Ayodhya Kanda Sarga 62 – అయోధ్యాకాండ ద్విషష్ఠితమః సర్గః (౬౨)


|| కౌసల్యాప్రసాదనమ్ ||

ఏవం తు క్రుద్ధయా రాజా రామమాత్రా సశోకయా |
శ్రావితః పరుషం వాక్యం చింతయామాస దుఃఖితః || ౧ ||

చింతయిత్వా స చ నృపో ముమోహ వ్యాకులేంద్రియః |
అథ దీర్ఘేణ కాలేన సంజ్ఞామాప పరంతపః || ౨ ||

స సంజ్ఞాముపలభ్యైవ దీర్ఘముష్ణం చ నిశ్శ్వసన్ |
కౌసల్యాం పార్శ్వతో దృష్ట్వా పునశ్చింతాముపాగమత్ || ౩ ||

తస్య చింతయమానస్య ప్రత్యభాత్ కర్మ దుష్కృతమ్ |
యదనేన కృతం పూర్వమజ్ఞానాచ్ఛబ్ద వేధినా || ౪ ||

అమనాస్తేన శోకేన రామశోకేన చ ప్రభుః |
ద్వాభ్యామపి మహారాజః శోకాబ్యామన్వతప్యత || ౫ ||

దహ్యమానః సశోకాభ్యాం కౌసల్యామాహ భూపతిః |
వేపమానోఽంజలిం కృత్వా ప్రసాదర్థమవాఙ్ముఖః || ౬ ||

ప్రసాదయే త్వాం కౌసల్యే రచితోఽయం మయాఽంజలిః |
వత్సలా చానృశంసా చ త్వం హి నిత్యం పరేష్వపి || ౭ ||

భర్తా తు ఖలు నారీణాం గుణవాన్నిర్గుణోఽపి వా |
ధర్మం విమృశమానానాం ప్రత్యక్షం దేవి దైవతమ్ || ౮ ||

సా త్వం ధర్మపరా నిత్యం దృష్ట లోక పరావర |
నార్హసే విప్రియం వక్తుం దుఃఖితాఽపి సుదుఃఖితమ్ || ౯ ||

తద్వాక్యం కరుణం రాజ్ఞః శ్రుత్వా దీనస్య భాషితమ్ |
కౌసల్యా వ్యసృజద్బాష్పం ప్రణాలీవ నవోదకమ్ || ౧౦ ||

స మూర్ధ్ని బద్ధ్వా రుదతీ రాజ్ఞః పద్మమివాంజలిమ్ |
సంభ్రమాదబ్రవీత్ త్రస్తా త్వరమాణాక్షరం వచః || ౧౧ ||

ప్రసీద శిరసా యాచే భూమౌ నితతితాఽస్మి తే |
యాచితాఽస్మి హతా దేవ హంతవ్యాఽహం న హి త్వయా || ౧౨ ||

నైషా హి సా స్త్రీ భవతి శ్లాఘనీయేన ధీమతా |
ఉభయోః లోకయోః వీర పత్యాయా సంప్రసాద్యతే || ౧౩ ||

జానామి ధర్మం ధర్మజ్ఞ త్వాం జానే సత్యవాదినమ్ |
పుత్రశోకార్తయా తత్తు మయా కిమపి భాషితమ్ || ౧౪ ||

శోకో నాశయతే ధైర్యం శోకో నాశయతే శ్రుతమ్ |
శోకో నాశయతే సర్వం నాస్తి శోకసమః రిపుః || ౧౫ ||

శక్యమాపతితః సోఢుం ప్రహరః రిపుహస్తతః |
సోఢుమాపతితః శోకః సుసూక్ష్మోఽపి న శక్యతే || ౧౬ ||

వనవాసాయ రామస్య పంచరాత్రోఽద్య గణ్యతే |
యః శోకహతహర్షాయాః పంచవర్షోపమః మమ || ౧౭ ||

తం హి చింతయమానాయాః శోకోఽయం హృది వర్ధతే |
నదీనామివ వేగేన సముద్రసలిలం మహత్ || ౧౯ ||

ఏవం హి కథయంత్యాస్తు కౌసల్యాయాః శుభం వచః |
మందరశ్మిరభూత్సూర్యో రజనీ చాభ్యవర్తత || ౨౦ ||

తథ ప్రహ్లాదితః వాక్యైర్దేవ్యా కౌసల్యయా నృపః | [ప్రసాదితో]
శోకేన చ సమాక్రాంతర్నిద్రాయా వశమేయివాన్ || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే ద్విషష్ఠితమః సర్గః || ౬౨ ||

అయోధ్యాకాండ త్రిషష్ఠితమః సర్గః (౬౩) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: