Devi aparadha kshamapana stotram – దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

న మంత్రం నో యంత్రం తదపి చ న జానే స్తుతిమహో
న చాహ్వానం ధ్యానం తదపి చ న జానే స్తుతికథాః |
న జానే ముద్రాస్తే తదపి చ న జానే విలపనం
పరం జానే మాతస్త్వదనుసరణం క్లేశహరణమ్ || ౧ ||

విధేరజ్ఞానేన ద్రవిణవిరహేణాలసతయా
విధేయాశక్యత్వాత్తవ చరణయోర్యా చ్యుతిరభూత్ |
తదేతత్ క్షంతవ్యం జనని సకలోద్ధారిణి శివే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి || ౨ ||

పృథివ్యాం పుత్రాస్తే జనని బహవః సంతి సరలాః
పరం తేషాం మధ్యే విరలతరలోఽహం తవ సుతః |
మదీయోఽయం త్యాగః సముచితమిదం నో తవ శివే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి || ౩ ||

జగన్మాతర్మాతస్తవ చరణసేవా న రచితా
న వా దత్తం దేవి ద్రవిణమపి భూయస్తవ మయా |
తథాపి త్వం స్నేహం మయి నిరుపమం యత్ప్రకురుషే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి || ౪ ||

పరిత్యక్తా దేవాన్వివిధవిధిసేవాకులతయా
మయా పంచాశీతేరధికమపనీతే తు వయసి |
ఇదానీం చేన్మాతస్తవ యది కృపా నాపి భవితా
నిరాలంబో లంబోదరజనని కం యామి శరణమ్ || ౫ ||

శ్వపాకో జల్పాకో భవతి మధుపాకోపమగిరా
నిరాతంకో రంకో విహరతి చిరం కోటికనకైః |
తవాపర్ణే కర్ణే విశతి మనువర్ణే ఫలమిదం
జనః కో జానీతే జనని జపనీయం జపవిధౌ || ౬ ||

చితాభస్మాలేపో గరళమశనం దిక్పటధరో
జటాధారీ కంఠే భుజగపతిహారీ పశుపతిః |
కపాలీ భూతేశో భజతి జగదీశైకపదవీం
భవానీ త్వత్పాణిగ్రహణపరిపాటీ ఫలమిదమ్ || ౭ ||

న మోక్షస్యాకాంక్షా న చ విభవవాంఛాపి చ న మే
న విజ్ఞానాపేక్షా శశిముఖి సుఖేచ్ఛాపి న పునః |
అతస్త్వాం సంయాచే జనని జననం యాతు మమ వై
మృడానీ రుద్రాణీ శివ శివ భవానీతి జపతః || ౮ ||

నారాధితాసి విధినా వివిధోపచారైః
కిం రూక్షచింతనపరైర్న కృతం వచోభిః |
శ్యామే త్వమేవ యది కించన మయ్యనాథే
ధత్సే కృపాముచితమంబ పరం తవైవ || ౯ ||

ఆపత్సు మగ్నః స్మరణం త్వదీయం
కరోమి దుర్గే కరుణార్ణవే శివే |
నైతచ్ఛఠత్వం మమ భావయేథాః
క్షుధాతృషార్తాః జననీం స్మరంతి || ౧౦ ||

జగదంబ విచిత్రమత్ర కిం
పరిపూర్ణా కరుణాస్తి చేన్మయి |
అపరాధపరంపరావృతం
న హి మాతా సముపేక్షతే సుతమ్ || ౧౧ ||

మత్సమః పాతకీ నాస్తి పాపఘ్నీ త్వత్సమా న హి |
ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవీ యథా యోగ్యం తథా కురు || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం దేవ్యపరాధక్షమాపణ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Devi aparadha kshamapana stotram – దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

  1. ashirvadamu : mano vancha siddhirasthu ani kuda marala samayamu+sandarbamu patti ashirvadamu eesaharu peddalu. Atti ashirvadame ela vachindhi ante — manasavacha mana Rushulu mariyu Munulu nundi vachhina tapo phalame eeeennnaaati andhari Hindu vula lo immidi undhi. Yetti phaalaani aayyithe Rushulu manaki varamuga eechharo atthi phalithame nundi vacchindhi eee…eee Devi Aparadha Khsamapana Stotram. Vandhanamu……….

  2. Hee!! Kaliyuga purusha : Sankalpapu untene kriya ane dhi untundhi. Kriya antene — Manchi & Chedda Kriyalu — Prakruthi samanmayinati EEE…. rendititho samanamuga velle samabhaga Purushule Itthi — Aparadha Stotramulu cheeesi siddhitastaru.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed