Balakanda Sarga 49 – బాలకాండ ఏకోనపంచాశః సర్గః (౪౯)


|| అహల్యాశాపమోక్షః ||

అఫలస్తు తతః శక్రో దేవానగ్నిపురోగమన్ |
అబ్రవీత్ త్రస్తవదనః సర్షిసంఘాన్ సచారణాన్ || ౧ ||

కుర్వతా తపసో విఘ్నం గౌతమస్య మహాత్మనః |
క్రోధముత్పాద్య హి మయా సురకార్యమిదం కృతమ్ || ౨ ||

అఫలోఽస్మి కృతస్తేన క్రోధాత్సా చ నిరాకృతా |
శాపమోక్షేణ మహతా తపోస్యాపహృతం మయా || ౩ ||

తస్మాత్సురవరాః సర్వే సర్షిసంఘాః సచారణాః |
సురసాహ్యకరం సర్వే సఫలం కర్తుమర్హథ || ౪ ||

శతక్రతోర్వచః శ్రుత్వా దేవాః సాగ్నిపురోగమాః |
పితృదేవానుపేత్యాహుః సర్వే సహ మరుద్గణైః || ౫ ||

అయం మేషః సవృషణః శక్రో హ్యవృషణః కృతః |
మేషస్య వృషణౌ గృహ్య శక్రాయాశు ప్రయచ్ఛత || ౬ ||

అఫలస్తు కృతో మేషః పరాం తుష్టిం ప్రదాస్యతి |
భవతాం హర్షణార్థే చ యే చ దాస్యంతి మానవాః || ౭ ||

అక్షయం హి ఫలం తేషాం యూయం దాస్యథ పుష్కలమ్ |
అగ్నేస్తు వచనం శ్రుత్వా పితృదేవాః సమాగతాః || ౮ ||

ఉత్పాట్య మేషవృషణౌ సహస్రాక్షే న్యవేశయన్ |
తదాప్రభృతి కాకుత్స్థ పితృదేవాః సమాగతాః || ౯ ||

అఫలాన్భుంజతే మేషాన్ఫలైస్తేషామయోజయన్ |
ఇంద్రస్తు మేషవృషణస్తదాప్రభృతి రాఘవ || ౧౦ ||

గౌతమస్య ప్రభావేన తపసశ్చ మహాత్మనః |
తదాగచ్ఛ మహాతేజ ఆశ్రమం పుణ్యకర్మణః || ౧౧ ||

తారయైనాం మహాభాగామహల్యాం దేవరూపిణీమ్ |
విశ్వామిత్రవచః శ్రుత్వా రాఘవః సహలక్ష్మణః || ౧౨ ||

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య తమాశ్రమమథావిశత్ |
దదర్శ చ మహాభాగాం తపసా ద్యోతితప్రభామ్ || ౧౩ ||

లోకైరపి సమాగమ్య దుర్నిరీక్ష్యాం సురాసురైః |
ప్రయత్నాన్నిర్మితాం ధాత్రా దివ్యాం మాయామయీమివ || ౧౪ ||

స తుషారావృతాం సాభ్రాం పూర్ణచంద్రప్రభామివ |
మధ్యేఽమ్భసో దురాధర్షాం దీప్తాం సూర్యప్రభామివ || ౧౫ ||

ధూమేనాపి పరీతాంగీం దీప్తామగ్నిశిఖామివ |
సా హి గౌతమవాక్యేన దుర్నిరీక్ష్యా బభూవ హ || ౧౬ ||

త్రయాణామపి లోకానాం యావద్రామస్య దర్శనమ్ |
శాపస్యాంతముపాగమ్య తేషాం దర్శనమాగతా || ౧౭ ||

రాఘవౌ తు తతస్తస్యాః పాదౌ జగృహతుస్తదా |
స్మరంతీ గౌతమవచః ప్రతిజగ్రాహ సా చ తౌ || ౧౮ ||

పాద్యమర్ఘ్యం తథాఽఽతిథ్యం చకార సుసమాహితా |
ప్రతిజగ్రాహ కాకుత్స్థో విధిదృష్టేన కర్మణా || ౧౯ ||

పుష్పవృష్టిర్మహత్యాసీద్దేవదుందుభినిఃస్వనైః |
గంధర్వాప్సరసాం చైవ మహానాసీత్సమాగమః || ౨౦ ||

సాధు సాధ్వితి దేవాస్తామహల్యాం సమపూజయన్ |
తపోబలవిశుద్ధాంగీం గౌతమస్య వశానుగామ్ || ౨౧ ||

గౌతమోఽపి మహాతేజా అహల్యాసహితః సుఖీ | [హి]
రామం సంపూజ్య విధివత్తపస్తేపే మహాతపాః || ౨౨ ||

రామోఽపి పరమాం పూజాం గౌతమస్య మహామునేః |
సకాశాద్విధివత్ప్రాప్య జగామ మిథిలాం తతః || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకోనపంచాశః సర్గః || ౪౯ ||

బాలకాండ పంచాశః సర్గః (౫౦) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed