Ayodhya Kanda Sarga 33 – అయోధ్యాకాండ త్రయస్త్రింశః సర్గః (౩౩)


|| పౌరవాక్యమ్ ||

దత్త్వా తు సహ వైదేహ్యా బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం బహు |
జగ్మతుః పితరం ద్రష్టుం సీతయా సహ రాఘవౌ || ౧ ||

తతో గృహీతే దుష్ప్రేక్షే త్వశోభేతాం తదాయుధే |
మాలాదామభిరాబద్ధే సీతయా సమలంకృతే || ౨ ||

తతః ప్రాసాదహర్మ్యాణి విమానశిఖరాణి చ |
అధిరుహ్య జనః శ్రీమానుదాసీనో వ్యలోకయత్ || ౩ ||

న హి రథ్యాః స్మ శక్యంతే గంతుం బహుజనాకులాః |
ఆరుహ్య తస్మాత్ప్రాసాదాన్దీనాః పశ్యంతి రాఘవమ్ || ౪ ||

పదాతిం వర్జితచ్ఛత్రం రామం దృష్ట్వా తదా జనాః |
ఊచుర్బహువిధా వాచః శోకోపహతచేతసః || ౫ ||

యం యాంతమనుయాతి స్మ చతురంగబలం మహత్ |
తమేకం సీతయా సార్ధమనుయాతి స్మ లక్ష్మణః || ౬ ||

ఐశ్వర్యస్య రసజ్ఞః సన్కామినాం చైవ కామదః |
నేచ్ఛత్యేవానృతం కర్తుం పితరం ధర్మగౌరవాత్ || ౭ ||

యా న శక్యా పురా ద్రష్టుం భూతైరాకాశగైరపి |
తామద్య సీతాం పశ్యంతి రాజమార్గగతా జనాః || ౮ ||

అంగరాగోచితాం సీతాం రక్తచందనసేవినీమ్ |
వర్షముష్ణం చ శీతం చ నేష్యంత్యాశు వివర్ణతామ్ || ౯ ||

అద్య నూనం దశరథః సత్త్వమావిశ్య భాషతే |
న హి రాజా ప్రియం పుత్రం వివాసయితుమిచ్ఛతి || ౧౦ ||

నిర్గుణస్యాపి పుత్రస్య కథం స్యాద్విప్రవాసనమ్ |
కిం పునర్యస్య లోకోఽయం జితో వృత్తేన కేవలమ్ || ౧౧ ||

ఆనృశంస్యమనుక్రోశః శ్రుతం శీలం దమః శమః |
రాఘవం శోభయంత్యేతే షడ్గుణాః పురుషర్షభమ్ || ౧౨ ||

తస్మాత్తస్యోపఘాతేన ప్రజాః పరమపీడితాః |
ఔదకానీవ సత్త్వాని గ్రీష్మే సలిలసంక్షయాత్ || ౧౩ ||

పీడయా పీడితం సర్వం జగదస్య జగత్పతేః |
మూలస్యేవోపఘాతేన వృక్షః పుష్పఫలోపగః || ౧౪ ||

మూలం హ్యేష మనుష్యాణాం ధర్మసారో మహాద్యుతిః |
పుష్పం ఫలం చ పత్రం చ శాఖాశ్చాస్యేతరే జనాః || ౧౫ ||

తే లక్ష్మణ ఇవ క్షిప్రం సపత్న్యస్సహబాంధవాః |
గచ్ఛంతమనుగచ్ఛామో యేన గచ్ఛతి రాఘవః || ౧౬ ||

ఉద్యానాని పరిత్యజ్య క్షేత్రాణి చ గృహాణి చ |
ఏకదుఃఖసుఖా రామమనుగచ్ఛామ ధార్మికమ్ || ౧౭ ||

సముద్ధృతనిధానాని పరిధ్వస్తాజిరాణి చ |
ఉపాత్తధనధాన్యాని హృతసారాణి సర్వశః || ౧౮ ||

రజసాఽభ్యవకీర్ణాని పరిత్యక్తాని దైవతైః |
మూషకైః పరిధావద్భిరుద్బిలైరావృతాని చ || ౧౯ ||

అపేతోదకధూమాని హీనసమ్మార్జనాని చ |
ప్రణష్టబలికర్మేజ్యామంత్రహోమజపాని చ || ౨౦ ||

దుష్కాలేనేవ భగ్నాని భిన్నభాజనవంతి చ |
అస్మత్త్యక్తాని వేశ్మాని కైకేయీ ప్రతిపద్యతామ్ || ౨౧ ||

వనం నగరమేవాస్తు యేన గచ్ఛతి రాఘవః |
అస్మాభిశ్చ పరిత్యక్తం పురం సంపద్యతాం వనమ్ || ౨౨ ||

బిలాని దంష్ట్రిణః సర్వే సానూని మృగపక్షిణః |
త్యజంత్యస్మద్భయాద్భీతాః గజాః సింహా వనాన్యపి || ౨౩ ||

అస్మత్త్యక్తం ప్రపద్యంతాం సేవ్యమానం త్యజంతు చ |
తృణమాంసఫలాదానాం దేశం వ్యాలమృగద్విజమ్ || ౨౪ ||

ప్రపద్యతాం హి కైకేయీ సపుత్రా సహబాంధవైః |
రాఘవేణ వనే సర్వే సహవత్స్యామ నిర్వృతాః || ౨౫ ||

ఇత్యేవం వివిధా వాచో నానాజనసమీరితాః |
శుశ్రావ రామః శ్రుత్వా చ న విచక్రేఽస్య మానసమ్ || ౨౬ ||

స తు వేశ్మ పితుర్దూరాత్కైలాసశిఖరప్రభమ్ |
అభిచక్రామ ధర్మాత్మా మత్తమాతంగవిక్రమః || ౨౭ ||

వినీతవీరపురుషం ప్రవిశ్య తు నృపాలయమ్ |
దదర్శావస్థితం దీనం సుమంత్రమవిదూరతః || ౨౮ ||

ప్రతీక్షమాణోఽపి జనం తదాఽఽర్త-
-మనార్తరూపః ప్రహసన్నివాథ |
జగామ రామః పితరం దిదృక్షుః
పితుర్నిదేశం విధివచ్చికీర్షుః || ౨౯ ||

తత్పూర్వమైక్ష్వాకసుతో మహాత్మా
రామో గమిష్యన్వనమార్తరూపమ్ |
వ్యతిష్ఠత ప్రేక్ష్య తదా సుమంత్రం
పితుర్మహాత్మా ప్రతిహారణార్థమ్ || ౩౦ ||

పితుర్నిదేశేన తు ధర్మవత్సలో
వనప్రవేశే కృతబుద్ధినిశ్చయః |
స రాఘవః ప్రేక్ష్య సుమంత్రమబ్రవీ-
-న్నివేదయస్వాగమనం నృపాయ మే || ౩౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే త్రయస్త్రింశః సర్గః || ౩౩ ||

అయోధ్యాకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed