Balakanda Sarga 59 – బాలకాండ ఏకోనషష్ఠితమః సర్గః (౫౯)


|| వాసిష్ఠశాపః ||

ఉక్తవాక్యం తు రాజానం కృపయా కుశికాత్మజః |
అబ్రవీన్మధురం వాక్యం సాక్షాచ్చండాలరూపిణమ్ || ౧ ||

ఐక్ష్వాక స్వాగతం వత్స జానామి త్వాం సుధార్మికమ్ |
శరణం తే భవిష్యామి మా భైషీర్నృపపుంగవ || ౨ ||

అహమామంత్రయే సర్వాన్మహర్షీన్పుణ్యకర్మణః |
యజ్ఞసాహ్యకరాన్రాజంస్తతో యక్ష్యసి నిర్వృతః || ౩ ||

గురుశాపకృతం రూపం యదిదం త్వయి వర్తతే |
అనేన సహ రూపేణ సశరీరో గమిష్యసి || ౪ ||

హస్తప్రాప్తమహం మన్యే స్వర్గం తవ నరాధిప |
యస్త్వం కౌశికమాగమ్య శరణ్యం శరణాగతః || ౫ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజాః పుత్రాన్పరమధార్మికాన్ |
వ్యాదిదేశ మహాప్రాజ్ఞాన్యజ్ఞసంభారకారణాత్ || ౬ ||

సర్వాన్ శిష్యాన్సమాహూయ వాక్యమేతదువాచ హ |
సర్వానృషిగణాన్ వత్సా ఆనయధ్వం మమాజ్ఞయా || ౭ ||

సశిష్యసుహృదశ్చైవ సర్త్విజః సుబహుశ్రుతాన్ |
యదన్యో వచనం బ్రూయాన్మద్వాక్యబలచోదితః || ౮ ||

తత్సర్వమఖిలేనోక్తం మమాఖ్యేయమనాదృతమ్ |
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దిశో జగ్ముస్తదాజ్ఞయా || ౯ ||

ఆజగ్మురథ దేశేభ్యః సర్వేభ్యో బ్రహ్మవాదినః |
తే చ శిష్యాః సమాగమ్య మునిం జ్వలితతేజసమ్ || ౧౦ ||

ఊచుశ్చ వచనం సర్వే సర్వేషాం బ్రహ్మవాదినామ్ |
శ్రుత్వా తే వచనం సర్వే సమాయాంతి ద్విజాతయః || ౧౧ ||

సర్వదేశేషు చాగచ్ఛన్వర్జయిత్వా మహోదయమ్ |
వాసిష్ఠం తచ్ఛతం సర్వం క్రోధపర్యాకులాక్షరమ్ || ౧౨ ||

యదాహ వచనం సర్వం శృణు త్వం మునిపుంగవ |
క్షత్రియో యాజకో యస్య చండాలస్య విశేషతః || ౧౩ ||

కథం సదసి భోక్తారో హవిస్తస్య సురర్షయః |
బ్రాహ్మణా వా మహాత్మానో భుక్త్వా చండాలభోజనమ్ || ౧౪ ||

కథం స్వర్గం గమిష్యంతి విశ్వామిత్రేణ పాలితాః |
ఏతద్వచననైష్ఠుర్యమూచుః సంరక్తలోచనాః || ౧౫ ||

వాసిష్ఠా మునిశార్దూల సర్వే తే సమహోదయాః |
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా సర్వేషాం మునిపుంగవః || ౧౬ ||

క్రోధసంరక్తనయనః సరోషమిదమబ్రవీత్ |
యే దూషయంత్యదుష్టం మాం తప ఉగ్రం సమాస్థితమ్ || ౧౭ ||

భస్మీభూతా దురాత్మానో భవిష్యంతి న సంశయః |
అద్య తే కాలపాశేన నీతా వైవస్వతక్షయమ్ || ౧౮ ||

సప్త జాతిశతాన్యేవ మృతపాః సంతు సర్వశః |
శ్వమాంసనియతాహారా ముష్టికా నామ నిర్ఘృణాః || ౧౯ ||

వికృతాశ్చ విరూపాశ్చ లోకాననుచరంత్విమాన్ |
మహోదయశ్చ దుర్బుద్ధిర్మామదూష్యం హ్యదూషయత్ || ౨౦ ||

దూషితః సర్వలోకేషు నిషాదత్వం గమిష్యతి |
ప్రాణాతిపాతనిరతో నిరనుక్రోశతాం గతః || ౨౧ ||

దీర్ఘకాలం మమ క్రోధాద్దుర్గతిం వర్తయిష్యతి |
ఏతావదుక్త్వా వచనం విశ్వామిత్రో మహాతపాః |
విరరామ మహాతేజా ఋషిమధ్యే మహామునిః || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకోనషష్ఠితమః సర్గః || ౫౯ ||

బాలకాండ షష్టితమః సర్గః (౬౦) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed