Ayodhya Kanda Sarga 61 – అయోధ్యాకాండ ఏకషష్ఠితమః సర్గః (౬౧)


|| కౌసల్యోపాలంభః ||

వనం గతే ధర్మపరే రామే రమయతాం వరే |
కౌసల్యా రుదతీ స్వార్తా భర్తారమిదమబ్రవీత్ || ౧ ||

యద్యపి త్రిషు లోకేషు ప్రథితం తే మయద్యశః |
సానుక్రోశో వదాన్యశ్చ ప్రియవాదీ చ రాఘవః || ౨ ||

కథం నరవరశ్రేష్ఠ పుత్రౌ తౌ సహ సీతయా |
దుఃఖితౌ సుఖసంవృద్ధౌ వనే దుఃఖం సహిష్యతః || ౩ ||

సా నూనం తరుణీ శ్యామా సుకుమారీ సుఖోచితా |
కథముష్ణం చ శీతం చ మైథిలీ ప్రసహిష్యతే || ౪ ||

భుక్త్వాఽశనం విశాలాక్షీ సూపదం శాన్వితం శుభమ్ |
వన్యం నైవారమాహారం కథం సీతోపభోక్ష్యతే || ౫ ||

గీతవాదిత్రనిర్ఘోషం శ్రుత్వా శుభమనిందితా |
కథం క్రవ్యాదసింహానాం శబ్దం శ్రోష్యత్యశోభనమ్ || ౬ ||

మహేంద్రధ్వజసంకాశః క్వ ను శేతే మహాభుజః |
భుజం పరిఘసంకాశముపధాయ మహాబలః || ౭ ||

పద్మవర్ణం సుకేశాంతం పద్మ నిశ్శ్వాసముత్తమమ్ |
కదా ద్రక్ష్యామి రామస్య వదనం పుష్కరేక్షణమ్ || ౮ ||

వజ్రసారమయం నూనం హృదయం మే న సంశయః |
అపశ్యంత్యా న తం యద్వై ఫలతీదం సహస్రధా || ౯ ||

యత్త్వయాఽకరుణం కర్మ వ్యపోహ్య మమ బాంధవాః |
నిరస్తాః పరిధావంతి సుఖార్హః కృపణా వనే || ౧౦ ||

యది పంచదశే వర్షే రాఘవః పునరేష్యతి |
జహ్యాద్రాజ్యం చ కోశం చ భరతో నోపలక్షయతే || ౧౧ ||

భోజయంతి కిల శ్రాద్ధే కేచిత్స్వానేవ బాంధవాన్ |
తతః పశ్చాత్సమీక్షంతే కృతకార్యా ద్విజర్షభాన్ || ౧౨ ||

తత్ర యే గుణవంతశ్చ విద్వాంసశ్చ ద్విజాతయః |
న పశ్చాత్తేఽభిమన్యంతే సుధామపి సురోపమాః || ౧౩ ||

బ్రాహ్మణేష్వపి తృప్తేషు పశ్చాద్భోక్తుం ద్విజర్షభాః |
నాభ్యుపైతుమలం ప్రాజ్ఞాః శృంగచ్ఛేదమివర్షభాః || ౧౪ ||

ఏవం కనీయసా భ్రాత్రా భుక్తం రాజ్యం విశాంపతే |
భ్రాతా జ్యేష్ఠో వరిష్ఠశ్చ కిమర్థం నావమంస్యతే || ౧౫ ||

న పరేణాహృతం భక్ష్యం వ్యాఘ్రః ఖాదితుమిచ్చతి |
ఏవమేతన్నరవ్యాఘ్రః పరలీఢం న మన్యతే || ౧౬ ||

హవిరాజ్యం పురోడాశాః కుశా యూపాశ్చ ఖాదిరాః |
నైతాని యాతయామాని కుర్వంతి పునరధ్వరే || ౧౭ ||

తథా హ్యాత్తమిదం రాజ్యం హృతసారాం సురామివ |
నాభిమంతుమలం రామర్నష్ట సోమమివాధ్వరమ్ || ౧౮ ||

నైవం విధమసత్కారం రాఘవో మర్షయిష్యతి |
బలవానివ శార్దూలో వాలధేరభిమర్శనమ్ || ౧౯ ||

నైతస్య సహితా లోకాః భయం కుర్యుర్మహామృధే |
అధర్మం త్విహ ధర్మాత్మా లోకం ధర్మేణ యోజయేత్ || ౨౦ ||

నన్వసౌ కాంచనైర్బాణైర్మహావీర్యో మహాభుజః |
యుగాంత ఇవ భూతాని సాగరానపి నిర్దహేత్ || ౨౧ ||

స తాదృశః సింహబలో వృషభాక్షో నరర్షభః |
స్వయమేవ హతః పిత్రా జలజేనాత్మజో యథా || ౨౨ ||

ద్విజాతిచరితో ధర్మః శాస్త్రదృష్టః సనాతనః |
యది తే ధర్మనిరతే త్వయా పుత్రే వివాసితే || ౨౩ ||

గతిరేకా పతిర్నార్యా ద్వితీయా గతిరాత్మజః |
తృతీయా జ్ఞాతయో రాజన్ చతుర్థీ నేహ విద్యతే || ౨౪ ||

తత్ర త్వం చైవ మే నాస్తి రామశ్చ వనమాశ్రితః |
న వనం గంతుమిచ్ఛామి సర్వథా నిహతా త్వయా || ౨౫ ||

హతం త్వయా రాజ్యమిదం సరాష్ట్రమ్
హతస్తథాఽఽత్మా సహ మంత్రిభిశ్చ |
హతా సపుత్రాఽస్మి హతాశ్చ పౌరాః
సుతశ్చ భార్యా చ తవ ప్రహృష్టౌ || ౨౬ ||

ఇమాం గిరం దారుణశబ్దసంశ్రితామ్
నిశమ్య రాజాఽపి ముమోహ దుఃఖితః |
తతః స శోకం ప్రవివేశ పార్థివః
స్వదుష్కృతం చాపి పునస్తదా స్మరన్ || ౨౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకషష్ఠితమః సర్గః || ౬౧ ||

అయోధ్యాకాండ ద్విషష్ఠితమః సర్గః (౬౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed