Ayodhya Kanda Sarga 34 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (34)


॥ த³ஶரத²ஸமாஶ்வாஸநம் ॥

தத꞉ கமலபத்ராக்ஷ꞉ ஶ்யாமோ நிருத³ரோ மஹாந் ।
உவாச ராமஸ்தம் ஸூதம் பிதுராக்²யாஹி மாமிதி ॥ 1 ॥

ஸ ராமப்ரேஷித꞉ க்ஷிப்ரம் ஸந்தாபகலுஷேந்த்³ரிய꞉ ।
ப்ரவிஶ்ய ந்ருபதிம் ஸூதோ நி꞉ஶ்வஸந்தம் த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 2 ॥

உபரக்தமிவாதி³த்யம் ப⁴ஸ்மச்ச²ந்நமிவாநலம் ।
தடாகமிவ நிஸ்தோயமபஶ்யஜ்ஜக³தீபதிம் ॥ 3 ॥

ஆலோக்ய து மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ பரமாகுலசேதஸம் ।
ராமமேவாநுஶோசந்தம் ஸூத꞉ ப்ராஞ்ஜலிராஸத³த் ॥ 4 ॥

தம் வர்த⁴யித்வா ராஜாநம் ஸூத꞉ பூர்வம் ஜயாஶிஷா ।
ப⁴யவிக்லப³யா வாசா மந்த³யா ஶ்லக்ஷ்ணமப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

அயம் ஸ புருஷவ்யாக்⁴ரோ த்³வாரி திஷ்ட²தி தே ஸுத꞉ ।
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த⁴நம் த³த்த்வா ஸர்வம் சைவோபஜீவிநாம் ॥ 6 ॥

ஸ த்வா பஶ்யது ப⁴த்³ரம் தே ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
ஸர்வாந்ஸுஹ்ருத³ ஆப்ருச்ச்²ய த்வாமிதா³நீம் தி³த்³ருக்ஷதே ॥ 7 ॥

க³மிஷ்யதி மஹாரண்யம் தம் பஶ்ய ஜக³தீபதே ।
வ்ருதம் ராஜகு³ணை꞉ ஸர்வைராதி³த்யமிவ ரஶ்மிபி⁴꞉ ॥ 8 ॥

ஸ ஸத்யவாதீ³ த⁴ர்மாத்மா கா³ம்பீ⁴ர்யாத்ஸாக³ரோபம꞉ ।
ஆகாஶ இவ நிஷ்பங்கோ நரேந்த்³ர꞉ ப்ரத்யுவாச தம் ॥ 9 ॥

ஸுமந்த்ராநய மே தா³ராந்யே கேசிதி³ஹ மாமகா꞉ ।
தா³ரை꞉ பரிவ்ருத꞉ ஸர்வைர்த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி ராக⁴வம் ॥ 10 ॥ [தா⁴ர்மிகம்]

ஸோ(அ)ந்த꞉புரமதீத்யைவ ஸ்த்ரியஸ்தா வாக்யமப்³ரவீத் ।
ஆர்யாஹ்வயதி வோ ராஜா(அ)க³ம்யதாம் தத்ர மா சிரம் ॥ 11 ॥

ஏவமுக்தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா꞉ ஸுமந்த்ரேண ந்ருபாஜ்ஞயா ।
ப்ரசக்ரமுஸ்தத்³ப⁴வநம் ப⁴ர்துராஜ்ஞாய ஶாஸநம் ॥ 12 ॥

அர்த⁴ஸப்தஶதாஸ்தாஸ்து ப்ரமதா³ஸ்தாம்ரளோசநா꞉ ।
கௌஸல்யாம் பரிவார்யாத² ஶநைர்ஜக்³முர்த்⁴ருதவ்ரதா꞉ ॥ 13 ॥

ஆக³தேஷு ச தா³ரேஷு ஸமவேக்ஷ்ய மஹீபதி꞉ ।
உவாச ராஜா தம் ஸூதம் ஸுமந்த்ராநய மே ஸுதம் ॥ 14 ॥

ஸ ஸூதோ ராமமாதா³ய லக்ஷ்மணம் மைதி²லீம் ததா³ ।
ஜகா³மாபி⁴முக²ஸ்தூர்ணம் ஸகாஶம் ஜக³தீபதே꞉ ॥ 15 ॥

ஸ ராஜா புத்ரமாயாந்தம் த்³ருஷ்ட்வா தூ³ராத்க்ருதாஞ்ஜலிம் ।
உத்பபாதாஸநாத்தூர்ணமார்த꞉ ஸ்த்ரீஜநஸம்வ்ருத꞉ ॥ 16 ॥

ஸோ(அ)பி⁴து³த்³ராவ வேகே³ந ராமம் த்³ருஷ்ட்வா விஶாம்பதி꞉ ।
தமஸம்ப்ராப்ய து³꞉கா²ர்த꞉ பபாத பு⁴வி மூர்சி²த꞉ ॥ 17 ॥

தம் ராமோ(அ)ப்⁴யபதத்க்ஷிப்ரம் லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாரத²꞉ ।
விஸஞ்ஜ்ஞமிவ து³꞉கே²ந ஸஶோகம் ந்ருபதிம் ததா³ ॥ 18 ॥

ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரநிநாத³ஶ்ச ஸஞ்ஜஜ்ஞே ராஜவேஶ்மநி ।
ஹா ஹா ராமேதி ஸஹஸா பூ⁴ஷணத்⁴வநிமூர்சி²த꞉ ॥ 19 ॥

தம் பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் தாவுபௌ⁴ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
பர்யங்கே ஸீதயா ஸார்த⁴ம் ருத³ந்த꞉ ஸமவேஶயந் ॥ 20 ॥

அத² ராமோ முஹூர்தேந லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞம் மஹீபதிம் ।
உவாச ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ஶோகார்ணவபரிப்லுதம் ॥ 21 ॥

ஆப்ருச்சே² த்வாம் மஹாராஜ ஸர்வேஷாமீஶ்வரோ(அ)ஸி ந꞉ ।
ப்ரஸ்தி²தம் த³ண்ட³காரண்யம் பஶ்ய த்வம் குஶலேந மாம் ॥ 22 ॥

லக்ஷ்மணம் சாநுஜாநீஹி ஸீதா சாந்வேதி மாம் வநம் ।
காரணைர்ப³ஹுபி⁴ஸ்தத்²யைர்வார்யமாணௌ ந சேச்ச²த꞉ ॥ 23 ॥

அநுஜாநீஹி ஸர்வாந்ந꞉ ஶோகமுத்ஸ்ருஜ்ய மாநத³ ।
லக்ஷ்மணம் மாம் ச ஸீதாம் ச ப்ரஜாபதிரிவ ப்ரஜா꞉ ॥ 24 ॥

ப்ரதீக்ஷமாணமவ்யக்³ரமநுஜ்ஞாம் ஜக³தீபதே꞉ ।
உவாச ராஜா ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய வநவாஸாய ராக⁴வம் ॥ 25 ॥

அஹம் ராக⁴வ கைகேய்யா வரதா³நேந மோஹித꞉ ।
அயோத்⁴யாயாஸ்த்வமேவாத்³ய ப⁴வ ராஜா நிக்³ருஹ்ய மாம் ॥ 26 ॥

ஏவமுக்தோ ந்ருபதிநா ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ।
ப்ரத்யுவாசாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா பிதரம் வாக்யகோவித³꞉ ॥ 27 ॥

ப⁴வாந்வர்ஷஸஹஸ்ராய ப்ருதி²வ்யா ந்ருபதே பதி꞉ ।
அஹம் த்வரண்யே வத்ஸ்யாமி ந மே கார்யம் த்வயா(அ)ந்ருதம் ॥ 28 ॥

நவ பஞ்ச ச வர்ஷாணி வநவாஸே விஹ்ருத்ய தே ।
புந꞉ பாதௌ³ க்³ரஹீஷ்யாமி ப்ரதிஜ்ஞாந்தே நராதி⁴ப ॥ 29 ॥

ருத³ந்நார்த꞉ ப்ரியம் புத்ரம் ஸத்யபாஶேந ஸம்யத꞉ ।
கைகேய்யா சோத்³யமாநஸ்து மிதோ² ராஜா தமப்³ரவீத் ॥ 30 ॥

ஶ்ரேயஸே வ்ருத்³த⁴யே தாத புநராக³மநாய ச ।
க³ச்ச²ஸ்வாரிஷ்டமவ்யக்³ர꞉ பந்தா²நமகுதோப⁴யம் ॥ 31 ॥

ந ஹி ஸத்யாத்மநஸ்தாத த⁴ர்மாபி⁴மநஸஸ்தவ ।
விநிவர்தயிதும் பு³த்³தி⁴꞉ ஶக்யதே ரகு⁴நந்த³ந ॥ 32 ॥

அத்³ய த்விதா³நீம் ரஜநீம் புத்ர மா க³ச்ச² ஸர்வதா² ।
ஏகாஹத³ர்ஶநேநாபி ஸாது⁴ தாவச்சராம்யஹம் ॥ 33 ॥

மாதரம் மாம் ச ஸம்பஶ்யந்வஸேமாமத்³ய ஶர்வரீம் ।
தர்பித꞉ ஸர்வகாமைஸ்த்வம் ஶ்வ꞉ காலே ஸாத⁴யிஷ்யஸி ॥ 34 ॥

து³ஷ்கரம் க்ரியதே புத்ர ஸர்வதா² ராக⁴வ த்வயா ।
மத்ப்ரியார்த²ம் ப்ரியாம்ஸ்த்யக்த்வா யத்³யாஸி விஜநம் வநம் ॥ 35 ॥

ந சைதந்மே ப்ரியம் புத்ர ஶபே ஸத்யேந ராக⁴வ ।
ச²ந்நயா சலிதஸ்த்வஸ்மி ஸ்த்ரியா ச²ந்நாக்³நிகல்பயா ॥ 36 ॥

வஞ்சநா யா து லப்³தா⁴ மே தாம் த்வம் நிஸ்தர்துமிச்ச²ஸி ।
அநயா வ்ருத்தஸாதி³ந்யா கைகேய்யா(அ)பி⁴ப்ரசோதி³த꞉ ॥ 37 ॥

ந சைததா³ஶ்சர்யதமம் யத்த்வம் ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸுதோ மம ।
அபாந்ருதகத²ம் புத்ர பிதரம் கர்துமிச்ச²ஸி ॥ 38 ॥

அத² ராமஸ்ததா² ஶ்ருத்வா பிதுரார்தஸ்ய பா⁴ஷிதம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா தீ³நோ வசநமப்³ரவீத் ॥ 39 ॥

ப்ராப்ஸ்யாமி யாநத்³ய கு³ணாந்கோ மே ஶ்வஸ்தாந்ப்ரதா³ஸ்யதி ।
உபக்ரமணமேவாத꞉ ஸர்வகாமைரஹம் வ்ருணே ॥ 40 ॥

இயம் ஸராஷ்ட்ரா ஸஜநா த⁴நதா⁴ந்யஸமாகுலா ।
மயா விஸ்ருஷ்டா வஸுதா⁴ ப⁴ரதாய ப்ரதீ³யதாம் ॥ 41 ॥

வநவாஸக்ருதா பு³த்³தி⁴ர்ந ச மே(அ)த்³ய சலிஷ்யதி ।
யஸ்துஷ்டேந வரோ த³த்த꞉ கைகேய்யை வரத³ த்வயா ॥ 42 ॥

தீ³யதாம் நிகி²லேநைவ ஸத்யஸ்த்வம் ப⁴வ பார்தி²வ ।
அஹம் நிதே³ஶம் ப⁴வதோ யதோ²க்தமநுபாலயந் ॥ 43 ॥

சதுர்த³ஶ ஸமா வத்ஸ்யே வநே வநசரை꞉ ஸஹ ।
மா விமர்ஶோ வஸுமதீ ப⁴ரதாய ப்ரதீ³யதாம் ॥ 44 ॥

ந ஹி மே காங்க்ஷிதம் ராஜ்யம் ஸுக²மாத்மநி வா ப்ரியம் ।
யதா²நிதே³ஶம் கர்தும் வை தவைவ ரகு⁴நந்த³ந ॥ 45 ॥

அபக³ச்ச²து தே து³꞉க²ம் மா பூ⁴ர்பா³ஷ்பபரிப்லுத꞉ ।
ந ஹி க்ஷுப்⁴யதி து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ ॥ 46 ॥

நைவாஹம் ராஜ்யமிச்சா²மி ந ஸுக²ம் ந ச மைதி²லீம் ।
நைவ ஸர்வாநிமாந்காமாந்ந ஸ்வர்க³ம் நைவ ஜீவிதம் ॥ 47 ॥

த்வாமஹம் ஸத்யமிச்சா²மி நாந்ருதம் புருஷர்ஷப⁴ ।
ப்ரத்யக்ஷம் தவ ஸத்யேந ஸுக்ருதேந ச தே ஶபே ॥ 48 ॥

ந ச ஶக்யம் மயா தாத ஸ்தா²தும் க்ஷணமபி ப்ரபோ⁴ ।
ஸ ஶோகம் தா⁴ரயஸ்வேமம் ந ஹி மே(அ)ஸ்தி விபர்யய꞉ ॥ 49 ॥

அர்தி²தோ ஹ்யஸ்மி கைகேய்யா வநம் க³ச்சே²தி ராக⁴வ ।
மயா சோக்தம் வ்ரஜாமீதி தத்ஸத்யமநுபாலயே ॥ 50 ॥

மா சோத்கண்டா²ம் க்ருதா² தே³வ வநே ரம்ஸ்யாமஹே வயம் ।
ப்ரஶாந்தஹரிணாகீர்ணே நாநாஶகுநிநாதி³தே ॥ 51 ॥

பிதா ஹி தை³வதம் தாத தே³வதாநாமபி ஸ்ம்ருதம் ।
தஸ்மாத்³தை³வதமித்யேவ கரிஷ்யாமி பிதுர்வச꞉ ॥ 52 ॥

சதுர்த³ஶஸு வர்ஷேஷு க³தேஷு நரஸத்தம ।
புநர்த்³ரக்ஷ்யஸி மாம் ப்ராப்தம் ஸந்தாபோ(அ)யம் விமுச்யதாம் ॥ 53 ॥

யேந ஸம்ஸ்தம்ப⁴நீயோ(அ)யம் ஸர்வோ பா³ஷ்பக³ளோ ஜந꞉ ।
ஸ த்வம் புருஷஶார்தூ³ள கிமர்த²ம் விக்ரியாம் க³த꞉ ॥ 54 ॥

புரம் ச ராஷ்ட்ரம் ச மஹீ ச கேவலா
மயா நிஸ்ருஷ்டா ப⁴ரதாய தீ³யதாம் ।
அஹம் நிதே³ஶம் ப⁴வதோ(அ)நுபாலய-
-ந்வநம் க³மிஷ்யாமி சிராய ஸேவிதும் ॥ 55 ॥

மயா நிஸ்ருஷ்டாம் ப⁴ரதோ மஹீமிமாம்
ஸஶைலஷண்டா³ம் ஸபுராம் ஸகாநநாம் ।
ஶிவாம் ஸுஸீமாமநுஶாஸ்து கேவலம்
த்வயா யது³க்தம் ந்ருபதே ததா²(அ)ஸ்து தத் ॥ 56 ॥

ந மே ததா² பார்தி²வ தீ⁴யதே மநோ
மஹத்ஸு காமேஷு ந சாத்மந꞉ ப்ரியே ।
யதா² நிதே³ஶே தவ ஶிஷ்டஸம்மதே
வ்யபைது து³꞉க²ம் தவ மத்க்ருதே(அ)நக⁴ ॥ 57 ॥

தத³த்³ய நைவாநக⁴ ராஜ்யமவ்யயம்
ந ஸர்வகாமாந்ந ஸுக²ம் ந மைதி²லீம் ।
ந ஜீவிதம் த்வாமந்ருதேந யோஜய-
-ந்வ்ருணீய ஸத்யம் வ்ரதமஸ்து தே ததா² ॥ 58 ॥

ப²லாநி மூலாநி ச ப⁴க்ஷயந்வநே
கி³ரீம்ஶ்ச பஶ்யந்ஸரித꞉ ஸராம்ஸி ச ।
வநம் ப்ரவிஶ்யைவ விசித்ரபாத³பம்
ஸுகீ² ப⁴விஷ்யாமி தவாஸ்து நிர்வ்ருதி꞉ ॥ 59 ॥

ஏவம் ஸ ராஜா வ்யஸநாபி⁴பந்ந꞉
ஶோகேந து³꞉கே²ந ச தாம்யமாந꞉ ।
ஆலிங்க்³ய புத்ரம் ஸுவிநஷ்டஸஞ்ஜ்ஞோ
மோஹம் க³தோ நைவ சிசேஷ்ட கிஞ்சித் ॥ 60 ॥

தே³வ்யஸ்தத꞉ ஸம்ருருது³꞉ ஸமேதா-
-ஸ்தாம் வர்ஜயித்வா நரதே³வபத்நீம் ।
ருத³ந்ஸுமந்த்ரோ(அ)பி ஜகா³ம மூர்சா²ம்
ஹாஹாக்ருதம் தத்ர ப³பூ⁴வ ஸர்வம் ॥ 61 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 34 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (35) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed