Bhaja Govindam – பஜ கோவிந்தம் (மோஹமுத்கர꞉)


ப⁴ஜ கோ³விந்த³ம் ப⁴ஜ கோ³விந்த³ம்
கோ³விந்த³ம் ப⁴ஜ மூட⁴மதே ।
ஸம்ப்ராப்தே ஸந்நிஹிதே காலே
ந ஹி ந ஹி ரக்ஷதி டு³க்ருஞ் கரணே ॥ 1 ॥

மூட⁴ ஜஹீஹி த⁴நாக³மத்ருஷ்ணாம்
குரு ஸத்³பு³த்³தி⁴ம் மநஸி வித்ருஷ்ணாம் ।
யல்லப⁴ஸே நிஜகர்மோபாத்தம்
வித்தம் தேந விநோத³ய சித்தம் ॥ 2 ॥

நாரீஸ்தநப⁴ரநாபீ⁴தே³ஶம்
த்³ருஷ்ட்வா மா கா³ மோஹாவேஶம் ।
ஏதந்மாம்ஸவஸாதி³விகாரம்
மநஸி விசிந்தய வாரம் வாரம் ॥ 3 ॥

நலிநீத³லக³தஜலமதிதரலம்
தத்³வஜ்ஜீவிதமதிஶயசபலம் ।
வித்³தி⁴ வ்யாத்⁴யபி⁴மாநக்³ரஸ்தம்
லோகம் ஶோகஹதம் ச ஸமஸ்தம் ॥ 4 ॥

யாவத்³வித்தோபார்ஜநஸக்த-
-ஸ்தாவந்நிஜபரிவாரோ ரக்த꞉ ।
பஶ்சாஜ்ஜீவதி ஜர்ஜரதே³ஹே
வார்தாம் கோ(அ)பி ந ப்ருச்ச²தி கே³ஹே ॥ 5 ॥

யாவத்பவநோ நிவஸதி தே³ஹே
தாவத்ப்ருச்ச²தி குஶலம் கே³ஹே ।
க³தவதி வாயௌ தே³ஹாபாயே
பா⁴ர்யா பி³ப்⁴யதி தஸ்மிந்காயே ॥ 6 ॥

பா³லஸ்தாவத்க்ரீடா³ஸக்த-
-ஸ்தருணஸ்தாவத்தருணீஸக்த꞉ ।
வ்ருத்³த⁴ஸ்தாவச்சிந்தாஸக்த꞉
பரே ப்³ரஹ்மணி கோ(அ)பி ந ஸக்த꞉ ॥ 7 ॥

கா தே காந்தா கஸ்தே புத்ர꞉
ஸம்ஸாரோ(அ)யமதீவ விசித்ர꞉ ।
கஸ்ய த்வம் க꞉ குத ஆயாத-
-ஸ்தத்த்வம் சிந்தய ததி³ஹ ப்⁴ராத꞉ ॥ 8 ॥

ஸத்ஸங்க³த்வே நி꞉ஸங்க³த்வம்
நி꞉ஸங்க³த்வே நிர்மோஹத்வம் ।
நிர்மோஹத்வே நிஶ்சலதத்த்வம்
நிஶ்சலதத்த்வே ஜீவந்முக்தி꞉ ॥ 9 ॥

வயஸி க³தே க꞉ காமவிகார꞉
ஶுஷ்கே நீரே க꞉ காஸார꞉ ।
க்ஷீணே வித்தே க꞉ பரிவாரோ
ஜ்ஞாதே தத்த்வே க꞉ ஸம்ஸார꞉ ॥ 10 ॥

மா குரு த⁴நஜநயௌவநக³ர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத்கால꞉ ஸர்வம் ।
மாயாமயமித³மகி²லம் ஹித்வா
ப்³ரஹ்மபத³ம் த்வம் ப்ரவிஶ விதி³த்வா ॥ 11 ॥

தி³நயாமிந்யௌ ஸாயம் ப்ராத꞉
ஶிஶிரவஸந்தௌ புநராயாத꞉ ।
கால꞉ க்ரீட³தி க³ச்ச²த்யாயு-
-ஸ்தத³பி ந முஞ்சத்யாஶாவாயு꞉ ॥ 12 ॥

கா தே காந்தாத⁴நக³தசிந்தா
வாதுல கிம் தவ நாஸ்தி நியந்தா ।
த்ரிஜக³தி ஸஜ்ஜநஸங்க³திரேகா
ப⁴வதி ப⁴வார்ணவதரணே நௌகா ॥ 13 ॥

ஜடிலோ முண்டீ³ லுஞ்சி²தகேஶ꞉
காஷாயாம்ப³ரப³ஹுக்ருதவேஷ꞉ ।
பஶ்யந்நபி ச ந பஶ்யதி மூடோ⁴
ஹ்யுத³ரநிமித்தம் ப³ஹுக்ருதவேஷ꞉ ॥ 14 ॥

அங்க³ம் க³லிதம் பலிதம் முண்ட³ம்
த³ஶநவிஹீநம் ஜாதம் துண்ட³ம் ।
வ்ருத்³தோ⁴ யாதி க்³ருஹீத்வா த³ண்ட³ம்
தத³பி ந முஞ்சத்யாஶாபிண்ட³ம் ॥ 15 ॥

அக்³ரே வஹ்நி꞉ ப்ருஷ்டே² பா⁴நூ
ராத்ரௌ சுபு³கஸமர்பிதஜாநு꞉ ।
கரதலபி⁴க்ஷஸ்தருதலவாஸ-
-ஸ்தத³பி ந முஞ்சத்யாஶாபாஶ꞉ ॥ 16 ॥

குருதே க³ங்கா³ஸாக³ரக³மநம்
வ்ரதபரிபாலநமத²வா தா³நம் ।
ஜ்ஞாநவிஹிந꞉ ஸர்வமதேந
முக்திம் ந ப⁴ஜதி ஜந்மஶதேந ॥ 17 ॥

ஸுரமந்தி³ரதருமூலநிவாஸ꞉
ஶய்யா பூ⁴தலமஜிநம் வாஸ꞉ ।
ஸர்வபரிக்³ரஹபோ⁴க³த்யாக³꞉
கஸ்ய ஸுக²ம் ந கரோதி விராக³꞉ ॥ 18 ॥

யோக³ரதோ வா போ⁴க³ரதோ வா
ஸங்க³ரதோ வா ஸங்க³வீஹிந꞉ ।
யஸ்ய ப்³ரஹ்மணி ரமதே சித்தம்
நந்த³தி நந்த³தி நந்த³த்யேவ ॥ 19 ॥

ப⁴க³வத்³கீ³தா கிஞ்சித³தீ⁴தா
க³ங்கா³ஜலலவகணிகா பீதா ।
ஸக்ருத³பி யேந முராரிஸமர்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேந ந சர்சா ॥ 20 ॥

புநரபி ஜநநம் புநரபி மரணம்
புநரபி ஜநநீஜட²ரே ஶயநம் ।
இஹ ஸம்ஸாரே ப³ஹுது³ஸ்தாரே
க்ருபயாபாரே பாஹி முராரே ॥ 21 ॥

ரத்²யாகர்படவிரசிதகந்த²꞉
புண்யாபுண்யவிவர்ஜிதபந்த²꞉ ।
யோகீ³ யோக³நியோஜிதசித்தோ
ரமதே பா³லோந்மத்தவதே³வ ॥ 22 ॥

கஸ்த்வம் கோ(அ)ஹம் குத ஆயாத꞉
கா மே ஜநநீ கோ மே தாத꞉ ।
இதி பரிபா⁴வய ஸர்வமஸாரம்
விஶ்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்நவிசாரம் ॥ 23 ॥

த்வயி மயி சாந்யத்ரைகோ விஷ்ணு-
-ர்வ்யர்த²ம் குப்யஸி மய்யஸஹிஷ்ணு꞉ ।
ஸர்வஸ்மிந்நபி பஶ்யாத்மாநம்
ஸர்வத்ரோத்ஸ்ருஜ பே⁴தா³ஜ்ஞாநம் ॥ 24 ॥

ஶத்ரௌ மித்ரே புத்ரே ப³ந்தௌ⁴
மா குரு யத்நம் விக்³ரஹஸந்தௌ⁴ ।
ப⁴வ ஸமசித்த꞉ ஸர்வத்ர த்வம்
வாஞ்ச²ஸ்யசிராத்³யதி³ விஷ்ணுத்வம் ॥ 25 ॥

காமம் க்ரோத⁴ம் லோப⁴ம் மோஹம்
த்யக்த்வாத்மாநம் பா⁴வய கோ(அ)ஹம் ।
ஆத்மஜ்ஞாநவிஹீநா மூடா⁴-
-ஸ்தே பச்யந்தே நரகநிகூ³டா⁴꞉ ॥ 26 ॥

கே³யம் கீ³தாநாமஸஹஸ்ரம்
த்⁴யேயம் ஶ்ரீபதிரூபமஜஸ்ரம் ।
நேயம் ஸஜ்ஜநஸங்கே³ சித்தம்
தே³யம் தீ³நஜநாய ச வித்தம் ॥ 27 ॥

ஸுக²த꞉ க்ரியதே ராமாபோ⁴க³꞉
பஶ்சாத்³த⁴ந்த ஶரீரே ரோக³꞉ ।
யத்³யபி லோகே மரணம் ஶரணம்
தத³பி ந முஞ்சதி பாபாசரணம் ॥ 28 ॥

அர்த²மநர்த²ம் பா⁴வய நித்யம்
நாஸ்தி தத꞉ ஸுக²லேஶ꞉ ஸத்யம் ।
புத்ராத³பி த⁴நபா⁴ஜாம் பீ⁴தி꞉
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி꞉ ॥ 29 ॥

ப்ராணாயாமம் ப்ரத்யாஹாரம்
நித்யாநித்யவிவேகவிசாரம் ।
ஜாப்யஸமேதஸமாதி⁴விதா⁴நம்
குர்வவதா⁴நம் மஹத³வதா⁴நம் ॥ 30 ॥

கு³ருசரணாம்பு³ஜநிர்ப⁴ரப⁴க்த꞉
ஸம்ஸாராத³சிராத்³ப⁴வ முக்த꞉ ।
ஸேந்த்³ரியமாநஸநியமாதே³வ
த்³ரக்ஷ்யஸி நிஜஹ்ருத³யஸ்த²ம் தே³வம் ॥ 31 ॥

ப⁴ஜ கோ³விந்த³ம் ப⁴ஜ கோ³விந்த³ம்
கோ³விந்த³ம் ப⁴ஜ மூட⁴மதே ।
ஸம்ப்ராப்தே ஸந்நிஹிதே காலே
ந ஹி ந ஹி ரக்ஷதி டு³க்ருஞ் கரணே ॥

இதி மோஹமுத்³க³ர꞉ ஸம்பூர்ண꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Bhaja Govindam – பஜ கோவிந்தம் (மோஹமுத்கர꞉)

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed