங்கா³வனத்³த⁴ம் புராரே ப⁴வந்தம் ஸ்பு²டம் பா⁴வயேயம் || 24 ||

யதா³ யாதனாதே³ஹஸந்தே³ஹவாஹீ ப⁴வேதா³த்மதே³ஹே ந மோஹோ மஹான்மே |
ததா³ காஶஶீதாம்ஶுஸங்காஶமீஶ ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராமி || 25 ||

யதா³பாரமச்சா²யமஸ்தா²னமத்³பி⁴ர்ஜனைர்வா விஹீனம் க³மிஷ்யாமி மார்க³ம் |
ததா³ தம் நிருந்த⁴ங்க்ருதாந்தஸ்ய மார்க³ம் மஹாதே³வ மஹ்யம் மனோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச² || 26 ||

யதா³ ரௌரவாதி³ ஸ்மரன்னேவ பீ⁴த்யா வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதே³வ கோ⁴ரம் |
ததா³ மாமஹோ நாத² கஸ்தாரயிஷ்யத்யனாத²ம் பராதீ⁴னமர்தே⁴ந்து³மௌளே || 27 ||

யதா³ ஶ்வேதபத்ராயதாலங்க்⁴யஶக்தே꞉ க்ருதாந்தாத்³ப⁴யம் ப⁴க்திவாத்ஸல்யபா⁴வாத் |
ததா³ பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபா⁴ன்யம் ந பஶ்யாமி பாதாரமேதாத்³ருஶம் மே || 28 ||

இதா³னீமிதா³னீம் ம்ருதிர்மே ப⁴வித்ரீத்யஹோ ஸந்ததம் சிந்தயா பீடி³தோ(அ)ஸ்மி |
கத²ம் நாம மா பூ⁴ன்ம்ருதௌ பீ⁴திரேஷா நமஸ்தே க³தீனாம் க³தே நீலகண்ட² || 29 ||

அமர்யாத³மேவாஹமாபா³லவ்ருத்³த⁴ம் ஹரந்தம் க்ருதாந்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீ⁴த꞉ |
ம்ருதௌ தாவகாங்க்⁴ர்யப்³ஜதி³வ்யப்ரஸாதா³த்³ப⁴வானீபதே நிர்ப⁴யோ(அ)ஹம் ப⁴வானி || 30 ||

ஜராஜன்மக³ர்பா⁴தி⁴வாஸாதி³து³꞉கா²ன்யஸஹ்யானி ஜஹ்யாம் ஜக³ன்னாத² தே³வ |
ப⁴வந்தம் வினா மே க³திர்னைவ ஶம்போ⁴ த³யாளோ ந ஜாக³ர்தி கிம் வா த³யா தே || 31 ||

ஶிவாயேதி ஶப்³தோ³ நம꞉பூர்வ ஏஷ ஸ்மரன்முக்திக்ருன்ம்ருத்யுஹா தத்த்வவாசீ |
மஹேஶான மா கா³ன்மனஸ்தோ வசஸ்த꞉ ஸதா³ மஹ்யமேதத்ப்ரதா³னம் ப்ரயச்ச² || 32 ||

த்வமப்யம்ப³ மாம் பஶ்ய ஶீதாம்ஶுமௌளிப்ரியே பே⁴ஷஜம் த்வம் ப⁴வவ்யாதி⁴ஶாந்தௌ |
ப³ஹுக்லேஶபா⁴ஜம் பதா³ம்போ⁴ஜபோதே ப⁴வாப்³தௌ⁴ நிமக்³னம் நயஸ்வாத்³ய பாரம் || 33 ||

அனுத்³யல்லலாடாக்ஷி வஹ்னி ப்ரரோஹைரவாமஸ்பு²ரச்சாருவாமோருஶோபை⁴꞉ |
அனங்க³ப்⁴ரமத்³போ⁴கி³பூ⁴ஷாவிஶேஷைரசந்த்³ரார்த⁴சூடை³ரலம் தை³வதைர்ன꞉ || 34 ||

அகண்டே²கலங்காத³னங்கே³பு⁴ஜங்கா³த³பாணௌகபாலாத³பா²லே(அ)னலாக்ஷாத் |
அமௌளௌஶஶாங்காத³வாமேகளத்ராத³ஹம் தே³வமன்யம் ந மன்யே ந மன்யே || 35 ||

மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ கி³ரீஶ த்ரிஶூலிம்ஸ்த்வதீ³யம் ஸமஸ்தம் விபா⁴தீதி யஸ்மாத் |
ஶிவாத³ன்யதா² தை³வதம் நாபி⁴ஜானே ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் || 36 ||

யதோ(அ)ஜாயதேத³ம் ப்ரபஞ்சம் விசித்ரம் ஸ்தி²திம் யாதி யஸ்மின்யதே³காந்தமந்தே |
ஸ கர்மாதி³ஹீன꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிராத்மா ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம் || 37 ||

கிரீடே நிஶேஶோ லலாடே ஹுதாஶோ பு⁴ஜே போ⁴கி³ராஜோ க³லே காலிமா ச |
தனௌ காமினீ யஸ்ய தத்துல்யதே³வம் ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே || 38 ||

அனேன ஸ்தவேனாத³ராத³ம்பி³கேஶம் பராம் ப⁴க்திமாஸாத்³ய யம் யே நமந்தி |
ம்ருதௌ நிர்ப⁴யாஸ்தே ஜனாஸ்தம் ப⁴ஜந்தே ஹ்ருத³ம்போ⁴ஜமத்⁴யே ஸதா³ஸீனமீஶம் || 39 ||

பு⁴ஜங்க³ப்ரியாகல்ப ஶம்போ⁴ மயைவம் பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதேன வ்ருத்தேன க்லுப்தம் |
நர꞉ ஸ்தோத்ரமேதத்படி²த்வோருப⁴க்த்யா ஸுபுத்ராயுராரோக்³யமைஶ்வர்யமேதி || 40 ||


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: