Balakanda Sarga 60 – బాలకాండ షష్టితమః సర్గః (౬౦)


|| త్రిశంకుస్వర్గః ||

తపోబలహతాన్కృత్వా వాసిష్ఠాన్సమహోదయాన్ |
ఋషిమధ్యే మహాతేజా విశ్వామిత్రోఽభ్యభాషత || ౧ ||

అయమిక్ష్వాకుదాయాదస్త్రిశంకురితి విశ్రుతః |
ధర్మిష్ఠశ్చ వదాన్యశ్చ మాం చైవ శరణం గతః || ౨ ||

తేనానేన శరీరేణ దేవలోకజిగీషయా |
యథాయం స్వశరీరేణ స్వర్గలోకం గమిష్యతి || ౩ ||

తథా ప్రవర్త్యతాం యజ్ఞో భవద్భిశ్చ మయా సహ |
విశ్వామిత్రవచః శ్రుత్వా సర్వ ఏవ మహర్షయః || ౪ ||

ఊచుః సమేత్య సహితా ధర్మజ్ఞా ధర్మసంహితమ్ |
అయం కుశికదాయాదో మునిః పరమకోపనః || ౫ ||

యదాహ వచనం సమ్యగేతత్కార్యం న సంశయః |
అగ్నికల్పో హి భగవాన్ శాపం దాస్యతి రోషితః || ౬ ||

తస్మాత్ప్రవర్త్యతాం యజ్ఞః సశరీరో యథా దివమ్ |
గచ్ఛేదిక్ష్వాకుదాయాదో విశ్వామిత్రస్య తేజసా || ౭ ||

తథా ప్రవర్త్యతాం యజ్ఞః సర్వే సమధితిష్ఠత |
ఏవముక్త్వా మహర్షయశ్చక్రుస్తాస్తాః క్రియాస్తదా || ౮ ||

యాజకశ్చ మహాతేజా విశ్వామిత్రోఽభవత్క్రతౌ |
ఋత్విజశ్చానుపూర్వ్యేణ మంత్రవన్మంత్రకోవిదాః || ౯ ||

చక్రుః సర్వాణి కర్మాణి యథాకల్పం యథావిధి |
తతః కాలేన మహతా విశ్వామిత్రో మహాతపాః || ౧౦ ||

చకారావాహనం తత్ర భాగార్థం సర్వదేవతాః |
నాభ్యాగమంస్తదాహూతా భాగార్థం సర్వదేవతాః || ౧౧ ||

తతః క్రోధసమావిష్టో విశ్వమిత్రో మహామునిః |
స్రువముద్యమ్య సక్రోధస్త్రిశంకుమిదమబ్రవీత్ || ౧౨ ||

పశ్య మే తపసో వీర్యం స్వార్జితస్య నరేశ్వర |
ఏష త్వాం సశరీరేణ నయామి స్వర్గమోజసా || ౧౩ ||

దుష్ప్రాపం స్వశరీరేణ దివం గచ్ఛ నరాధిప |
స్వార్జితం కించిదప్యస్తి మయా హి తపసః ఫలమ్ || ౧౪ ||

రాజన్స్వతేజసా తస్య సశరీరో దివం వ్రజ |
ఉక్తవాక్యే మునౌ తస్మిన్సశరీరో నరేశ్వరః || ౧౫ ||

దివం జగామ కాకుత్స్థ మునీనాం పశ్యతాం తదా |
దేవలోకగతం దృష్ట్వా త్రిశంకుం పాకశాసనః || ౧౬ ||

సహ సర్వైః సురగణైరిదం వచనమబ్రవీత్ |
త్రిశంకో గచ్ఛ భూయస్త్వం నాసి స్వర్గకృతాలయః || ౧౭ ||

గురుశాపహతో మూఢ పత భూమిమవాక్శిరాః |
ఏవముక్తో మహేంద్రేణ త్రిశంకురపతత్పునః || ౧౮ ||

విక్రోశమానస్త్రాహీతి విశ్వామిత్రం తపోధనమ్ |
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య క్రోశమానస్య కౌశికః || ౧౯ ||

క్రోధమాహారయత్తీవ్రం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత్ | [రోష]
ఋషిమధ్యే స తేజస్వీ ప్రజాపతిరివాపరః || ౨౦ ||

సృజన్దక్షిణమార్గస్థాన్సప్తర్షీనపరాన్పునః |
నక్షత్రమాలామపరామసృజత్క్రోధమూర్ఛితః || ౨౧ ||

దక్షిణాం దిశమాస్థాయ మునిమధ్యే మహాతపాః |
సృష్ట్వా నక్షత్రవంశం చ క్రోధేన కలుషీకృతః || ౨౨ ||

అన్యమింద్రం కరిష్యామి లోకో వా స్యాదనింద్రకః |
దైవతాన్యపి స క్రోధాత్స్రష్టుం సముపచక్రమే || ౨౩ ||

తతః పరమసంభ్రాంతాః సర్షిసంఘాః సురాసురాః |
సకిన్నరమహాయక్షాః సహసిద్ధాః సచారణాః || ౨౪ ||

విశ్వామిత్రం మహాత్మానమూచుః సానునయం వచః |
అయం రాజా మహాభాగ గురుశాపపరిక్షతః || ౨౫ ||

సశరీరో దివం యాతుం నార్హత్యేవ తపోధన |
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా దేవానాం మునిపుంగవః || ౨౬ ||

అబ్రవీత్సుమహద్వాక్యం కౌశికః సర్వదేవతాః |
సశరీరస్య భద్రం వస్త్రిశంకోరస్య భూపతేః || ౨౭ ||

ఆరోహణం ప్రతిజ్ఞాయ నానృతం కర్తుముత్సహే |
స్వర్గోఽస్తు సశరీరస్య త్రిశంకోరస్య శాశ్వతః || ౨౮ ||

నక్షత్రాణి చ సర్వాణి మామకాని ధ్రువాణ్యథ |
యావల్లోకా ధరిష్యంతి తిష్ఠంత్వేతాని సర్వశః || ౨౯ ||

మత్కృతాని సురాః సర్వే తదనుజ్ఞాతుమర్హథ |
ఏవముక్తాః సురాః సర్వే ప్రత్యూచుర్మునిపుంగవమ్ || ౩౦ ||

ఏవం భవతు భద్రం తే తిష్ఠంత్వేతాని సర్వశః |
గగనే తాన్యనేకాని వైశ్వానరపథాద్బహిః || ౩౧ ||

నక్షత్రాణి మునిశ్రేష్ఠ తేషు జ్యోతిఃషు జాజ్వలన్ |
అవాక్శిరాస్త్రిశంకుశ్చ తిష్ఠత్వమరసన్నిభః || ౩౨ ||

అనుయాస్యంతి చైతాని జ్యోతీంషి నృపసత్తమమ్ |
కృతార్థం కీర్తిమంతం చ స్వర్గలోకగతం యథా || ౩౩ ||

విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా సర్వదేవైరభిష్టుతః |
ఋషిభిశ్చ మహాతేజా బాఢమిత్యాహ దేవతాః || ౩౪ ||

తతో దేవా మహాత్మానో మునయశ్చ తపోధనాః |
జగ్ముర్యథాగతం సర్వే యజ్ఞస్యాంతే నరోత్తమ || ౩౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే షష్టితమః సర్గః || ౬౦ ||

బాలకాండ ఏకషష్టితమః సర్గః (౬౧) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed