Bhagya Suktam – bhāgya sūktam


oṃ prā̱tara̱gniṃ prā̱tarindrag̍ṃ havāmahe prā̱tarmi̱trā varu̍ṇā prā̱tara̱śvinā̎ |
prā̱tarbhaga̍ṃ pū̱ṣaṇa̱ṃ brahma̍ṇa̱spati̍ṃ prā̱taḥ soma̍mu̱ta ru̱dragṃ hu̍vema || 1 ||

prā̱ta̱rjita̱ṃ bha̍gamu̱gragṃ hu̍vema va̱yaṃ pu̱tra-madi̍te̱ryo vi̍dha̱rtā |
ā̱ddhraści̱dyaṃ manya̍mānastu̱raści̱drājā̍ ci̱dyaṃ bhaga̍ṃ bha̱kṣītyāha̍ || 2 ||

bhaga̱ praṇe̍ta̱-rbhaga̱ satya̍rādho̱ bhage̱māṃ dhiya̱muda̍va̱dada̍nnaḥ |
bhaga̱praṇo̍ janaya̱ gobhi̱-raśvai̱rbhaga̱pranṛbhi̍-rnṛ̱vanta̍ssyāma || 3 ||

u̱tedānī̱ṃ bhaga̍vantassyāmo̱ta prapi̱tva u̱ta madhye̱ ahnā̎m |
u̱todi̍tā maghava̱n_thsūrya̍sya va̱yaṃ de̱vānāg̍ṃ suma̱tau syā̍ma || 4 ||

bhaga̍ e̱va bhaga̍vāgṃ astu devā̱stena̍ va̱yaṃ bhaga̍vantassyāma |
taṃ tvā̍ bhaga̱ sarva̱ ijjo̍havīmi̱ sano̍ bhaga pura e̱tā bha̍veha || 5 ||

sama̍dhva̱rāyo̱ṣaso̎namanta dadhi̱krāve̍va̱ śucaye̍ pa̱dāya̍ |
a̱rvā̱cī̱naṃ va̍su̱vida̱ṃ bhaga̍nno̱ ratha̍mi̱vā’śvā̍vā̱jina̱ āva̍hantu || 6 ||

aśvā̍vatī̱-rgoma̍tī-rna u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ssada̍-mucchantu bha̱drāḥ |
ghṛ̱taṃ duhā̍nā vi̱śvata̱: prapī̍nā yū̱yaṃ pā̍ta sva̱stibhi̱ssadā̍ naḥ || 7 ||

yo mā̎’gne bhā̱ginag̍ṃ sa̱ntamathā̍bhā̱gaṃ cikī̍ṛṣati |
abhā̱gama̍gne̱ taṃ ku̍ru̱ māma̍gne bhā̱gina̍ṃ kuru || 8 ||

oṃ śānti̱: śānti̱: śānti̍: ||

See more vēda sūktāni for chanting.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed