Bhaja Govindam – భజ గోవిందం (మోహముద్గరః)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే |
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
న హి న హి రక్షతి డుకృఞ్ కరణే || ౧ ||

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణామ్ |
యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ || ౨ ||

నారీస్తనభరనాభీదేశం
దృష్ట్వా మా గా మోహావేశమ్ |
ఏతన్మాంసవసాదివికారం
మనసి విచింతయ వారం వారమ్ || ౩ ||

నలినీదళగతజలమతితరళం
తద్వజ్జీవితమతిశయచపలమ్ |
విద్ధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం
లోకం శోకహతం చ సమస్తమ్ || ౪ ||

యావద్విత్తోపార్జనసక్త-
-స్తావన్నిజపరివారో రక్తః |
పశ్చాజ్జీవతి జర్జరదేహే
వార్తాం కోఽపి న పృచ్ఛతి గేహే || ౫ ||

యావత్పవనో నివసతి దేహే
తావత్పృచ్ఛతి కుశలం గేహే |
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే
భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్కాయే || ౬ ||

బాలస్తావత్క్రీడాసక్త-
-స్తరుణస్తావత్తరుణీసక్తః |
వృద్ధస్తావచ్చింతాసక్తః
పరే బ్రహ్మణి కోఽపి న సక్తః || ౭ ||

కా తే కాంతా కస్తే పుత్రః
సంసారోఽయమతీవ విచిత్రః |
కస్య త్వం కః కుత ఆయాత-
-స్తత్త్వం చింతయ తదిహ భ్రాతః || ౮ ||

సత్సంగత్వే నిఃసంగత్వం
నిఃసంగత్వే నిర్మోహత్వమ్ |
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః || ౯ ||

వయసి గతే కః కామవికారః
శుష్కే నీరే కః కాసారః |
క్షీణే విత్తే కః పరివారో
జ్ఞాతే తత్త్వే కః సంసారః || ౧౦ ||

మా కురు ధనజనయౌవనగర్వం
హరతి నిమేషాత్కాలః సర్వమ్ |
మాయామయమిదమఖిలం హిత్వా
బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా || ౧౧ ||

దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః
శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః |
కాలః క్రీడతి గచ్ఛత్యాయు-
-స్తదపి న ముంచత్యాశావాయుః || ౧౨ ||

కా తే కాంతాధనగతచింతా
వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంతా |
త్రిజగతి సజ్జనసంగతిరేకా
భవతి భవార్ణవతరణే నౌకా || ౧౩ ||

జటిలో ముండీ లుంఛితకేశః
కాషాయాంబరబహుకృతవేషః |
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢో
హ్యుదరనిమిత్తం బహుకృతవేషః || ౧౪ ||

అంగం గలితం పలితం ముండం
దశనవిహీనం జాతం తుండమ్ |
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం
తదపి న ముంచత్యాశాపిండమ్ || ౧౫ ||

అగ్రే వహ్నిః పృష్ఠే భానూ
రాత్రౌ చుబుకసమర్పితజానుః |
కరతలభిక్షస్తరుతలవాస-
-స్తదపి న ముంచత్యాశాపాశః || ౧౬ ||

కురుతే గంగాసాగరగమనం
వ్రతపరిపాలనమథవా దానమ్ |
జ్ఞానవిహినః సర్వమతేన
ముక్తిం న భజతి జన్మశతేన || ౧౭ ||

సురమందిరతరుమూలనివాసః
శయ్యా భూతలమజినం వాసః |
సర్వపరిగ్రహభోగత్యాగః
కస్య సుఖం న కరోతి విరాగః || ౧౮ ||

యోగరతో వా భోగరతో వా
సంగరతో వా సంగవీహినః |
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం
నందతి నందతి నందత్యేవ || ౧౯ ||

భగవద్గీతా కించిదధీతా
గంగాజలలవకణికా పీతా |
సకృదపి యేన మురారిసమర్చా
క్రియతే తస్య యమేన న చర్చా || ౨౦ ||

పునరపి జననం పునరపి మరణం
పునరపి జననీజఠరే శయనమ్ |
ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే
కృపయాపారే పాహి మురారే || ౨౧ ||

రథ్యాకర్పటవిరచితకంథః
పుణ్యాపుణ్యవివర్జితపంథః |
యోగీ యోగనియోజితచిత్తో
రమతే బాలోన్మత్తవదేవ || ౨౨ ||

కస్త్వం కోఽహం కుత ఆయాతః
కా మే జననీ కో మే తాతః |
ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం
విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్నవిచారమ్ || ౨౩ ||

త్వయి మయి చాన్యత్రైకో విష్ణు-
-ర్వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణుః |
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం
సర్వత్రోత్సృజ భేదాజ్ఞానమ్ || ౨౪ ||

శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ
మా కురు యత్నం విగ్రహసంధౌ |
భవ సమచిత్తః సర్వత్ర త్వం
వాంఛస్యచిరాద్యది విష్ణుత్వమ్ || ౨౫ ||

కామం క్రోధం లోభం మోహం
త్యక్త్వాత్మానం భావయ కోఽహమ్ |
ఆత్మజ్ఞానవిహీనా మూఢా-
-స్తే పచ్యంతే నరకనిగూఢాః || ౨౬ ||

గేయం గీతానామసహస్రం
ధ్యేయం శ్రీపతిరూపమజస్రమ్ |
నేయం సజ్జనసంగే చిత్తం
దేయం దీనజనాయ చ విత్తమ్ || ౨౭ ||

సుఖతః క్రియతే రామాభోగః
పశ్చాద్ధంత శరీరే రోగః |
యద్యపి లోకే మరణం శరణం
తదపి న ముంచతి పాపాచరణమ్ || ౨౮ ||

అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం
నాస్తి తతః సుఖలేశః సత్యమ్ |
పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః
సర్వత్రైషా విహితా రీతిః || ౨౯ ||

ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం
నిత్యానిత్యవివేకవిచారమ్ |
జాప్యసమేతసమాధివిధానం
కుర్వవధానం మహదవధానమ్ || ౩౦ ||

గురుచరణాంబుజనిర్భరభక్తః
సంసారాదచిరాద్భవ ముక్తః |
సేంద్రియమానసనియమాదేవ
ద్రక్ష్యసి నిజహృదయస్థం దేవమ్ || ౩౧ ||

భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే |
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
న హి న హి రక్షతి డుకృఞ్ కరణే ||

ఇతి మోహముద్గరః సంపూర్ణః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Bhaja Govindam – భజ గోవిందం (మోహముద్గరః)

  1. నమస్కారమండీ …
    విద్యాదానం చేసినందుకు
    ఎన్ని సార్లు ధన్యవాదాలు తెలుపవలెను.

స్పందించండి

error: Not allowed