Ayodhya Kanda Sarga 33 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (33)


॥ பௌரவாக்யம் ॥

த³த்த்வா து ஸஹ வைதே³ஹ்யா ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த⁴நம் ப³ஹு ।
ஜக்³மது꞉ பிதரம் த்³ரஷ்டும் ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வௌ ॥ 1 ॥

ததோ க்³ருஹீதே து³ஷ்ப்ரேக்ஷே த்வஶோபே⁴தாம் ததா³யுதே⁴ ।
மாலாதா³மபி⁴ராப³த்³தே⁴ ஸீதயா ஸமலங்க்ருதே ॥ 2 ॥

தத꞉ ப்ராஸாத³ஹர்ம்யாணி விமாநஶிக²ராணி ச ।
அதி⁴ருஹ்ய ஜந꞉ ஶ்ரீமாநுதா³ஸீநோ வ்யலோகயத் ॥ 3 ॥

ந ஹி ரத்²யா꞉ ஸ்ம ஶக்யந்தே க³ந்தும் ப³ஹுஜநாகுலா꞉ ।
ஆருஹ்ய தஸ்மாத்ப்ராஸாதா³ந்தீ³நா꞉ பஶ்யந்தி ராக⁴வம் ॥ 4 ॥

பதா³திம் வர்ஜிதச்ச²த்ரம் ராமம் த்³ருஷ்ட்வா ததா³ ஜநா꞉ ।
ஊசுர்ப³ஹுவிதா⁴ வாச꞉ ஶோகோபஹதசேதஸ꞉ ॥ 5 ॥

யம் யாந்தமநுயாதி ஸ்ம சதுரங்க³ப³லம் மஹத் ।
தமேகம் ஸீதயா ஸார்த⁴மநுயாதி ஸ்ம லக்ஷ்மண꞉ ॥ 6 ॥

ஐஶ்வர்யஸ்ய ரஸஜ்ஞ꞉ ஸந்காமிநாம் சைவ காமத³꞉ ।
நேச்ச²த்யேவாந்ருதம் கர்தும் பிதரம் த⁴ர்மகௌ³ரவாத் ॥ 7 ॥

யா ந ஶக்யா புரா த்³ரஷ்டும் பூ⁴தைராகாஶகை³ரபி ।
தாமத்³ய ஸீதாம் பஶ்யந்தி ராஜமார்க³க³தா ஜநா꞉ ॥ 8 ॥

அங்க³ராகோ³சிதாம் ஸீதாம் ரக்தசந்த³நஸேவிநீம் ।
வர்ஷமுஷ்ணம் ச ஶீதம் ச நேஷ்யந்த்யாஶு விவர்ணதாம் ॥ 9 ॥

அத்³ய நூநம் த³ஶரத²꞉ ஸத்த்வமாவிஶ்ய பா⁴ஷதே ।
ந ஹி ராஜா ப்ரியம் புத்ரம் விவாஸயிதுமிச்ச²தி ॥ 10 ॥

நிர்கு³ணஸ்யாபி புத்ரஸ்ய கத²ம் ஸ்யாத்³விப்ரவாஸநம் ।
கிம் புநர்யஸ்ய லோகோ(அ)யம் ஜிதோ வ்ருத்தேந கேவலம் ॥ 11 ॥

ஆந்ருஶம்ஸ்யமநுக்ரோஶ꞉ ஶ்ருதம் ஶீலம் த³ம꞉ ஶம꞉ ।
ராக⁴வம் ஶோப⁴யந்த்யேதே ஷட்³கு³ணா꞉ புருஷர்ஷப⁴ம் ॥ 12 ॥

தஸ்மாத்தஸ்யோபகா⁴தேந ப்ரஜா꞉ பரமபீடி³தா꞉ ।
ஔத³காநீவ ஸத்த்வாநி க்³ரீஷ்மே ஸலிலஸங்க்ஷயாத் ॥ 13 ॥

பீட³யா பீடி³தம் ஸர்வம் ஜக³த³ஸ்ய ஜக³த்பதே꞉ ।
மூலஸ்யேவோபகா⁴தேந வ்ருக்ஷ꞉ புஷ்பப²லோபக³꞉ ॥ 14 ॥

மூலம் ஹ்யேஷ மநுஷ்யாணாம் த⁴ர்மஸாரோ மஹாத்³யுதி꞉ ।
புஷ்பம் ப²லம் ச பத்ரம் ச ஶாகா²ஶ்சாஸ்யேதரே ஜநா꞉ ॥ 15 ॥

தே லக்ஷ்மண இவ க்ஷிப்ரம் ஸபத்ந்யஸ்ஸஹபா³ந்த⁴வா꞉ ।
க³ச்ச²ந்தமநுக³ச்சா²மோ யேந க³ச்ச²தி ராக⁴வ꞉ ॥ 16 ॥

உத்³யாநாநி பரித்யஜ்ய க்ஷேத்ராணி ச க்³ருஹாணி ச ।
ஏகது³꞉க²ஸுகா² ராமமநுக³ச்சா²ம தா⁴ர்மிகம் ॥ 17 ॥

ஸமுத்³த்⁴ருதநிதா⁴நாநி பரித்⁴வஸ்தாஜிராணி ச ।
உபாத்தத⁴நதா⁴ந்யாநி ஹ்ருதஸாராணி ஸர்வஶ꞉ ॥ 18 ॥

ரஜஸா(அ)ப்⁴யவகீர்ணாநி பரித்யக்தாநி தை³வதை꞉ ।
மூஷகை꞉ பரிதா⁴வத்³பி⁴ருத்³பி³லைராவ்ருதாநி ச ॥ 19 ॥

அபேதோத³கதூ⁴மாநி ஹீநஸம்மார்ஜநாநி ச ।
ப்ரணஷ்டப³லிகர்மேஜ்யாமந்த்ரஹோமஜபாநி ச ॥ 20 ॥

து³ஷ்காலேநேவ ப⁴க்³நாநி பி⁴ந்நபா⁴ஜநவந்தி ச ।
அஸ்மத்த்யக்தாநி வேஶ்மாநி கைகேயீ ப்ரதிபத்³யதாம் ॥ 21 ॥

வநம் நக³ரமேவாஸ்து யேந க³ச்ச²தி ராக⁴வ꞉ ।
அஸ்மாபி⁴ஶ்ச பரித்யக்தம் புரம் ஸம்பத்³யதாம் வநம் ॥ 22 ॥

பி³லாநி த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ ஸர்வே ஸாநூநி ம்ருக³பக்ஷிண꞉ ।
த்யஜந்த்யஸ்மத்³ப⁴யாத்³பீ⁴தா꞉ க³ஜா꞉ ஸிம்ஹா வநாந்யபி ॥ 23 ॥

அஸ்மத்த்யக்தம் ப்ரபத்³யந்தாம் ஸேவ்யமாநம் த்யஜந்து ச ।
த்ருணமாம்ஸப²லாதா³நாம் தே³ஶம் வ்யாளம்ருக³த்³விஜம் ॥ 24 ॥

ப்ரபத்³யதாம் ஹி கைகேயீ ஸபுத்ரா ஸஹபா³ந்த⁴வை꞉ ।
ராக⁴வேண வநே ஸர்வே ஸஹவத்ஸ்யாம நிர்வ்ருதா꞉ ॥ 25 ॥

இத்யேவம் விவிதா⁴ வாசோ நாநாஜநஸமீரிதா꞉ ।
ஶுஶ்ராவ ராம꞉ ஶ்ருத்வா ச ந விசக்ரே(அ)ஸ்ய மாநஸம் ॥ 26 ॥

ஸ து வேஶ்ம பிதுர்தூ³ராத்கைலாஸஶிக²ரப்ரப⁴ம் ।
அபி⁴சக்ராம த⁴ர்மாத்மா மத்தமாதங்க³விக்ரம꞉ ॥ 27 ॥

விநீதவீரபுருஷம் ப்ரவிஶ்ய து ந்ருபாலயம் ।
த³த³ர்ஶாவஸ்தி²தம் தீ³நம் ஸுமந்த்ரமவிதூ³ரத꞉ ॥ 28 ॥

ப்ரதீக்ஷமாணோ(அ)பி ஜநம் ததா³(ஆ)ர்த-
-மநார்தரூப꞉ ப்ரஹஸந்நிவாத² ।
ஜகா³ம ராம꞉ பிதரம் தி³த்³ருக்ஷு꞉
பிதுர்நிதே³ஶம் விதி⁴வச்சிகீர்ஷு꞉ ॥ 29 ॥

தத்பூர்வமைக்ஷ்வாகஸுதோ மஹாத்மா
ராமோ க³மிஷ்யந்வநமார்தரூபம் ।
வ்யதிஷ்ட²த ப்ரேக்ஷ்ய ததா³ ஸுமந்த்ரம்
பிதுர்மஹாத்மா ப்ரதிஹாரணார்த²ம் ॥ 30 ॥

பிதுர்நிதே³ஶேந து த⁴ர்மவத்ஸலோ
வநப்ரவேஶே க்ருதபு³த்³தி⁴நிஶ்சய꞉ ।
ஸ ராக⁴வ꞉ ப்ரேக்ஷ்ய ஸுமந்த்ரமப்³ரவீ-
-ந்நிவேத³யஸ்வாக³மநம் ந்ருபாய மே ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 33 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (34) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed