Balakanda Sarga 61 – బాలకాండ ఏకషష్టితమః సర్గః (౬౧)


|| శునఃశేపవిక్రయః ||

విశ్వామిత్రో మహాత్మాథ ప్రస్థితాన్ప్రేక్ష్య తానృషీన్ |
అబ్రవీన్నరశార్దూలః సర్వాంస్తాన్వనవాసినః || ౧ ||

మహావిఘ్నః ప్రవృత్తోఽయం దక్షిణామాస్థితో దిశమ్ |
దిశమన్యాం ప్రపత్స్యామస్తత్ర తప్స్యామహే తపః || ౨ ||

పశ్చిమాయాం విశాలాయాం పుష్కరేషు మహాత్మనః |
సుఖం తపశ్చరిష్యామో పరం తద్ధి తపోవనమ్ || ౩ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజాః పుష్కరేషు మహామునిః |
తప ఉగ్రం దురాధర్షం తేపే మూలఫలాశనః || ౪ ||

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు అయోధ్యాధిపతిర్నృపః |
అంబరీష ఇతి ఖ్యాతో యష్టుం సముపచక్రమే || ౫ ||

తస్య వై యజమానస్య పశుమింద్రో జహార హ |
ప్రణష్టే తు పశౌ విప్రో రాజానమిదమబ్రవీత్ || ౬ ||

పశురద్య హృతో రాజన్ప్రణష్టస్తవ దుర్నయాత్ |
అరక్షితారం రాజానం ఘ్నంతి దోషా నరేశ్వర || ౭ ||

ప్రాయశ్చిత్తం మహద్ధ్యేతన్నరం వా పురుషర్షభ |
ఆనయస్వ పశుం శీఘ్రం యావత్కర్మ ప్రవర్తతే || ౮ ||

ఉపాధ్యాయవచః శ్రుత్వా స రాజా పురుషర్షభ |
అన్వియేష మహాబుద్ధిః పశుం గోభిః సహస్రశః || ౯ ||

దేశాంజనపదాంస్తాంస్తాన్నగరాణి వనాని చ |
ఆశ్రమాణి చ పుణ్యాని మార్గమాణో మహీపతిః || ౧౦ ||

స పుత్రసహితం తాత సభార్యం రఘునందన |
భృగుతుంగే సమాసీనమృచీకం సందదర్శ హ || ౧౧ ||

తమువాచ మహాతేజాః ప్రణమ్యాభిప్రసాద్య చ |
బ్రహ్మర్షి తపసా దీప్తం రాజర్షిరమితప్రభః || ౧౨ ||

పృష్ట్వా సర్వత్ర కుశలమృచీకం తమిదం వచః |
గవాం శతసహస్రేణ విక్రీణీషే సుతం యది || ౧౩ ||

పశోరర్థే మహాభాగ కృతకృత్యోఽస్మి భార్గవ |
సర్వే పరిసృతా దేశా యజ్ఞీయం న లభే పశుమ్ || ౧౪ ||

దాతుమర్హసి మూల్యేన సుతమేకమితో మమ |
ఏవముక్తో మహాతేజా ఋచీకస్త్వబ్రవీద్వచః || ౧౫ ||

నాహం జ్యేష్ఠం నరశ్రేష్ఠ విక్రీణీయాం కథంచన |
ఋచీకస్య వచః శ్రుత్వా తేషాం మాతా మహాత్మనామ్ || ౧౬ ||

ఉవాచ నరశార్దూలమంబరీషమిదం వచః | [తపస్వినీ]
అవిక్రేయం సుతం జ్యేష్ఠం భగవానాహ భార్గవః || ౧౭ ||

మమాపి దయితం విద్ధి కనిష్ఠం శునకం నృప |
తస్మాత్కనీయసం పుత్రం న దాస్యే తవ పార్థివ || ౧౮ ||

ప్రాయేణ హి నరశ్రేష్ఠ జ్యేష్ఠాః పితృషు వల్లభాః |
మాతౄణాం చ కనీయాంసస్తస్మాద్రక్షే కనీయసమ్ || ౧౯ ||

ఉక్తవాక్యే మునౌ తస్మిన్మునిపత్న్యాం తథైవ చ |
శునఃశేపః స్వయం రామ మధ్యమో వాక్యమబ్రవీత్ || ౨౦ ||

పితా జ్యేష్ఠమవిక్రేయం మాతా చాహ కనీయసమ్ |
విక్రీతం మధ్యమం మన్యే రాజన్పుత్రం నయస్వ మామ్ || ౨౧ ||

[* అధికశ్లోకం –
అథ రాజా మహాన్రామ వాక్యాంతే బ్రహ్మవాదినః |
హిరణ్యస్య సువర్ణస్య కోటిభీ రత్నరాశిభిః ||
*]

గవాం శతసహస్రేణ శునఃశేపం నరేశ్వరః |
గృహీత్వా పరమప్రీతో జగామ రఘునందన || ౨౨ ||

అంబరీషస్తు రాజర్షీ రథమారోప్య సత్వరః |
శునఃశేపం మహాతేజా జగామాశు మహాయశాః || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః || ౬౧ ||

బాలకాండ ద్విషష్టితమః సర్గః (౬౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed