Sri Shiva Mahimna Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ மஹிம்ந꞉ ஸ்தோத்ரம்


மஹிம்ந꞉ பாரம் தே பரமவிது³ஷோ யத்³யஸத்³ருஶீ
ஸ்துதிர்ப்³ரஹ்மாதீ³நாமபி தத³வஸந்நாஸ்த்வயி கி³ர꞉ ।
அதா²(அ)வாச்ய꞉ ஸர்வ꞉ ஸ்வமதிபரிணாமாவதி⁴ க்³ருணன்
மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரே ஹர நிரபவாத³꞉ பரிகர꞉ ॥ 1 ॥

அதீத꞉ பந்தா²நம் தவ ச மஹிமா வாங்மநஸயோ-
-ரதத்³வ்யாவ்ருத்த்யா யம் சகிதமபி⁴த⁴த்தே ஶ்ருதிரபி ।
ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய꞉ கதிவித⁴கு³ண꞉ கஸ்ய விஷய꞉
பதே³ த்வர்வாசீநே பததி ந மந꞉ கஸ்ய ந வச꞉ ॥ 2 ॥

மது⁴ஸ்பீ²தா வாச꞉ பரமமம்ருதம் நிர்மிதவத-
-ஸ்தவ ப்³ரஹ்மன் கிம் வாக³பி ஸுரகு³ரோர்விஸ்மயபத³ம் ।
மம த்வேதாம் வாணீம் கு³ணகத²நபுண்யேந ப⁴வத꞉
புநாமீத்யர்தே²(அ)ஸ்மின் புரமத²ந பு³த்³தி⁴ர்வ்யவஸிதா ॥ 3 ॥

தவைஶ்வர்யம் யத்தஜ்ஜக³து³த³யரக்ஷாப்ரளயக்ருத்
த்ரயீவஸ்துவ்யஸ்தம் திஸ்ருஷு கு³ணபி⁴ந்நாஸு தநுஷு ।
அப⁴வ்யாநாமஸ்மின் வரத³ ரமணீயாமரமணீம்
விஹந்தும் வ்யாக்ரோஶீம் வித³த⁴த இஹைகே ஜட³தி⁴ய꞉ ॥ 4 ॥

கிமீஹ꞉ கிம் காய꞉ ஸ க²லு கிமுபாயஸ்த்ரிபு⁴வநம்
கிமாதா⁴ரோ தா⁴தா ஸ்ருஜதி கிமுபாதா³ந இதி ச ।
அதர்க்யைஶ்வர்யே த்வய்யநவஸரது³꞉ஸ்தோ² ஹததி⁴ய꞉
குதர்கோ(அ)யம் காம்ஶ்சிந்முக²ரயதி மோஹாய ஜக³த꞉ ॥ 5 ॥

அஜந்மாநோ லோகா꞉ கிமவயவவந்தோ(அ)பி ஜக³தா-
-மதி⁴ஷ்டா²தாரம் கிம் ப⁴வவிதி⁴ரநாத்³ருத்ய ப⁴வதி ।
அநீஶோ வா குர்யாத்³பு⁴வநஜநநே க꞉ பரிகரோ
யதோ மந்தா³ஸ்த்வாம் ப்ரத்யமரவர ஸம்ஶேரத இமே ॥ 6 ॥

த்ரயீ ஸாங்க்²யம் யோக³꞉ பஶுபதிமதம் வைஷ்ணவமிதி
ப்ரபி⁴ந்நே ப்ரஸ்தா²நே பரமித³மத³꞉ பத்²யமிதி ச ।
ருசீநாம் வைசித்ர்யாத்³ருஜுகுடில நாநாபத²ஜுஷாம்
ந்ருணாமேகோ க³ம்யஸ்த்வமஸி பயஸாமர்ணவ இவ ॥ 7 ॥

மஹோக்ஷ꞉ க²ட்வாங்க³ம் பரஶுரஜிநம் ப⁴ஸ்ம ப²ணிந꞉
கபாலம் சேதீயத்தவ வரத³ தந்த்ரோபகரணம் ।
ஸுராஸ்தாம் தாம்ருத்³தி⁴ம் த³த⁴தி து ப⁴வத்³ப்⁴ரூப்ரணிஹிதாம்
ந ஹி ஸ்வாத்மாராமம் விஷயம்ருக³த்ருஷ்ணா ப்⁴ரமயதி ॥ 8 ॥

த்⁴ருவம் கஶ்சித் ஸர்வம் ஸகலமபரஸ்த்வத்⁴ருவமித³ம்
பரோ த்⁴ரௌவ்யாத்⁴ரௌவ்யே ஜக³தி க³த³தி வ்யஸ்தவிஷயே ।
ஸமஸ்தே(அ)ப்யேதஸ்மின் புரமத²ந தைர்விஸ்மித இவ
ஸ்துவஞ்ஜிஹ்ரேமி த்வாம் ந க²லு நநு த்⁴ருஷ்டா முக²ரதா ॥ 9 ॥

தவைஶ்வர்யம் யத்நாத்³யது³பரி விரிஞ்சிர்ஹரிரத⁴꞉
பரிச்சே²த்தும் யாதாவநலமநலஸ்கந்த⁴வபுஷ꞉ ।
ததோ ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴ப⁴ரகு³ருக்³ருணத்³ப்⁴யாம் கி³ரிஶ யத்
ஸ்வயம் தஸ்தே² தாப்⁴யாம் தவ கிமநுவ்ருத்திர்ந ப²லதி ॥ 10 ॥

அயத்நாதா³பாத்³ய த்ரிபு⁴வநமவைரவ்யதிகரம்
த³ஶாஸ்யோ யத்³பா³ஹூநப்⁴ருத ரணகண்டூ³பரவஶான் ।
ஶிர꞉பத்³மஶ்ரேணீரசிதசரணாம்போ⁴ருஹப³லே꞉
ஸ்தி²ராயாஸ்த்வத்³ப⁴க்தேஸ்த்ரிபுரஹர விஸ்பூ²ர்ஜிதமித³ம் ॥ 11 ॥

அமுஷ்ய த்வத்ஸேவாஸமதி⁴க³தஸாரம் பு⁴ஜவநம்
ப³லாத் கைலாஸே(அ)பி த்வத³தி⁴வஸதௌ விக்ரமயத꞉ ।
அலப்⁴யா பாதாலே(அ)ப்யலஸசலிதாங்கு³ஷ்ட²ஶிரஸி
ப்ரதிஷ்டா² த்வய்யாஸீத்³த்⁴ருவமுபசிதோ முஹ்யதி க²ல꞉ ॥ 12 ॥

யத்³ருத்³தி⁴ம் ஸுத்ராம்ணோ வரத³ பரமோச்சைரபி ஸதீ-
-மத⁴ஶ்சக்ரே பா³ண꞉ பரிஜநவிதே⁴யத்ரிபு⁴வந꞉ ।
ந தச்சித்ரம் தஸ்மின் வரிவஸிதரி த்வச்சரணயோ-
-ர்ந கஸ்யாப்யுந்நத்யை ப⁴வதி ஶிரஸஸ்த்வய்யவநதி꞉ ॥ 13 ॥

அகாண்ட³ப்³ரஹ்மாண்ட³க்ஷயசகிததே³வாஸுரக்ருபா-
-விதே⁴யஸ்யாஸீத்³யஸ்த்ரிநயநவிஷம் ஸம்ஹ்ருதவத꞉ ।
ஸ கல்மாஷ꞉ கண்டே² தவ ந குருதே ந ஶ்ரியமஹோ
விகாரோ(அ)பி ஶ்லாக்⁴யோ பு⁴வநப⁴யப⁴ங்க³வ்யஸநிந꞉ ॥ 14 ॥

அஸித்³தா⁴ர்தா² நைவ க்வசித³பி ஸதே³வாஸுரநரே
நிவர்தந்தே நித்யம் ஜக³தி ஜயிநோ யஸ்ய விஶிகா²꞉ ।
ஸ பஶ்யந்நீஶ த்வாமிதரஸுரஸாதா⁴ரணமபூ⁴த்
ஸ்மர꞉ ஸ்மர்தவ்யாத்மா ந ஹி வஶிஷு பத்²ய꞉ பரிப⁴வ꞉ ॥ 15 ॥

மஹீ பாதா³கா⁴தாத்³வ்ரஜதி ஸஹஸா ஸம்ஶயபத³ம்
பத³ம் விஷ்ணோர்ப்⁴ராம்யத்³பு⁴ஜபரிக⁴ருக்³ணக்³ரஹக³ணம் ।
முஹுர்த்³யௌர்தௌ³ஸ்த்²யம் யாத்யநிப்⁴ருதஜடாதாடி³ததடா
ஜக³த்³ரக்ஷாயை த்வம் நடஸி நநு வாமைவ விபு⁴தா ॥ 16 ॥

வியத்³வ்யாபீ தாராக³ணகு³ணிதபே²நோத்³க³மருசி꞉
ப்ரவாஹோ வாராம் ய꞉ ப்ருஷதலகு⁴த்³ருஷ்ட꞉ ஶிரஸி தே ।
ஜக³த்³த்³வீபாகாரம் ஜலதி⁴வலயம் தேந க்ருதமி-
-த்யநேநைவோந்நேயம் த்⁴ருதமஹிம தி³வ்யம் தவ வபு꞉ ॥ 17 ॥

ரத²꞉ க்ஷோணீ யந்தா ஶதத்⁴ருதிரகே³ந்த்³ரோ த⁴நுரதோ²
ரதா²ங்கே³ சந்த்³ரார்கௌ ரத²சரணபாணி꞉ ஶர இதி ।
தி³த⁴க்ஷோஸ்தே கோ(அ)யம் த்ரிபுரத்ருணமாட³ம்ப³ரவிதி⁴-
-ர்விதே⁴யை꞉ க்ரீட³ந்த்யோ ந க²லு பரதந்த்ரா꞉ ப்ரபு⁴தி⁴ய꞉ ॥ 18 ॥

ஹரிஸ்தே ஸாஹஸ்ரம் கமலப³லிமாதா⁴ய பத³யோ-
-ர்யதே³கோநே தஸ்மின் நிஜமுத³ஹரந்நேத்ரகமலம் ।
க³தோ ப⁴க்த்யுத்³ரேக꞉ பரிணதிமஸௌ சக்ரவபுஷா
த்ரயாணாம் ரக்ஷாயை த்ரிபுரஹர ஜாக³ர்தி ஜக³தாம் ॥ 19 ॥

க்ரதௌ ஸுப்தே ஜாக்³ரத்த்வமஸி ப²லயோகே³ க்ரதுமதாம்
க்வ கர்ம ப்ரத்⁴வஸ்தம் ப²லதி புருஷாராத⁴நம்ருதே ।
அதஸ்த்வாம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ரதுஷு ப²லதா³நப்ரதிபு⁴வம்
ஶ்ருதௌ ஶ்ரத்³தா⁴ம் ப³த்³த்⁴வா த்³ருட⁴பரிகர꞉ கர்மஸு ஜந꞉ ॥ 20 ॥

க்ரியாத³க்ஷோ த³க்ஷ꞉ க்ரதுபதிரதீ⁴ஶஸ்தநுப்⁴ருதா-
-ம்ருஷீணாமார்த்விஜ்யம் ஶரணத³ ஸத³ஸ்யா꞉ ஸுரக³ணா꞉ ।
க்ரதுப்⁴ரேஷஸ்த்வத்த꞉ க்ரதுப²லவிதா⁴நவ்யஸநிநோ
த்⁴ருவம் கர்து꞉ ஶ்ரத்³தா⁴விது⁴ரமபி⁴சாராய ஹி மகா²꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரஜாநாத²ம் நாத² ப்ரஸப⁴மபி⁴கம் ஸ்வாம் து³ஹிதரம்
க³தம் ரோஹித்³பூ⁴தாம் ரிரமயிஷும்ருஷ்யஸ்ய வபுஷா ।
த⁴நுஷ்பாணேர்யாதம் தி³வமபி ஸபத்ராக்ருதமமும்
த்ரஸந்தம் தே(அ)த்³யாபி த்யஜதி ந ம்ருக³வ்யாத⁴ரப⁴ஸ꞉ ॥ 22 ॥

ஸ்வலாவண்யாஶம்ஸாத்⁴ருதத⁴நுஷமஹ்நாய த்ருணவத்
புர꞉ ப்லுஷ்டம் த்³ருஷ்ட்வா புரமத²ந புஷ்பாயுத⁴மபி ।
யதி³ ஸ்த்ரைணம் தே³வீ யமநிரத தே³ஹார்த⁴க⁴டநா-
-த³வைதி த்வாமத்³தா⁴ ப³த வரத³ முக்³தா⁴ யுவதய꞉ ॥ 23 ॥

ஶ்மஶாநேஷ்வாக்ரீடா³ ஸ்மரஹர பிஶாசா꞉ ஸஹசரா-
-ஶ்சிதாப⁴ஸ்மாலேப꞉ ஸ்ரக³பி ந்ருகரோடீபரிகர꞉ ।
அமங்க³ல்யம் ஶீலம் தவ ப⁴வது நாமைவமகி²லம்
ததா²பி ஸ்மர்த்ரூணாம் வரத³ பரமம் மங்க³ளமஸி ॥ 24 ॥

மந꞉ ப்ரத்யக்சித்தே ஸவித⁴மவதா⁴யாத்தமருத꞉
ப்ரஹ்ருஷ்யத்³ரோமாண꞉ ப்ரமத³ஸலிலோத்ஸங்கி³தத்³ருஶ꞉ ।
யதா³ளோக்யாஹ்லாத³ம் ஹ்ரத³ இவ நிமஜ்யாம்ருதமயே
த³த⁴த்யந்தஸ்தத்த்வம் கிமபி யமிநஸ்தத் கில ப⁴வான் ॥ 25 ॥

த்வமர்கஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வமஸி பவநஸ்த்வம் ஹுதவஹ-
-ஸ்த்வமாபஸ்த்வம் வ்யோம த்வமு த⁴ரணிராத்மா த்வமிதி ச ।
பரிச்சி²ந்நாமேவம் த்வயி பரிணதா பி³ப்⁴ரதி கி³ரம்
ந வித்³மஸ்தத்தத்த்வம் வயமிஹ து யத்த்வம் ந ப⁴வஸி ॥ 26 ॥

த்ரயீம் திஸ்ரோ வ்ருத்தீஸ்த்ரிபு⁴வநமதோ² த்ரீநபி ஸுரா-
-நகாராத்³யைர்வர்ணைஸ்த்ரிபி⁴ரபி⁴த³த⁴த் தீர்ணவிக்ருதி ।
துரீயம் தே தா⁴ம த்⁴வநிபி⁴ரவருந்தா⁴நமணுபி⁴꞉
ஸமஸ்தம் வ்யஸ்தம் த்வாம் ஶரணத³ க்³ருணாத்யோமிதி பத³ம் ॥ 27 ॥

ப⁴வ꞉ ஶர்வோ ருத்³ர꞉ பஶுபதிரதோ²க்³ர꞉ ஸஹமஹாம்-
-ஸ்ததா² பீ⁴மேஶாநாவிதி யத³பி⁴தா⁴நாஷ்டகமித³ம் ।
அமுஷ்மின் ப்ரத்யேகம் ப்ரவிசரதி தே³வ ஶ்ருதிரபி
ப்ரியாயாஸ்மை தா⁴ம்நே ப்ரவிஹிதநமஸ்யோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதே ॥ 28 ॥

நமோ நேதி³ஷ்டா²ய ப்ரியத³வ த³விஷ்டா²ய ச நமோ
நம꞉ க்ஷோதி³ஷ்டா²ய ஸ்மரஹர மஹிஷ்டா²ய ச நம꞉ ।
நமோ வர்ஷிஷ்டா²ய த்ரிநயந யவிஷ்டா²ய ச நமோ
நம꞉ ஸர்வஸ்மை தே ததி³த³மிதி ஶர்வாய ச நம꞉ ॥ 29 ॥

ப³ஹுளரஜஸே விஶ்வோத்பத்தௌ ப⁴வாய நமோ நம꞉
ப்ரப³லதமஸே தத்ஸம்ஹாரே ஹராய நமோ நம꞉ ।
ஜநஸுக²க்ருதே ஸத்த்வோத்³ரிக்தௌ ம்ருடா³ய நமோ நம꞉
ப்ரமஹஸி பதே³ நிஸ்த்ரைகு³ண்யே ஶிவாய நமோ நம꞉ ॥ 30 ॥

க்ருஶபரிணதி சேத꞉ க்லேஶவஶ்யம் க்வ சேத³ம்
க்வ ச தவ கு³ணஸீமோல்லங்கி⁴நீ ஶஶ்வத்³ருத்³தி⁴꞉ ।
இதி சகிதமமந்தீ³க்ருத்ய மாம் ப⁴க்திராதா⁴-
-த்³வரத³ சரணயோஸ்தே வாக்யபுஷ்போபஹாரம் ॥ 31 ॥

அஸிதகி³ரிஸமம் ஸ்யாத்கஜ்ஜலம் ஸிந்து⁴பாத்ரே
ஸுரதருவரஶாகா² லேக²நீ பத்ரமுர்வீ ।
லிக²தி யதி³ க்³ருஹீத்வா ஶாரதா³ ஸர்வகாலம்
தத³பி தவ கு³ணாநாமீஶ பாரம் ந யாதி ॥ 32 ॥

அஸுரஸுரமுநீந்த்³ரைரர்சிதஸ்யேந்து³மௌளே-
-ர்க்³ரதி²தகு³ணமஹிம்நோ நிர்கு³ணஸ்யேஶ்வரஸ்ய ।
ஸகலக³ணவரிஷ்ட²꞉ புஷ்பத³ந்தாபி⁴தா⁴ந꞉
ருசிரமலகு⁴வ்ருத்தை꞉ ஸ்தோத்ரமேதச்சகார ॥ 33 ॥

அஹரஹரநவத்³யம் தூ⁴ர்ஜடே꞉ ஸ்தோத்ரமேதத்
பட²தி பரமப⁴க்த்யா ஶுத்³த⁴சித்த꞉ புமான் ய꞉ ।
ஸ ப⁴வதி ஶிவலோகே ருத்³ரதுல்யஸ்ததா²த்ர
ப்ரசுரதரத⁴நாயு꞉ புத்ரவான் கீர்திமாம்ஶ்ச ॥ 34 ॥

மஹேஶாந்நாபரோ தே³வோ மஹிம்நோ நாபரா ஸ்துதி꞉ ।
அகோ⁴ராந்நாபரோ மந்த்ரோ நாஸ்தி தத்த்வம் கு³ரோ꞉ பரம் ॥ 35 ॥

தீ³க்ஷா தா³நம் தபஸ்தீர்த²ம் ஜ்ஞாநம் யாகா³தி³கா꞉ க்ரியா꞉ ।
மஹிம்ந꞉ ஸ்தவ பாட²ஸ்ய கலாம் நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥ 36 ॥

குஸுமத³ஶநநாமா ஸர்வக³ந்த⁴ர்வராஜ꞉
ஶிஶுஶஶித⁴ரமௌளேர்தே³வதே³வஸ்ய தா³ஸ꞉ ।
ஸ க²லு நிஜமஹிம்நோ ப்⁴ரஷ்ட ஏவாஸ்ய ரோஷாத்
ஸ்தவநமித³மகார்ஷீத்³தி³வ்யதி³வ்யம் மஹிம்ந꞉ ॥ 37 ॥

ஸுரவரமுநிபூஜ்யம் ஸ்வர்க³மோக்ஷைகஹேதும்
பட²தி யதி³ மநுஷ்ய꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்நாந்யசேதா꞉ ।
வ்ரஜதி ஶிவஸமீபம் கிந்நரை꞉ ஸ்தூயமாந꞉
ஸ்தவநமித³மமோக⁴ம் புஷ்பத³ந்தப்ரணீதம் ॥ 38 ॥

ஆஸமாப்தமித³ம் ஸ்தோத்ரம் புண்யம் க³ந்த⁴ர்வபா⁴ஷிதம் ।
அநௌபம்யம் மநோஹாரி ஶிவமீஶ்வரவர்ணநம் ॥ 39 ॥

இத்யேஷா வாங்மயீ பூஜா ஶ்ரீமச்ச²ங்கரபாத³யோ꞉ ।
அர்பிதா தேந தே³வேஶ꞉ ப்ரீயதாம் மே ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 40 ॥

தவ தத்த்வம் ந ஜாநாமி கீத்³ருஶோ(அ)ஸி மஹேஶ்வர ।
யாத்³ருஶோ(அ)ஸி மஹாதே³வ தாத்³ருஶாய நமோ நம꞉ ॥ 41 ॥

ஏககாலம் த்³விகாலம் வா த்ரிகாலம் ய꞉ படே²ந்நர꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்த꞉ ஶிவலோகே மஹீயதே ॥ 42 ॥

ஶ்ரீபுஷ்பத³ந்தமுக²பங்கஜநிர்க³தேந
ஸ்தோத்ரேண கில்பி³ஷஹரேண ஹரப்ரியேண ।
கண்ட²ஸ்தி²தேந படி²தேந ஸமாஹிதேந
ஸுப்ரீணிதோ ப⁴வதி பூ⁴தபதிர்மஹேஶ꞉ ॥ 43 ॥

இதி ஶ்ரீபுஷ்பத³ந்த விரசிதம் ஶ்ரீ ஶிவ மஹிம்ந꞉ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed